NILAI FALSAFAH YANG TINGGI DALAM MONUMEN

19 

Teks penuh

(1)

1.0 PENGENALAN

Asia Tenggara merupakan sebuah rantau yang kaya dengan pelbagai jenis sumber

sejarah. Permulaan sejarah di Asia Tenggara ini adalah bermula dengan petapakan

pengaruh Hindu sejak abad ke-8 sehingga abad ke-13 Masihi di kebanyakan negara

seperti di Indonesia, Kemboja, Laos, Myanmar dan tidak ketinggalan juga di Tanah

Melayu. Definisi monumen merupakan sebuah binaan atau bangunan yang diperbuat

daripada batu-bata dengan tujuan untuk memperingati orang-orang ternama seperti para

pemerintah dan pembesar ataupun untuk memperingati sesuatu peristiwa penting.

Monumen-monumen yang terdapat di Asia Tenggara adalah seperti candi, kuil, wat, stupa,

arca, dan patung. Di setiap kewujudan empayar-empayar agung yang mempunyai

monumen-monumen tersendiri sehinggalah kepada seni persembahan tradisional, terdapat

banyak nilai falsafah yang melambangkan ketamadunan sesebuah empayar tersebut.

Melalui kewujudan monumen-monumen agama yang terdapat di rantau Asia Tenggara

seperti di Kemboja dan Indonesia (kawasan kajian), pengaruh agama sesebuah negara itu

dapat dikenal pasti dengan mudah melalui kaedah-kaedah arkeologi tertentu. Selain

mengenal pasti agama-agama yang menjadi amalan masyarakat di sesuatu kawasan,

kewujudan monumen juga berupaya memperlihatkan bukti keagungan

pemerintah-pemerintah yang pernah memerintah kawasan di rantau Asia Tenggara.

Fungsi monumen yang terdapat di sesebuah negara bukan sahaja sebagai pusat

ibadat, malah kewujudan monumen-monumen ini juga merupakan suatu simbolik

kekuatan dan kekuasaan raja yang memerintah kawasan tersebut. Hal ini adalah kerana

setiap pemerintah yang memerintah kerajaan pada awal abad ke-7 mempercayai bahawa

(2)

Antara bukti ideologi kekuatan raja adalah berdasarkan jajahan takluk dan

monumen-monumen yang dibina. Bukti-bukti tersebut adalah dengan wujudnya monumen-monumen Angkor

Wat dan Candi Borubudur.

Monumen agama Angkor Wat telah dijumpai oleh Heinri Mouhot yang merupakan

seorong ahli saintis dan pengkaji yang berasal dari Perancis pada tahun 1860. Menurut

Heinri (1860), Angkor Wat merupakan sebuah binaan batu-bata yang besar dan

mengkagumkan dalam agama Hindu1. Monumen ini merupakan sebuah binaan terbesar

yang terdapat di dalam hutan Kemboja yang telah didirikan sewaktu kekuasaan empayar

Khmer di Angkor. Monumen ini dibina sewaktu zaman pemerintahan Suryavarman II,

iaitu pada sekitar tahun 1113-1150 Masihi atau pada abad ke-12. Suryavarman II

menganggap dirinya chakravatin, iaitu yang bermaksud tuhan seluruh alam. Namun, ada

juga sebilangan pengkaji sejarah menyatakan bahawa konsep chakravatin yang

dimaksudkan oleh Suryavarman II itu ialah mendapat mandat daripada tuhan2.

Pembinaan wat (kuil) ini dikatakan memakan masa selama 30 tahun. Berperanan

sebagai sebuah pusat ibadat terbesar di Kemboja, Angkor Wat mempunyai ketinggian

setinggi 130 kaki dan berkelebaran seluas 208 hektar. Angkor Wat terletak di bahagian

utara Kemboja, iaitu di tengah-tengah dataran Angkor dan meliputi hampir keseluruhan

kerajaan Angkor. Angkor yang diasaskan oleh Jayavarman I merupakan ibu kota dalam

1 M. B., Alison, Angkor Wat. (USA: Twenty-First Century Books, 2009), pp. 1-23.

(3)

empayar Khmer yang telah diasaskan oleh Jayavarman II pada tahun 802 Masihi, iaitu

pada awal abad ke-9. Perkataan “Angkor” berasal daripada perkataan dalam bahasa

Sanskrit yang berbunyi “nagara”. Nagara bermaksud sebuah bandar suci yang

mempunyai maksud beriringan dengan konsep kosmos pada binaan Angkor Wat.

