Kisi-kisi Soal Ujian Sekolah (US) MTs Lotim Tahun 2016

15 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

KISI KISI UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 MTS. KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO SKL MATERI SOAL INDIKATOR SOAL TINGKAT

KESULITAN

1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi tambah, kurang, kali, atau bagi pada bilanganbulat.

Operasi pada bilangan bulat

Pesertadidik dapat menyelesaikan soal cerita yang menggunakan operasi hitung bilangan bulat

Mudah

Operasicampuranpada bilanganpecahan

Peserta didik dapat menghitung hasil operasi campuran pada bilangan pecahan

Sedang

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

perbandingan

Perbandingan Peserta didik dapat menyelesaiakan soal cerita berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai

Sedang

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat atau bentuk akar.

Hasil perkalian atau pembagian bilangan berpangkat

Peserta didik dapat menentukan hasil perkalian atau pembagian bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif atau negatif

Sedang

Hasil penjumlahan atau pengurangan bentuk akar

Peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan bentuk akar paling sederhana.

Sedang

Menyederhanakan bilangan dengan penyebut berbentuk akar

Peserta didik dapat menyederhanakan bilangan dengan penyebut berbentuk akar

Sedang

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atauk perasi

Persentasebunga Peserta didik dapat menentukan persentase bunga dalam perbankan

(2)

Menyelesaikanmasalah yang berkaitandenganbarisanbilang andanderet.

Menentukan Unjikaunsur yang

diperlukandiketahuida ribarisanbilanganaritm etikaataugeometri

Pesertadidikdapatmenentukannilaisukuke-n

jikadiketahuiempatsukupertamadaribarisanaritmetika

Mudah

Menentukanrumussuk uke- n

padabarisanaritmetika

Pesertadidikdapatmenentukanrumussukuke-n

jikadiketahuiempatsukupertamadaribarisanaritmetika

Sulit

Menentukanjumlah n sukupertamaderetgeo metri,

Pesertadidikdapatmenentukanjumlah n sukupertamaderetgeometri,

jikadiketahuibesarkeduasukunya

Sulit

2 Menentukanpemfaktoranbentu

kaljabar Faktorselisihduakuadr

at

Pesertadidikdapatmenentukanhasilpemfaktoranbentu kselisihduakuadrat

Mudah

Menyelesaikanmasalah yang berkaitandenganpersamaan linier ataupertidaksamaan linier satuvariabel

Pertidaksamaan linear satuvariabel

Pesertadidikdapatmenentukanhimpunanpenyelesaian pertidaksamaan linier satuvariabel

Sedang

Pesertadidikdapatmenyelesaikansoalberkaitandengan persamaan linier satuvariabel

Mudah

Menyelesaikanmasalah yang

berkaitandenganhimpunan Operasihimpunan Pesertadidikdapatmenentukanselisihduahimpunan

Mudah

Menyelesaikanmasalah yang

berkaitandenganfungsi Nilaifungsi Diberikanrumusfungsipesertadidikdapatmenentukann ilaisebuahfungsi, jikanilaiduabuahfungsi yang lain diketahui.

Sulit

(3)

Menentukangradien,

persamaangaris, ataugrafiknya Gradien Pesertadidikdapatmenentukangradiensebuahgaris.

Mudah

Menyelesaikanmasalah yang berkaitandengan system persamaan linier duavariabel

Persamaangaris Diberikangambargaris yang memotongsumbu X dansumbu Y,

pesertadidikdapatmenentukanpersamaangaristersebut .

Sedang

Aplikasipada SPLDV Pesertadidikdapatmenyelesaikansoalberkaitandengan SPLDV.

Sedang

3 Menyelesaikanmasalahmengg

unakanteorema Pythagoras KonsepTeorema Pythagoras.

Pesertadidikdapatmenyelesaikansoalberkaitandengan konsepTeorema Pythagoras.

Sedang

Menyelesaikanmasalah yang berkaitandenganluasbangunda tar

Luasgabunganduaban gundatar

Diberikangambarduabangundatarberpotongan, pesertadidikdapatmenghitungluasdaerahtertentu, jikaunsur yang diperlukandiketahui.

