PEMETAAN SK DAN KD PAI KELAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD

68  5506  157 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

DAN KOMPETENSI DASAR

DAN KOMPETENSI DASAR

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kelas I (1) Semester 1

(2)
(3)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Satuan Pendidikan : SD/MI, ...

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : I (1) / 1

Tahun Pelajaran : 20... -20...

Standar Kompetensi

Kompetensi

Dasar KKM

Indikator

1.Menghafal surah pendek pilihan dalam Alquran

1.1 Melafalkan QS Al Fatihah dengan lancar

 Melafalkan Surah Al Fatihah dengan lancar dan benar 1.2 Menghafal QS

Al Fatihah dengan lancar

 Menghafalkan Surah Al Fatihah dengan lancar dan benar

 Mengamalkan Surah Al Fatihah secara rutin

(Aqidah)

2. Menghafal Rukun Islam

2.1 Menunjukkan kekuasaan Allah SWT melalui ciptaan-Nya

 Menunjukkan adanya Allah melalui ciptaan-Nya dan alam sekitar  Menunjukkan

(4)

(Akhlak)

3. Membiasakan perilaku terpuji

3.1 Membiasakan perilaku jujur

 Menunjukkan contoh perilaku jujur dan keuntu-ngannya.

 Membiasakan perilaku jujur 3.2 Membiasakan

perilaku tanggung jawab

 Menunjukkan contoh perilaku tanggung jawab dan keuntungannya  Membiasakan

perilaku tanggung jawab

3.3 Membiasakan perilaku hidup bersih

 menunjukkan contoh perilaku tanggung jawab dan keuntungan-nya.  Membiasakan

perilaku hidup bersih

3.4 Membiasakan perilaku disiplin

 Menunjukkan contoh perilaku disiplin dan keuntungannya  Membiasakan

perilaku disiplin

(Fiqih)

4. Mengenal tata cara bersuci taharah

4.1 Menjelaskan pengertian bersuci

 Menjelaskan pengertian bersuci  Menyebutkan tata

cara bersuci  Menunjukkan alat

untuk bersuci 4.2 Mencontoh

tata cara bersuci

(5)

(Fiqih)

5. Mengenal tata cara bersuci taharah

5.1 Menirukan ucapan Rukun Islam

 Mengucapkan Rukun Islam  Menyebutkan

Rukun Islam dengan lancar 5.2 Menghafal

Rukun Islam

 Menghafalkan Rukun Islam dengan lancar Jumlah

Mengetahui,

Kepala SD/MI ………

(__________________________) NIP /NIK :

…….……..,……… 20 ……. Guru Mapel Pendidikan Agama Islam

(6)
(7)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

DAN KOMPETENSI DASAR

DAN KOMPETENSI DASAR

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kelas I (1) Semester 2

(8)
(9)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Satuan Pendidikan : SD/MI, ...

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : I (1) / 2

Tahun Pelajaran : 20... -20...

Standar

Kompetensi Kompetensi Dasar KKM

Indikator Pencapaian Kompetensi

Alokasi Waktu

(Alquran)

6. Menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Alquran

6.1 Menghafalkan QS Al Kausar dengan lancar

 Melafalkan Surah Al Kausar

 Menghafalkan surah Al Kausar dengan lancar dan benar  Membiasakan

membaca Surah Al Kausar

6.2 Menghafal QS An Nasr dengan lancer

 Melafalkan Surah An Nasr

 Menghafalkan Surah An Nasr dengan lancar dan benar  Membiasakan

membaca Surah An Nasr

6.3. Menghafal QS Al Asr dengan lancar

 Melafalkan Surah An Asr

(10)

(Aqidah)

7. Mengenal dua kalimat syahadat

7.1 Melafalkan syahadat tauhid dan syahadat rasul

 Melafalkan syahadat tauhid dan syahadat rasul dengan benar

7.2 Mengartikan dua kalimat

syahadat

 Mengartikan dua kalimat syahadat

7.2 Menghafkan dua kalimat

syahadat

 Menghafalkan dua kalimat syahadat  Mengamalkan dua

kalimat syahadat dalam salat

(Akhlak)