Selain Angkor Wat, Borobudur juga merupakan sebuah kuil pengibadatan bagi

penganut-penganut agama Buddha. Jika Angkor Wat merupakan monumen terbesar di

Kemboja, Borubudur pula adalah monumen terbesar di dunia dan ia terkenal sebagai salah

sebuah keajaiban dunia3. Dikatakan bahawa pembinaannya memakan masa selama 75

tahun dalam proses penyempurnaan pusat pengibadatan tersebut4. Borobudur terletak di

daerah Jawa Tengah, Indonesia dan merupakan sebuah peninggalan binaan terbesar

daripada Dinasti Syailendra yang dikatakan berlaku pada sekitar abad ke-95. Monumen ini

juga dikenali dengan nama Barabudhur. Setiap patah perkataan tersebut mempunyai

makna lain di sebaliknya, iaitu “Bara” yang bermaksud besar dan “Budhur” yang

bermaksud Buddha yang merupakan agama yang dianuti oleh rakyat Indonesia pada abad

itu.

3 Mackenzie, J., Borobudur. (Australia: Transit Lounge Publishing, 2009), 1-35. 4 Ibid.

(4)

2.0 PERBINCANGAN 2.1 Angkor Wat

Monumen terbesar di Kemboja yang wujud pada era kekuasaan empayar Khmer

ini dibina dengan berkonsepkan orde kosmos. Konsep kosmos didefinisikan sebagai suatu

kepercayaan bahawa dunia manusia ini hanyalah sebuah dunia yang kecil, iaitu

mikrokosmos jika dibandingkan dengan dunia para Dewa Hindu yang tersangatlah besar,

iaitu makrokosmos6. Dengan kata lain, binaan Angkor Wat ini adalah menyerupai sebuah

kota kerana ia dibina sebagai satu representasi makro kosmos yang lebih luas di atas

sebuah tapak mikro. Angkor Wat dibina dengan bertemakan bentuk sebuah replika batu

ataupun sebuah mikrosom tentang kosmologi yang menceritakan kewujudan orang Khmer

- Melayu7 di Kemboja khususnya di Angkor. Kewujudan monumen Angkor Wat yang

besar dan gah serta mempunyai seni binanya yang unik dan klasik telah mengangkat

Angkor sebagai sebuah ketamadunan dalam empayar Khmer8.

Nagara yang merupakan kata asal bagi Angkor digunakan kerana ia merupakan

suatu perlambangan bahawa mereka mempercayai bumi ini adalah lambang kepada rumah

para dewa yang berada di puncak Gunung Mahameru9. Disebabkan kepercayaan tersebut,

para penganut agama Hindu berusaha untuk sentiasa melengkapi diri mereka dengan

upacara-upacara ritual yang tertentu supaya mereka tergolong sebagai insan-insan terpilih

yang diberikan mandat untuk menghayati laluan-laluan yang disediakan oleh para Dewa

6 Nota kuliah Profesor Madya Dr Hanafi Hussin, Pengaruh Hindu Buddha: Pengaruh terhadap Seni Bina di Asi Tenggara.

7 Ahmad Jelani Halimi, Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu. (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributions Sdn. Bhd., 2008), pp. 93. Asalnya, empayar Khemer didirikan oleh Dinasti Melayu, tetapi ia kemudiannya diambil alih oleh orang-orang Khmer, khususnya selepas Angkor terbentuk.

8 M. B., Alison, Angkor Wat. (USA: Twenty-First Century Books, 2009), pp. 1-23.

(5)

yang bermula dari bumi hingga ke Syurga10. Secara terperinci, kepercayaan Hindu

mengajarkan konsep reinkarnasi, iaitu kepercayaan pada kelahiran semula dan jiwa boleh

dibebaskan semula melalui proses dharma.

2.2 NILAI-NILAI FALSAFAH

Nilai-nilai falsafah utama setiap monumen mahupun candi yang dibina di Asia

Tenggara ini adalah sudah semestinya sebagai sebuah pusat pengibadatan. Di Angkor,

kewujudan Angkor Wat merupakan sebuah kuil yang dibina lengkap berbanding dengan

binaan kuil-kuil Hindu yang lain. Hal ini demikian kerana konsep yang dipegang oleh

Suryavarman II, iaitu konsep kosmos yang bercirikan sebuah kota yang dibina sebagai

sebuah dunia yang luas. Secara tepatnya, Angkor Wat dibina dengan bermodelkan konsep

alam semesta. Para ahli arkeologi yang mengkaji tentang sebab-sebab kewujudan Angkor

Wat ini menyedari bahawa setiap ukiran yang dibina membawa maksud-maksud

tersendiri. Misalnya, ukiran patung ular yang terdapat di tiang-tiang besar sepanjang jalan

masuk ke wat memberitahu bahawa symbol kesuburan dalam kegiatan pertanian yang

dijalankan di Angkor11. Binaan yang berkonsepkan model alam semesta ini juga dapat

dilihat melalui arah wat yang dibina, iaitu yang menghadap ke barat. simbol penggunaan

arah barat ini juga merupakan symbol pergerakan matahari yang terbit dari barat ke timur.

10

(6)

Seni reka Angkor Wat yang menghadap ke barat itu bukanlah menggambarkan

perselisihan fahaman dengan para penganut agama Hindu yang lain. Binaan yang

menghadap ke barat ini juga dikatakan menjadi tempat persemadian Suryavarman II yang

telah mangkat sewaktu proses peluasan kuasa ke kawasan lain. Menurut penganut Hindu,

mereka mempercayai bahawa roh Suryavarman II sudah bersatu dengan roh Dewa Visnu

di tempat tertinggi di atas menara, iaitu di Gunung Mahameru. Seni reka wat ini juga

sedikit pelik kerana wat ini sahaja yang dibina menghadap ke barat, manakala wat-wat

Hindu di kawasan lain dibina menghadap arah timur.

Selain itu, ciri model alam semesta ini juga turut disertakan dengan sistem saliran

yang sangat rumit yang dibina untuk membekalkan sumber air minuman kepada

penduduk tempatan serta berfungsi untuk mengairi kawasan pertanian. Sistem saliran

yang mengelilingi Angkor Wat ini juga merupakan simbol yang menggambarkan konsep

kosmos adalah merupakan alam semesta yang sangat luas yang mencerminkan Gunung

Mahameru, iaitu tempat para dewa Hindu bersemayam.

Kajian mengenai nilai-nilai falsafah Angkor Wat juga meliputi aktiviti yang

dilakukan dalam kehidupan masyarakat12 Khmer terhadap pemerintah mereka. Hal ini

dapat dilihat melalui ukiran-ukiran yang diukir di dinding-dinding wat. Misalnya, ukiran

mengenai penyediaan makanan untuk santapan raja, cara orang-orang Khmer berburu,

bekerja, beribadah, bersukaria dan membela haiwan ternakan mereka. Kesemua jenis gaya

ukiran ini jelas memperlihatkan bahawa Suryavarman II merupakan seorang pemerintah

yang amat teliti dalam proses pembinaan bangsanya sendiri. Melalui bukti-bukti

(7)

kehidupan yang diukir, masyarakat kerajaan Khmer merupakan masyarakat yang sangat

patuh pada pemerintahnya. Antara contoh lain yang menggambarkan nilai-nilai falsafah

masyarakat Khmer melalui aktiviti seharian ialah terdapatnya pusat pentadbiran dalam

Angkor Wat itu sendiri. Sebarang permasalahan sama ada yang berkaitan dengan agama,

kepercayaan, ekonomi, politik dan juga sosial akan dirujuk di bahagian tengah menara

Angkor Wat.

