1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 3 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

Teks penuh

(1)

Set 3 1223/2 @ 2015 Hak cipta BPI KPM 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2

SET 3

2015 1 jam

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015

PENDIDIKAN ISLAM

SET 3

KERTAS 2

SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang dibekalkan oleh pengawas peperiksaan.

(2)

Set 3 1223/2 @ 2015 Hak cipta BPI KPM

Jawab semua soalan

1. (a) Firman Allah SWT:



























































(

Surah al-An’am: 125)

Ayat di atas menerangkan perbandingan antara orang yang mendapat hidayah dengan orang yang tidak mendapat hidayah.

Berdasarkan ayat di atas,

(i) Nyatakan dua perbuatan yang menghalang seseorang daripada mendapat hidayah Allah SWT.

[2 markah] (ii) Jelaskan perbezaan sikap di antara orang yang mendapat hidayah dengan orang yang

tidak mendapat hidayah. [4 markah]

(iii) Sahabat anda enggan melakukan ibadah fardhu kerana berpendapat beliau belum memperolehi hidayah Allah SWT.

Terangkan hujah anda untuk memperbetulkan pendapat tersebut.

[2 markah] (b) Sabda Rasulullah SAW:

َةَريَرُى ِبَِأ ْنَع

ِللها ُلوُسَر لاق : َلاَق

َللها َّنِإَو ًابِّيَط َّلاِإ ُلَبْقَ ي َلا ٌبِّيَط لىاعت َللها َّنِإ :

ُلَمْعاَو ِتَابِّيَطلا ْنِم اوُلُك ُلُسُّرلا َاهُّيَأَي: َلىَاعَت َلَاقَف َينِلَسْرُلما ِوِب َرَمَأ َاِبِ َينِنِمؤُلما َرَمَأ

. ًاِلَِاص او

وُنَمَا َنيِذَّلا َاهُّيَأي : َلىَاعَت َلَاقَو

َثَعْشَا َرَفَّسلا ُليِطُي ُلُجَّرلا َرَكَذ َُّثُ ْمُكَانْقَزَر َام ِتَابِّيَط نِم اوُلُك ا

َح ُوُسَبْلَمَو ٌماَرَح ُوُبَرْشَمَو ٌماَرَح ُوُمَعْطَمَو !ُّبَر َاي ! ُّبَر َاي : ِءَامَّسلا َلىِإ ِوْيَدَي ُّدَُيَ َرَ بْغَا

ٌماَر

ْسُي َّنََّأَف ِماَرَلِاِب َىِذُغَو

ُوَل ُبَاجَت

.

(

هاور

ملسم

(

Hadis di atas menerangkan perbuatan negatif yang dilarang oleh Rasulullah SAW iaitu perbuatan yang membawa kepada perpecahan.

Berdasarkan hadis di atas,

(i) Nyatakan dua perbuatan tersebut. [2 markah] (ii) Jelaskan dua sebab segelintir manusia masih melakukannya.

(3)

Set 3 1223/2 @ 2015 Hak cipta BPI KPM

(iii) Terangkan kebaikan menjauhi perbuatan tersebut terhadap masyarakat.

[2 markah] (c) Susun semula potongan ayat di bawah mengikut tertib seperti dalam al-Quran.

Anda dikehendaki menulis nombor sahaja.

1







2











3















4











(Surah al-Mukminun:7-10) [4 markah] 2. (a) Firman Allah SWT:







































 (Surah al-An’am: 162-163)

Ayat di atas menerangkan tentang Allah SWT memberi tanggungjawab kepada setiap manusia supaya beriman dan bertaqwa kepadaNya.

