Soal UTS Kelas 1 SD B.Sunda Semester 1

425  Download (5)

Full text

(1)

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP SD NEGERI PAMALAYAN

TAUN AJARAN 2015-2016

Pangajaran : BASA SUNDA Nami :

Kelas : I (hiji) Peuntuen Tawisan

Dinten/Kaping : Rebo, 24 Maret 2016 Guru Sepuh murid

Waktos : 90 Menit

Perpustakaan

Di sakola Yodi aya perpustakaan Yodi sok ka perpustakaan

Di perpustakaan loba buku Aya buku pangajaran Jeung buku carita

Yanti jeung uli aya di perpustakaan Keur maca buku carita

Di perpustakaan teu kenging ribut Ngaganggu keur nu maca

I. Cakraan (X) aksara A,B, atawa C di hareupeun jawaban anu bener!

1. Di sakola Yadi aya . . . .

A kantin B. perpustakaan C. warung

2. Nu sok di perpustakaan nyaeta . . . .

A. Yodi B. Yati C. Yeni

3. Di perpustakaan aya buku pangajaran jeung . . . .

A. komik B. carita C. dongeng

4. Nu aya di perpustakaan nyaeta . . . .

(2)

5. Yanti jeung Uli keur maca buku . . . .

A. carita B. pangajaran C. komik

6. Reni jeung Santi keur ulin maen . . . .

Sendok A. ular tangga B. beklen C. congklak

7. Faza nuju latihan . . . jeung Rizky

A. A. penca silat B. drama C. nembang

8. Gambar sato di handap ngaranna . . . .

A. kuda B. onta C. jerapah

9. Dariuk kecap asalna . . . .

A. didiukan B. diuk C. diukan

10. Abdi mah tos neda, pun bapa parantos . . . .

A. dahar B. tuang C. emam

II. Eusian

1. Bedog paranti . . . .

(3)

3. Sasatoan anu hirupna di cai nyaeta . . . .

4. Sateuacan diajar urang kedah . . . .

5. Papan bor pakakas nu aya di . . . .

6. Embe sorana ngaberele, ari hayam . . . .

7. Nu sok ngolah sawah jeung kebon disebutna . . . .

8. Korsi paranti . . . .

9. Doni karesepna maen . . . .

Figure

Updating...

References