Angkor Wat juga turut berperanan sebagai tempat para pemerintah mengabdikan

diri. Dalam makna lain, mendekatkan diri kepada para dewa Hindu khususnya Dewa

Brahma dan Visnu. Hal ini dapat dilihat dengan permulaan binaan tangga yang

bertingkat-tingkat seolah-olah menggambarkan sebagai sebuah laluan yang menuju ke tempat tinggal

para dewa, iaitu di puncak menara tertinggi yang diwakili oleh Gunung Mahameru13.

Secara simboliknya, pembinaan Angkor Wat yang bertingkat-tingkat dan berteres-teres

tersebut adalah tempat letaknya Dewaraja dan Raja agama Hindu, antaranya ialah Brahma

(pencipta), Visnu (dewa tertinggi), Siva, Ganesha, Subramaniam, dan Parvathi. Tambahan

lagi, pendakian anak-anak tangga dari dasar hingga ke puncak juga adalah refleksi

terhadap amalan-amalan agama para penganut Hindu. Maka dengan itu, pusat

pertengahan Angkor Wat ini diletakkan patung Visnu sebagai tanda tempat tinggal para

dewa Hindu. Oleh sebab tangga-tangga ini merupakan laluan yang menghubungkan

manusia dengan Dewaraja dan Raja, para arkitek Hindu pada zaman Suryavarman II telah

membinanya dalam bentuk yang kecil dan sedikit curam dengan tujuan untuk

menghormati para dewa14 yang berada di puncak menara.

13 Ibid.

(8)

Di samping menjadi sebuah pusat pengibadatan dalam skop pengabdian diri

pemerintah kepada dewa-dewa Hindu, ciri-ciri binaan Angkor Wat ini juga merupakan

antara nilai-nilai falsafah yang ingin diketengahkan oleh Suryavarman II dalam usaha

mempamerkan keunikan empayar Khmer kepada bangsa-bangsa lain. Ciri pertama binaan

ini ialah ia dikelilingi oleh parit-parit yang dikorek selebar 200 meter persegi. Di samping

dijadikan sebagai sistem saliran, parit-parit ini juga merupakan sebagai salah satu strategi

pertahanan kerajaan Angkor daripada serangan musuh. Mencapai status sebagai sebuah

“empayar”, Khmer pernah terlibat dalam peperangan menentang musuh-musuhnya seperti

Majapahit dan Srivijaya. Melalui peperangan, jelas memperlihatkan terdapatnya

pengorbanan yang terpaksa dilakukan supaya Khmer kekal unggul. Hasilnya, terukirlah

relief-relief yang menceritakan detik-detik peperangan seperti kisah askar-askar

Suryavarman II yang terdapat di dinding-dinding wat.

Selain itu, keunikan dan keagungan empayar Khmer ini menjadi semakin terserlah

kerana memiliki menara-menara yang disaluti emas. Malah, keunikan seni bina monumen

Kemboja ini juga turut melibatkan ukiran-ukiran timbul yang sangat bewarna-warni.

Melalui relief-relief yang diukir di dinding-dinding wat, ia jelas menceritakan kekuasaan

pemerintahan Suryavarman II pada ketika itu. Menurut gambaran relief yang diukir,

Suryavarman II dilihat telah meluaskan empayar Khmer dengan menakluki Champa.

Berdasarkan relief tersebut lagi, terdapat ukiran-ukiran relief tentera yang memberi makna

bahawa telah berlakunya peperangan dalam usaha meluaskan kekuasaan pemerintah.

Keunikan Angkor Wat dalam konteks memiliki nilai-nilai falsafah yang tinggi ini

juga dapat dilihat melalui watak-watak relief yang diukir indah pada dinding wat. Gambar

