A37181 PhamTrungTa BaitapPP

35  Download (0)

Full text
(1)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Tạo Slide nhanh - đẹp - hiệu quả

THAO TÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN

http://www.free-powerpoint-templates-design.com

TRUNG TÂM E-LEARNING TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

TÁC GIẢ HÀ THU GIANG

(2)

Màu sắc

01

KỸ THUẬT CƠ BẢN

Xử lý chữ

02

Xử lý hình

03

Sắp xếp các đối tượng

04

Xử lý ảnh

05

Slide Master

06

(3)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Màu sắc

Đọc lý thuyết ở các trang slide

Làm bài tập theo đề bài ở bên trái các trang luyện tập

(4)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

MÀU SẮC

Bút lấy màu Eyedropper

Độ trong suốt Transparency

Bảng màu của bạn Theme Colors

Eyedropper

(5)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Màu sắc – Luyện tập 1

1.1. Chọn hình vuông

1.2. Shape Format >> Shape Fill 1.3. Eyedropper

1.4. Đưa vào vị trí muốn lấy màu trong ảnh bên.

Dùng Eyedropper lấy 5 màu khác nhau ở ảnh bên đưa vào bảng màu.

Đổi độ trong suốt của tất cả các hình tròn bên dưới thành 50%.

1 2

2.1. Chọn tất cả các hình tròn 2.2. Shape Format >> Shape Fill 2.3. More Fill Colors …

2.4. Transparency: 50%.

(6)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Màu sắc – Luyện tập 2

Tạo Theme Colors với 5 màu từ bài 1.

3

1.1. Tab Design >> nhóm Variants >> More >> Colors >> Custommize Colors…

1.2. Thay các màu Accent bằng các màu trong mục Recent Colors

1.3. Kiểm tra bảng màu để thấy bảng màu của bạn

1.4. Design >> Chọn lại Theme màu của Template để tiếp tục các bài sau.

(7)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Xử lý chữ - Text

Đọc lý thuyết ở các trang slide

Làm bài tập theo đề bài ở bên trái các trang luyện tập

(8)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

XỬ LÝ CHỮ

Khoảng cách giữa các ký tự

Khoảng cách giữa các dòng, đoạn

Lề của Textbox

Phải chuột vào Textbox

Font >> Character Spacing

Expanded >> Giãn k.cách

Condensed >> Thu hẹp k.cách

Phải chuột vào Textbox

Paragraph

Spacing Before/ After

>> K.cách trước/ sau đoạn

Line spacing >> Giãn dòng

Phải chuột vào Textbox

Format Shape …

1 2 3

(9)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

T Y P O G R A P H Y

là cách sắp đặt các

chữ cái

kết hợp khéo léo

KIỂU CHỮ - Font

CỠ CHỮ

ĐỘ DÀI

CHỮ ĐỘ GIÃN KHOẢNG

CÁCH GIỮA CÁC KÝ TỰ

Có chân – Ko chân

Nét thanh – đậm

Nét thẳng – nghiêng

Viết tay – In hoa Hoa – thường

Chính ->

To

Phụ ->

Nhỏ

Ở các dòng tạo thành hình khối

Giãn khoảng cách giữa các ký tự:

>> Font >> Character spacing

Giãn khoảng cách giữa các đoạn/ dòng:

>> Paragraph >> Spacing After/ Line spacing

MÀU

CHỮ

Chính -> Đậm, Nổi

Phụ -> Nhạt

https://9slide.vn/giveawa y-782-fonts-do-9slide- chon-loc/

(10)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

T Y P O G R A P H Y

là cách sắp đặt các chữ cái

kết hợp khéo léo

KIỂU CHỮ

CỠ CHỮ

ĐỘ DÀI CHỮ

ĐỘ GIÃN KHOẢNG

CÁCH GIỮA CÁC KÝ TỰ

Có chân – Ko chân

Nét thanh – đậm

Nét thẳng – nghiêng

Viết tay – In hoa

Ở các dòng tạo thành hình khối

Giãn khoảng cách giữa các ký tự:

>> Font >> Character spacing Giãn khoảng cách giữa các đoạn/ dòng:

>> Paragraph >> Spacing After/

Line spacing Tăng khoảng cách

giữa các ký tự TYPOGRAPHY sao cho

Độ dài của 3 dòng này giảm dần

Tăng khoảng cách:

Giữa các đoạn After

= 8pt

Giữa các dòng Multiple 1.2

Đổi màu chữ KHOẢNG CÁCH

Chính ->

To

Phụ ->

Nhỏ

(11)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Xử lý hình - Shape

Đọc lý thuyết ở các trang slide

Làm bài tập theo đề bài ở bên trái các trang luyện tập

(12)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

XỬ LÝ HÌNH - SHAPE

Thêm hình

1 2 Chỉnh định dạng Chỉnh kích thước

Nguyên tắc áp dụng với cả hình và ảnh

3

INSERT >> Shape

Chọn hình >> Vẽ

Giữ SHIFT trong lúc vẽ:

Chọn hình >> Shape Format

Shape Fill >> Màu nền Shape Outline >>

Đường viền

Shape Effect >> Hiệu ứng

3.1. Luôn đặt chuột ở góc để chỉnh kích thước

3.2. Khóa tỷ lệ trước khi chỉnh kích thước

Nền shape Đường viền

Độ đậm (Weight

= 3pt) Hiệu

ứng

Shadow Reflecti on

Glo w

Soft Edges

Beve l

Lock aspect ratio

Ảnh không bị méo, Hình không bị lệch

(13)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Xử lý hình – Luyện tập

Nền shape Đường viền

Độ đậm (weight = 4.5pt)

Hiệu ứng

Shadow Reflection Glow Soft Edges Bevel

(14)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Sắp xếp các đối tượng

Đọc lý thuyết ở các trang slide

Làm bài tập theo đề bài ở bên trái các trang luyện tập

(15)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

SẮP XẾP CÁC ĐỐI TƯỢNG

Thứ tự

1 Căn gióng -

Align

2 Quay, lật - Rotate

3

Bấm phải vào đối tượng

Bring to Front >> Đưa lên trên cùng

Send to Back >> Đưa xuống dưới cùng

Bring to Front

Bring to Front Bring to

Front

Bring to Front Cách 1: Bấm phải chuột

vào chữ

Send to Back Cách 2: Bấm phải chuột vào hình

chữ nhật

Nhóm - Group

4

(16)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

SẮP XẾP CÁC ĐỐI TƯỢNG

Chọn hình >> Shape Format

Rotate >> Chọn kiểu quay

Thứ tự Căn gióng - 1

Align

2 Quay, lật - Rotate

3 Nhóm -

Group

4

Rotate Right 90o >> Quay phải 90o Rotate Left 90o >> Quay trái 90o

Flip Horizontal >> Quay theo hướng ngang (trục đứng giữa hình)

Flip Vertical >> Quay theo hướng dọc (trục ngang giữa hình)

Rotate Left 90o

Rotate Right 90o

Flip

Horizontal

Flip Vertical

(17)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

SẮP XẾP CÁC ĐỐI TƯỢNG

Chọn các đối tượng

Shape Format >>

Align

Thứ tự

1

Căn gióng - Align

2 Quay, lật - Rotate

3 Nhóm -

Group

4

Chọn kiểu căn gióng

Align Top

Align Bottom

Align Middle

Distribute Horizontally

Align Left Distribute

Vertically

(18)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

SẮP XẾP CÁC ĐỐI TƯỢNG

Chọn các đối tượng muốn nhóm

Bấm phải chuột

Thứ tự

1 Căn gióng -

Align

2 Quay, lật - Rotate

3

Nhóm - Group

4

Group

Muốn tách các đối tượng đã nhóm

Bấm phải chuột vào nhóm

Ungroup

(19)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Sắp xếp các đối tượng – Luyện tập 1

Bring to Front

Bring to Fornt

Bring to Fornt

Cách 1: Bấm phải chuột vào chữ

Cách 2: Bấm phải chuột vào hình chữ nhật

Bring to Fornt Bring to

Formt

Send to Back

(20)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Sắp xếp các đối tượng – Luyện tập 2

Rotate Left 90 Rotate Right 90

Flip Horizontal Flip Veritical

(21)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Sắp xếp các đối tượng – Luyện tập 3

Align Top

Align Bottom

Align Middle

Align Horizontally

(22)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Xử lý ảnh

Đọc lý thuyết ở các trang slide

Làm bài tập theo đề bài ở bên trái các trang luyện tập

(23)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

XỬ LÝ ẢNH

Cắt ảnh

- CROP

Hiệu ứng

- EFFECT

Xóa nền

-

Màu

- COLORS

ARTIS TIC EFFE - CT

transpare ncy

REMOV E

BACKGR OUND

Hiệu ứng nghệ thuật

-

Tron g suốt

Picture Format >>

Crop Chọn

ảnh Nén ảnh – Compress

Picture

Đặt chuột ở góc >> kéo vào trong

1 2

3 4

(24)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

XỬ LÝ ẢNH

Cắt ảnh

- CROP

Hiệu ứng

- EFFECT

Xóa nền

-

Màu

- COLORS

ARTIS TIC EFFE - CT

transpare ncy

REMOV E

BACKGR OUND

Hiệu ứng nghệ thuật

-

Tron g suốt

1 2

(25)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

XỬ LÝ ẢNH

Cắt ảnh

- CROP

Hiệu ứng

- EFFECT

Xóa nền

-

Màu

- COLORS

ARTIS TIC EFFE - CT

transpare ncy

REMOV E

BACKGR OUND

Hiệu ứng nghệ thuật

-

Tron g suốt

Picture Format Chọn

ảnh

Tích vào các vùng muốn giữ

Xóa nền ảnh Chọn

Tự động nhận dạng được 1 phần

(màu vàng) Hoặc Chọn

Tích vào các vùng muốn bỏ

Hoặc giữ nguyên

ảnh

1 2 3 4

(26)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

XỬ LÝ ẢNH

Cắt ảnh

- CROP

Hiệu ứng

- EFFECT

Xóa nền

-

Màu

- COLORS

ARTIS TIC EFFE - CT

transpare ncy

REMOV E

BACKGR OUND

Hiệu ứng nghệ thuật

-

Tron g suốt

Chọn ảnh

1

2 Format

Picture

3

4 5

5

(27)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

XỬ LÝ ẢNH

Cắt ảnh

- CROP

Hiệu ứng

- EFFECT

Xóa nền

-

Màu

- COLORS

ARTIS TIC EFFE - CT

transpare ncy

REMOV E

BACKGR OUND

Hiệu ứng nghệ thuật

-

Tron g suốt

Chọn ảnh

1

2 Format

Picture

3

4

Glow Edge

(28)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

XỬ LÝ ẢNH

Cắt ảnh

- CROP

Hiệu ứng

- EFFECT

Xóa nền

-

Màu

- COLORS

ARTIS TIC EFFE - CT

transpare ncy

REMOV E

BACKGR OUND

Hiệu ứng nghệ thuật

-

Tron g suốt

Chọn ảnh

1

2 Format

Picture

3

4

65

%

(29)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Xử lý ảnh – Luyện tập 1

(30)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Xử lý ảnh – Luyện tập 2

(31)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Xử lý ảnh – Luyện tập 3

(32)

Slide Design

D à n h c h o B á o c á o , b à i g i ả n g

T r u n g t â m e - l e a r n i n g T R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C

T H Ă N G L O N G

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

T á c g i ả : H À T H U G I A N G

(33)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Slide Master

Đọc lý thuyết ở các trang slide

Làm bài tập theo đề bài ở bên trái các trang luyện tập

(34)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

SLIDE MASTER

Chức năng Slide Master cho phép bạn tạo ra

các mẫu trang slide (Layout).

Một mẫu trang slide bao gồm một số qui định về:

 Bố cục,

 Định dạng tiêu đề slide

(cỡ, kiểu, màu chữ),

 Màu nền slide,

 Logo,

 Số trang,…

BÀI TẬP 1

Chuyển layout của trang này thành kiểu 2_Contents slide layout.

Home >> Layout >> 2_Contents…

BÀI TẬP 2

Chuyển logo sang bên phải, thay kiểu chữ tiêu đề slide với mọi trang slide nội dung.

View >> Slide Master

>> Tìm đến 2 trang nội dung có logo

>> Chỉnh sửa theo yêu cầu

>> Close Master View để xem kết quả.

(35)

THANG LONG

U N I V E R S I T Y

Chúc mừng bạn!

Đã hoàn thành những giờ bay đầu tiên.

Hãy nộp bài tập này lên hệ thống để tiếp tục hành trình Tạo slide nhanh - đẹp - hiệu quả.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in