Sulit

Menyelesaikanmasalah yang

berkaitandengangaris-garisistimewapadasegitiga

Garisberat,garistinggi, garisbagidangarissum bu

Menentukangarisberat,garistinggi,garisbagidangariss umbupadasegitiga

Mudah

Menyelesaikanmasalah yang berkaitandengan unsure-unsur/

bagian-bagianlingkaranatauhubungan dualingkaran

Luasjuring Diberikangambarlingkaran, juringdanukurannya, pesertadidikdapatmenentukanluasjuringataupanjangb usur.

Sedang

Garissinggungdualing karan

Diberikangambarduabuahlingkaranlengkapdenganuk uranjari-jaridanjarakduasudutpusat,

pesertadidikdapatmenentukanpanjang GSPL atau GSPD.

(4)

Menyelesaikanmasalah yang berkaitandengankesebangunan ataukongruensi

Konsepkesebanguan Diberikangambarsebuahtrapesium yang dipotongolehgaris lain yang

sejajardenganduasisisejajarnya,

pesertadidikdapatmenentukanpanjangruasgaris yang memotongtrapesiumtersebut, jikaukuransisisisi yang diperlukandiketahui.

Sulit

Peseradidikdapatmenyelesaikanmasalahberkaitanden gankesebangunansegitiga.

Sedang

Diketahuiduasegitigasebangun,

pesertadidikdapatmenentukanpanjangsalahsatusisi,jik apanjangsisi yang lainnyadiketahui.

Sedang

Menentukansyaratkon gruensi

Diberikangambarduasegitigakongruen,

pesertadidikdapatmenentukansyaratkongruen yang dipenuhi.

Mudah

Menentukanunsur-unsurpadabangunruangsisilen gkung

unsur-unsurpadabangunruan gsisilengkung

Diberikangambarbangunruangsisilengkung,

pesertadidikdapatmenentukansalahsatuunsurbangunsi silengkungtersebut.

Mudah

Menyelesaikanmasalah yang berkaitandengankerangkaatauj

aring-jaringbangunruangsisidatar

Soalcerita yang berkaitandengankeran gka BRSD

Pesertadidikdapatmenyelesaikansoalberkaitandengan kerangka BRSD

Sedang

Volume

bangunruangsisidatar

Pesertadidikdapatmenghitung volume limas, jikaunsur-unsur yang diperlukandiketahui.

Sedang

Luaspermukaangabun ganduabuahbangunrua ngsisidatar.

Diberikangambargabunganduabangunruangsisidatar, pesertadidikdapatmenentukanluaspermukaanbangunr uangtersebit

(5)

Menyelesaikanmasalah yang berkaitandengan volume bangunruang

Volume

bangunruangsisilengk ung

Pesertadidikdapatmenyelesaikansoalceritaterkaitdeng anvolumbangunruangsisilengkung

Sulit

Menyelesaikanmasalah yang berkaitandenganluaspermukaa nbangunruang

Luaspermukaanbangu nruangsisilengkung

Pesertadidikdapatmenghitungluaspermukaansetengah bola atausetengah bola padat ,

jikajari-jarinyadiketahui

Sulit

4 Menentukanukuranpemusatan ataumenggunakannyadalamm enyelesaiakanmasalahsehari-hari

Menentukan median dari data tunggal

Pesertadidikdapatmenentukan mediandari data tunggal

Mudah

Menyelesaikanmasalah yang berkaitandenganpenyajianatau penafsiran data

Menentukannilai rata-rata

Pesertadidikdapatmenyelesaikansoalceritaberkaitand engannilai rata-rata.

Sedang

Menafsirkan data yang disajikandengan diagram batang

Pesertadidikdapatmenafsirkan data yang disajikandalamdiagram garis.

Mudah

5 Menyelesaikanmasalah yang berkaitandenganpeluangsuatu kejadian

Menentukanpeluangsu atukejadianpadaperco baanpadaduadadu

Peserta didik dapa tmenentukan peluang suatu kejadian.

Sedang

Frekuensiharapansatu kejadian

Peserta didik dapat menentukan peluang harapan satu kejadian

Sedang

Soalceritaberkaitande nganpeluang

Pesertadidikdapatmenyelesaikansoalcerita yang berkaitandenganpeluang.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...