8. Membiasakan perilaku terpuji

8.1 Menampilkan perilaku rajin

 Menunjukkan contoh perilaku rajin

 Menampilkan perilaku rajin  Menunjukkan

keuntungan orang yang rajin

8.2 Menampilkan perilaku tolong-menolong

 Menunjukkan contoh perilaku tolong-menolong  Menampilkan

perilaku tolong-menolong  Menyebutkan

manfaat tolong-menolong 8.3 Menampilkan

perilaku hormat terhadap orangtua

 Menunjukkan contoh perilaku hormat terhadap orangtua  Menampilkan

perilaku hormat terhadap orangtua  Menunjukkan cara

(11)

adab makan dan minum

perilaku tata cara makan dan minum yang baik

 Menampilkan adab makan dan minum 8.5 Menampilkan

adab belajar

 Menunjukkan cara adab belajar

 Menampilkan adab belajar

 Menunjukkan manfaat rajin belajar

(Fiqih)

9. Membiasakan bersuci

(taharah)

9.1 Menyebutkan tata cara berwudu

 Menjelaskan tata cara berwudu

9.2 Mempraktikkan tata cara berwudu

 Mempraktikkan tata cara berwudu dengan benar

 Membiasakan berwudu dengan benar

Jumlah

Mengetahui,

Kepala SD/MI ………

(12)
(13)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

DAN KOMPETENSI DASAR

DAN KOMPETENSI DASAR

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kelas II (2) Semester 1

(14)
(15)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Satuan Pendidikan : SD/MI, ...

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : II (2) / 1

Tahun Pelajaran : 20... -20...

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar KKM Indikator Pencapaian Kompetensi

Alokasi Waktu

(Alquran)

1. Menghafal

Alquran 1.1 Mengenal huruf Hijaiah

 Melafalkan huruf hijaiah dengan benar  Menunjukkan hafal

huruf Hijaiah 1.2 Mengenal tanda

baca (harakat)

 Melafalkan huruf Hijaiah beraharakat:

- fatah - kasrah - damah - tanwin - sukun

(Aqidah)

2. Mengenal Asmaul Husna

2.1 Menyebutkan lima dari Asmaul Husna

 Menyebutkan lima dari Asmaul Husna  Hafal lima dari

Asmaul Husna 2.2 Mengartikan

lima dari Asmaul Husna

(16)

(Akhlak)

3. Mencontoh perilaku terpuji

3.1 Menampilkan perilaku rendah hati

 Menjelaskan

pengertian rendah hati  Menunjukkan

contoh-contoh perilaku rendah hati

 Menerapkan perilaku rendah hati

3.2 Menampilkan perilaku hidup sederhana

 Menjelaskan pengertian hidup seherhana

 Menunjukkan contoh hidup sederhana  Menerapkan hidup

sederhana 3.3 Menampilkan

adab buang air besar dan kecil

 Menunjukkan adab buang air besar dan kecil

 Menjelaskan tata cara melakukan buang air besar dan kecil dengan benar

(Fiqih)

4. Mengenal tata

cara wudu 4.1 Membiasakan wudu dengan tertib

 Menjelaskan tata cara wudu yang benar  Menyebutkan urutan

berwudu

 Menyebutkan hal-hal yang membatal-kan wudu

 Praktik berwudu dengan benar 4.2 Membaca doa

setelah berwudu

 Melafalkan doa setelah berwudu  Praktik berdoa

(17)

(Fiqih)

5. Mengenal Bacaan Salat

5.1 Melafalkan bacaan salat

 Melafalkan bacaan salat dengan benar (takbiratul ihram, doa iftitah, doa rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan akhir, serta salam) 5.2 Menghafalkan

bacaan salat

 Hafal bacaan salat dengan benar Jumlah

Mengetahui,

Kepala SD/MI ………

(__________________________) NIP /NIK :

…….……..,……… 20 ……. Guru Mapel Pendidikan Agama Islam

(18)
(19)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

DAN KOMPETENSI DASAR

DAN KOMPETENSI DASAR

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kelas II (2) Semester 2

(20)
(21)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Satuan Pendidikan : SD/MI, ...

