• Tidak ada hasil yang ditemukan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN REKA CIPTA TINGKATAN LIMA 2002

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN REKA CIPTA TINGKATAN LIMA 2002"

Copied!
23
0
0

Teks penuh

(1)

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

REKA CIPTA

TINGKATAN LIMA

2002

(2)

Kementerian Pendidikan Malaysia

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN REKA CIPTA

TINGKATAN LIMA 2002

(3)

ISBN

Diusahakan oleh

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Cetakan Pertama 2000 ©Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti

(4)

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

(5)

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

(6)

KATA PENGANTAR

Para 1 (kosong

Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Reka Cipta. Buku ini juga menyediakan penerangan bagi membantu guru melaksanakan Reka Cipta dalam bengkel serta bilik darjah. Guru diharap dapat merancang strategi yang lebih sesuai dengan kebolehan, minat, dan persekitaran murid supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Para 3 (kosong)

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN Pengarah

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

(7)

Huraian Kurikulum Reka Cipta Tingkatan 5

Pengetahuan dan Kemahiran

1. Mengaplikasi sistem dan proses teknologi pembuatan 2. Mengaplikasi teknologi komputer dalam pembuatan

3. Membina, mengubahsuai, menguji dan membaiki model berfungsi atau prototaip

4. Menggunakan Reka Bentuk Bantuan Komputer (CAD) untuk menghasilkan lukisan projek 5. Menyimpan dan menguruskan maklumat melalui pendokumentasian

Kemahiran Berfikir

1. Membuat keputusan dan penyelesaian masalah berkaitan 2. Merancang jadual kerja

3. Membanding, menilai dan memilih 4. Mengenal pasti sebab dan akibat Nilai dan Sikap

1. Merancang dan mengamalkan kerja yang bersistem dan selamat 2. Berimaginasi tinggi dalam penyelesaian masalah dan kerja-kerja rekaan 3. Berkeyakinan pada diri sendiri

4. Bekerjasama dengan orang lain dalam satu pasukan 5. Menghargai kepakaran dan sumbangsaran orang lain

(8)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.3 Sistem

(Cadangan peruntukan waktu ialah 5 minggu)

a. Pengenalan Aras 1

x Menyatakan pengertian sistem Sistem ialah gabungan elemen atau

komponen yang beroperasi mengikut fungsi untuk melakukan kerja

x Menyenaraikan beberapa jenis sistem Contoh sistem ialah mekanikal, elektrik, elektronik dan kawalan

Maklumat internet Menggunakan kit robot Peta minda

b. Sistem mekanikal Aras 1

x Menyenaraikan beberapa komponen yang terdapat dalam satu sistem mekanikal

Contoh komponen yang terdapat dalam sistem mekanikal ialah gear, takal, aci, gandar dan tali sawat

Model sistem mekanikal Peta minda

x Menerangkan secara ringkas bagaimana satu sistem mekanikal mudah beroperasi

Mengkaji sistem yang ada pada basikal bergear dan kit robot

x Menerangkan secara ringkas bagaimana sistem hidraulik dan sistem pneumetik beroperasi

Pengenalan fungsi komponen yang terdapat dalam sistem pneumatik dan hidraulik Perisian simulasi dan kit digunakan

(9)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 2

x Mengenal pasti beberapa komponen yang terdapat dalam sistem mekanikal

Kajian sistem mekanikal yang terdapat pada gerudi tangan

Kit robot x Memasang dan menerangkan satu

sistem mekanikal mudah

Memasang sistem mekanikal mudah dengan menggunakan komponen seperti gear, takal, aci, gandar dan tali sawat

Aras 3

x Merancang pembinaan satu sistem mekanikal mudah untuk mengatasi masalah

Contoh sistem mekanikal ringkas seperti pengupas kelapa

c. Sistem Elektrik Aras 1

x Menyenaraikan beberapa komponen yang terdapat dalam sistem elektrik

Contoh komponen elektrik seperti suis, wayar, motor, mentol dan reostat Peta minda

x Menerangkan secara ringkas bagaimana satu sistem elektrik berfungsi

Penerangan sistem elektrik pada peralatan elektrik seperti seterika elektrik

x Menyenaraikan sumber tenaga elektrik

Sumber tenaga yang boleh diperolehi daripada angin, hidro, solar dan gas Sumbangsaran

