SOAL UH PAI KELAS 4 BAB IMAN KEPADA MALAIKAT SEMESTER 2

4406  149 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

1 . Kata Malaikat be rasal dari bahasa ….

a. Indo ne sia c. Me layu

b . Arab d . Inggris

2 . Rukun iman yang ke dua adalah iman ke pada ….

a. Allah Swt. c. Rasul

b . Malaikat d . Kitab suc i

Iman Kepada Malaikat

A. Pilihlah salah satu jaw aban yang tepat.

SOAL ULANGAN HARIAN PAI

KELAS 4

SEMESTER 2

BAB IMAN KEPADA MALAIKAT

NAMA

: ___________________________________________

============================================================

LEMBAR KERJA SISWA

(2)

3 . Malaikat dic iptakan dari ….

a. tanah b . air c. c ahaya d . api

4 . Malaikat yag be rtugas me nc atat amal baik manusia adalah ….

a. Raq ib c. Munkar

b . Atid d . Nakir

5 . Me niup sangsakala (te ro mpe t) di hari kiamat adalah tugas malaikat ….

a. Jib ril c. Israfil

b . Mikail d . Atid

6 . Malaikat yang me me riksa amal pe rbuatan manusia di alam kubur adalah …. a. Munkar dan Nakir c. Jibril dan Israfil

b . Rakib dan Atid d . Malik dan Ridwan

7. Nabi yang pe rnah me lihat wujud malaikat atas se izin Allah Swt. adalah ….

a. Ibrahim c. Yus uf

b . Nuh d . Idris

8 . Ma la ika t s a nga t b a nya k. Na m un, m a la ika t ya ng wa jib kita ke ta hui be rjumlah ….

a. 8 b . 10 c. 12 d . 14

9 . Malaikat yang be rtugas me njaga ne raka adalah ....

a. Munkar c. Malik

b . Nakir d . Ridwa n

10 . Me nc abut nyawa adalah tugas dari malaikat ….

a. Israfil c. Rakib

b . Izrail d . Atid

1 . Malaikat dic iptakan dari …..

2 . Jumlah malaikat yang wajib dike tahui ada ….

3 . Malaikat yang be rtugas me me riksa amal pe rbuatan manusia di alam kubur, yaitu ….

4 . Malaikat adalah ….

5 . Me niup sangkakala (te ro mpe t) pada hari kiamat adalah tugas malaikat …..

B. Isilah pertanyaan berikut dengan benar.

(3)

1 . Se butkan nama-nama malaikat yang wajib dike tahui. 2 . Se butkan tugas masing-masing malaikat te rse but. 3 . Je laskan yang dimaksud de ngan malaikat.

4 . Me ngapa kita harus be riman ke pada malaikat?

5 . Iman ke pada malaikat te rmasuk rukun iman ke be rapa?

M a la ik a t

C. Jaw ablah pertanyaan dengan singkat dan benar.

D. Isilah tugas M alaikat sesuai namanya.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...