Sosial Budaya dalam hubungannya dengan ilmu keperawatan

13 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

BAB I BAB I

PENDAHULUAN PENDAHULUAN

1.

1. LATLATAR AR BELAKANBELAKANGG

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknlgi kedkte!an dan " atau ke#ehatan Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknlgi kedkte!an dan " atau ke#ehatan dalam kegiatan$ p!g!am ke#ehatan ha!u# mengutamakan peningkatan ke#ehatan dalam kegiatan$ p!g!am ke#ehatan ha!u# mengutamakan peningkatan ke#ehatan da

dan n pepen%n%egegahahan an pepen&n&akakiit. t. KeKegigiatatanan$ $ pp!!&&ek ek dadan n p!p!gg!a!am m keke#e#ehahattanan di

di#e#elelengnggaga!a!akakan n agaga! a! memem'm'e!e!ikikan an mamanfnfaaaat t &a&ang ng #e#e'e'e#a#a!(!('e'e#a#a!n!n&a &a 'a'agigi pe

peniningkngkatatan an dede!a!a)a)at t keke#eh#ehatatan an mama#&#&a!aa!akatkat. . KeKegigiatatanan$ $ p!p!&e&ek k dadan n p!p!g!g!amam ke#ehatan di#elengga!akan dengan penuh tanggung )a*a'$ #e#uai dengan #tanda!  ke#ehatan di#elengga!akan dengan penuh tanggung )a*a'$ #e#uai dengan #tanda!  p!fe#i dan pe!atu!an pe!undang(undangan &ang 'e!laku #e!ta mempe!tim'angkan p!fe#i dan pe!atu!an pe!undang(undangan &ang 'e!laku #e!ta mempe!tim'angkan dengan #ungguh(#ungguh ke'utuhan dan kndi#i #pe#ifik dae!ah.

dengan #ungguh(#ungguh ke'utuhan dan kndi#i #pe#ifik dae!ah.

P!#pek pe!a*at p!fe#inal di ma#a depan #angat ditentukan leh 'an&ak fakt!$ P!#pek pe!a*at p!fe#inal di ma#a depan #angat ditentukan leh 'an&ak fakt!$ mul

mulai ai fakfakt! t! keakeadaadaan n ke#tke#ta'ia'ilan lan ##i##ial(al(ekeknminmi(pl(plitiitik k di di IndIndne#ne#ia ia dan dan fakfakt! t!  inte!nal pada di!i pe!a*at #endi!i.

inte!nal pada di!i pe!a*at #endi!i. Ke

Ke#e#ehahatatan n adadalalah ah kekeadadaaan an #e#e)a)ahthte!e!a a dada!i !i 'a'adadan$ n$ )i)i**a$ a$ ddan an ###i#ial al &&anangg me

memumungngkikinknkan an #e#etitiap ap !!anang g hihidudup p p!p!ddukuktitif f #e#e%a%a!a !a ###i#ial al dadan n ekeknnmmi#i#.. Pemeliha!aan ke#ehatan adalah upa&a penaggulangan dan pen%egahan gangguan Pemeliha!aan ke#ehatan adalah upa&a penaggulangan dan pen%egahan gangguan ke

ke#e#ehathatan an &a&ang ng memememe!l!lukukan an pepememe!i!ik#ak#aan$ an$ pepengng'a'atatan n dadan"n"atatau au pepe!a*!a*atatanan te

te!m!ma#a#uk uk kekehamhamililan an dadan n pepe!#a!#alilinanan. n. PePendndididikikan an keke#e#ehathatan an adadalalah ah p!p!#e#e## mem

mem'an'antu tu #e##e#!ang!ang$ $ dendengan gan 'e!'e!tintindak dak #e%#e%a!a a!a #end#endi!ii!i(#e(#endindi!i !i ataataupun upun #e%#e%a!aa!a klekt

klektif$ if$ untuk mem'uat untuk mem'uat keputukeputu#an #an 'e!da#a'e!da#a!kan !kan pengetpengetahuan ahuan mengenmengenai ai hal(hahal(hall &ang mempenga!uhi ke#ehatan p!i'adin&a dan !ang lain. Defini#i &ang 'ahkan &ang mempenga!uhi ke#ehatan p!i'adin&a dan !ang lain. Defini#i &ang 'ahkan le'ih #ede!hana dia)ukan leh La!!& G!een dan pa!a klegan&a &ang menuli# 'ah*a le'ih #ede!hana dia)ukan leh La!!& G!een dan pa!a klegan&a &ang menuli# 'ah*a pendid

pendidikan ke#ehatan adalah ikan ke#ehatan adalah km'ikm'ina#i pengalaman 'ela)a! na#i pengalaman 'ela)a! &ang di!an%ang untuk&ang di!an%ang untuk mempe!

mempe!mudah adapta#i #uka!ela mudah adapta#i #uka!ela te!hadate!hadap p pe!ilpe!ilaku aku &ang kndu#if 'agi &ang kndu#if 'agi ke#ehake#ehatan.tan. Data te!akhi! menun)ukkan 'ah*a #aat ini le'ih da!i +, pe!#en !ak&at Indne#ia Data te!akhi! menun)ukkan 'ah*a #aat ini le'ih da!i +, pe!#en !ak&at Indne#ia tidak mampu mendapat )aminan ke#ehatan da!i lem'aga atau pe!u#ahaan di 'idang tidak mampu mendapat )aminan ke#ehatan da!i lem'aga atau pe!u#ahaan di 'idang pe

(2)

ma#&a!akat &ang dianggap te!anakti!ikan dalam hal )aminan ke#ehatan adalah me!eka da!i glngan ma#&a!akat ke%il dan pedagang. Dalam pela&anan ke#ehatan$ ma#alah ini men)adi le'ih pelik$ 'e!hu'ung dalam mana)emen pela&anan ke#ehatan tidak #a)a te!kait 'e'e!apa kelmpk manu#ia$ tetapi )uga #ifat &ang khu#u# da!i pela&anan ke#ehatan itu #endi!i.

/en)adi #e!ang tenaga ke#ehatan 0pe!a*at 'ukanlah hal &ang mudah. 2e!ang pe!a*at ha!u# #iap fi#ik maupun mental$ ka!ena tuga# #e!ang pe!a*at #angatlah 'e!at. Di Indne#ia ini )umlah pe!a*at memang tidak #edikit$ tetapi untuk di pel#k dae!ah ma#ih 'an&ak ma#&a!akat &ang 'elum paham akan a!ti da!i p!fe#i tenaga medi#. pe!a*at &ang #iap menga'di di ka*a#an pede#aan$ a!tin&a ia  )uga ha!u# #iap dengan kn#ekuen#i &ang akan te!)adi. Tak mudah mengu'ah pla piki! ataupun ke'ia#aan ma#&a!akat. Apalagi$ ma#alah p!#e# pe!tlngan atau pen&em'uhan. Kehadi!an tenaga medi# dengan #pe#iali#a#i mela&ani ma#&a!akat di 'e'e!apa dae!ah te!pen%il me!upakan hal &ang 'a!u dan tidak mudah u'tuk 'e!adta#i dengan 'uda&a dan ke'ia#aan ma#&a!akat.

2etiap indi3idu$ kelua!ga dan ma#&a!akat mempun&ai ke#empatan &ang #ama untuk mempe!leh pela&anan ke#ehatan &ang di'utuhkan #ehingga dapat men%apai de!a)at ke#ehatan &ang #etinggi(tinggin&a. Ke#empatan untuk mempe!leh pela&anan ke#ehatan &ang 'e!kualita#$ te!)angkau dan tepat *aktu tidak 'leh memandang pe!'edaan !a#$ glngan$ agama dan #tatu# ##ial eknmi #e!ang indi3idu$ kelua!ga atau #ekelmpk ma#&a!akat.

Pem'angunan ke#ehatan &ang %ende!ung urban-based  ha!u# te!u# diim'angi dengan upa&a(upa&a pela&anan ke#ehatan &ang 'e!#ifat !u)ukan$ 'e!#ifat lua!  gedung maupun &ang 'e!#ifat #atelit pela&anan. Dengan demikian$ pem'angunan ke#ehatan dapat men)angkau kantng(kantng penduduk !i#ik tinggi &ang me!upakan pen&um'ang te!'e#a! ke)adian #akit dan kematian. Kelmpk(kelmpk penduduk inilah &ang #e#ungguhn&a le'ih mem'utuhkan pe!tlngan ka!ena #elain le'ih !entan te!hadap pen&akit$ kemampuan mem'a&a! me!eka )auh le'ih #edikit.

(3)

4. TU-UAN

• /engetahui tentang gam'a!an p!#pek #%ial 'uda&a te!hadap pela&anan ke#ehatan khu#u#n&a kepe!a*atan.

• /engetahui penga!uh #%ial 'uda&a te!hadap pene!apan pela&anan ke#ehatan khu#u#n&a kepe!a*atan.

• /engetahui damapak( dampak da!i #%ial 'uda&a dalam pene!apan pela&anan ke#ehatan.

• 2e'agai 'ahan a)a! dan penam'ahan pengetahuan tentang gam'a!an p!#pek #%ial 'uda&a dalam pela&anan ke#ehatan.

(4)

PE/ABAHA2AN

P!#pek pengem'angan pela&anan ke#ehatan &ang 'e!da#a!kan pada pe!kem'angan #%ial 'uada&a khu#un&a kepe!a*at #angat %e!ah pada ma#a mendatang ditin)au da!i keka&aan 'uda&a di indne#ia. Namun dapat menim'ulkan ma#alah dalam pene!apan pela&anan ke#ehatan ketika 'uda&a tidak #e#uai dengan pene!apan a#uahan kepe!a*atn. Anta!a fakt! pen&kngn&a te!#edian&a #um'e!  keka&aan alam Indne#ia dengan keaneka!agaman ha&ati te!'e#a! kedua di dunia$ #e)a!ah peng'atan t!adi#inal &ang telah dikenal lama leh nenek m&ang dan diamalkan #e%a!a tu!un temu!un #ehingga men)adi *a!i#an 'uda&a 'ang#a$ i#u gl'al 5'a%k t natu!e6 #ehingga meningkatkan pa#a! p!duk he!'al te!ma#uk Indne#ia$ k!i#i# mnete! men&e'a'kan peng'atan t!adi#inal men)adi pilihan utama 'agi #e'agian 'e#a! ma#&a!akat dan ke'i)akan peme!intah.

2%ial 'uda&a e!at kaitann&a dengan pendekatan ilmu ant!pligi &aitu Kata  Ant!plgi 'e!a#al da!i 'aha#a 7unani$ anth!p# dan lg#. Anth!p# 'e!a!ti manu#ia dan lg# 'e!a!ti piki!an atau ilmu. 2e%a!a #ede!hana$ Ant!plgi dapat dikatakan #e'agai ilmu &ang mempela)a!i manu#ia. Tentun&a kita akan #emakin 'e!tan&a(tan&a$ 'egitu 'an&ak ilmu &ang mempela)a!i manu#ia.

/enu!ut 8illiam A. Ha3iland$ #e!ang ant!plgi Ame!ika$ Ant!plgi adalah il!nu pengetahuan &ang mempela)a!i keaneka!agaman manu#ia dan ke'uda&aann&a. Dengan mempela)a!i kedua hal te!#e'ut$ Ant!plgi adalah #tudi &ang 'e!u#aha men)ela#kan tentang 'e!'agai ma%am 'entuk pe!'edaan dan pe!#amaan dalam aneka !agam ke'uda&aan manu#ia.

  'e!u#aha men%apai #e'uah pemahaman tentang manu#ia #e%a!a fi#ik$ manu#ia dalam ma#&a!akatn&a$ dan manu#ia dengan ke'uda&aann&a. 2e%a!a p!akti#$  Ant!plgi 'e!u#aha mem'angun #uatu pandangan 'ah*a pe!'edaan manu#ia dan ke'uda&aann&a me!upakan #uatu hal &ang ha!u# dapat dite!ima$ 'ukan #e'agai #um'e! knflik tetapi #e'agai #um'e! pemahaman 'a!u$ aga! #e%a!a te!u#(mene!u# manu#ia dapat me!eflek#ikan di!in&a. 2e%a!a p!akti#$ ka)ian ilmu Ant!plgi dapat digunakan untuk mem'angun ma#&a!akat dan ke'uda&aann&a tanpa ha!u#

(5)

mem'uat ma#&a!akat dan ke'uda&aan itu$ kehilangan identita# atau te!#ingki! da!i pe!ada'an.