(9)

hiburan kepada para dewa yang turun ke bumi untuk melawat rakyatnya. Apsara-apsara

yang diukir, iaitu gambaran sekumpulan wanita cantik yang sedang menari itu bukanlah

hanya sekadar penyedap mata, tetapi kesemua apsara tarian itu juga merupakan sebagai

suatu lambang kehidupan di dalam Syurga. Seni ukiran juga turut memaparkan

badan-badan yang diperoleh daripada lagenda Visnu serta imej raja-raja Hindu yang telah bersatu

dengan Dewaraja, iaitu tuhan bagi penganut Hindu. Melalui penghayatan hasil seni ukir

pada Angkor Wat, ia jelas memaparkan kehalusan dan kualiti ukiran para arkitek Angkor

yang tidak mempunyai sebarang asas dalam pembinaan sesebuah bangunan yang berjaya

menghasilkan ukiran sangat bermutu. Selain penceritaan tentang lenggang lenggok apsara

di dinding-dinding wat, terdapat juga penceritaan epik Ramayana15 dan Mahabharata16

yang sangat terkenal dalam lagenda sastera di Asia Tenggara. Epik-epik yang digunakan

di dalam unsur seni persembahan tradisional ini juga merupakan petunjuk bahawa

pengaruh Hinduisme berjaya mengalami proses asimilasi17 dalam masyarakat di Asia

Tenggara.

2.3 RUMUSAN ANGKOR WAT

Kewujudan Angkor Wat sebagai sebuah pusat kemegahan kerajaan Angkor

dalam Empayar Khmer pada suatu masa dahulu telah memberikan banyak bukti dalam

15 Ramayana merupakan sebuah lagenda sastera kaum India yang menceritakan perjalanan Rama yang menghapuskan moral-moral yang negatif. Epik Ramayana memaparkan kisah penceritaan kekeluargaan Ayodhya, iaitu Rama dan Sita. Di samping penceritaan nilai kekeluargaan, wujud juga nilai cinta sejati yang sering diduga oleh anasir-anasir jahat daripada Rvana. Oleh itu, epik Ramayana ini sebenarnya adalah nilai kebaikan yang melawan kejahatan.

16 Epik Mahabharata pula menceritakan kisah kepahlawanan. Epik ini menceritakan tentang konflik untuk mendapatkan hak pemerintahan negara Astina antara para Pandawa lima dengan pihak sepupu mereka, iaitu sang seratus Korawa. Puncak persengketaan ini akhirnya mencetuskan Perang Bharatayudha.

(10)

perkembangan pengaruh agama Hindu di Asia Tenggara. Seni bina yang terdapat di

Angkor Wat yang bermula dengan reka bentuk, menara, tangga sehinggalah kepada jenis

ukirannya melambangkan nilai-nilai falsafah yang tersendiri. Setiap keterperincian hasil

seni ukiran yang diukir jelas menujukkan kekuasaan pemerintah; Suryavarman II yang

sangat ditaati oleh rakyatnya. Proses pembinaan Angkor Wat juga merupakan suatu

pembinaan yang sangat kompleks. Maka dengan itu, para penganut agama Hindu

mempercayai bahawa Angkor Wat bukanlah dibina dengan tangan manusia, tetapi ia

dibina dengan kekuasaan Dewa Indera yang turun dari kayangan untuk membina Angkor

Wat supaya manusia dapat melakukan ibadat kepada dewa-dewa Hindu. Sehingga kini,

Angkor Wat adalah tempat suci para penganut agama Hindu di samping menjadi salah

satu daya tarikan para pelancong ke Thailand.

2.4 BOROBUDUR

Binaan monumen yang terbesar di dunia, iaitu candi Borubudur yang merupakan

binaan agung yang ditinggalkan daripada Dinasti Syaleindra pada abad ke-718. Merupakan

monumen agama yang dibina untuk penganut ajaran Buddha Mahayana pada ketika itu

dan dikatakan Borubudur ini merupakan sebuah binaan yang diasaskan oleh Raja

Smaratungga, iaitu salah seorang Raja Mataram kuno dari Dinasti Syailendra yang

18 Asmaraman, S., dan Hoo, K. P.,Banjir Darah di Borobudur. Diakses pada 10 Disember 2014.

https://books.google.com.my/books?