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : II (2) / 2

Tahun Pelajaran : 20... -20...

Standar Kompetensi

Kompetensi

Dasar KKM

Indikator Pencapaian Kompetensi

Alokasi Waktu

( Al Qur’an )

6. Membaca Al Qur’an surat pendek pilihan

6.1 Membaca huruf hijaiyah bersambung

 Mengenal huruf Hijaiah Bersambung  Membaca huruf

Hijaiah bersambung  Memahami bentuk

perubahan huruf Hijaiah secara benar 6.2 Menulis huruf

hijaiyah bersambung

 Memahami cara menulis huruf Hijaiah bersambung

( Aqidah )

7. Mengenal Asmaul Husna

7.1 Menyebutkan lima dari Asmaul Husna

 Menyebutkan lima Asmaul Husna

7.2 Mengartikan lima dari Asmaul Husna

 Mengartikan lima Asmaul Husna  Hafal lima Asmaul

Husna beserta artinya  Praktik menulis huruf

(22)

( Akhlak )

8. Membiasakan perilaku terpuji

8.1 Mencontohkan perilaku hormat dan santun kepada guru

 Menjelaskan tatacara hormat kepada orangtua dan guru  Menunjukkan contoh

cara menghormati orangtua dan guru  Membiasakan sikap

hormat dan santun kepada orangtua dan guru

8.2 Menampilkan perilaku sopan dan santun kepada tetangga

 Menunjukkan cara berperilaku sopan dan santun terhadap tetangga

 Membiasakan perilaku sopan dan santun terhadap tetangga

( Fiqih )

9. Membiasakan shalat secara tertib

9.1 Mencontoh gerakan shalat

 Menunjukkan gerakan salat dengan tertib  Mempraktikkan

gerakan salat dengan benar

9.2

Mempraktekkan shalat secara tertib

 Melaksanakan salat dengan sempurna

Jumlah

Mengetahui,

Kepala SD/MI ………

(__________________________) NIP /NIK :

…….……..,……… 20 ……. Guru Mapel Pendidikan Agama Islam

(23)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

DAN KOMPETENSI DASAR

DAN KOMPETENSI DASAR

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kelas III (3) Semester 1

(24)
(25)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Satuan Pendidikan : SD/MI, ...

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : III (3) / 1

Tahun Pelajaran : 20... -20...

Standar Kompetensi

Kompetensi

Dasar KKM

Indikator Pencapaian Kompetensi

Alokasi Waktu

(Alquran)

1.Mengenal kalimat dalam Alquran

1.1 Membaca kalimat dalam Alquran

 Melafalkan huruf-huruf Alquran melalui kalimat dengan benar  Melafalkan kalimat

dalam Alquran dengan benar sesuai harakat dan makhraj

1.2 Menulis kalimat dalam Alquran

 Menuliskan kalimat Alquran dengan benar  Menuliskan ayat-ayat Alquran dengan benar

(Aqidah)

2. Mengenal sifat

wajib Allah 2.1 Menyebutkan lima sifat wajib Allah SWT

 Menjelaskan

pengertian sifat wajib bagi Allah SWT  Menyebutkan lima

sifat wajib bagi Allah SWT

2.2 Mengartikan lima sifat wajib

(26)

(Akhlak)

3. Membiasakan perilaku terpuji

3.1 Menampilkan perilaku percaya diri

 Menjelaskan pengertian perilaku percaya diri

 Menunjukkan contoh-contoh perilaku percaya diri

 Menyebutkan manfaat percaya diri

 Menjelaskan cara-cara menum-buhkan perilaku percaya diri 3.2 Menampilkan

perilaku tekun

 Menjelaskan pengertian perilaku tekun

 Menunjukkan contoh-contoh perilaku tekun  Menyebutkan manfaat

perilaku tekun dalam belajar dan bekerja 3.3 Menampilkan

perilaku hemat

 Menjelaskan pengertian perilaku hemat

 Menunjukkan contoh perilaku hidup hemat  Menjelaskan cara-cara

hidup hemat  Menyebutkan

keuntungan perilaku hidup hemat

3.4 Membiasakan perilaku disiplin

 Menunjukkan contoh perilaku disiplin dan keuntungannya

 Membiasakan perilaku disiplin

(Fiqih)

4. Melaksanakan salat dengan tertib

4.1 Menghafal bacaan salat

(27)

4.2 Menampilkan keserasian gerakan dan bacaan salat

 Mempratikkan gerakan salat

 Mempratikkan keserasian antara gerakan dan bacaan salat

Jumlah

Mengetahui,

Kepala SD/MI ………

(__________________________) NIP /NIK :

…….……..,……… 20 ……. Guru Mapel Pendidikan Agama Islam

(28)
(29)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

DAN KOMPETENSI DASAR

DAN KOMPETENSI DASAR

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kelas III (3) Semester 2

(30)
(31)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Satuan Pendidikan : SD/MI, ...

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : III (3) / 2

Tahun Pelajaran : 20... -20...

Standar

Kompetensi Kompetensi Dasar KKM

Indikator Pencapaian Kompetensi

Alokasi Waktu

(Alquran)

5. Mengenal Ayat-ayat Alquran

5.1 Membaca huruf-huruf Alquran

 Melafalkan huruf-huruf Alquran  Melafalkan

huruf-huruf Alquran melalui kata  Melafalkan huruf

Alquran melalui kalimat/ayat 5.2 Menulis huruf

Alquran

 Menuliskan huruf-huruf Alquran  Menuliskan

huruf-huruf Alquran melalui kata  Menuliskan huruf

Alquran melalui kalimat/ayat

(Aqidah)

6. Mengenal Sifat Mustahil Allah SWT

6.1 Menyebutkan sifat mustahil Allah SWT

(32)

6.2 Mengartikan sifat mustahil Allah SWT

 Menjelaskan arti sifat mustahil bagi Allah SWT

 Memahami arti sifat mustahil bagi Allah SWT

 Menghafal sifat mustahil bagi Allah SWT beserta artinya

(Akhlak)

7. Membiasakan perilaku terpuji

7.1 Menampilkan perilaku setia kawan

 Menjelaskan pengertian perilaku setia kawan

 Menunjukkan contoh-contoh perilaku setia kawan  Menyebutkan

manfaat setia kawan 7.2 Menampilkan

perilaku kerja keras

 Menjelaskan pengertian perilaku kerja keras

 Menunjukkan contoh perilaku kerja keras  Menyebutkan

manfaat perilaku kerja keras 7.3 Menampilkan

perilaku penyayang terhadap hewan

 Menjelaskan cara menyayangi hewan dengan benar  Menunjukkan

manfaat menyayangi hewan

7.4 Menampilkan perilaku penyayang terhadap

lingkungan

 Menjelaskan menyayangi cara menyayangi lingkungan  Menunjukkan

(33)

salat fardu fardu pengertian salat fardu  Menyebutkan

nama-nama salat fardu  Menunjukkan waktu

pelaksanaan salat fardu

8.2 Mempraktik- kan salat fardu

 Mempraktik kan salat fardu dengan benar  Mengamalkan salat

fardu Jumlah

Mengetahui,

Kepala SD/MI ………

(__________________________) NIP /NIK :

…….……..,……… 20 ……. Guru Mapel Pendidikan Agama Islam

(34)
(35)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

DAN KOMPETENSI DASAR

DAN KOMPETENSI DASAR

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kelas IV (4) Semester 1

(36)
(37)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Satuan Pendidikan : SD/MI, ...

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : IV (4) / 1

Tahun Pelajaran : 20... -20...

