S BD 1105265 Chapter1

Teks penuh

(1)

BAB I

BUBUKA

1.1. Kasang Tukang Masalah

Paguneman nyaéta kagiatan nyarita silih tempas, unggal palaku migoga hak

pikeun nanya jeung ngajelaskeun atawa ngajawab. Paguneman sarua jeung

ngawangkong atawa ngobrol. Nu diwangkongkeunnana biasana kajadian sapopoé.

Jaba ti ngawangkong, paguneman téh aya nu ngaranna sawala. Ari bedana téh

dina kaayaannana, ngawawangkong mah hénteu resmi sarta eweuh nu ngaturna,

saha waé meunang nyarita jeung motong caritaan batur baris tempatna bebas, nya

kitu deui topikna heunteu ditangtukeun heula samemehna.

Komunikasi basa asup kana aktivitas sosial, sabab dina komunikasi aya

interaksi atawa hubungan timbal balik antara panyatur jeung pamiarsa.

Komunikasi ieu bisa disebut ogé paguneman. Minangka salasahiji wangun

komunikasi, paguneman téh panyambung prinsip-prinsip basa jeung maksim

omongan. Dina prinsip jeung maham paguneman téh diperlukeun ka unggal jalma

waktu komunikasi sangkan komunikasi lumangsung kaburu lamer. Najan kitu,

dina prak-prakanana jarang pisan jalma anu niténan kana ieu prinsip jeung

maksim dina ngalakukeun paguneman dikahirupan sapopoé, padahal éta

paguneman téh dilakukeun sacara langsung, komo deui upama nilik paguneman

anu aya dina wangun tinulis anu sifatna tékstual, anu eusi atawa maksud

caritaanana kudu diteuleuman ngaliwatan maca, tangtu waé prinsip gawé bareng

jeung prinsip kasopanan anu aya dina éta téks moal bisa katitén.

Dina waktu paguneman, lumangsung komunikasi basa antara anu nyarita

jeung nu diajak nyarita. Basa nu dipakéna rupa-rupa, bisa basa daerah bisa basa

indonesia atawa basa asing. Atuh munasabah lamun komunikasi basa téh

lumangsung maké basa anu sarua atawa basa anu beda. Lamun komunikasi

lumangsung antara nu maké basa tina latar basa nu beda, ilaharna digunakeun

basa anu dipikabutuh ku nu nyarita jeung anu diajak nyarita.

Konteks antara nu maké basa téh nimbulkeun rupa-rupa pangaruh.

Upamana waé, mun urang Sunda nyarita jeung bangsa séjén tangtu kudu maké

(2)

ngagunakeun basa asing. Balukar kontak antara nu maké basa nu hiji jeung basa

séjén timbul silih pangaruhan, atawa sakurang-kurangna basa nu hiji nyerep

kecap-kecap tina basa séjén.

Dumasar kana katerangan di luhur, tétéla dina kagiatan paguneman baris

ngakibatkeun lumangsungna serepan-serepan boh budaya, boh kesenian boh dina

basa. Prosés serepan bisa langsung ngaliwatan kagiatan naon waé. Hususna prosés

serepan basa biasana lumangsung ngaliwatan interaksi komunikasi, boh lisan boh

tulisan, nepi ka aya istilah basa serepan.

Lumangsungna komunikasi dina kahirupan sapopoé di jaman kiwari moal

bisa leupas tina makéna kecap serepan. Kecap-kecap serepan dina basa Sunda téh

kacida lobana komo deui jaman ayeuna anu disebut jaman globalisasi téa. Éta téh

muncul balukar interaksi nu ngabiasakeun kecap-kecap serepan. Dina kamekaran

jaman kiwari, kecap serepan leuwih loba dipaké, lantaran masarakat teu

mikawanoh kecap-kecap tina basa Sundana atawa dina basa Sunda memang teu

aya kecapna. Contona baé baheula, lantaran lila dijajah ku Walanda, loba basa

Sunda serepan tina basa Walanda.

Basa bangsa-bangsa séjén miboga peran anu gédé dina parobahan basa di

tatar Sunda. Contona baé Inggris ogé managruhan pisan kana basa Sunda. Ku

sabab basa Inggris téh jadi basa Internasional lantaran sanajan basa Inggris loba

mangaruhan, ngan sabada digunakeun dina basa Sunda geus teu karasa deui

asingna, ku sababna geus biasa dipaké ku urang Sunda, jadi geus dianggap basa

Sunda.

Lobana kecap serepan dina paguneman téh muncul dina rupa-rupa

kahirupan urang Sunda, boh dina lisan, boh dina tulisan. Dina basa lisan, kecap

serepan muncul dina paguneman antara nu nyarita jeung nu diajak nyarita. Kituna

téh lain di masarakat Sunda waé, tapi werekab ka budak sakola.

Kumaha serepan kecap-kecap tina basa sejen, kecap basa asing, komo dina

paguneman barudak sakola, masih perlu aya panalungtikan. Panalungtikan anu

geus aya patali jeung éta panalungtikan di antarana waé “Analisis Kecap Serepan

(3)

Panalungtikan Aisah jeung anu baris dilaksanakeun sasaruanana nyaéta

sarua nganalisis kecap serepan hasil karya siswa boh dina wangun kecap, boh dina

warna kecap, boh dina harti kecap. Bédana panalungtikan saméméhna jeung

panalungtikan nu baris dilaksanakeun nyaéta panalungtikan anu ditalungtik ku

Aisah (2012) nalungtik ngeunaan analisis kecap serepan dina karangan berita

siswa. Sedengkeun panalungtikan nu baris ditalungtik ngeunaan kecap serepan

anu kapanggih dina karangan paguneman siswa.

