PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN. - Repositori Universitas Andalas

Teks penuh

(1)

i DAFTAR ISI

PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH

KURATOR DALAM MENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN

( Studi Kasus Kepailitan Toko Makmur dan atau Khow The Sun )

Abstrak………..i

Kata Pengantar………..ii

Daftar Isi………...v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………...1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan………...19

1. Sejarah dan Pengaturan Kepailitan……….19

2. Pengertian Kepailitan………..21

(2)

ii

1. Pengertian dan Pengaturan Kurator……….41

2. Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Kurator………....42

3. Syarat – Syarat Menjadi Kurator……….43 4. Tugas dan Wewenang Kurator……….44

5. Tanggung Jawab Kurator……….46

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator

dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Toko Makmur dan atau Khow

The Sun………...49

2. Kendala yang Dihadapi Oleh Kurator dalam Melaksanakan Pengurusan

dan Pemberesan Harta Pailit Toko Makmur dan atau Khow The Sun dan

Upaya -Upaya yang Ditempuh dalam Menyelesaikan Kendala yang

Dihadapi oleh Kurator tersebut………...65

BAB IV PENUTUP

a Kesimpulan...71

b Saran……….72

DAFTAR KEPUSTAKAAN

(3)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...