(10)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menguji kefungsian beberapa

komponen elektrik

Menguji kefungsian suis, wayar, motor, mentol dan reostat

x Memasang dan menerangkan secara ringkas satu sistem elektrik mudah

Memasang satu sistem elektrik

menggunakan bateri, suis, wayar, fius dan motor seperti kipas elektrik

d. Sistem elektronik Aras 1

x Menyenaraikan beberapa komponen yang terdapat dalam satu sistem elektronik

Sumbangsaran tentang komponen elektronik seperti transistor, IC, kapasitor, perintang, diod, LED, buzzer, sensor dan papan litar

x Mengenal pasti spesifikasi beberapa komponen elektronik

Tunjukcara membaca lembaran data(data shit) tentang

spesifikasi transistor, IC, kapasitor, perintang, diod, LED, buzzer, sensor Maklumat internet

x Memahami kefungsian beberapa komponen elektronik

Contoh komponen elektronik seperti transistor, IC, kapasitor, perintang, diod, LED, buzzer, sensor

x Menerangkan secara ringkas bagaimana satu sistem elektronik berfungsi

Perbincangan dan tunjukcara menggunakan kit elektronik

Aras 2

x Memasang satu sistem elektronik mudah

(11)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 3

x Merancang pembinaan satu sistem elektronik

Membuat perancangan pemasangan dan pengujian ke atas satu sistem elektronik mudah seperti penyiram automatik, penggera banjir dan pintu automatik e. Sistem kawalan Aras 1

x Menerangkan pengertian sistem kawalan

x Menerangkan secara ringkas fungsi setiap peringkat yang terdapat dalam sistem kawalan

Sistem kawalan terdiri daripada 3 peringkat:- Input (contoh suis,sensor dan papan

kekunci)

Pemproses (contoh geganti, pemasa, pembilang, PLC dan mikropemproses) Output (contoh mentol - cahaya, buzzer - bunyi, pembesar suara – bunyi, siren – bunyi dan skrin - paparan)

Perbincangan Kit robot

x Menyenaraikan beberapa komponen yang terdapat dalam satu sistem kawalan mudah

Memerhati dan mengenal pasti komponen kit robot yang boleh diaturcarakan (program)

(12)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Membuat atur cara mudah pengawal

logik boleh atur cara (PLC)

Memperkenalkan konsep dan pengendalian PLC dengan menggunakan kit PLC

(Programmable Logic Control) x Menyatakan beberapa pertimbangan

yang perlu diambil kira semasa memilih sistem

Sumbangsaran Percambahan idea Peta minda

Aspek yang perlu dipertimbangkan ialah seperti kos, kesesuaian, keselamatan, ketahanan, saiz dan kecekapan

Aras 3

x Mengkaji sistem kawalan yang terdapat dalam satu produk kegunaan harian

Demonstrasi sistem kawalan yang terdapat dalam produk kegunaan harian seperti mesin basuh automatik, alat pengisar, mesin ‘laminating’

1.2 Proses Reka Cipta

(Cadangan peruntuk masa ialah 15 minggu)

d. Pemilihan reka bentuk Aras 1 Sambungan proses reka cipta dari Tingkatan 4

x Membentang lakaran terperinci Percambahan idea , sesi pembentangan dan kritik

Perbincangan dan bimbingan guru. x Mengenal pasti kriteria pemilihan reka

bentuk berdasarkan kedapatan bahan, masa kitaran pengeluaran,

(13)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 2

x Memilih fungsi dan sistem yang berpotensi dan bersesuaian dengan reka bentuk

Sesi perbincangan , percambahan idea dan kritik

x Menilai dan memilih reka bentuk akhir berdasarkan kriteria yang ditentukan e. Perancangan pembinaan

model berfungsi atau prototaip

i. Penyediaan lukisan

kerja Aras 1

x Merancang jadual kerja pembinaan model berfungsi atau prototaip

Perbincangan penyediaan carta alir Rekod kerja

x Menyediakan lukisan kerja dan lukisan akhir berdasarkan reka bentuk yang dipilih

