Ayat ayat yang berkaitan dengan ilmu dan

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu dan orang berilmu

QS. Al-Mujadilah : 11

مم كك لل هكلللا ححسل فميل اوحك سل فمافل سح لحاجلمللما يفح اوحكسل فلتل مم كك لل لل يقح اذلإح اونكملآ نليذحللا اهلييأل ايل

اُوزكشك نافل اُوزكشك نا لل يقح اذلإحُول عحفلرميل

تت اجلرلدل مللمعحلما اوتكُوأك نليذحللاُول ممككنمح اونكملآ نليذحللا هكلللا

رريبحخل نلولكملعمتل املبح هكلللاُول

Ali Imran : 7

تر اهلبحاشل تلمك ركخلأكُول بح اتلكح لما ميأك نل هك تر املكل حممي تر ايلآ هكنممح بل اتلكح لما كل يمللعل للزلنأل يذحللا ولهك

املُول هحلحيُوحأ م تل ءلاغلتحبماُول ةحنلتمفحلما ءلاغلتحبما هكنممح هلبلاشلتل امل نلوعكبحتليلفل غريمزل ممهحبحولكقك يفح نليذحللا املألفل املُول انلببرل دحنعح ن م مب لل كك هحبح انلملآ نلولكوقكيل مح لمعحلما يفح نل وخك سح ارللاُول هكلللا للإح هكلليُوحأ م تل مكللعميل بح ابللململ ا ولكُوأك للإح رككلذليل

Az-Zumar : 9 dan 18

لم هل لم قك هحببرل ةلملحمرل وجكرميلُول ةلرلخحلما ركذلحميل اممئحاقلُول ادمجحاس ل لح يملللا ءلانلآ تر نحاقل ولهك نم ملأل بح ابللململ ا ولكُوأك رككلذلتليل املنلإح نلومكللعميل لل نليذحللاُول نلومكللعميل نليذحللا يوحتلسميل

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...