Ku kituna, panalungtikan nu patali jeung kecap serepan dina karangan

paguneman masih perlu dilaksanakeun. Éta sababna, panalungtikan anu judulana “Kecap Serepan dina Karangan Paguneman siswa kelas VII SMP Negeri 6 Bandung” dilaksanakeun.

1.2. Rumusan Masalah

Unggal basa teu aya nu murni, patali menang pangaruh tina basa séjén.

Kitu deui, basa Sunda kungsi meunang pangaruh tina rupa-rupa basa, basa

sangsakerta, basa walanda, basa indonesia, basa inggris, jeung basa sajabana. Ieu

panalungtikan baris nilik jeung medar kecap-kecap serepan anu aya dina karangan

paguneman siswa kelas VII-3 SMP Negeri Bandung.

Dumasar kana indétifikasi masalah di luhur, anu jadi masalah dina ieu

panalungtikan dirumuskeun dina kalimah panaya ieu di handap.

1) Kecap-kecap serepan naon waé anu kapanggih dina paguneman karangan

siswa?

2) Tina basa naon asalna éta kecap serepan téh?

3) Kumaha wangun kecap-kecap serepan dina karangan paguneman siswa?

4) Kumaha warna kecap-kecap serepan dina karangan paguneman siswa?

5) Kumaha harti kecap serepan dina karangan paguneman siswa?

1.3.Tujuan Panalungtikan

Saluyu jeung kasang tukang katut rumusan masalah anu geus diébréhkeun,

ieu panalungtikan téh boga tujuan pikeun maluruh jeung ngadéskripsikeun kecap

(4)

1) Kecap-kecap serepan anu aya dina karangan paguneman siswa kelas VII-3

SMPN 6 Bandung;

2) Basa nu jadi asal kecap serepan nu aya dina karangan paguneman siswa kelas

VII-3 SMPN 6 Bandung;

3) Wangun kecap serepan dina karangan paguneman siswa kelas VII-3 SMPN 6

Bandung;

4) Warna kecap serepan dina karangan paguneman siswa kelas VII-3 SMPN 6

Bandung; jeung

5) Harti kecap serepan dina karangan paguneman siswa kelas VII-3 SMPN 6

Bandung.

1.4.Mangpaat Panalungtikan

Ieu panalungtikan miboga mangpaat téoritis jeung mangpaat praktis anu

kaunggel di handap.

1.4.1. Mangpaat Tioritis

Mangpaat tioritis tina ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngeuyeuban deui

élmu pangaweruh ngeunan kecap serepan tina basa séjén.

Mangpaat anu dipiharep dina ieu panalungtikan nyaéta:

a. Pikeun paélmuan leksikon Sunda, hasil tina ieu panalungtikan téh dipaké

ngeuyeuban leksikon anu geus aya

b. Pikeun bahan informasi ngeunaan kecap serepan salaku unsur basa anu loba

dipaké dina proses diajar.

1.4.2. Mangpaat Praktis

Panalungtikan ieu aya hubunganna jeung pangajaran siswa kelas VII SMP

dina pangajaran nulis, tapi dina ieu panalungtikan guru diperedih pikeun

ngamekarkeun deui kamampuh siswa ngaliwatan diajar nuis dina paguneman

sangkan siswa parigel dina kamampuh nulis hususna kamampuh nulis

paguneman.

Mangpaat praktis tina ieu panalungtikan nyaéta pikeun guru jeung murid:

a) Pikeun Guru

(5)

b) Pikeun Murid

Hasil panalungtikan bisa nambahan kandaga kecap keur murid dijadikeun

nambahan élmu pangawéruh.

1.5. Raraga Tulisan

Eusi dina ieu skripsi aya lima bab. Dina bab I ngawengku bubuka, eusina

medar ngeunaan kasang tukang panalungtikan, rumusan masalah, tujuan

panalungtikan, mangpaat panalungtikan, jeung sistematika penulisan.

Bab II ulikan pustaka, eusi ngenaan kecap serepan, kandaga kecap, wangun

kecap, warna kecap, harti kecap, karangan, jeung paguneman; panalungtikan

saméméhna jeung kalungguhan teoritis panalungtikan.

Bab III métode panalungtikan, eusi ngeunaan désain panalungtikan, sumber

data panalungtikan, instrumén panalungtikan, ngumpulkeun data jeung analisis

data hasil panalungtikan.

Bab IV hasil jeung pedaran, anu eusina ngawengku hasil panalungtikan,

data-data kecap serepan anu kahasilkeun jeung analisisna, jeung eusi pedaran

nyoko kana ringkesan jeung komentar hasil panalungtikan.

Bab V kacindekan jeung rékomendasi. Kacindekan mangrupa saripati tina

sakabéh pedaran. Sangkan ieu panalungtikan bisa méré mangpaat pikeun ka

hareupna, dina ieu bab ditambahan subbab rékoméndasi anu ditepikeun ku nu

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...