Teks penuh

(1)

EDU3105 T10 - PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN

1 TAJUK 10 PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN

SINOPSIS

Tajuk ini menjelaskan bahagian-bahagian asas dan fungsi-fungsi pelbagai

jenis kamera video dan aksesorinya. Selanjutnya, topik ini akan menjelaskan

amalan dan teknik penggambaran dan penerbitan video. Kaedah penghasilan

papan cerita pengajaran juga akan dihuraikan. Kerja-kerja penyuntingan

rakaman video dan penerbitan video akan juga dihuraikan.

HASIL PEMBELAJARAN

Dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran tajuk ini, diharapkan guru

akan dapat:

i. Menjelaskan bahagian asas serta fungsi kamera video analog dan

digital, serta aksesori-aksesori asas;

ii. Menjelaskan amalan dan teknik penggambaran dan penerbitan

video;

iii. Menghasilkan papan cerita untuk tujuan pengajaran;

iv. Mengaplikasikan kemahiran teknikal dan asas penerbitan bideo

dalam pengajaran dan pembelajaran.

KERANGKA TAJUK

10.1 Video Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

10.2 Jenis-Jenis Kamera Video

10.3 Merancang Penerbitan Bahan Video Untuk Pengajaran

(2)

EDU3105 T10 - PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN

2 FIKIRKAN

Sejauh manakah video penting dalam proses pembinaan bahan

untuk pengajaran dan pembelajaran?

10.1 Video Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Video adalah sejenis media bergerak. Ia boleh menghasilkan imej yang

realistik dan sangat bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej kepada

penonton. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, media ini mempunyai

beberapa keistimewaan yang seharusnya disedari oleh guru supaya ia boleh

mempergunakannya dalam bilik darjah.

Selain daripada keupayaannya menunjukkan imej yang begerak seperti

merakam seekor harimau bintang ketika berlari, media ini juga dapat

mempercepatkan dan melambatkan masa. Pergerakkan harimau bintang

yang terlalu laju boleh diperlahankan dengan teknik gerak perlahan, malah

pergerakan itu boleh dibekukan.

Pernahkan anda melihat proses bunga berkembang dalam rancangan

televisyen? Sekiranya anda hendak melihat bunga sebenar berkembang

tentulah mengambil masa yang lama. Tetapi melalui teknik rakaman masa

sela, masa boleh dipendekkan di dalam bilik darjah. Murid-murid tidak perlu

menonton begitu lama untuk melihat bunga berkembang dalam keadaan

sebenar.

Video juga berupaya membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik

darjah atau peristiwa-peristiwa berbahaya seperti letupan gunung berapi.

Adalah mustahil untuk membawa murid-murid melihat letupan gunung berapi

dalam situasi yang sebanar.

Video berupaya merakam imej dekat dan jauh. Ini bermakna video boleh

(3)

EDU3105 T10 - PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN

3 dilihat oleh murid-murid, sementara murid-murid juga boleh melihat ruang

angkasa melalui jarak jauh.

Masa dan ruang juga boleh dimanipulasikan melalui animasi. Teknik ini

memerlukan sedikit kemahiran bagi menghasilkan pergerakan yang biasanya

akan menjadi tarikan kepada minat murid terhadap pelajaran.

Setelah membaca tentang kelebihan-kelebihan video, anda mungkin teringin

untuk menghasilkan sendiri bahan video untuk pengajaran dan pembelajaran.

Sebelum anda memulakan kerja-kerja penggambaran adalah lebih baik anda

ikuti terlebihi dahulu tentang beberapa aspek berkaitan dengan penerbitan

video. Dalam bahagian seterusnya anda akan diterangkan tentang jenis-jenis

kamera dan perakam video.

10.2 Jenis-Jenis Kamera Video

Anda mungkin pernah melihat orang menggunakan kamera video yang kecil

dalam majlis-majlis seperti perkahwinan, harijadi atau aktiviti-aktiviti sosial.

Dalam situasi lain pula anda mungkin melihat wartawan memikul kamera

video di bahu. Anda mungkin tertanya-tanya apakah perbezaannya selain

daripada saiz yang berbeza. Sebenarnya terdapat dua format video kamera

yang utama iaitu kamera video analog dan kamera video digital.

10.2.1 Kamera video analog

Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk

analog. Kamera ini menggunakan tape magnetik dalam bentuk kaset video

dalam pelbagai format seperti format VHS, VHS-C, Hi 8 dan U-matic. Saiz

kaset ini berbeza-beza dan hanya boleh dimainkan pada pemain video yang

(4)

EDU3105 T10 - PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN

4 Gambar 1.1 : Kamera Video analog yang menggunakan kaset video VHS

FIKIRKAN

Bagaimanakah imej yang dirakam dengan menggunakan kamera

video analog dipindahkan dalam bentuk digital?

10.2.2 Kamera video digital

Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk

digital. Kamera ini menggunakan kaset video dalam saiz yang kecil biasanya

dalam format DVC (Digital Video Cassette). Kamera video ini boleh

disambungkan terus ke komputer dengan menggunakan kabel firewire.

Imejnya boleh disunting dengan menggunakan perisian-perisian suntingan

video secara digital melalui komputer.

(5)
(6)

EDU3105 T10 - PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN

6 Rajah 1.4 : Gambar Bahagian Butang Rakaman

10.3 Jenis-Jenis Shot dan Pergerakan Kamera

Tonton beberapa rancangan televisyen. Semasa menonton, lihat

pertukaran-pertukaran imej dan pergerakan-pergerakan kamera. Semasa anda

menonton anda akan dapati ada ketikanya sesuatu imej itu diambil dari jarak

dekat dan ada ketikanya pula dari jarak jauh. Ada masanya kamera bergerak

dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Lihat pula bagaimana kedudukan kamera

semasa orang sedang bercakap atau berbual. Semua perubahan-perubahan

(7)

EDU3105 T10 - PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN

7 10.3.1 Jenis-jenis shot

Rajah 1.5 menunjukkan shot-shot yang baik dan shot-shot yang dilarang.

Big Close-Up (B.C.U.) Close-Up (C.U.)

Bust Shot (B.S.) Waist Shot (W.S.)

Knee Shot (K.S.) Full Length Shot (F.L.S.)

(8)

EDU3105

R Se

B b

Rajah 1.5 : eimbang

Berat di

b h

Jenis-jenis Kepa t

Bera k

T10 - PENER

s shot ala

t

at ke

(9)

EDU31

10.3

Raja

perg

05

.2 Jenis-jen

h 1.6 menu

erakan kem

Pan

nis pergera

unjukkan b

mera yang d

n ke kanan

Tilt Up

kan kamera

eberapa je

dinyatakan

P

Ti

Pe

Doll

a

enis-jenis pe

.

Panning

ilting

ergerakan Do ly In

T10 - PENER

ergerakan

Pan

Tilt D

olly

Dolly

BITAN VIDEO P

kamera. Pe

ke kiri

Down

y Out

PENDIDIKAN

(10)

EDU3105 T10 - PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN

10 Rajah 1.6 : Pergerakan Kamera

Latihan

Tonton beberapa rancangan televisyen seperti Berita, dokumentari,

forum dan drama. Bandingkan gambar-gambar dalam rajah-rajah di atas

dengan jenis-jenis shot dan pergerakan kamera yang terdapat dalam

rancangan-rancangan yang anda tonton. Apakah kesan Panning, Tilting,

Dolly dan Truck kepada image yang terbentuk? Pergerakan Truck

(11)
(12)

EDU31

(13)

EDU31

Meny

Anda

kons

sedik

video

05

yediakan s

a telah pun

sep penyed

kit perbeza

o di bawah.

skrip video

melalui pe

diaan skrip

aan dari se

. Bolehkan

o atau papa

ngalaman m

p audio da

egi formatn

anda mem

an cerita

menghasilk

an video a

nya. Cuba

mbuat perbe

T10 - PENER

kan skrip au

dalah sam

anda perh

ezaannya?

BITAN VIDEO P

udio. Seben

ma. Hanya

atikan con

PENDIDIKAN

narnya

terdapat

(14)
(15)

EDU3105 T10 - PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN

15 Fikirkan

Telitikan keperluan skrip video melalui contoh di atas. bolehkah

anda menyediakan sebuah skrip? Cuba fikirkan suatu tajuk yang

sesuai dalam mata pelajaran opsyen anda.

Hasilkan sebuah skrip video yang panjangnya diantara 5 hingga 10

minit. Tunjukkan hasil anda kepada pensyarah semasa sesi tutorial

dan bincangkannya bersama-sama rakan sekuliah.

10.4 Mengedit Video

Fikirkan

Mengapa perlu mengedit video yang telah dirakam?

Semasa anda membuat penggambaran, kemungkinan rakaman-rakaman

tidak dibuat dalam susunan yang sepatutnya. Kemungkinan juga terdapat

imej-imej yang dirakam terlalu panjang, atau tidak berkaitan sehingga

keseluruhan rancangan yang dirakam itu tidak berjalan dengan licin dan

sempurna. Melalui proses mengedit, bahan-bahan rakaman boleh disusun

semula bagi menghasilkan video yang lebih licin dan sempurna.

Mengedit video analog

Kerja mengedit video analog memerlukan mesin mengedit. Tetapi ini tidaklah

bermakna bahawa tanpa mesin mengedit anda tidak boleh melakukan

pengeditan. Untuk kerja-kerja mengedit yang mudah dan murah, anda hanya

memerlukan sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen. Kedua-duanya perlu disambungkan. Sila lihat gambar di

bawah dan cuba anda buat sambungannya dengan menggunakan

(16)
(17)

EDU3105 T10 - PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN

17 Proses mengedit sebuah rakaman dilakukan dengan cara memainkan sebuah

rakaman video pada unit pemain dan tekan butang Record pada unit

perakam. Untuk menyunting bahagian yang tidak dikehendaki, tekan butang

Pause pada unit perakam dan cari bahagian yang hendak dimasukkan pada

unit pemain. Kemudian tekan semula Record pada unit perakam untuk

meneruskan rakaman.

Mengedit video digital

Terdapat beberapa proses dalam penyuntingan video digital seperti berikut:

1. CAPTURE

Proses capture gambar/ video merupakan proses pemindahan gambar

dari memori penyimpanan (MiniDV atau MicroSD) ke dalam hardisk

komputer/ laptop.

2. EDITING DALAM SOURCE MONITOR

Proses editing dilakukan untuk memotong beberapa klip video yang mungkin ingin hendak dibuang atau disimpan. Dalam proses ini, pemotongan dan penyambungan berlaku.

a. Pemotongan Gambar

Ada dua jenis pemotongan gambar dalam editing, iaitu cut dan

transisi. Cut bererti perpindahan dari satu shot ke shot berikutnya

secara langsung, tanpa ada transisi sama sekali. Jenis pemotongan cut terbahagi kepada dua cara:

i. matched cut - kesinambungan antara shot satu dengan cut shot

berikutnya

ii. cut away - sebuah sambungan atau cut dipengaruhi oleh beberapa

faktor.

b. Penyambungan

(18)

EDU3105 T10 - PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN

18

to continuity, classical cutting, thematic montage, dan abstract

cutting.

i. Sequence Shot – jenis suntingan tanpa membuat pemotongan shot. Rakaman video telah dirancang mengikut babak yang berurutan secara teratur. Kaedah ini digunakan semasa kewujudan teknologi penyuntingan.

ii. Cutting to Continuity - merupakan sambungan atau cut digunakan untuk melanjutkan cerita, cutting to continue telling the story.

iii. Classical Cutting - sebuah pemotongan untuk memperjelas, sesuatu cerita (shot), cutting to clarify, dramatize or underline

the previous shot.

iv. Thematic Montage - sebuah suntingan untuk menyambung satu cerita dengan cerita lain, sebuah babak untuk menyambung babak lain; cutting to connect one story to another; cutting to argue one thesis to another.

3. EDITING DALAM TIMELINE

Jika terdapat bahagian yang masih ingin dihilangkan, lakukan proses dengan menggunakan banyak alat untuk mengedit klip di dalam timeline seperti dibawah ini :

i. Razor Tool : Memotong klip ii. Move Tool : Memilih Klip

iii. Rate Stretch Tool : Mengatur kecepatan putar klip

4. PENAMBAHAN EFEK

Klip-klip yang ada di dalam timeline dapat diberikan efek tambahan untuk menjadikannya lebih menarik.

5. PENAMBAHAN TRANSISI

Proses penambahan transisi dilakukan agar terjadi perpindahan antar dua atau beberapa klip menjadi lebih halus.

6. RENDERING VIDEO

Proses ini merupakan, langkah terakhir setelah semua

(19)

EDU3105 T10 - PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN

19 Latihan

Sunting sebuah rakaman dari mana-mana sumber seperti berita,

dokumentari atau drama untuk satu tajuk pengajaran yang sesuai dengan

mata pelajaran opsyen anda. Bincangkan pengalaman anda ketika membuat

kerja-kerja suntingan dalam sesi tutorial dengan pensyarah dan rakan-rakan.

Rumusan

Penguasaan kemahiran teknik asas merakam movie menggunakan kamera

video, sama ada analog mahupun digital membolehkan penghasilan bahan

pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Kerja-kerja penyuntingan

rakaman menggunakan aplikasi seperti WMM, VCD Cutter dan penyuntingan

video dengan menggunakan Ulead VideoStudio 8, Pinnacle 11, Adobe

Figur

Gambar 1.7 : Perakkam video
Gambar 1 7 Perakkam video . View in document p.16
Gambar 1.8 : Cara memmbuat penyyambungan kabel
Gambar 1 8 Cara memmbuat penyyambungan kabel . View in document p.16

Referensi

Memperbarui...

Unduh sekarang (19 Halaman)