(11)

dipercayai telah membina Borubudur pada awal tahun 700 Masihi sehingga tahun 800

Masihi, tetapi masih lagi tiada bukti yang jelas berkenaan dengan tahun dan pencipta

binaan tersebut. Kedudukan Borubudur yang tepat sebenarnya berada di daerah

Megelang, Yokjakarta19. Kedudukan candi Borubudur ini juga dibina berdekatan dengan

Candi Pawon dan Candi Mendut di Indonesia. Menurut kepercayaan agama Buddha juga,

sebelum individu itu ingin beribadat di Candi Borobudur, beliau harus sampai ke dua buah

candi yang berada sebelum Candi Borubudur ini terlebih dahulu.

Candi Borubudur ini dibina bertemakan binaan Jawa Kuno serta melambangkan

binaan seperti sebuah alam raya. Monumen ini berketinggian tidak lebih daripada 50

meter dan tidak kurang daripada 30 meter, manakala ia mempunyai keluasan dari penjuru

ke penjuru selebar 113 meter persegi setiap satu. Berdiameter sebesar 123 meter persegi

yang meliputi kawasan-kawasan menganjur, iaitu dari luar dan dalam Borubudur.

Bahagian tertinggi candi ini berukuran setinggi 42 meter tinggi yang diukur di bahagian

paling atas monumen. Secara keseluruhan, Borubudur mempunyai keluasan penuh seluas

2 500 kilometer persegi20. Seni reka bahagian tertinggi ini adalah berbentuk seperti sebuah

loceng besar yang digelar sebagai genta yang juga merupakan sebagai salah satu elemen

daripada stupa-stupa induk21 di kawasan paling atas monumen. 2.5 NILAI-NILAI FALSAFAH

Monumen Borobudur telah dibina di Indonesia adalah lebih awal daripada Angkor

Wat, iaitu didirikan pada tahun 800 Masihi. Binaan kuil terbesar yang disusun dengan 2

juta blok batu volkanik menjadikan Borobudur sebagai sebuah monumen yang berdiri gah

hingga ke hari ini. Binaannya yang teguh telah mengunci kedudukan binaan batu-bata

19 Ibid.

(12)

tersebut daripada mengalami proses penghakisan yang teruk. Kemegahan Borobudur

dianggap hampir sama dengan reka bentuk bangunan piramid yang terdapat di Mesir, iaitu

bangunan Cheops. Yang membezakan antara Borobudur dengan bangunan piramid

Cheops itu adalah susunan menara-menara Borobudur yang bertingkat-tingkat22. Proses

pembinaan candi Borobudur ini dibina melalui beberapa tahap pembangunan. Setiap tahap

pembangunan tersebut disertakan relief-relief tertentu yang dijadikan sebagai peristiwa

dalam pembangunan tahap-tahap tersebut.

Tahap pertama, Borobudur dibina adalah dimulakan dengan gaya penyusunan

yang berteres-teres. Gaya susunan berteres ini di susun pada peringkat paling bawah. Pada

bahagian ini, iaitu bahagian teres candi, para sejarawan mendapati bahawa konsep asal

Borobudur adalah ingin dijadikan seperti sebuah piramid. Namun, corak tersebut

kemudiannya diubah. Perubahan corak penyusunan permulaan candi yang

bertingkat-tingkat itu diketahui kerana terdapatnya sebuah penemuan gaya penyusunan yang

bersusun. Hal ini demikian kerana, terdapatnya bahagian reka bentuk Borobudur yang

tidak seragam, iaitu ada bahagian yang di susun bertingkat-tingkat da nada pula bahagian

lain yang di susun secara teratur.

Seterusnya, pada pembangunan tahap kedua, pondasi23 Borobudur yang

bersambung ditambah kelebarannya. Aspek yang ditambah pada kelebaran tapak-tapak

tersebut ialah dua buah undak24 bersegi. Kemudian undak-undak bersegi itu ditambah lagi

dengan sebuah lagi undak disekelilingnya. Pertambahan undak dan pondasi ini akhirnya

menjadikan rekaan asal menjadi seperti sebuah stupa25 induk yang besar. Kemudian,

22 Mackenzie, J., Borobudur.

(13)

perubahan masih lagi berlaku pada tahap pembangunan yang ketiga. Perubahan ini

melibatkan undak yang dibina pada tahap kedua tadi diruntuhkan semula dan dibina

sebagai ganti tiga buah undak yang melingkari di bahagian atas stupa. Setelah berlakunya

proses pengubahsuaian di tahap ketiga, stupa-stupa itu didirikan di atas menara setiap

bucu dengan meletakkan sebuah stupa yang besar di tengah-tengah menara-menara itu

tadi. Pembangunan tahap ketiga ini dilihat agak merumitkan kerana melibatkan proses

pengubahsuaian yang berlaku pada skala yang besar. Namun, pada proses pembangunan

Borobudur tahap keempat, ianya hanya melibatkan pengubahsuaian yang kecil sahaja.

Pengubahsuaian itu berlaku pada bahagian ukiran tangga dan pada ukiran lengkungan

pintu yang terdapat di dinding candi.

Binaan di setiap tahap menceritakan secara bertingkat-tingkat dan berteraskan

ukiran-ukiran dari alam kepercayaan Buddhisme Mahayana. Ukiran-ukiran alam ini

melambangkan konsep binaan alam raya yang bermaksud binaan yang dihasilkan akan

menjadi sebuah alam yang besar. Kepercayaan ini merujuk kepada kepercayaan agama

Buddha Mahayana. Binaan yang bertemakan alam ini boleh dilihat pada bahagian bawah

candi. Di bahagian tersebut, teres-teres candinya telah diukir dengan relief-relief alam

yang lebih jelas menceritakan kelahiran semula kelahiran semula Sang Buddha26 melalui

proses reinkarnasi27. Oleh hal yang demikian, ramai sejarawan mengandaikan bahawa

arkitek-arkitek hebat zaman Dinasti Syaleinra bertujuan mewujudkan sebuah piramid

yang bertingkat-tingkat dari bawah sehingga ke puncak.

(14)

Bertemakan binaan yang mengikut agama Buddha Mahayana, bentuk dalam dasar

candi Borobudur yang bersegi-bersegi ini disesuaikan dengan konsep-konsep berikut,

iaitu28;

a) Konsep Kamadhatu

Binaan pada bahagian kaki (bahagian paling bawah candi) yang tertutup dan tertimbun

dengan susunan batu-bata yang rata,

b) Konsep Ruphadhatu

Bahagian kedua, iaitu lorong-lorong dan pagar-pagar tembok yang panjangnya 4

kilometer dihiasi dengan ukiran relief-relief yang pelbagai, contohnya relief

Lalitavistara,

c) Konsep Arupadhatu

Bahagian ketiga, iaitu bahagian yang terdiri daripada batu-batu berbentuk bundar dan

juga bahagian yang menempatkan stupa-stupa Buddha yang berada dalam keadaan

sedang bermeditasi yang tidak ada sebarang ukiran atau hiasan pada bahan-bahan ini.

d) Puncak Borobudur

Bahagian yang menempatkan stupa Buddha terbesar yang sedang bermeditasi.

Secara keseluruhannya, monumen Borubudur ini juga turut dibina berdasarkan reka

bentuk piramid yang berteraskan sepuluh lantai yang disesuaikan dengan konsep sepuluh gaya

penyempurnaan amalan kebajikan agama Buddha. Sepuluh lantai-lantai tersebut dibahagikan

kepada (sila rujuk halaman sebelah):

28 Soekmono, R., Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia. Diakses pada 10 Disember 2014.

(15)

Teras lingkar Teras bujur sangkar

Tingkat Candi 1-4 5-6

Jenis Monumen 72 stupa berlubang 504 arca di dalam 432 relung

Ukuran Tidak diketahui 123 x 123 meter persegi

Tinggi Candi

Tidak diketahui

34.5 meter (tanpa makhota stupa)

42.0 meter (dengan makhota stupa)

Jenis Binaan Tapak Tidak diketahui Bukit Alami

Jadual 1: Ciri-ciri Candi Borobudur

Di setiap aras lantai juga turut diklasifikasikan setiap relief yang terdapat pada setiap

dinding Borobudur29. Antaranya ialah seperti yang terdapat di dalam jadual-jadual di

bawah:

Teras Bujur Sangkar Pahatan relief

a) Dekoratif b) Kisah

1 212 1 460

Jumlah relief 2 672

(16)

Jadual 2: Pahatan relief

Jumlah relief

(pahatan) Kisah relief Tingkat Candi

720 Jataka dan Awadana 1-2

120 Lalitavistara 1

460 Gandawyuha 2-3

Jadual 3: Contoh kisah-kisah relief di dinding Borobudur.