Dengan demikian )ela# 'ah*a p!#pek #%ial 'uda&a dalam pela&anan ke#ehatan khu#u#n&a kepe!a*atan adalah untuk mene!apkan pendekatan ant!plgi &ang 'e!!inta#i pada keaneka !agaman 'uda&a 'aik anta! 'uda&a maupaun linta# 'uda&a te!hadap a#uhan kepe!a*atan &ang tidak mem'edakan pe!'edaan 'uda&a dan melak#anakan #e#uai dengan hati nu!a!i dan #e#uai dengan #tanda! pene!apan tanpa mem'edakan #uku$ !a#$ 'uda&a$ dan lain(lian

Tuntutan ke'utuhan ma#&a!akat akan pela&anan ke#ehatan pada a'ad ke(41$ te!ma#uk tuntutan te!hadap a#uhan kepe!a*atan &ang 'e!kualita# akan #emakin 'e#a!. Dengan adan&a gl'ali#a#i$ dimana pe!pindahan penduduk anta! nega!a 0imig!a#i dimungkinkan$ men&e'a'kan ada&a pe!ge#e!an te!hadap tuntutan a#uhan kepe!a*atan.

Kepe!a*atan #e'agai p!fe#i memiliki landa#an 'd& f kn*ledge &ang kuat$ &ang dapat dikem'angkan #e!ta dapat diaplika#ikan dalam p!aktek kepe!a*atan. Pe!kem'angan te!i kepe!a*atan te!'agi men)adi 9 le3el pe!kem'angan &aitu metha the!&$ g!and the!&$ midle !ange the!& dan p!a%ti%e the!&.2alah #atu te!i &ang diungkapkan pada midle !ange the!& adalah T!an#%ultu!al Nu!#ing The!&. Te!i ini 'e!a#al da!i di#iplin ilmu ant!plgi dan dikem'angkan dalam kntek# kepe!a*atan. Te!i ini men)a'a!kan kn#ep. kepe!a*atan &ang dida#a!i leh pemahaman tentang adan&a pe!'edaan nilai(nilai kultu!al &ang melekat dalam ma#&a!akat. Leininge! 'e!anggapan 'ah*a #angatlah penting mempe!hatikan keaneka!agaman 'uda&a dan nilai(nilai dalam pene!apan a#uhan kepe!a*atan kepada klien. Bila hal te!#e'ut dia'aikan leh pe!a*at$ akan mengaki'atkan te!)adin&a %ultu!al #h%k.

:ultu!al #h%k akan dialami leh klien pada #uatu kndi#i dimana pe!a*at tidak mampu 'e!adapta#i dengan pe!'edaan nilai 'uda&a dan kepe!%a&aan. Hal ini dapat men&e'a'kan mun%uln&a !a#a ketidakn&amanan$ ketidak'e!da&aan dan'e'e!apa mengalami di#!ienta#i. 2alah #atu %nth &ang #e!ing ditemukan adalah ketika klien #edang mengalami n&e!i. Pada 'e'e!apa dae!ah atau nega!a

(6)

dipe!'lehkan #e#e!ang untuk mengungkapkan !a#a n&e!in&a dengan 'e!te!iak atau menangi#. Tetapi ka!ena pe!a*at memiliki ke'ia#aan 'ila me!a#a n&e!i han&a dengan me!ingi# pelan$ 'ila 'e!te!iak atau menangi# akan dianggap tidak #pan$ maka ketika ia mendapati klien te!#e'ut menangi# atau 'e!te!iak$ maka pe!a*at akan memintan&a untuk 'e!#ua!a pelan(pelan$ atau memintan&a 'e!da atau malah mema!ahi pa#ien ka!ena dianggap telah mengganggu pa#ien lainn&a. Ke'utaan 'uda&a &ang dialami leh pe!a*at ini akan 'e!aki'at pada penu!unan kualita# pela&anan kepe!a*atan &ang di'e!ikan.