Penjelasan tentang contoh lukisan yang digunakan Lukisan ortografik Lukisan isometri Lukisan oblik Lukisan diametri Lukisan perspektif Lukisan susun atur Lukisan pemasangan

(14)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 2

x Membanding beza di antara ‘mock-up’ model dan prototaip

Penjelasan ciri-ciri ‘mock-up’, model dan prototaip

x Menyediakan ‘mock-up’ untuk pembinaan model berfungsi atau prototaip

Merujuk kepada lukisan ortografik dan perspektif

x Menganalisis reka bentuk akhir ‘mock-up’

Pengubahsuaian lukisan 3D berdasarkan pembetulan pada ‘mock-up’

f. Pembinaan model berfungsi atau prototaip

i. Perancangan Kerja Aras 1

x Menyenaraikan bahan dan komponen berdasarkan lukisan kerja

Perbincangan Sumbangsaran x Menyediakan anggaran kos

berdasarkan bahan dan komponen yang dipilih

Maklumat internet Lawatan

ii. Penyediaan dan

pembinaan Aras 1

x Menyediakan bahan dan komponen yang dipilih

iii. Pemasangan Aras 1

x Memeriksa dan menguji bahagian dan komponen untuk pemasangan x Memasang bahagian dan komponen

(15)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN iv. Kemasan Aras 1

x Menyatakan bahan dan teknik kemasan

Perbincangan Percambahan idea Aras 2

x Membuat kemasan g. Pengujian dan penilaian

model berfungsi atau prototaip

i. Pengujian Aras 1

x Menyatakan kaedah pengujian Perbincangan kaedah pengujian Ujian parameter dan ujian makmal Aras 2

x Menguji kefungsian, keselamatan, ketahanan dan had kemampuan ii. Penilaian Aras 2

x Menilai model atau prototaip dari aspek ergonomik dan estetika

Perbincangan Demonstrasi produk Aras 3

(16)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN h. Pengubahsuaian model

berfungsi atau prototaip

i. Pembaikan Aras 1

x Mencadangkan pengubahsuaian berdasarkan pengujian dan penilaian Aras 2

x Membuat pembaikan kerosakan prototaip

x Menguji dan menilai semula model berfungsi atau prototaip yang telah dibaik pulih

x Mengesyorkan bahan dan proses yang lebih sesuai

ii. Kemasan Aras 3

x Membuat kemasan akhir 1.4 Reka bentuk bantuan komputer

(Cadangan peruntukan waktu ialah 7 minggu)

b. Aplikasi CAD

i. Reka bentuk Aras 3

x Menggunakan perisian CAD untuk mendapatkan reka bentuk terakhir

Menghasilkan lukisan kerja dengan menggunakan CAD

(17)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ii. Ubah suai Aras 3

x Menggunakan perisian CAD untuk mengubahsuai reka bentuk projek

Lakaran projek reka cipta dirujuk

x Menghasilkan lukisan projek menggunakan perisian CAD tertentu

3. Strategi Pemasaran

(Cadangan peruntukan masa ialah minggu)

3.1 Produk Aras 1

a. Jenis dan klasifikasi produk x Mengenal pasti jenis produk Jenis produk yang dikenal pasti ialah idea, barang dan perkhidmatan

Perbincangan Sumbangsaran Peta minda Lawatan Maklumat internet Aras 2

x Mengklasifikasi produk Klasifikasi produk: Produk pengguna Produk industri

Kaitkan produk dengan keperluan kandungan dalam buku folio b. Jenama produk Aras 1

(18)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN c. Slogan produk Aras 1

x Mengenalpasti ciri-ciri slogan Ciri slogan Perbincangan Aras 2

x Membuat slogan produk Perbincangan mengenai slogan , mutu produk dan keistimewaan produk Contoh slogan produk yang sedia ada Percambahan idea

3.2 Harga

a. Objektif penentuan harga Aras 1

x Menerangkan objektif penentuan harga

Objektif penentuan harga antaranya adalah: ƒ Pulangan atas pelaburan, keberterusan,

syer pasaran b. Kaedah penentuan harga Aras 1

x Mengenal pasti kaedah menentukan kos pengeluaran produk

Cara menentukan kos pengeluaran produk: Kos pengeluaran produk =

kos bahan + kos overhed + kos upah

x Mengenal pasti cara menetapkan harga jualan produk

Cara menetapkan harga jualan:

Menetapkan peratus margin keuntungan Menetapkan harga jualan lebih tinggi daripada kos pembinaan (mark-up price) 3.3 Promosi

a. Objektif promosi Aras 1

ƒ Menyenaraikan tujuan promosi Sumbangsaran

Perbincangan tujuan promosi: Memberitahu

Memberi kesedaran Menarik minat

(19)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyatakan objektif promosi Objektif promosi: memasarkan produk b. Campuran promosi Aras 1

x Menyenaraikan kaedah promosi Membincangkan kaeadah promosi: Pengiklanan

Jualan persendirian (jualan langsung dan pesanan)

Publisiti Promosi jualan c. Pemilihan promosi Aras 1

x Menyenaraikan kriteria pemilihan kaedah promosi

Sumbangsaran

Aras 2

x Memilih kaedah promosi 3.4 Tempat

a. Saluran agihan Aras 1

x Menyatakan maksud saluran agihan Perbincangan Sumbangsaran

x Menyatakan jenis-jenis saluran agihan Rujukan bahan pembelajaran Maklumat internet

x Mengenal pasti setiap jenis saluran agihan

Nota:

(20)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 2

x Memilih saluran agihan Perbincangan Sumbangsaran x Menjustifikasi sebab-sebab pemilihan

saluran agihan b. Pemilihan tempat Aras 1

x Menyatakan kriteria pemilihan tempat Perbincangan Aras 2

x Memilih tempat Lawatan

x Menjustifikasikan sebab pemilihan tempat

Sumbangsaran 4. Harta Intelek

(Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu)

4.1 Pengenalan dan Jenis

a. Pengertian harta intelek Aras 1

x Menyatakan maksud harta intelek Perbincangan Rujukan - internet

Risalah dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengenai Akta Paten.

SIRIM Aras 2

x Menjelaskan perbezaan di antara hak cipta dan harta industri

(21)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN b. Jenis harta intelek Aras 1

x Menyatakan jenis-jenis harta intelek

Harta intelek - hak cipta, cap dagangan, reka bentuk industri

Aras 2

x Membezakan jenis harta intelek Lawatan, ceramah dan khidmat nasihat dari pihak kerajaan dan badan swasta yang berkaitan bagi menjelaskan maksud jenis harta intelek

Perlindungan Reka Cipta

a. Jenis perlindungan Aras 1

x Menyatakan jenis perlindungan untuk reka cipta, paten dan utiliti inovasi

Sumbangsaran Perbincangan

Jenis-jenis perlindungan di bawah Akta Harta Intelek

b. Permohonan perlindungan Aras 1

x Menghuraikan prosedur untuk permohonan perlindungan reka cipta

Nota: Akta Hak Cipta 1987 Akta Dagangan 1976 (Akta 1975)

c. Paten Aras 1

(22)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Mengenal pasti prosedur untuk

perlindungan bagi Cap Dagangan(logo)

Perbincangan Rujukan internet Aras 2

x Menghubungkait perkara yang perlu diberi perhatian dalam sesuatu permohonan untuk perlindungan reka cipta

Nota:

Perlindungan reka cipta , penyerahan tidak sah, masa perantaraan , reka cipta

tempatan dan tuntutan keutamaan. Sumber maklumat dari agensi seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, SIRIM Bhd, MINDS

x Mereka bentuk logo untuk hasil projek reka cipta pelajar

Mereka cipta logo Percambahan idea

Prosedur mendapatkan perlindungan cap dagangan

5. Pendokumentasian

(Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu)

5.1 Pengenalan a. Pengertian

pendokumentasian Aras 1

x Menerangkan maksud

pendokumentasian dalam reka cipta

Contoh dokumentasi reka cipta b. Penyediaan dokumentasi Aras 1

x Mengenal pasti kandungan dan cara mendokumentasi

Perbincangan mengenai kandungan dan cara mendokumentasi

(23)

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT

PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 2

x Menyediakan perancangan proses pendokumentasian

5.2 Format

a. Susunan hasil projek Aras 1

x Mengenal pasti format dokumentasian Nota: Format Dokumentasi Tajuk projek

Maklumat Murid Sinopsis atau Diskripsi Proses Reka Cipta

Aras 2

x Menghasilkan dokumen mengikut format

Proses Reka Cipta

Cadangan: Bagaimana memperbaiki hasil reka cipta

Potensi pemasaran

Rujukan/Bibliografi Lampiran

b. Kemasan

Referensi

Dokumen terkait

KELURAHAN BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA BIDANG BINA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT SEKSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA &

Rekomendasi dari penelitian ini adalah diharapkan: (1) Untuk Guru Mengingat adanya pengaruh yang signifikan pendekatan keterampilan proses terhadap prestasi belajar

Dengan adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan pengumpulan karya ilmiah dalam bentuk digital, maka perpustakaan mengembangkan sistem repositori institusi khusus karya

Mengingat pentingnya derajat kesehatan ibu maka tenaga kesehatan kususnya bidan dalam mengurangi resiko komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan, persalinan,

Pada BAB ini akan dipaparkan hasil penelitian ini atau menjawab dari rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas dengan menganalisi menggunakan teori yang

pembelajaran di SD Se Gugus 1 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, belum sepenuhnya sesuai dengan domain hasil belajar yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor

Ketuk Tilu Buhun yang ada pada Lingkung seni ini merupakan tarian Ronggeng Ketuk Tilu yang masih kental dengan unsur tradisinya karena merupakan tarian

Juluk Kurikulum Bahasa Iban sekula sekondari nya dikena nempa ngaga, ngambuh nyepuh nembiak ngambika sida ulih bekomunikasi dikena napi ungkup diri dalam bidang berinteraksi

Prepare Execute Phase PEP draft and issue IFR (BP shall finalise document after Contractor Selection) Support to completion of remaining Quality deliverables as per EPCI

Apabila strategi yang diambil adalah strategi industri berbasis luas maka perlu diperhatikan adanya berbagai disparitas dalam perkembangan tingkat efisiensi produksi, baik

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Sosialisasi Politik di

Berbekal pengalaman bekerja sebagai tenaga professional dari berbagai perusahaan, diantaranya adalah di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya, para manager kami

Program Pemberdayaan Ekonomi telah melakukan kegiatan pengembangan kerjasama/kemitraan usaha, antara usaha perorangan, kelompok usaha maupun koperasi serta pihak mitra

di Angkola Barat.Mereka melihat bahwa masyarakat Angkola Barat yang banyak menanam salak dan memperoleh penghasilan yang cukup besar membuat mereka juga mencoba

Pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan media pembelajaran matematika berupa video pembelajaran untuk siswa SMP kelas IX.Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini

Yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa (service delivery) kesenjangan ini terutama disebabkan oleh: ambiguitas peran, konflik peran,

1) pelanggan menyampaikan keluhan kepada perusahan atau penyedia jasa, dengan demikian perusahaan dapat mengambil tindakan perbaikan. Pelanggan yang merasa masalahnya

Pada penelitian kedua disini menggunakan variabel independen kesadaran merek, persepsi kualitas, loyalitas konsumen sedangkan pada penelitian sekarang variabel independen

selain itu, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metide penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada

[r]

Berdasarkan hasil analisis ekonomi yang telah dilakukan terhadap Prarancangan Pabrik Vinyl Acetate Monomer (VAM) dari Etilen, Asam Asetat, dan Oksigen dengan kapasitas

Analisis Location Quotient menunjukkan tenaga kerja dansSektor industri manufaktur yang menjadi sektor basis yaitu industri Dasar dan Kimia, Aneka Industri,