Berdasarkan ayat di atas, (i)

Nyatakan maksud potongan ayat berikut; ‘   ’

[2 markah]

(ii) Sejauhmanakah anda menghayatinya dalam kehidupan harian. [2 markah] (iii) Terangkan dua pengajaran ayat di atas. [4 markah]

(4)

Set 3 1223/2 @ 2015 Hak cipta BPI KPM (b) Sabda Rasulullah SAW:

ِللها ُلو ُسَر َذ َ َأ َلا َق ا َمُهْ نَع ُللها ََ ِ َر َر َمُع ِن ْب ِللها ِد ْبَع ْن َع

ِ ْن ُك َلا َقَ ف ِف ِكْنَِبِ

َ اَب َّ لا ِر ِ َتْنَ ت َل َف ََْي َسْمَأ اَذِإ ُلو ُقَ ي َر َمُع ُن ْبا َنا َكَو ٍلْيِب َس ُرِبا َع ْوَأ ٌب ْيِرَغ َ َََّّأَك اَيْ َُّّد لا

اَذِإَو

َءاَسَمْلا ِرِ َتْنَ ت َلَف ََْحَبْصَأ

َكِضَرَمِل َكِتَّحِص ْنِم ْذُخَو

َمِل َ ِتاَيَح ْنِمَو

.َ ِتْو

)يراخبلا هاور(

Hadis di atas menerangkan kehidupan di dunia ibarat seorang perantau atau pengembara.

Berdasarkan ayat di atas,

(i) Nyatakan maksud potongan hadis yang bergaris. [2 markah] (ii) Jelaskan akibat menangguhkan urusan dalam kehidupan. [2 markah]

SOLAT BELAJAR RIADAH KEJAYAAN

(iii) Berdasarkan gambar di atas sejauhmanakah teknik pengurusan masa yang efektif

dapat membentuk pelajar yang cemerlang di dunia dan akhirat? [4 markah]

(c) A B C D









Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D yang betul daripada jadual di atas.

Anda hanya perlu menulis nombor soalan dan jawapan sahaja.























)

i

(

















) ii (





















(iii)









 





)

v i

(







(Surah Luqman:16) [4 markah]

(5)

Set 3 1223/2 @ 2015 Hak cipta BPI KPM

3. (a) Firman Allah SWT:





































(Surah Luqman:17)

Ayat di atas menerangkan tentang nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya. Berdasarkan ayat di atas,

(i) Nyatakan nasihat beliau selain ’amar makruf nahi mungkar’. [2 markah] (ii) Jelaskan contoh ’amar makruf nahi mungkar’ yang boleh anda laksanakan di sekolah. [2 markah] (iii) Terangkan dua implikasi terhadap masyarakat sekiranya ’amar makruf nahi mungkar’

tidak dilaksanakan.

[4 markah]

(b) Sabda Rasulullah SAW:

َةَرْ يَرُى ِبَِأ ْنَع

ِللها ُلوُسَر َلاَق ،َلاَق

ُوُتْ ََّذآ ْدَقَ ف اِّيِلَو ِلِ ىَداَع ْنَم َلاَق َللها َّنِإ

يِدْبَع ََّلِِإ َبَّرَقَ ت اَمَو ِبْرَْلِاِب

ََّلِِإ ُبَّرَقَ تَ ي يِدْبَع ُلاَزَ ي اَمَو ِوْيَلَع َُْ َرَ تْ فا اَِّمِ ََّلِِإ َّبَحَأ ْئَشِب

ُوُتْبَبْحَأ اَذِإَف ُوَّبِحُأ َّتََّح ِلِفاَوَّ نلاِب

ِتَِّلا ُهَدَيَو ِوِب ُرِ ْبُ ي يِذَّلا ُهَرَ َبَو ِوِب ُعَمْسَي يِذَّلا ُوَعَْسَ َُْنُك

.ُوَََّّذْيِعُلأ ِنَِذاَعَ تْسا ِنِئَلَو ُوَّنَ يِطْعُلأ ِنَِلَأَس ْنِإَو اَِبِ ىِشَْيَ ِتَِّلا ُوَلْجِرَو اَِبِ ُشِطْبَ ي

(يراخبلا هاور)

Hadis di atas menerangkan bahawa Allah SWT mengharamkan permusuhan dengan golongan yang beriman kepadaNya .

Berdasarkan hadis di atas,

(i) Nyatakan bentuk ancaman terhadap orang yang memusuhi waliNya. [2 markah] (ii) Jelaskan tujuan ancaman tersebut. [2 markah]

(iii) Mengingkari risalah Rasulullah SAW merupakan satu bentuk penyelewengan akidah.

Terangkan hujah anda bagi menyokong kenyataan tersebut.

(6)

Set 3 1223/2 @ 2015 Hak cipta BPI KPM

(c) Soalan berikut diikuti dengan pilihan iaitu A dan B.

Pilih jawapan yang betul daripada potongan kalimah tersebut supaya menjadi ayat yang lengkap seperti dalam al-Quran.

Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja.

(i)

(



( )



(











(ii)









)



( )



(



(iii)





)



(

(



(

(iv)

)



)

)



(





(Surah al-Hasyr:21) [4 markah] (A) (B) (A) (A) (A) (B) (B) (B)

(7)

Set 3 1223/2 @ 2015 Hak cipta BPI KPM 4. (a) Firman Allah SWT:



































































































(Surah an-Nur:35) Ayat di atas menerangkan bahawa hidayah Allah SWT diibaratkan seperti sebuah

lampu dalam pendil kaca, cahayanya memancar gemerlapan.

Berdasarkan ayat diatas,

(i) Nyatakan maksud ‘hidayah seperti sebuah lampu’. [2 markah] (ii) Jelaskan dua amalan untuk memperolehi hidayah Allah SWT selain daripada berzikir.

[4 markah] (iii) Terangkan dua sebab yang menghalang seseorang itu daripada mendapat hidayah Allah SWT. [4 markah] (b) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B.

Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang bergaris di bawah.

Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja.

No Potongan ayat al-Quran Hukum Tajwid

A B (i)

















Mad Silah Qasirah Mad Silah Tawilah (ii)



















Ikhfak Syafawi Iqlab (iii)

















Ra’

Tafkhim Ra’ Tarqiq

(iv)









Alif Lam

Qamariah

Alif Lam Syamsiah [4 markah]

(8)

Set 3 1223/2 @ 2015 Hak cipta BPI KPM

(c) Tulis semula petikan di bawah dalam tulisan jawi.

Amal adalah pelengkap kepada ilmu. Kedua-duanya akan dapat membentuk seseorang menjadi hamba Allah yang soleh. Allah amat murka kepada orang yang tidak beramal dengan ilmunya.Contohnya seorang yang mengetahui solat itu wajib tetapi tidak mengerjakannya.

[6 markah]

(9)

Set 3 1223/2 @ 2015 Hak cipta BPI KPM 5. (a) Firman Allah SWT:































































































































































(Surah an-Nur:31)

Ayat di atas melarang kaum wanita memperlihatkan perhiasan diri kepada golongan bukan mahram kecuali yang zahir.

Berdasarkan ayat di atas,

(i) Nyatakan maksud aurat. [2 markah] (ii) Jelaskan batas aurat wanita ketika bersama lelaki mahram dan perempuan yang

bukan Islam.

[4 markah] (iii) Terangkan dua hikmah Islam mewajibkan umatnya menutup aurat. [4 markah]

(b) Firman Allah SWT:























































































(Surah Luqman:31-32)

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, tulis tiga potongan kalimah yang mengandungi hukum mim sakinah ( م ) dan nyatakan hukumnya.

(10)

Set 3 1223/2 @ 2015 Hak cipta BPI KPM

(c) Tuliskan semula pernyataan di bawah dengan tulisan rumi:

(i)

.ةعاط وغد ثهغرلا ولهوءاجهم اترس للها هتهيرف

لااضس

وكاناسقوم دىصقمرب

ىىقت

(ii)

.

عرش قدههك تيفهم هوقدهه فياتت

ينشيفرب

وياكاف ياكامم ثتموا ولسوراهػم ملاسإ

(iii)

.

ياب تًغلاه ينضاهبك سًنام ؼي ويءلا وهاىب

-

هاىب واتا رتم هاىب ولقىسامم ههايا مًهتح

(iv)

.

مًحرها ةوص ولترػم تفاد اراخًبرب مًتك نىم

تهًوم اترس سًنام ؼي هجاو ولقىنجىهم

[4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di