2.6 RUMUSAN BOROBUDUR

Secara amnya, Borobudur merupakan sebuah monumen terbesar bagi penganut

agama Buddha. Bahan binaan yang terdapat di dalam monumen tersebut adalah

dibina dengan berpandukan kitab agama Buddha Mahayana. Hal ini termasuklah

reka bentuk monumen, kedudukan stupa, proses pengubahsuaian yang berlaku,

pahatan relief, dan juga menara-menaranya yang bersegi-segi. Bukan sahaja

menjadi sebagai pusat pengibadatan agama Buddha terbesar di dunia, kewujudan

Borobudur ini juga telah diperakui oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia30.

3.0 KESIMPULAN

Kesimpulannya, monumen-monumen agama yang terdapat di Asia Tenggara, khususnya

di kawasan Kemboja dan Indonesia memainkan peranan yang sangat tinggi dalam sesebuah

empayar ataupun kerajaan. Hal ini adalah kerana, melalui monumen-monumen agama tersebut,

(17)

maka lahirlah nilai-nilai falsafah yang secara langsung telah mengangkat ketamadunan sesebuah

kerajaan tersebut. Hasil seni bina serta ukiran-ukiran yang terpahat pada binaan tersebut juga

adalah berkisarkan kepada cerita-cerita epik bagi sesuatu agama. Misalnya, kewujudan Angkor

Wat ada menceritakan epik Ramayana dan Mahabharata. Di Borobudur pula turut menceritakan

bahawa pembinaan candi Borobudur ini adalah berkisahkan dengan kitab-kitab agama Buddha

Mahayana. Kewujudan Angkor Wat dan Borubudur merupakan bukti keagungan kerajaan lantas

sebagai petanda kekuasaan seseorang pemerintah.

RUJUKAN

Buku

Ahmad Jelani Halimi, Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu. (Kuala Lumpur: Utusan

(18)

Durmarcay, J., Candi Sewu dan Aristektur Bangunan Agama Buda di Jawa Tengah: and

Budhhist Architecture of Central Jawa. (Jakarta: Kepustakaan Populer Garmedia, 2007),

75.

Higham, C., Early Cultures of Maindland South east Asia. (Bangkok: River Books, 2002),

298-350.

M. B., Alison, Angkor Wat. (USA: Twenty-First Century Books, 2009), pp. 1-23.

Mackenzie, J., Borobudur. (Australia: Transit Lounge Publishing, 2009), 1-35.

Wendoris, T., Mengenal Candi-Candi di Nusantara. (Yogyakarta: PT. Buku Kita, 2008), 20-29.

Buku Online

Asmaraman, S., dan Hoo, K. P.,Banjir Darah di Borobudur. Diakses pada 10 Disember 2014.

https://books.google.com.my/books?id=9a9tBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sejar

ah+borobudur&hl=en&sa=X&ei=7oKVPLMC9eIuASUsoKgBw&ved=0CEcQ6wEwBg#

v=onepage&q&f=false

Barnes, T., Arkeology. Diakses pada 8 Disember 2014. https://books.google.com.my/books?id

=kA8mHHQbes8C&pg=PT39&dq=kelebaran+angkor+wat&hl=en&sa=X&ei=WECKVI

(19)

Soekmono, R., Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia. Diakses pada 10 Disember 2014.

https://books.google.com.my/books?id=Ua_L2i3HgOIC&printsec=frontcover#v=onepage

&q&f=false

Sumber Web

http://www.borobudurindonesia.com/arsitektur.php

Sumber Kuliah

Nota kuliah Profesor Madya Dr Hanafi Hussin, Pengaruh Hindu Buddha: Pengaruh terhadap

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...