Standar

Kompetensi Kompetensi Dasar KKM

Indikator Pencapaian Kompetensi

Alokasi Waktu

(Alquran)

1. Membaca surah-surah Alquran

1.1 Membaca surah Al Fatihah dengan lancer

 Melafalkan surah Al Fatihah dengan harakat dan makhraj yang benar

 Menerapkan hukum bacaan yang ada di surah Al Fatihah (bacaan alif lam dan izhar)

 Mengartikan surah Al Fatihah dengan benar  Menulis kata dan

kalimat surah Al Fatihah dengan benar  Menyebutkan isi

pokok surah Al Fatihah 1.2 Membaca surah

Al Ikhlas dengan lancer

(38)

(Aqidah)

2. Mengenal sifat jaiz Allah SWT

2.1 Menyebutkan sifat jaiz Allah SWT

 Menjelaskan pengertian sifat jaiz bagi Allah SWT

 Menyebutkan sifat jaiz bagi Allah SWT

2.2 Mengartikan sifat jaiz Allah SWT

 Menunjukkan contoh sifat jaiz bagi Allah SWT

 Membedakan sifat jaiz, sifat wajib dan sifat mustahil Allah SWT

(Akhlak)

3. Menceritakan kisah Nabi

3.1 Menceritakan kisah Nabi Adam AS

 Menjelaskan asal kejadian Nabi Adam AS

 Menjelaskan Nabi Adam AS sebagai manusia dan Nabi yang pertama

 Menjelaskan

kehidupan Nabi Adam AS ketika di surga  Menjelaskan sebab

Nabi Adam AS dikeluarkan dari surga 3.2 Menceritakan

kisah kelahiran Nabi

Muhammad SAW

 Menjelaskan peristiwa kelahiran Nabi

Muhammad  Menyebutkan

nasab/keturu nan Nabi Muhammad

3.3. Menceritakan perilaku masa kanak-kanak Nabi

Muhammad SAW

(39)

(Fiqih)

4. Membiasakan perilaku terpuji

4.1 Meneladani perilaku

taubatnya Nabi Adam AS

 Meneladani perilaku taubatnya Nabi Adam AS

4.2 Meneladani perilaku masa kanak-kanak Nabi

Muhammad SAW

 Menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad  Meneladani sifat-sifat

Nabi Muhammad

(Fiqih)

5. Mengenal ketentuan-ketentuan salat

5.1 Menyebutkan rukun salat

 Menjelaskan

pengertian rukun salat  Menunjukkan bacaan

salat dengan benar

5.2 Menyebutkan sunah salat

 Menjelaskan

pengertian sunah salat  Menyebutkan sunah

qauliyah dan fi’liyah salat

5.3. Menyebutkan syarat sah dan syarat wajib salat

 Menjelaskan

pengertian syarat sah salat

 Membedakan antara rukun, sunah dan syarat sah salat  Menyebutkan syarat

wajib salat dan syarat sah salat

(40)

Mengetahui,

Kepala SD/MI ………

(__________________________) NIP /NIK :

…….……..,……… 20 ……. Guru Mapel Pendidikan Agama Islam

(41)
(42)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

DAN KOMPETENSI DASAR

DAN KOMPETENSI DASAR

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kelas IV (4) Semester 2

(43)
(44)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Satuan Pendidikan : SD/MI, ...

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : IV (4) / 2

Tahun Pelajaran : 20... -20...

Standar

Kompetensi Kompetensi Dasar KKM

Indikator Pencapaian Kompetensi

Alokasi Waktu

(Alquran)

6. Membaca surah-surah Alquran

6.1 Membaca surah Al Kausar dengan lancer

 Melafalkan surah Al Kausar dan makhraj yang benar

 Menerapkan hukum bacaan pada surah Al Kausar

 Mengartikan surah Al Kausar

 Menghafal surah Al Kausar

 Menyalin ayat dan kalimat Al quran 6.2 Membaca surah

An Nasr dengan lancer

 Menuliskan huruf-huruf Alquran  Menuliskan

huruf-huruf Alquran melalui kata  Menuliskan huruf

Alquran melalui kalimat/ayat

(Akhlak)

7. Mengenal malaikat dan tugasnya

7.1 Menjelaskan pengertian malaikat

 Menjelaskan pengertian malaikat  Menjelaskan

(45)

7.2 Menyebutkan nama-nama malaikat

 Menyebutkan jumlah malaikat

 Menghafal nama-nama malaikat 7.3 Menyebutkan

tugas-tugas malaikat

 Mengetahui tugas-tugas malaikat  Menghafal

tugas-tugas 10 malaikat

(Tarikh)