1. Kepe!a*atan

 A#uhan kepe!a*atan adalah #uatu p!#e# atau !angkaian kegiatan pada p!aktikkepe!a*atan &ang di'e!ikan kepada klien #e#uai dengan lata!

'elakang 'uda&an&a. A#uhan

kepe!a*atan ditu)ukan memadi!ikan indi3idu #e#uai dengan 'uda&a klien.

2t!ategi &ang digunakan dalam a#uhan kepe!a*atan adalah pe!lindungan"mempe!tahankan 'uda&a mengakmda#i "nega#ia#i 'uda&a dan mengu'ah"mengganti 'uda&a klien 0Leininge!$ 1;;1. &ang p!#pekn&a te!di!i da!i

• /empe!tahankan 'uda&a

/empe!tahankan 'uda&a dilakukan 'ila 'uda&a pa#ien tidak 'e!tentangan dengan ke#ehatan. Pe!en%anaan dan implementa#i kepe!a*atan di'e!ikan #e#uai dengan nilai(nilai &ang !ele3an &ang telah dimiliki klien #ehingga klien dapat meningkatkan atau mempe!tahankan #tatu# ke#ehatann&a$ mi#aln&a 'uda&a 'e!lah!aga #etiap pagi

• Neg#ia#i 'uda&a

Inte!3en#i dan implementa#i kepe!a*atan pada tahap ini dilakukan untuk mem'antu klien 'e!adapta#i te!hadap 'uda&a te!tentu &ang le'ih menguntungkan ke#ehatan. Pe!a*at mem'antu klien aga! dapat memilih dan menentukan 'uda&a lain &ang le'ih mendukung peningkatan ke#ehatan$ mi#aln&a kl ien #edang hamil mempun&ai pantang makan &ang 'e!'au ami#$ maka ikan dapat di ganti dengan #um'e! p!tein he*ani &ang lain.

(7)

• Re#t!uktu!i#a#i 'uda&a

Re#t!uktu!i#a#i 'uda&a klien dilakukan 'ila 'uda&a &ang dimiliki me!ugikan #tatu# ke#ehatan. Pe!a*at 'e!upa&a me!e#t!uktu!i#a#i ga&a hidup klien &ang 'ia#an&a me!kk men)adi tidak me!kk. Pla !en%ana hidup &ang dipilih 'ia#an&a &ang le'ih menguntungkan dan #e#uai dengan ke&akinan &ang dianut

2. P!#e# kepe!a*atan

/del kn#eptual &ang dikem'angkan leh Leininge! dalam men)ela#kan a#uhan kepe!a*atan dalam kntek# 'uda&a digam'a!kan dalam 'entuk mataha!i te!'it 02un!i#e /del. Gei##e! 01;;1. men&atakan 'ah*a p!#e# kepe!a*atan ini digunakan leh pe!a*at #e'agai landa#an 'e!fiki! dan mem'e!ikan #lu#i te!hadap ma#alah klien 0And!e* and B&le$ 1;;<. Pengellaan a#uhan kepe!a*atan dilak#anakan da!i mulai tahap pengka)ian$ diagn#a kepe!a*atan$ pe!en%anaan$ pelak#anaan dan e3alua#i.

• Pengka)ian

Pengka)ian adalah p!#e# mengumpulkan data untuk mengidentifika#i ma#alah ke#ehatan klien #e#uai dengan lata! 'elakang 'uda&a klien. Pengka)ian di!an%ang 'e!da#a!kan = kmpnen &ang ada pada >2un!i#e /del> &aitu ?

1. @akt! teknlgi 0te%nlgi%al fa%t!#

Teknlgi ke#ehatan memungkinkan indi3idu untuk memilih atau mendapat pena*a!an men&ele#aikan ma#alah dalam pela&anan ke#ehatan. Pe!a*at pe!lu mengka)i ? pe!#ep#i #ehat #akit$ ke'ia#aan 'e!'at atau mengata#i ma#alah ke#ehatan$ ala#an men%a!i 'antuan ke#ehatan$ ala#an klien memilih peng'atan

alte!natif dan pe!#ep#i klien

tentang penggunaan dan pemanfaatan teknlgi untuk mengata#i pe!ma#alahan ke#ehatan #aat ini.

4. @akt! agama dan fal#afah hidup 0!eligiu# and phil#phi%al fa%t!#

 Agama adalah #uatu #im'l &ang mengaki'atkan pandangan &ang amat !eali#ti# 'agi pa!a pemelukn&a. Agama mem'e!ikan mti3a#i &ang #angat kuat untuk

(8)

menempatkan ke'ena!an di ata# #egalan&a$ 'ahkan di ata# kehidupann&a #endi!i. @akt! agama &ang ha!u# dika)i leh pe!a*at adalah ? agama &ang dianut$ #tatu# pe!nikahan$ %a!a pandang klien te!hadap pen&e'a' pen&akit$ %a!a peng'atan

dan ke'ia#aan agama &ang

'e!dampak p#itif te!hadap ke#ehatan.

. @akt! ##ial dan kete!ikatan kelua!ga 0kin#hip and #%ial fa%t!#

Pe!a*at pada tahap ini ha!u# mengka)i fakt!(fakt! ? nama lengkap$ nama panggilan$ umu! dan tempat tanggal lahi!$ )eni# kelamin$ #tatu#$ tipe kelua!ga$ pengam'ilan keputu#an dalam kelua!ga$ dan hu'ungan klien dengan kepala kelua!ga.

9. Nilai(nilai 'uda&a dan ga&a hidup 0%ultu!al 3alue and life *a&#

Nilai(nilai 'uda&a adalah #e#uatu &ang di!umu#kan dan ditetapkan leh penganut 'uda&a &ang dianggap 'aik atau 'u!uk. N!ma(n!ma 'uda&a adalah #uatu kaidah &ang mempun&ai #ifat pene!apan te!'ata# pada penganut 'uda&a te!kait. 7ang pe!lu dika)i pada fakt! ini adalah ? p#i#i dan )a'atan &ang dipegang leh kepala kelua!ga$ 'aha#a &ang digunakan$ ke'ia#aan makan$ makanan &ang dipantang dalam kndi#i #akit$ pe!#ep#i #akit 'e!kaitan dengan akti3ita# #eha!i(ha!i dan ke'ia#aan mem'e!#ihkan di!i.

<. @akt! ke'i)akan dan pe!atu!an &ang 'e!laku 0pliti%al and legal fa%t!#

Ke'i)akan dan pe!atu!an !umah #akit &ang 'e!laku adalah #egala #e#uatu &ang mempenga!uhi kegiatan indi3idu dalam a#uhan kepe!a*atan linta# 'uda&a 0And!e* and B&le$ 1;;<. 7ang pe!lu dika)i pada tahap ini adalah ? pe!atu!an dan ke'i)akan &ang 'e!kaitan dengan )am 'e!kun)ung$ )umlah anggta kelua!ga &ang 'leh menunggu$ %a!a pem'a&a!an untuk klien &ang di!a*at

. @akt! eknmi 0e%nmi%al fa%t!#

Klien &ang di!a*at di !umah #akit memanfaatkan #um'e!(#um'e! mate!ial &ang dimiliki untuk mem'ia&ai #akitn&a aga! #ege!a #em'uh. @akt! eknmi &ang ha!u# dika)i leh pe!a*at dianta!an&a ? peke!)aan klien$ #um'e! 'ia&a peng'atan$

(9)

ta'ungan &ang dimiliki leh kelua!ga$ 'ia&a da!i #um'e! lain mi#aln&a a#u!an#i$ penggantian 'ia&a da!i kant! atau patungan anta! anggta kelua!ga

=. @akt! pendidikan 0edu%atinal fa%t!#

Lata! 'elakang pendidikan klien adalah pengalaman klien dalam menempuh  )alu! pendidikan f!mal te!tinggi #aat ini. 2emakin tinggi pendidikan klien maka

ke&akinan klien 'ia#an&a didukung leh 'ukti'ukti ilmiah &ang !a#inal dan indi3idu te!#e'ut dapat 'ela)a! 'e!adapta#i te!hadap 'uda&a &ang #e#uai dengan kndi#i ke#ehatann&a. Hal &ang pe!lu dika)i pada tahap ini adalah ? tingkat pendidikan klien$  )eni# pendidikan #e!ta kemampuann&a untuk 'ela)a! #e%a!a aktif mandi!i tentang

pengalaman #akitn&a #ehingga tidak te!ulang kem'ali.

