Soal UAS SKI MA Kelas X, XI, XII & Kunci Jawaban - Administrasi Sekolah UAS 1 SKI Kelas XI

789  67 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Download Soal di http://kumpulansoaltest.blogspot.com/

UJIAN SEMESTER GANJIL

Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam Waktu : Menit

Kelas/Jurusan : XI Hari/Tanggal :

Pilihlah jawaban a, b, c, d dan e yang menurut anda benar !

1. Sebelum bangsa Arab Islam datang, bangsa Vandal di Spanyol pernah dijajah oleh bangsa....

a. Arab d. Persia

b. Gothic e. Romawi

c. Yunani

2. Bangsa pertama yang menyebut negeri itu dengan sebutan Andalusia adalah ....

a. Bangsa Afrika d. Bangsa Romawi

b. Bangsa Arab e. Bangsa Libya

c. Bangsa Yunani

3. Nama Raja Gothic yang menjajah bangsa Vandal adalah....

a. De Graft Julian d. Musa Ibnu Nushair

b. Frederick e. Thariq Ibn Ziyad

c. Roderick

4. Andalusia yang kini dikenal dengan nama Spanyol, semula bernama....

a. Barbar d. Vandal

b. Granada e. Yunani

c. Seville

5. De Graft Julian pernah meminta bantuan kepada Gubernur Afrika Utara. Nama gubernur itu adalah....

a. Thariq Ibn Malik d. thariq Ibn Ziyad

b. Tharif Ibn Malik e. Musa Ibn Nushair

c. Abdul Malik Ibn Marwan

6. Pasukan Musa Ibn Nushair memasuki benua Eropa pada tahun....

a. 710 M d. 714 M

b. 712 m e. 711 M

c. 713 M

7. Pasukan Islam di bawah pimpinan Thariq Ibn Ziyad berjumlah ....

a. 5000 orang pasukan d. 6000 orang pasukan b. 3000 orang pasukan e. 6050 orang pasukan c. 4000 orang pasukan

8. Pasukan Thariq Ibn Ziyad mendarat di....

a. Selat Gibraltar d. Seville

b. Spanyol e. Toledo

c. Ceuta

9. Bangsa pertama yang menybut negeri itu dengan sebutan Andalusia....

a. Bangsa Afrika d. Bangsa Romawi

b. Bangsa Yunani e. Bangsa Mongolia

c. Bangsa Arab

10.Sebutan yang diberikan kepada Abdurrahman adalah....

a. Al-Amir d. Khalifah

b. Al-Dakhil e. Al-Mahdi

(2)

Download Soal di http://kumpulansoaltest.blogspot.com/

11.Sebelum terbentuknya sistem khalifah di Andalusia, para penguasa wilayah ini biasa menggunakan gelar....

a. Sultan d. Pasha

b. Al-Amir e. Khalifah

c. Amir

12.Nama seorang gubernur bangsa Arab yang ada di Andalusia adalah....

a. Thariq Ibn Ziyad d. Yusuf Abdurrahman Al-Fikry

b. Musa Ibn Nushair e. Abdurrahman Al-Dakhil

c. Tharif Ibn Malik

13.Andurrahman Al-Dakhil memasuki wilayah Andalusia pada tahun....

a. 750 M d. 754 M

b. 752 M e. 755 M

c. 753 M

14.Pembangunan Masjid Al-Hamra sudah dimulai sejak masa....

a. Abdurrahman Al-Dakhil d. Al-Hakam II

b. Al-Hisyam II e. Musa Ibn Nusair

c. Al-Hakam

15.Avveros adalah sebuah sebuatan bangsa Eropa yang ditujukan kepada....

a. Ibn Rossi d. Al-Farabi

b. Ibn Rusyd e. Ibn Bajjah

c. Ibn Sinar

16.alah atu karya Ibn Rusyd dalam bidang hukum/fiqih adalah....

a. Kulliyah Al-Thib d. Al-Qanun Fi Al-Thib

b. Thabaqat Al-Thib e. Masail Al-Thibbiyah

c. Bidayah Al-Mujtahid

17.Universitas Cordova didirikan pada masa....

a. Al-Hakam d. Abdurrahman Al-Dakhil

b. Al-Hakam II e. Musa Ibn Nusair

c. Hisyam II

18.Sebelum Abdurrahman Al-Dakhil masuk ke Andalusia, sudah terjadi perseteruan antara bangsa Arab antara....

a. Roderick dengan Julian b. Quraisy dengan Barbar

c. Musa Ibn Nusair dengan Roderick

d. Thariq Ibn Ziyad dengan Abdurrahman Al-Dakhil e. Muqhariyah dengan Himyariyah

19.Peninggalan sejarah pada maa pemerintahan Abdurrahman Al-Dakhil adalah.... a. Istana putri Az-Zahra d. Menara La Gilarda b. Masjid Agung Damaskus e. Masjid Agung Cordova c. Itana Al-Hamra

20.Muluk At-Tawa’if mempunyai arti....

a. Dinasti-dinasti besar d. raja-raja barat

b. Dinasti Umayah II e. raja-raja kecil

c. Raja-raja besar

21.Berikut ini yang tidak termasuk tokoh-tokoh Islam terkenal di bidang sains adalah....

a. Socrates d. Ibnu Khatimah

b. Abu Al-Qasim e. Ammar Al-Marsudi

(3)

Download Soal di http://kumpulansoaltest.blogspot.com/

22.Tokoh Islam yang dinamakan sebagai bapak ilmu pengetahuan barat adalah....

a. Ibn Rusyd d. Ibn Bathutah

b. Al-Farabi e. Ibn Bajjah

c. Al-Kindi

23.Salah satu karya di bidang sejarah dan sosiologi yang berjudul Muqadimah adalah karya....

a. Ibn Kaldun d. Ibn Hazmi

b. Ibn Jubair e. Az-Zahrawi

c. Ibn Bathutah

24.Mazhab fiqih yang dianut masyarakat muslim Andalusia adalah....

a. Hanafi d. Syafi’i

b. Hambali e. Zahari

c. Maliki

25.Muhammad bin Tumart adalah pendiri Dinasti....

a. Murabithun d. Bani Akmar

b. Bani Umayah e. Bani Abbas

c. Muwahhidun

26.Buku Bidayatul Al-Mujtahid ditulis oleh....

a. Ibn Bajjah d. Ibn Sina

b. Ibn Tufail e. Ibn Bathutah

c. Ibn Rusyd

27.Ilmuwan yang terkenal dengan nama latin Avempace adalah....

a. Ibn Rusyd d. Ibn Tufail

b. Ibn Bajjah e. Ibn Khaldun

c. Ibn Sina

28.Karya Ibn Tufail yang terkenal berjudul....

a. Risalah Al-Wada d. Kitab Nabat

b. Risalah Hayq Ibn Yaqzan e. risalah akhlaq c. Tardiyyah

29.Perang yang terjadi antara Dinasti Murabithun dan Dinasti Muwahhidun adalah....

a. perang Salib d. perang Tangier

b. perang Munarqoh e. perang Miurqoh

c. perang Buhairoh

30.Yang dimaksud Al-Girrat dalam struktur pemerintahan Dinasti Muwahhidun adalah....

a. prajurit d. keluarga istana

b. pejuang e. bangsawan

c. rakyat biasa

31.Prinsip dakwah Muhammad bin Tumart menentang paham ....

a. At-Tahafut d. At-Tajsim

b. At-Tauhid e. At-Taurat

c. At-Tilawah

32.Nama panglima perang yang terkenal di dalam perang salib adalah....

a. Abu Yusuf Yakub d. Abu Muhammad Wahid Al-Makhlu

b. Abu Hasan Ali e. Salahuddin Yusuf Al-Ayubi

c. Abu Ula Idris Wasiq

33.Salah seorang tokoh yang diberi gelar Asy-Syaikh Ar-Rais (Guru Raja) adalah....

a. Ibn Tufail d. Ibn Khaldun

b. Ibn Rusyd e. Ibn Bajjah

(4)

Download Soal di http://kumpulansoaltest.blogspot.com/

34.Buku yang paling terkenal dan yang mengundang kontoversi adalah...

a. Tahafut At-Tahafut d. Bidayah Al-Mujtahid b. Takafut Al-Falasifah e. Tadbir Al-Mutawahhid c. Al-Kulliyat

35.Gelar kerajaan yang dipakai Yusuf bin Tasyfin adalah....

a. Khalifah d. Sultan

b. Amirul Mukminin e. Amir

c. Al-Malik

36.Pimpinan penguasa Sijilmash yang diserang pasukan Murabithun adalah....

a. Yahya bin Umar d. Ibrahim bin Yahya

b. Mahmud bin Imanuddin e. Abdullah bin Yasin c. Mas’ud bin Wanuddin

37.Menurut Ibn Tumart, memberantas kemungkinan harus dilakukan dengan....

a. lemah lembut d. kekerasan

b. diplomasi e. berkirim surat

c. debat

38.Paham yang menganggap Tuhan memiliki bentuk disebut....

a. At-Tauhid d. Al-Qodariyah

b. Al-Muwahhidun e. At-Tajsim / Antropomorfisme

c. Al-Jabarriyah

39.Sikap Dinasti Muwahhidun dalam perang salib adalah....

a. membantu kaum muslimin d. diam saja

b. netral e. mencegah terjadinya perang

c. membantu kaum kristen

40.Ibn Tumart menobatkan dirinya sebagai Al-Mahdi pada tahun....

a. 1115 M d. 1125 M

b. 1120 M e. 1130 M

c. 1110 M

41.Raja Kristen Andalusia yang berperang melawan Dinasti Muwahhidun adalah....

a. Diego d. Isabela

b. Fernando e. Ferdinand

c. Alfonso

42.Khalifah terakhir Dinasti Muwahhidun adalah....

a. Abu Yakub Yusuf d. Abu Abdullah Muhammad Al-Adil

b. Abdul Mu’min bin Ali e. Abu Ula Idris Al-Wasiq c. Ibn Tumart

43.Tokoh terkenal dalam bidang sejarah di Granada adalah....

a. Ibn Bathutah d. Ibn Bajjah

b. Ibn Sina e. Ibn Tufail

c. Ibn Rusyd

44.Bani Ahmar berkuasa sejak tahun ....

a. 1225 – 1492 M d. 1230 – 1490 M

b. 1233 – 1492 M e. 1230 – 1492 M

c. 1233 – 1493 M

45.Tokoh sejarawan, sosiolog muslim pertama dan perumus filsafat sejarah pada Bani Ahmar adalah....

a. Al-Faraby d. Ibn Bathutah

b. Ibn Khaldun e. Ibn Rusyd

(5)

Download Soal di http://kumpulansoaltest.blogspot.com/ 46.Diantara Raja bani Ahmar yang termahsyur adalah....

a. Abdurrahman I d. Abdul Mu’in

b. Muhammad V e. Musa Ibn Nusair

c. Ibn Tumart

47.Raja terakhir Bani Ahmar adalah....

a. Abdul Mu’min d. Abu Yusuf mansur

b. Ibn Tumart e. Abdurrahman I

c. Abdullah

48.Sebuah karya besar berjudul Al-Muhadzah Rihlah Ibn Bathutah adalah hasil karya ....

a. Ibn Rusyd d. Ibn Bathutah

b. Ibn Bajjah e. Ibn Sina

c. Ibn Khaldun

49.Gerakan yang didasari atas keinginan untuk memurnikan ajaran Islam berdasarkan Tauhid. Gerakan ini disebut....

a. Murabithun d. Muwahhidun

b. Al-Ahmar e. At-Tauhid

c. At-Tajsim

50.Ibrahim Yahya Al-Naqqash adalah seorang ilmuwan yang terkenal ahli dalam ilmu....

a. fiqih d. sejarah

b. filsafat e. astronomi

c. kedokteran

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...