8. Menceritakan

kisah Nabi 8.1 Menceritakan kisah Nabi Ibrahim AS

 Menjelaskan kisah Nabai Ibrahim AS dengan orang tuanya  Menjelaskan kisah

Nabi Ibrahim AS dengan raja Namrud  Menjelaskan kisah

Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian  Meneladani perilaku

sabar dan keteguhan hati Nabi Ibrahim 8.2 Menceritakan

kisah Nabi Ismail AS

 Menjelaskan kisah Nabi Ismail AS  Menjelaskan kisah

Nabi Ismail

membangun Kakbah bersama ayahnya

(Akhlak)

9. Membiasakan perilaku terpuji

9.1 Meneladani perilaku Nabi Ibrahim AS

 Meneladani ketaatan Nabi Ibrahim

(46)

hari

(Fiqih)

10.

Melaksanak an zikir dan doa

10.1 Melaksana kan zikir setelah salat

 Melafalkan bacaan zikir setelah salat  Menghafal bacaan

zikir setelah salat  Mengartikan bacaan

zikir setelah salat  Menerapkan bacaan

zikir setiap selesai salat

10.2 Membaca doa setelah salat

 Melafalkan bacaan doa setelah salat

Jumlah

Mengetahui,

Kepala SD/MI ………

(__________________________) NIP /NIK :

…….……..,……… 20 ……. Guru Mapel Pendidikan Agama Islam

(47)
(48)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

DAN KOMPETENSI DASAR

DAN KOMPETENSI DASAR

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kelas V (5) Semester 1

(49)
(50)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Satuan Pendidikan : SD/MI, ...

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : V (5) / 1

Tahun Pelajaran : 20... -20...

Standar Kompetensi

Kompetensi

Dasar KKM

Indikator Pencapaian Kompetensi

Alokasi Waktu

(Alquran)

1. Mengartikan Alquran surah pendek pilihan

1.1 Membaca QS Al Lahab dan Al Kafirun

 Membaca Surah al Lahab dan Al Kafirun dengan harakat dan makhraj yang benar

 Mengulang-ulang membaca Surah Al lahab dan Al Kafirun dengan harakat dan makhraj yang benar 1.2 Mengartikan

QS Al Lahab dan Al Kafirun

 Mengartikan Surah Al lahab dan

AlKafirun

 Menunjukkan hafal Surah Al Lahab dan Al Kafirun

(Aqidah)

2. Mengenal kitab-kitab Allah SWT

2.1 Menyebutkan nama-nama kitab Allah SWT

 Menjelaskan definisi beriman kepada kitab-kitab Allah SWT

(51)

2.2 Menyebutkan nama-nama Rasul yang menerima kitab-kitab Allah SWT

 Menyebutkan nama-nama Rasul yang menerima kitab-kitab Allah SWT

2.3 Menjelaskan Alquran sebagai kitab suci terakhir

 Menjelaskan

pengertian kitab suci Alquran

 Menjelaskan bahwa Alquran merupakan pedoman umat Islam

(Tarikh)

3. Menceritakan

kisah Nabi 3.1 Menceritakan kisah Nabi Ayyub AS

 Menceritakan kisah Nabi Ayyub AS  Menyebutkan

cobaan-cobaan yang dialami Nabi Ayyub AS

3.2 Menceritakan kisah Nabi Musa As

 Menceritakan kisah Nabi Musa AS  Menyebutkan

mukjizat Nabi Musa AS

3.3 Menceritakan kisah Nabi Isa As

 Menceritakan kisah Nabi Isa AS

 Menyebutkan mukjizat Nabi Isa AS

(Akhlak)

(52)

4.2 Meneladani perilaku Nabi Musa AS

 Meneladani keteguhan iman Nabi Musa AS terhadap Allah SWT  Meneladani

keberanian Nabi Musa AS melawan Raja Fir`aun. 4.3 Meneladani

perilaku Nabi Isa AS

 Meneladani keteguhan iman Nabi Isa AS

terhadap Allah SWT  Meneladani sifat

penolong Nabi Isa As terhadap kaumnya

5.1 Melakukan azan dan iqamah sebelum salat dengan benar

 Melafalkan azan dan iqamah

 Menunjukkan hafal lafal azan dan iqamah

 Mempraktikkan azan dan iqamah ketika hendak salat Jumlah

Mengetahui,

Kepala SD/MI ………

(__________________________) NIP /NIK :

…….……..,……… 20 ……. Guru Mapel Pendidikan Agama Islam

(53)
(54)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

DAN KOMPETENSI DASAR

DAN KOMPETENSI DASAR

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kelas V (5) Semester 2

(55)
(56)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Satuan Pendidikan : SD/MI, ...