• Diagn#a kepe!a*atan

Diagn#a kepe!a*atan adalah !e#pn klien #e#uai lata! 'elakang 'uda&an&a &ang dapat di%egah$ diu'ah atau diku!angi melalui inte!3en#i kepe!a*atan. 0Gige! and Da3idhiCa!$ 1;;<. Te!dapat tiga diagn#a kepe!a*atan &ang #e!ing ditegakkan dalam a#uhan kepe!a*atan t!an#kultu!al

&aitu ? gangguan kmunika#i 3e!'al 'e!hu'ungan dengan pe!'edaan kultu!$ gangguan inte!ak#i ##ial 'e!hu'ungan di#!ienta#i ##ikultu!al dan ketidakpatuhan dalam peng'atan 'e!hu'ungan dengan #i#tem nilai &ang di&akini.

• Pe!en%anaan dan Pelak#anaan

Pe!en%anaan dan pelak#anaan dalam kepe!a*atan t!na#kultu!al adalah #uatu p!#e# kepe!a*atan &ang tidak dapat dipi#ahkan. Pe!en%anaan adalah #uatu p!#e# memilih #t!ategi &ang tepat dan pelak#anaan adalah melak#anakan tindakan &ang #e#uai denganlata! 'elakang 'uda&a klien 0Gige! and Da3idhiCa!$ 1;;<. Ada tiga pedman &ang dita*a!kan dalam kepe!a*atan t!an#kultu!al 0And!e* and B&le$ 1;;< &aitu ? mempe!tahankan 'uda&a &ang dimiliki klien 'ila 'uda&a klien tidak 'e!tentangan dengan ke#ehatan$ mengakmda#i 'uda&a klien 'ila 'uda&a klien ku!ang menguntungkan ke#ehatan dan me!u'ah 'uda&a klien 'ila 'uda&a &ang dimiliki klien 'e!tentangan dengan ke#ehatan.

(10)

1. Cultural care preservation/maintenance

1. Identifika#i pe!'edaan kn#ep anta!a klien dan pe!a*at

4.Be!#ikap tenang dan tidak te!'u!u('u!u #aat 'e!inte!ka#i dengan klien . /endi#ku#ikan ke#en)angan 'uda&a &ang dimiliki klien dan pe!a*at

4. :ultu!al %a!ea%%mdatin"negtiatin

1.Gunakan 'aha#a &ang mudah dipahami leh klien 4.Li'atkan kelua!ga dalam pe!en%anaan pe!a*atan .Apa'ila knflik tidak te!#ele#aikan$ lakukan neg#ia#i dimana ke#epakatan 'e!da#a!kan pengetahuan 'imedi#$ pandangan klien dan #tanda! etik.

. :ultual %a!e !epa!tening"!e%n#t!u%tin

1 Be!i ke#empatan pada klien untuk memahami inf!ma#i &ang di'e!ikan dan melak#anakann&a.

4 Tentukan tingkat pe!'edaan pa#ien melihat di!in&a da!i 'uda&a  kelmpk

 Gunakan pihak ketiga 'ila pe!lu

9 Te!)emahkan te!minlgi ge)ala pa#ien ke dalam 'aha#a ke#ehatan  &ang dapat dipahami leh klien dan !ang tua

< Be!ikan inf!ma#i pada klien tentang #i#tem pela&anan ke#ehatan Pe!a*at dan klien ha!u# men%'a untuk memahami 'uda&a ma#ing( ma#ing melalui p!#e# akultu!a#i$ &aitu p!#e# mengidentifika#i pe!#amaan dan pe!'edaan 'uda&a &ang akhi!n&a akan mempe!ka&a 'uda&a 'uda&a me!eka.

Bila pe!a*at tidak memahami 'uda&a klien maka akan tim'ul !a#a tidak pe!%a&a #ehingga hu'ungan te!apeutik anta!a pe!a*at dengan klien akan te!ganggu. Pemahaman 'uda&a klien amat menda#a!i efektifita# ke'e!ha#ilan men%iptakan hu'ungan pe!a*at dan klien &ang 'e!#ifat te!apeutik.

