GRATIS PROGRAM KERJA UKK SMK 2017 | Kumpulan Arsip Sekolah PROKER USUN Lamp

16  129  13 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

SMPN 2 PEAMEUNGPEUK

Jl. Raya Pameungpeuk – Cisompet KM.3 (Cigadog) Tlp. (0262) 521374 Email : smp2pameungpeuk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SMP NEGERI 2 PAMEUNGPEUK

Nomor : 423.7/043/ SMPN2PMPK-12/2015

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PANITIA, PENGUJI UJIAN PRAKTIK PENGAWAS UJIAN TULIS, DAN PEMERIKSA HASIL US/N

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala SMPN 2 Pameungpeuk

Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

: a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.

b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu ditetapkan pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan bagi guru.

: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah

(2)

dan Kompetensi Guru

f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

h. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Juknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

i. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

j. Permen Dikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Kurikulum SMPN 2 Pameungpeuk, Tahun Pelajaran 2015/2016

MEMUTUSKAN : lampiran II keputusan ini sebagai Penguji Praktik pada pelaksana Ujian Sekolah/Nasional (US/N) Tahun Pelajaran 2015/2016.

(3)

Keempat: Mengangkat dan memberi tugas guru yang namanya tercantum pada

Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pameungpeuk Pada Tanggal : 01 Desember 2015 Kepala Sekolah,

YAYA SUNARYA, S.Pd., M.Pd.

(4)

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 423.7/043/ SMPN2PMPK-12/2015 Tanggal : 01 Desember 2015

DAFTAR NAMA DAN JABATAN DALAM PANITIA US/N TAHUN PELAJARAN 2015/2016

No. Nama Jabatan dalam Panitia

1. Yaya Sunarya, S.Pd., M.Pd Ketua

2. Tikan Kartika, S.Pd Sekretaris

3. Drs. Hendy Effendi Bendahara

4. Iqbal Buldani, S.Pd Anggota

5. Billy Hari Budiman Anggota

6. Ade Sri Sulastri, S.Pd Anggota

7. Diyah Sayidah, S.Pd Anggota

Ditetapkan di : Pameungpeuk Pada Tanggal : 01 Desember 2015 Kepala Sekolah,

YAYA SUNARYA, S.Pd., M.Pd.

(5)

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 423.7/043/ SMPN2PMPK-12/2015 Tanggal : 01 Desember 2015

DAFTAR NAMA PENGUJI PRAKTIK UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016

No. Nama Mata Pelajaran Hari, Tanggal Pukul

1. Tika Kartika., S.Pd. B.Inggris Senin, 04 April 2016 07.30 – 11.30 2. Asep Miftahul F., S.Ag. PAI Senin, 04 April 2016 09.30 – 11.30 3. Fitriawati A., S.Pd. IPA Selasa, 05 April 2016 07.30 – 09.30 4. Diyah Sayidah, S.Pd. B. Indonesia Selasa, 05 April 2016 09.30 – 11.30 5. Ade Sri Sulastri, S.Pd. B.Sunda Rabu, 06 April 2016 07.30 – 11.30 6. Niki Ali Akbar, S.Pd. TIK Rabu, 06 April 2016 09.30 – 11.30 7. Iqbal Buldani, S.Pd. Seni Budaya Kamis, 07 April 2016 07.30 – 11.30 8. Komar Tri Widodo,

S.Pd.I PLH Kamis, 07 April 2016 09.30 – 11.30

9. Usup Supyadi, S.Pd. PJOK Sabtu, 09 April 2016 07.30 – 11.30

Ditetapkan di : Pameungpeuk Pada Tanggal : 01 Desember 2015 Kepala Sekolah,

YAYA SUNARYA, S.Pd., M.Pd.

(6)

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 423.7/043/ SMPN2PMPK-12/2015 Tanggal : 01 Desember 2015

DAFTAR NAMA PENGAWAS UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016

No. Nama Mata Pelajaran yang Diampu

1. Asep Miftahul F., S.Ag. PAI

2. Asep Dian F., S.Hum IPS

3. Niki Ali Akbar, S.Pd. TIK/PJOK

4. Yesi Sri Susanti., S.Pd. B.Inggris

5. Komar Tri Widodo, S.Pd.I PLH

6. Renantera Lestari, S.Pd. B.Indonesia

7. Nurasiah Zamil, S.Pd. Matematika

8. Fitriawati A., S.Pd. IPA

9. Yusnik Antep Putra, S.Pd IPA

10. Rika Nurkamilati, S.Pd BK

Ditetapkan di : Pameungpeuk Pada Tanggal : 01 Desember 2015 Kepala Sekolah,

YAYA SUNARYA, S.Pd., M.Pd.

(7)

PAMERINTAH KABUPATEN GARUT

1. 11 April 2016Senin, 07.30-09.0009.30-11.30 12 Pend. AgamaB. Indonesia 0105 0301 0304 0408 0508

2. 12 April 2016Selasa, 07.30-09.00 1 P K N 06 05 10 03 04

09.30-11.30 2 Matematika 04 06 05 10 03

3. 13 April 2016Rabu, 07.30-09.30 1 IPS 06 09 02 01 07

10.00-12.00 2 B. Inggris 07 06 09 02 01

4. 14 April 2016Kamis, 07.30-09.00 1 Bahasa Sunda 02 10 07 08 09

09.30-11.30 2 IPA 10 07 08 09 02

DAFTAR NAMA PENGAWAS

No. NAMA Kode Pengawas

1. Asep Miftahul F., S.Ag. 02

2. Fitriawaty A., S.Pd. 04

3. Asep Dian F., S.Hum 03

4. Niki Ali Akbar, S.Pd 09

5. Yesi Sri Susanti., S.Pd. 05

6. Komar Triwidodo, S.Pd.I 10

7. Renantera Lestari, S.Pd. 07

8. Rika Nurkamilati, S.Pd. 06

9. Nurasiah Zamil, S.Pd. 08

10. Yusnik Antep Putra, S.Pd 01

DAFTAR NAMA PENGAWAS INVALER

(8)

No. NAMA

1. Linda Herliana, S.Pd

2. Siti Nurmala, S.Pd.I

3. Enung Siti Maspupah

4. Irma Sugiharti, S.Pd.I

Ditetapkan di : Pameungpeuk Pada Tanggal : 01 Desember 2015 Ketua Panitia US/UN,

YAYA SUNARYA, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19620101 198303 1 027

(9)

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

SMPN 2 PEAMEUNGPEUK Jl. Raya Pameungpeuk – Cisompet KM.3 (Cigadog)

Email : smp2pameungpeuk@gmail.com

IZIN MENGIKUTI UJIAN SEKOLAH/NASIONAL

Tahun Pelajaran 2015/2016 Nama Peserta :

Kelas :

Ruang :

Panitia US/N 2016

(10)

G.

Denah Duduk Peserta

DENAH TEMPAT DUDUK PESERTA UJIAN SEKOLAH/ UJIAN NASIONAL SMP NEGERI 2 PAMEUNGPEUK

Tahun Pelajaran 2015/2016 Ruang : 01

Ruang : 02

(11)
(12)

Ruang : 03

(13)

Ruang : 04

(14)

Ruang : 05

(15)
(16)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...