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : V (5) / 2

Tahun Pelajaran : 20... -20...

Standar

Kompetensi Kompetensi Dasar KKM

Indikator Pencapaian Kompetensi

Alokasi Waktu

(Alquran)

6. Mengartikan Alquran surah pendek pilihan

6.1 Membaca QS Al Ma`un dan Al Fil

 Membaca QS Al Ma`un dan Al Fil dengan harakat dan Makhraj yang benar  Mengulang-ulang

membaca QS Al Ma`un dan Al Fil dengan harakat dan makhraj yang benar 6.2 Mengartikan QS

Al Ma`un dan Al Fil

 Mengartikan Surah Al Ma`un dan Al Fil  Menunjukkan hafal

Surah Al Ma`un dan Al Fil

(Akhlak)

7. Mengenal Rasul-rasul Allah

7.1 Menyebutkan nama-nama Rasul Allah SWT

 Beriman dan mampu menyebutkan nama-nama Rsaul Allah SWT

7.2 Menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi dari para Rasul

 Menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi

7.3 Membedakan Naabi dan Rasul

 Membedakan antara Nabi dan Rasul

(57)

8.2 Menceritakan kisah Khalifah Umar bin Khattab RA

 Menceritakan kisah Khalifah Umar bin Khattab

(Akhlak)

9. Membiasakan perilaku terpuji

9.1 Meneladani perilaku Khlaifah Abu Bakar RA

 Meneladani kecintaan Abu Bakar RA

terhadap Rasulullah SAW

 Meneladani

kedermawanan Abu Bakar RA

 Meneladani

kesahajaan Abu Bakar RA sebagai khalifah 9.2 Meneladani

perilaku Umar bin Khattab RA

 Meneladani

keberanian Umar bin Khattab dalam menegakkan ajaran Islam

 Meneladani jiwa kepemimpinan Umar bin Khattab RA

(Fiqih)

10. Mengenal puasa wajib

10.1 Menyebutkan ketentuan-ketentuan puasa Ramadan

 Menejelaskan pengertian puasa Ramadan

(58)

Mengetahui,

Kepala SD/MI ………

(__________________________) NIP /NIK :

…….……..,……… 20 ……. Guru Mapel Pendidikan Agama Islam

(59)
(60)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

DAN KOMPETENSI DASAR

DAN KOMPETENSI DASAR

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kelas VI (6) Semester 1

(61)
(62)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Satuan Pendidikan : SD/MI, ...

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : VI (6) / 1

Tahun Pelajaran : 20... -20...

Standar Kompetensi

Kompetensi

Dasar KKM

Indikator Pencapaian Kompetensi

Alokasi Waktu

(Alquran)

1. Mengartikan Alquran surah pendek pilihan

1.1 Membaca QS Al Qadr dan Al ‘Alaq ayat 1-5

 Membaca Surah Al Qadr  Membaca Surah Al ‘Alaq

ayat 1-5 1.2 Mengartikan

QS Al Qadr dan Al ‘Alaq ayat 1-5

 Mengartikan Surah Al Qadr  Mengartikan Surah Al ‘Alaq

ayat 1-5

 Menerapkan arti/ isi kandungan Surah Al Qadr dan Al Al ‘Alaq ayat 1-5

(Aqidah)

2. Meyakini adanya hari akhir

2.1 Menyebutkan nama-nama hari akhir

 Menjelaskan pengertian hari akhir

 Menyebutkan nama-nama hari akhir

2.2 Menjelaskan tanda-tanda hari akhir

 Menjelaskan tanda-tanda hari akhir

 Menyebutkan contoh kejadian hari akhir

(Tarikh)

3. Menceritakan kisah Abu Lahab , Abu Jahal dan Musailamah Al Kazzab

3.1 Menceritakan perilaku Musailamah Abu Jahal dan Abu Lahab

 Menjelaskan kekejaman Abu Lahab dan istrinya terhadap Nabi Muhammad SAW

(63)

4. Menghindari perilaku tercela

4.1 Menghindari perilaku dengki seperti Abu Lahab dan Abu Jahal

 Menjelaskan kedengkian Abu Lahab dan Abu Jahal  Menghindari perilaku

dengki dalam kehidupan sehari-hari

 Menghindari perilaku bohong dan sombong dalam kehidupan sehari-hari

(Fiqih)

5. Mengenal ibadah bulan Ramadan

5.1 Melaksanakan tarawih di bulan Ramadan

 1.Mempraktikkan/mengama lkan salat tarawih di bulan Ramadan

5.2 Melaksanakan tadarus Alquran

 Melaksanakan tadarus Alquran di bulan Ramadan Jumlah

Mengetahui,

Kepala SD/MI ………

(__________________________) NIP /NIK :

…….……..,……… 20 ……. Guru Mapel Pendidikan Agama Islam

(64)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)

DAN KOMPETENSI DASAR

DAN KOMPETENSI DASAR

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kelas VI (6) Semester 2

(65)
(66)

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Satuan Pendidikan : SD/MI, ...

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : VI (6) / 2

Tahun Pelajaran : 20... -20...

Standar Kompetensi Kompetensi

Dasar KKM

Indikator Pencapaian Kompetensi

Alokasi Waktu

(Alquran)

6. Mengartikan surah

pendek pilihan 6.1 Membaca QS Al Maidah ayat 3 dan Surah Al Hujurat ayat 13

 Melafalkan kata dan kalimat Surah Al Maidah ayat 3 dan Surah Al Hujurat ayat 13

 Membaca sesuai hukum tajwid Surah Al Maidah ayat 3 dan Surah Al Hujurat ayat 1

6.2 Mengartikan Surah Al Maidah ayat 3 dan Surah Al Hujurat ayat 13

 Mengartikan kata dan kalimat Surah Al Maidah ayat 3 dan Surah al Hujurat ayat 13

 Menerapkan arti/isi kandungan Surah Al Maidah ayat 3 dan Surah Al Hujurat ayat 13

(Aqidah)

7. Meyakini adanya Qada’ dan Qadar

7.1 Menunjukkan contoh-contoh qada’ dan qadar

 Menjelaskan

pengertian qada’dan qadar

 Menyebutkan contoh-contoh qada’ dan qadar

(67)

7.2 Menunjukkan keyakinan terhadap qada’ dan qadar

 Menyebutkan cara meyakini adanya qada’ dan qadar

(Tarikh)

8. Menceritakan

kisah kaum

Muhajirin dan kaum Ansar

8.1 Menceritakan perjuangan kaum Muhajirin

 Menjelaskan kisah perjuangan kaum Muhajirin

 Menyebutkan usaha-usaha kaum

Muhajirin 8.2 Menceritakan

perjuangan kaum ansar

 Menjelaskan kisah perjuangan kaum Ansar

 Menyebutkan usaha-usaha kaum Ansar

(Akhlak)

9. Membiasakan perilaku terpuji

9.1 Meneladani perilaku kegigihan perjuangan kaum Muhajirin dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan peserta didik

 Menjelaskan kisah kegigihan perjuangan kaum Muhajirin dalam meraih

kehidupan yang lebih baik

 Meneladani kegigihan usaha-usaha kaum Muhajirin dalam meraih kehidupan sehari-hari yang lebih baik

(Fiqih)

(68)

10.2 Menyebutkan ketentuan zakat fitrah

 Menjelaskan pengertian zakat fitrah

 Menyebutkan

ketentuan zakat fitrah  Melaksanakan zakat

fitrah

 Menyebutkan manfaat zakat fitrah Jumlah

Mengetahui,

Kepala SD/MI ………

(__________________________) NIP /NIK :

…….……..,……… 20 ……. Guru Mapel Pendidikan Agama Islam

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...