 E3alua#i

E3alua#i a#uhan kepe!a*atan dilakukan te!hadap ke'e!ha#ilan klien tentang memp e!tahankan 'uda&a &ang #e#uai dengan ke#ehatan$ mengu!angi 'uda&a klien &ang tidak #e#uai dengan ke#ehatan atau 'e!adapta#i dengan 'uda&a 'a!u &ang mungkin #angat 'e!tentangan dengan 'uda&a &ang dimiliki klien. /elalui

(11)

e3alua#i dapat diketahui a#uhan kepe!a*atan &ang #e#uai dengan lata! 'elakang 'uda&a klien.

BAB III PENUTUP 1 KE2I/PULAN

(12)

• P!#pek #%ial 'uda&a te!hadap Kepe!a*atan adalah #uatu p!#e#

pem'e!ian a#uhan kepe!a*atan &ang difku#kan kepada indi3idu dan

kelmpk untuk mempe!tahankan$

meningkatkan pe!ilaku #ehat #e#uai dengan lata! 'elakang 'uda&a dan mene!apakan pela&anan kepe!a*atan #e#uai dengan lata! 'elakang 'uda&a tanpa me!ugikan ke#ehatan atau melangga! p!#edu! a#uhan kepe!a*atan.

• Pengka)ian a#uhan kepe!a*atan dalam kntek# #%ial 'uda&a #angat

dipe!lukan untuk

men)em'atani pe!'edaan pengetahuan &ang dimiliki leh pe!a*at dengan klien

• Diagn#a kepe!a*atan t!an#kultu!al &ang ditegakkan dapat mengidentifika#i

tindakan &ang di'utuhkan untuk mempe!tahankan 'uda&a &ang #e#uai denganke#ehatan$ mem'entuk 'uda&a 'a!u &ang #e#uai dengan ke#ehatan

atau 'ahkan

mengganti 'uda&a &ang tidak #e#uai dengan ke#ehatan dengan 'uda&a 'a!u.

• Pe!en%anaan dan pelak#anaan p!#e# kepe!a*atan t!an#kultu!al tidak dapat

'egitu#a)a dipak#akan kepada klien #e'elum pe!a*at memahami lata! 

'elakang 'uda&a

klien #ehingga tindakan &ang dilakukan dapat #e#uai dengan 'uda&a klien.

• E3alua#i a#uhan kepe!a*atan t!an#kultu!al melekat e!at dengan

pe!en%anaan danpelak#anaan p!#e# a#uhan kepe!a*atan t!an#kultu!al. 4 2ARAN

 Pen&u#unan makalah ini ma#ih )auh da!i ke#empu!naan lehn&a itu penuli# mengha!apkan k!itik dan #a!an &ang mem'angun #e'agai 'ahan a)a! untuk pen&u#unan 'e!ikutn&a

(13)

:ultu!al Di3e!#it& in Nu!#ing$ 01;;=$ T!an#%ultu!al Nu!#ing  Ba#i% :n%ept# and :a#e 2tudie#$ Ditelu#u!i tanggal 1= de#em'e!   4,1,6http?""***.ggle.%m"!n%.!g"t!an#%ultu!alnu!#ing6

Leininge!. / F /%@a!land. /.R$ 04,,4$ T!an#%ultu!al Nu!#ing ? :n%ept#$The!ie#$ Re#ea!%h and P!a%ti%e$ !d Ed$ U2A$ /%(G!a* Hill :mpanie#

Unde!#tanding The The!eti%al Ba#i# f T!an#%ultu!al Nu!#ing :a!e.Ditelu#u!i tanggal 1=de#em'e! 4,1, da!i 5http?""***.ggle.%m"!n%.!g"t!an#%ultu!alnu!#ing6 T!an#%ultu!al Nu!#ing/del#  The!& and P!a%ti%e$ Ditelu#u!i tanggal 1= #eptem'e! 

4,,da!i ?

5http?""***.ggle.%m"!n%.!g"t!an#%ultu!alnu!#ing6

http?""***.ggle.%m"!n%.!g"inf.kn#ep da#a! t!an#%ultu!alnu!#ing6 http?""***.ggle.%m"!n%.!g"##ial 'uda&a dan p!&ek#in&a6

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :