Sidang Akademik. Dr Ku Azam Tuan Lonik. Sidang Akademik bermula 7 Sept Jun /3/2015. Timbalan Dekan Akademik PEPERIKSAAN INTENSIF

19 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Dr Ku ‘Azam Tuan Lonik

Timbalan Dekan Akademik

W e l e a d

Sidang Akademik

 Sidang Akademik bermula 7 Sept 2015 – 18 Jun 2016

19 minggu 3 16 minggu 3

7/9/15 19/1/16

7/2/16

30/5/16

siswa yang TIDAK HADIR

kursus intensif akan INTENSIF PEPERIKSAAN • Kelas Video Conference

• Pembelajaran kendiri

• Kelas Video Conference • Pembelajaran kendiri

(2)

Hal-Ehwal Akademik

 Setiap siswa perlu mendaftar sejumlah tertentu kursus dalam kelompok

Teras,  Elektif,  Minor,  Universiti W e l e a d

Komponen TEMU

 Subjek Teras– subjek bidang pengkhususan / MAJOR

(71/72/73/83 unit)

 Subjek Elektif– subjek yang memperkuat subjek bidang pengkhususan (12 unit)

 Subjek Minor– subjek bidang pilihan kecil/kedua (20 unit)

Kursus Universiti – subjek-subjek umum (19/21

unit)

(3)

Sastera / Sains Kemasyarakatan Sains Pengurusan Teras 73 71/72* 83 Elektif 12 12 12 Minor 20 20 20 Kursus Universiti 19 19 19 + 2 JUMLAH 124 122/123* 136 * Bidang Fizik W e l e a d

 Pelajar perlu memilih

SATUbidang MAJOR/TERAS (pengkhususan)

SATUbidang MINOR

(4)

MINOR

 MINOR

 Kursus MINOR boleh diambil sama ada

 DALAM RANCANGAN atau

 LUAR RANCANGAN W e l e a d

PPPJJ

Sastera Geografi Kesusastera an Sejarah Sains Kemasyarakatan Antropologi Ekonomi Sains Politik Sains Biologi Fizik Kimia Matematik Pengurusan Kewangan Organsiasi Pemasaran

(5)

PPPJJ

Sastera Geografi Kesusastera an Sejarah Sains Kemasyarakatan Antropologi Ekonomi Sains Politik Sains Biologi Fizik Kimia Matematik Pengurusan Kewangan Organsiasi Pemasaran

PROGRAM / RANCANGAN

W e l e a d

PPPJJ

Sastera Geografi Kesusastera an Sejarah Sains Kemasyarakatan Antropologi Ekonomi Sains Politik Sains Biologi Fizik Kimia Matematik Pengurusan Kewangan Organsiasi Pemasaran BIDANG

(6)

PPPJJ

Sastera Geografi Kesusastera an Sejarah Sains Kemasyarakatan Antropologi Ekonomi Sains Politik Sains Biologi Fizik Kimia Matematik Pengurusan Kewangan Organsiasi Pemasaran MAJOR MINOR MINOR DALAM RANCANGAN W e l e a d

PPPJJ

Sastera Geografi Kesusastera an Sejarah Sains Kemasyarakatan Antropologi Ekonomi Sains Politik Sains Biologi Fizik Kimia Matematik Pengurusan Kewangan Organsiasi Pemasaran MAJOR MINOR MINOR DALAM RANCANGAN

(7)

PPPJJ

Sastera Geografi Kesusastera an Sejarah Sains Kemasyarakatan Antropologi Ekonomi Sains Politik Sains Biologi Fizik Kimia Matematik Pengurusan Kewangan Organsiasi Pemasaran MAJOR MINOR MINOR DALAM RANCANGAN W e l e a d

PPPJJ

Sastera Geografi Kesusastera an Sejarah Sains Kemasyarakatan Antropologi Ekonomi Sains Politik Sains Biologi Fizik Kimia Matematik Pengurusan Kewangan Organsiasi Pemasaran MAJOR MINOR MINOR LUAR RANCANGAN

(8)

PPPJJ

Sastera Geografi Kesusastera an Sejarah Sains Kemasyarakatan Antropologi Ekonomi Sains Politik Sains Biologi Fizik Kimia Matematik Pengurusan Kewangan Organsiasi Pemasaran MAJOR MINOR MINOR LUAR RANCANGAN W e l e a d

 Pelajar PENGURUSAN hanya ada MINOR LUAR RANCANGAN SAHAJA

Pilihan MINOR pelajar Pengurusan juga terhad

PELAJAR-PELAJAR LAIN BEBAS MEMILIH MINOR

(9)

ELEKTIF

 Pelajar perlu memilih

SATUbidang MAJOR/TERAS (pengkhususan)

SATUbidang MINOR

 SATU pakej kursus ELEKTIF

W e l e a d

 SEMUA BIDANG mempunyai kursus-kursus elektif masing-masing daripada DARIPADA BIDANG MASING-MASING

 Pelajar MAJOR Geografi, ELEKTIF juga Geografi  Pelajar MAJOR Maths, ELEKTIF juga Maths  Pelajar MAJOR Pengurusan, ELEKTIF juga

(10)

Pelajar SK PERLUmengambil kursus elketif daripada bidang di dalam SK

selain daripada bidang MAJOR

W e l e a d MAJOR MINOR ELEKTIF ANSOS SAINS POLITIK EKONOMI SAINS POLITIK EKONOMI ANSOS EKONOMI ANSOS SAINS POLITIK

CONTOH

(11)

MAJOR MINOR ELEKTIF ANSOS L U A R R A N C A N G A N EKONOMI/ S POLITIK SAINS POLITIK ANSOS/ EKONOMI EKONOMI SAINS POLITIK/ ANSOS

Pelajar ini mengambil MINOR LUAR Rancangan

W e l e a d

Kursus Universiti

 SAMA untuk semua pelajar

 Bagi Pelajar Program Pengurusan ada tambahan 1 kursus universiti (2 unit) – Komunikasi Perniagaan

TIDAK BOLEH diambil oleh pelajar bidang lain.

 Bidang lain – 19 unit  Pengurusan – 21 unit

(12)

Syarat Pengijazahan

 Pelajar mesti memenuhi pencapaian berikut untuk bergraduasi:

1. Memenuhi semua keperluan kredit (unit) bagi program pengajian -W e l e a d Sastera / Sains Kemasyarakatan Sains Pengurusan Teras 73 71/72* 83 Elektif 12 12 12 Minor 20 20 20 Kursus Universiti 19 19 19 + 2 JUMLAH 124 122/123* 136 * Bidang Fizik

(13)

Syarat Pengijazahan

 Pelajar mesti memenuhi pencapaian berikut untuk bergraduasi:

1. Memenuhi semua keperluan kredit (unit) bagi program pengajian -TEMU.

2. Memperoleh Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.00

ke atas untuk keseluruhan rancangan.

3. Memperoleh PNGK 2.00ke atas untuk komponen Teras.

4. Mencapai minimum gred Cuntuk SEMUAkursus universiti kecualikursus JUJ103

W e l e a d

Kaedah Pembelajaran

 Secara blended learning, menggabungkan aspek

 bersemuka – tele-tutorial

 Video conference

 Web-conference

 bertatap muka– kursus intensif (di USM Pulau Pinang)

(14)

Bahan Pembelajaran

 Setiap pelajar akan dibekalkan

dengan

 Perancangan akademik

 Memperincikan topik yang akan disentuh dalam setiap matap elajaran

 Perancangan akademik membantu pelajar merancang pembelajaran mereka

 Modul / buku teks ATAU e-Modul

 Modul – ialah bahan pembelajaran bercetak yang ditulis khusus untuk kursus berkenaan

W e l e a d

Penilaian Pencapaian Pelajar

 Pencapaian pelajar akan dinilai melalui

 Peperiksaan akhir (Jun) – 60-70%

 Penilaian berterusan (30 – 40%)

Tugasan

Kuiz

Laporan amali

Ujian / Peperiksaan Berterusan (semasa Kursus Intensif)

(15)

Peperiksaan

 Kursus 3 dan 4 unit: peperiksaan selama 3 jam

 Kursus 2 unit: peperiksaan exam 2 jam

W e l e a d

 Kursus 3 dan 4 unit: peperiksaan selama 3 jam

(16)

 Pelajar yang tidak hadir peperiksaan akan diberikan gred

 F* - tanpa alasan

 DK - dengan alasan/kebenaran

 Pelajar yang mempunyai 3 atau lebih F* akan dikeluarkan

W e l e a d

 Teliti arahan peperiksaan yang biasanya akan dimuat-naik ke dalam portal sebulan sebelum peperiksaan

 Jadual peperiksaan adalah kompleks. Dalam banyak keadaan, anda perlu berkorban

(17)

Pengecualian Kredit

 Tarikh akhir 8 Sept 2015

 Pelajar perlu serahkan SEGERA sinopsis kursus yang diambil pada masa lepas

 Selepas tarikh tersebut permohonan TIDAK AKAN dilayan

W e l e a d

MUET

 Sijil MUET hanya SAH untuk tempoh 5 tahun sahaja.

(18)

Menangguh

 Pelajar boleh menangguh pengajian atas sebab-sebab tertentu

TANPA PENALTI – Menangguh atas alasan keperluan perkhidmatan disertakan dengan bukti

PENALTI – Lain-lain alasan

 Menangguh boleh dilakukan untuk tempoh TIGA TAHUN berturut-turut

 Tarikh akhir menangguh: 30 APRIL 2016

W e l e a d

 Jika berlaku perubahan

 Alamat

 No. telefon

 Emel

 Maklumkan kepada PPPJJ dengan kadar segera DENGAN MENGISI BORANG KHAS YANG TERDAPAT DAPAT PORTAL E-LEARNING DAN DIPOSKAN KE PPPJJ atau DENGAN MENULIS SURAT

(19)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :