soalan orto

12 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

ITEM ITEM

Seorang pemuda telah mengalami kemalangan jalan raya dan mengalami kecederaan Seorang pemuda telah mengalami kemalangan jalan raya dan mengalami kecederaan pada mukanya.

pada mukanya. a.

a. NyatakNyatakan Empan Empat (4) at (4) jenis jenis fraktufraktur berasr berasaskan askan pada lokpada lokasi tuasi tulang.lang.

[ 2 markah ] [ 2 markah ] Pesakit telah dibawa ke unit kecemasan dan dimasukkan ke wad untuk rawatan Pesakit telah dibawa ke unit kecemasan dan dimasukkan ke wad untuk rawatan lanjut.

lanjut. b.

b. NyaNyataktakan Liman Lima ( 5 ) peringa ( 5 ) peringkat prkat proses poses penyenyembuembuhanhan fraktur.

fraktur.

[ 5 markah ] [ 5 markah ]

c.

c. TerTerangkangkan pan penguengurusrusan pan pesaesakit kit di wdi wad.ad.

[ 10 markah ] [ 10 markah ]

d.

d. NyatakNyatakan Enam an Enam ( 6 ) ( 6 ) komplikomplikasi skasi selepas elepas pembaikpembaikan kecan kecederaan mederaan muka.uka. [ 3 markah] [ 3 markah] PERATURAN PEMARKAHAN PERATURAN PEMARKAHAN Jawapan a) Jawapan a) 1.

1. TuTulalang nang nasasal (frl (fraktaktur naur nasasal)l) 2.

2. ZygZygoma daoma dan Lantn Lantai orbai orbitaital ( frakl ( fraktur ttur tulaulang zygng zygoma)oma) 3.

3. TulTulang mang mandiandible ( ble ( FrakFraktur tur mandmandibulibular)ar) 4.

4. TulTulang mang maksaksila ila (fr(fraktaktur Lur Le Foe Fort)rt)

[ setiap jawapan ½ markah] [ setiap jawapan ½ markah] Jawapan b)

Jawapan b)

Lima peringkat proses penyembuhan luka Lima peringkat proses penyembuhan luka

1.

1. PePeriringkngkat pat pemembekbekuan duan dararahah 2.

2. PePeriringkngkat at prprofofililererasiasi 3.

3. PePeriringkngkat peat pembmbententukukan kalan kalusus 4.

4. PePeriringkngkat at kokonsonsolilidasdasii 5.

5. PePeriringkngkat ‘at ‘reremomodeldelliling’ng’

Setiap jawapan 1 markah mengikut urutan. Setiap jawapan 1 markah mengikut urutan. Jawapan c)

Jawapan c) 1.

1. PenPengurgurusan kusan keceecemasmasan – ABCan – ABCDE dan sDE dan sirkirkulasulasii 2.

2. MonMonitor itor aras aras keskesedaedaran Aran AVPU VPU & G& GCSCS 3.

3. mengendamengendali keali keadaan yadaan yang mengang mengancam nyncam nyawa & awa & bertindabertindak sepk sepatutnyatutnya.a. 4.

4. PePengngururususan an lulukaka 5.

5. PePembmbereriaian On Oksksigigenen 6.

6. PenPenyiayiasatsatan radan radiogiograph – X-raph – X-rayray, MRI, MRI,CT S,CT Scancan 7.

7. KaKawal wal kekececederderaan aan ototakak 8

8.. NNPPOO 9.

9. PemPemberiberian anan antibtibiotiiotik brk broad oad specspectrutrumm 10.

10. SunSuntiktikan Aan ATT 0TT 0.5m.5mll 11.

11. NG TNG Tiub uiub untuk ntuk pemapemakankan 1

122.. CCBBDD 13.

13. PemPembedbedahan – krahan – kranioaniotomtomii 14

14.. LarLaranang gg gererakak

Setiap jawapan 1 markah Setiap jawapan 1 markah Jawapan d) Jawapan d) 1 . 1 . SSeelllluul il ittiiss 2 2.. FFaasscciittiiss 3 . 3 . MMe ne niinng ig ittiiss 4 . 4 . AAbbssees s oottaakk 5 . 5 . SSiin un ussi ti tiiss 6 . 6 . OOs ts te oe om em el il itti si s

Setiap jawapan ½ markah Setiap jawapan ½ markah

ITEM ITEM Seoran

Seorang g pesakipesakit di t di wad orthopedik telah mengalami fraktwad orthopedik telah mengalami fraktur pada ur pada kaki kanannya dankaki kanannya dan doktor telah mengarahkan untuk aplikasi traksi.

doktor telah mengarahkan untuk aplikasi traksi. Soalan a)

Soalan a)

Nyatakan 2 jenis traksi yang boleh digunakan. Nyatakan 2 jenis traksi yang boleh digunakan.

[ 3 markah ] [ 3 markah ] Pegawai Perubatan telah membuat keputusan untuk melakukan traksi skeletal.

Pegawai Perubatan telah membuat keputusan untuk melakukan traksi skeletal. Soalan b)

Soalan b)

Nyatakan enam ( 6 ) lokasi pemasangan pin pada anggota bawah Nyatakan enam ( 6 ) lokasi pemasangan pin pada anggota bawah

[ 3 markah ] [ 3 markah ] Soalan c)

Soalan c)

Terangkan tanggungjawab anda dalam aplikasi traksi berikut. Terangkan tanggungjawab anda dalam aplikasi traksi berikut.

ii)) TTrraakkssi Si Skkeelleettaal ( l ( 3 3 mmaarrkkaah )h )

PERATURAN PEMARKAHAN PERATURAN PEMARKAHAN Jawapan a) Jawapan a) 1. Skin Traction 1. Skin Traction 2. Skeletal Traction 2. Skeletal Traction

setiap jawapan 1 ½ markah setiap jawapan 1 ½ markah Jawapan b) Jawapan b) 1. Olekranon 1. Olekranon 2. Metakarpal 2 & 3 2. Metakarpal 2 & 3 3.Tronkantar besar  3.Tronkantar besar 

4. Patella & lateral femoral kondile 4. Patella & lateral femoral kondile 5. Hujung tibia atas

5. Hujung tibia atas 6. Hujung tibia bawah 6. Hujung tibia bawah 7. Kalkaneum 7. Kalkaneum

setiap jawpan ½ markah – pilihan antara 7 jawapan betul setiap jawpan ½ markah – pilihan antara 7 jawapan betul

(2)

iii) Pemberat ( 3 markah ) iv) Pulley ( 4 markah )

[ Jumlah 10 markah ]

Soalan d)

Nyatakan Empat ( 4 ) komplikasi fraktur setempat akhir 

[ 4 markah ]

i) Traksi skeletal

- pin/wire hendaklah dalam tulang. - luka @ kulit mesti kering dan tidak radang

- jika laluan pin terinfeksi – tanggalkan pin dan ganti @ lokasi lain, ganti dengan traksi kulit atau berhenti traksi terus.

ii) Stirrup

- tentukan stirrups berputar bebas pada swivels. - Lubrikasi stirrups dengan jeli petroleum/cacair parafin - Tentukan pin tidak bergerak bersama stirrups

- Tentukan krishner wire strainer diperkukuh ketat pada wire krichner  - Elakkan gerbang stirrups diletak/tersadai pada anggota

iii) Pulleys

- diameter pulley mesti besar untuk elak geseran dan bebas berlari. - Lubrikasi

- Perkukuh pada balkam beam

- Tali hendak berada selesa dalam pulley iv) Pemebrat

- berbagai bentuk – bag berisi pasir atau besi - tentukan berat pemberat diketahui

- digantung bebas dan bukan tersadai di lantai atau katil - tentukan pemberat digantung di atas pesakit selamat

[ Jumlah 10 markah ] Jawapan d)

1. nekrosisavaskular 

2. delay union,non union,mal union 3 . ku di s te ka na n

4. miositis osifican 5. tendinitis dan pintalan 6. saraf tertekan dan pintalan 7. kontraktur volkman 8 . ke ka ku an se nd i

1 markah setiap 1 jawapan

ITEM

Seorang kanak-kanak telah dimasukkan ke wad pediatrik surgical kerana mengalami abses pada lutut kanan. Doktor telah mengambil sampel pus dan menbuat ujian pembenihan dan kultur dan mendiagnosa penyakit osteomelitus.

Soalan a)

Nyatakan Empat ( 4 ) organisma penyebab osteomelitus.

[ 2 markah ] Soalan b)

Nyatakan Empat ( 4 ) lokasi yang sering berlaku osteomelitus.

[ 2 markah ] Soalan c)

Terangkan pengurusan pesakit di wad.

[ 12 markah

Soalan d)

Nyatakan Empat ( 4 ) komplikasi osteomelitus.

[ 2 markah ] PERATURAN PEMARKAHAN Jawapan a) 1 . Sta ph yl oko ku s 2 . Str ep to ko ku s. 3. Salmonella Pneumonia 4. Haemophillus Influenza 5. E.Coli

Setiap empat jawapan ½ markah Jawapan b)

1. Hujung distal femur. 2. Hujung proksimal tibia

3. Kedua hujung humerus , radius and ulna 4. Turus vertebra ( dewasa)

½ markah setiap jawapan. Jawapan c)

1. Rawatan psikologi 2 . I mm ob il isa si 3. An tib io tik

4. Pengaliran abses (I&D) 5. Pemakanan

6 . Pr op il ak si s

(3)

Jawapan d)

1. Infeksi metastatik dan toksaemia 2. Arthritis septik

3. Perubahan pertumbuhan tulang 4. Osteomelitis kronik

½ markah setiap jawapan

ITEM

Seorang bayi yang baru dilahirkan telah didapati mengalami Myelomeningocele dan dimasukkan ke wad pediatrik untuk mendapatkan rawatan lanjut.

Soalan a)

Nyatakan definisi Myelomeningocele

(markah 4 ) Soalan b)

Terangkan ciri – ciri klinikal Myelomeningocele

8 markah

Soalan c)

Jelaskan rawatan untuk pesakit tersebut

4 markah

Soalan d)

Senaraikan komplikasi Myelomeningocele

4 markah

PERATURAN PEMARKAHAN Jawapan a)

Definisi:

Portusi korda spina dan meninges melalui bahagian yang cacat dalam turus vertebra.

Jawapan b)

Ciri – cirri Myelomeningocele 1. Sita bulat dan lembut

2. Dinding sista mengandungi tisu neural 3. Fungsi motor terggangu

4. Fungsi sensori terganggu

5. Kelemahan fungsi nervosa automatic 6. Masalah membuang air besar  7. Masalah membuang air kecil 8. Kejadian hidrosefalus Jawapan c)

Rawatan;

1. Pembedahan – memperbetulkan kecacatan 2. Fisioterapi

Jawapan d) Komplikasi;

1. Lumpuh anggota bawah 2 . R et en si u ri n

3. Inco ntine n 4 . H id ro se fa lu s 5. Meni ngitis

ITEM

Seorang kanak-kanak telah terjatuh dari atas pokok rambutan dan mengalami kesakitan di bahagian tangan kiri.

Soalan a)

Berikan tiga jenis kepatahan yang boleh terjadi ke atas kanak-kanak itu.

[ 3 markah ] Kanak-kanak tersebut di bawa ke unit kecemasan dalam keadaan mengampu tangan kiri.  Aduan lain yang diperolehi beliau me ngadu kesakitan yang amat sangat di bahagia n siku. Pemeriksaan x-ray dilakukan dan keputusan ini diperolehi :oblique fracture and distal  fragment are shifted backwards

PERATURAN PEMARKAHAN Jawapan a)

1. fraktur tulang humerus 2. fraktur tulang radius/ulna 3. fraktur suprakondilar 

(3 markah) Jawapan b)

Supracondylar fracture of left humerus

(2 markah) Jawapan c)

1. Ambil tanda-tanda vital 2. Circulation chart.

(4)

Soalan b)

Nyatakan diagnosis anda.

[ 2 markah ]

Kanak-kanak tersebut telah dimasukkan ke wad kanak-kanak untuk rawatan selanjutnya.

Soalan c)

Terangkan pengurusan dan rawatan di dalam wad tersebut

[ 12 markah ]

Soalan d)

Nyatakan tiga (3) komplikasi kes ini

[ 3 markah ]

4. Continous I/V line

5. Lapurkan kes tersebut kepada Pegawai Perubatan 6. Sediakan borang makmal dan surat keizinan pembedahan 7. Ambil darah untuk ujian rutin

8. Sediakan pesakit untuk pembedahan (pre-op list)

9. Terima pesakit dari OT dan mulakan penjagaan selepas pembedahan 10. Moniter circulaiton chart selama 24 jam

11. Lakukan check X-ray 12. Berikan diet yang seimbang

13. Mulakan ubatan seperti analgesik mengikut arahan Pegawai Perubatan 14. Berikan pendidikan pesakit kepada waris atau ahli keluarga mengenai jagaan

POP

(12 markah)

Jawapan d)

• Brachial artery

 –  Volkmann’s ischaemic contracture • Median nerve injury

• Mal union

 –  Varus / valgus deformity

(3 markah)

ITEM

Seorang buruh warga asing telah dibawa ke Unit Kecemasan kerana terjatuh daripada tingkat 4 tempat beliau bekerja.

Soalan a)

Nyatakan empat (4) jenis kecederaan yang boleh terjadi ke atas beliau. [ 2 markah

Setelah dilakukan pemeriksaan fizikal didapati deformiti dan rotasi eksternal dan abduksi pada bahagian pinggul.

Soalan b)

Nyatakan d iagnosis anda [ 2 markah ]

Beliau telah dirujukkan ke Wad Pembedahan Ortopedik untuk rawatan selanjutnya. Selepas 6 minggu rawatan dengan traksi kulit, Pegawai Perubatan membuat keputusan untuk melakukan Hip Spica ke atas beliau.

Soalan c)

Terangkan tatacara melakukan pemasangan POP ke atas pesakit [ 12 markah )

Soalan d)

Nyatakan tiga (4) komplikasi kes ini [4markah ]

PERATURAN PEMARKAHAN Jawapan a)

1. Kecederaan Spinal 2. Patah Tulang Humerus 3. Patah Tulang Pelvis 4. Patah Tulang Femur  (2 markah)

Jawapan b) Patah Tulang Femur 

(2 markah) Jawapan c)

1. Semak preskripsi

2. Terangkan prosidur yang hendak dilakukan

3. Letakkan pesakit dalam posisi yang sesuai di atas meja hip spica (Hip spica table)

4. Dedahkan kawasan yang hendak dipasang POP 5. Letakkan pelapik pelindung di atas couch 6. Balut anggota yang terlibat dengan otoban 7. Dedahkan bahagian hujung yang terlibat

8. Ambil POP dan rendamkan di dalam air hingga buihnya habis keluar  9. Perah POP perlahan-lahan

10. Balut bahagian yang terlibat dan ulang hingga anggota tersebut dibalut dengan sempurna

11. Bersihkan bahagian lain yang terkena POP

12. Tinggikan dan ampukan anggota tersebut, selesakan hingga ia kering 13. Periksa sirkulasi pada bahagian tersebut

14. Lakukan check X-ray

15. Siap sediakan pesakit untuk discaj 16. Berikan temu janji

17. Kemaskan unit dan berikan pendidikan tentang penjagaan POP

(16 markah)

Jawapan d) 1. Mal union

(5)

2. Non Union. 3 . De la y Un ion .

4. Gangguan system elementary. Paralytik Illeus.

Gastric Ulser  Sembelit.

5. Kulit – Kudis tekanan 6. Sistem Pernafasan. Kesukaran bernafas. Pneumonia static. 7. Sistem cardiovascular  Cardiac arrest. Hipotensi. 8. Thrombophlebitis 9. Mental. Depresi. Kesedihan. Bimbang.

10. Sistem Muskolo skeletal Kontraktur.

Ketegangan otot

½ markah setiap 1 jawapan. ITEM

En.D datang ke klinik Orthopedik mengadu kesakitan tulang belakang yang sangat kuat sejak 2 minggu yang lepas

Soalan a)

Nyatakan Tiga ( 3 ) penyebab sakit tulang belakang [ 3 markah ]

Soalan b)

Nyatakan Empat ( 4 ) jenis penyiasatan yang boleh dilakukan untuk membantu dalam diagnosa.

[ 4 markah ] Soalan c)

Terangkan pengurusan pesakit di wad. [ 8 markah ]

Soalan d)

Huraikan Lima ( 5 ) nasihat yang boleh diberikan kepada pesakit sebelum beliau baik. [ 5 markah PERATURAN PEMARKAHAN Jawapan a) 1. PID 2. Ankylosing Spondylitis 3. Spondolisis 4. Arthritis condition

5. Panyakit tulang ( osteoporosis, vertebral frakture, Paget’s disease, metastatic carcinoma).

6. Spinal cord tumors

any 3 answers 3 marks Jawapan b)

1. X-ray lumbar spine

2. CT ( Computered Tomography) Scan 3. MRI ( Magnetic Resonance Image) 4. Electromyography

5 . Mye lo grap hy

Any 4 answer 4 marks Jawapan c)

1. rehatkan pesakit di atas katil

2. baringkan pesakit dalam posisi semi fowler’s 3. fleksikan pinggul dan lutut pesakit

4. melakukan senaman isometrik setiap jam

5. gunakan haba atau ais untuk legakan otot spasm diikuti dengan urut. 6. pemberian ubatan analgesik dan muscle relaxants

7. traksi pelvic di pasang 8. Coset lumbosacral digunakan

9. transcutaneous nerve stimulation (TENS) digunakan untuk melegakan kesakitan

any 8 and above relevan answer give 8 marks Jawapan d)

1. Postur seperti berdiri, duduk, baring adalah betul.

2. Sentiasa gunakan mekanik badan semasa angkat barang berat. 3. Elakkan posisi yang sama dalam jangka masa yang lama. 4. Tukar posisi dengan kerap.

(6)

7. Bersenam harian yang boleh mencegah masalah tulang belakang

[ 5 markah) ITEM

Encik S berusia 65 tahun telah terjaduh dalam bilik mandi dan menghadapi sakit dibahagian pinggol kanan.

Soalan a)

Nyatakan Empat ( 4 ) jenis kecederaan yang mungkin berlaku ke atas Encik S

[ 2 markah ]

Soalan b)

Senaraikan Lima ( 5 ) jenis corak kepatahan Encik S.

[ 5 markah ]

Soalan c)

Senaraikan Enam ( 6 ) manifestasi klinikal yang dihadapi oleh Encik.S

[ 3 markah]

Soalan d)

Terangkan tatacara traksi kulit

[ 10 marks]

PERATURAN PEMARKAHAN Jawapan a)

1. Dislocation of the right hip. 2. Fracture neck of right femur 

3. Fracture intretrochanteric of right femur  4. Fracture upper 3rd right femur  5. Soft tissue injury of the right hip 6. Fracture dislocation of the right hip

½ marks each Jawapan b) 1 . Gr ee ns ti ck # 2 . Tr an sv er se # 3. Oblique # 4. Spiral # 5 . Co mm un ic ate # 6 . De pre ssed # 7 . Co mp re ss io n # 8. Avulsion # 9. Impacted # 10. # dislocation

1 mark for any each answer  Jawapan c)

1. Sakit 2. Tender   3. Bengkak 4 . Me rah / b iru 5. Tidak boleh berfungsi 6 . Sh or th en in g

7. Internal / external rotation 8. Krepitus

9 . Pa ra es th es ia

½ marks for each answer for 3 marks Jawapan d)

1. Tentukan pesakit tidak alah pada plaster pelekat. 2. Terangkan tatacara dan tenagkan pesakit 3. Posisikan pesakit – recummbent/semi recummbent 4. Dedah anggota berkenaan

5. Cukur keseluruhan bahagian yang hendak di pasang 6. Sapu kawasan telah cukur dengan tincture benzoin 7. Kenakan/balut kawasan terlibat dengan lint putih.

8. Leraikan plaster pelekat mengikut panjangnya bahagian yang hendak dipasangkan. 9. Sokong kaki pesakit dan angkat kaki.

10. Kenakan plaster pelekat ke atas bahagian luar kaki daripada atas malleous sampai ke trikanter besar.

11. Semasa menarik pemasangan plaster ke atas, tarik dan tegangkan plaster menghala ke tepi.

12. Kapas yang selari dengan pembalut diletak di atas plaster  13. Lakukan pembalutan dengan mengenakan ‘spreader dan tali. 14. dedahkan lutut

15. Pasangkan pemberat traksi yang sesuai

(7)

SOALAN 9

ITEM

Encik J telah didiagnosa dengan menghadapi tumor tulang. Soalan a)

Nyataka jenis-jenis tumor tulang.

[ 3 markah ] Soalan b)

Huraikan manifestasi klinkal yang dihadapi oleh Encik J

[ 5 markah Soalan c)

Huraikan Empat ( 4 ) penyiasatan ke atas Encik J

[ 5 markah ] Encik J telah dimasukkan ke wad untuk rawatan lanjut untuk kanser tulangnya.

Soalan d)

Terangkan pengurusan pesakit di wad.

[ 7 markah ]

PERATURAN PEMARKAHAN Jawapan a)

i) Tumor tulang benign

- eg osteoid osteoma, chondroma & osteoclastoma ii) Tumor tulang maligna

- chonrosarcoma, osteosarcoma iii) Tulang tumor metastatic

- canser of the breast, prostate, lungs and vertebrae Jawapan b)

1. Sakit

2. Ketenderan ke atas massa

3. Simptom neurologikal seperti paraestesia 4. Bengkak

5. Terhad dalam pergerakkan 6. Effusi dalam sendi

7. Peningkatan suhu dalam massa

8. Vena superfisial kelihatan dan mengembang

any 5 answer 1 marks each Jawapan c)

1. X-ray tempat yang terlibat – decrease bone density. 2. CT Scan

3. MRI 4. Bone scan

5. Serum alkaline phosphate 6. Urine untuk Bence Jones protein 7 . Bone biop si

8. CXR and lung scan – semak metastasis 9 . a rt er io gr ap hy

10. Rawatan secar multisisiplinary approach 11. Hentikan progresi tumor 

12. Mengeluarkan lesi

13. Terapi campuran atau pelbagaian 14. Pembedahan

15. Kemoterapi 16. radioterapi 17. immunoterapi

18. Hormon terapi digunakan dalam tumur yang metastatik 19. Pengurusan fraktur patologikal

 Any 7 answer given one marks each and relevan answer  Jawapan d)

1. Rawatan secar multisisiplinary approach 2. Hentikan progresi tumor 

3. Mengeluarkan lesi

4. Terapi campuran atau pelbagaian 5 . Pembe daha n

6 . Kemo ter api 7 . ra dio ter api 8 . im mu no te ra pi

9. Hormon terapi digunakan dalam tumur yang metastatik 10. Pengurusan fraktur patologikal

(8)

ITEM

Seorang kanak-kanak telah dibawa oleh ibunya ke klnik untuk mendapatkan rawatan. Hasil pemeriksaan fizikal anda dapati kanak-kanak ini mengalami talipes kongenital. Soalan a)

Nyatakan definisi talipes kongenital.

[ 2 markah ] Soalan b)

Nyatakan tiga sebab berlakunya Talipes Kongenital.

[ 3 markah ] Soalan c)

Berpandukan gambarajah lukis Empat ( 4 ) Jenis kongenital talipes.

[ 6 markah ] Kanak-kanak ini telah anda rujuk ke hospital dan seminggu kemudian dimasukkan ke wad untuk rawatan lanjut.

Soalan d)

Terangkan rawatan konservatif manupulasi kaki kanak-kanak kepada posisi normal mengikut kaedah

seperti:-i ) P as si ve St re tc hi ng Ex er ci se ( 3 ma rk ah ) i i) M an up ul at in g a nd C as ti ng ( 3 m ar ka h ) iii) Den is Browne Sp lin t ( 3 marka h )

[9 markah]

PERATURAN PEMARKAHAN Jawapan a)

Kecacatan kongenital kaki berikutan pengecutan otot dan tendon kaki.

2 markah Jawapan b)

1. Idiopatik

2. Kecacatan penulangan 3. Tekanan tinggi dalam uterus

3 markah Jawapan c) 1. Talipes Equinus 2. Talipes Kalkaneous 3 . Ta lip es Va lg us 4 . Ta lip es Va ru s

1 ½ markah setiap satu dengan gambarajah Jawapan d)

1. Passive stretching exercise ( 3 markah )

- manupulasi dilakukan sebelum pesakit diberi makan untuk memberi keselesaan kepada kanak-kanak.

2. Manupulating and casting ( 3 markah )

- Kas POP dipasangkan dari hujung jari ke paras ‘groin’ dengan fleksi pada kaki dan kas dituarkan sekerap yang mungkin.

- apabila deformiti telah diperbetulkan kaki di kas dengan POP untuk selama 3 hingga 6 minggu

3. Denis Browne Splinting ( 3 markah )

- splint mempunyai ‘flexible hrizontal bar’ dimana ia mempunyai sepasang tapak kaki dimana kaki bayi diletakkan pada tapak kaki yang mempunyai kasut khas atau tape pelekat

[9 markah]

ITEM

Seorang lelaki berumur 50 tahun ke Jabatan Kecemasan kerana sakit pada tulang vertebrae. Hasil pemeriksaan doktor didapati lelaki ini mengalami spondylosis.

Soalan a)

Nyatakan definini spondylosis. 2 markah

Soalan b)

Nyatkan Empat ( 4 ) faktor penyebab spondylosis.

2 markah Soalan c)

Terangkan patofisiologi penyakit ini. 8 markah

Soalan d)

Terangkan rawatan dan pengurusan pesakit di wad. 6 markah

PERATURAN PEMARKAHAN Jawapan a)

Kemerosotan diska interbra @ kawasan sevikel, torasik / lumbar 

2 markah

Jawapan b)

1. Degeneratif – pergerakkan yang berlebihan. 2 . Kecede raan

3. Selalu mengangkat barang berat 4. memandu berlebihan dan agresif  5. Merokok

2 markah Jawapan c)

• Sepanjang spina

• Pertengahan servikel & kawasan lumbar bawah ( C4-5,C5-6,C6-C7) • Gangguan peredaran darah dan pembentukan penulangan

• Pembentukan –hiperostosis & osteophyte

• Penekanan korda spina & tunjang saraf > perubahan intrinsik & pemusnahan neurosis

(9)

•  Atrofi saraf tunjang saraf  • Diska kkeringan, runtuh ( collapse) • Pembenjolan diska

8 markah Jawapan d)

a) Konservatif 

• Larang gerak – kolar servikel

• Ubat-ubatan – NSAIDs dan perehat otot ( muscle relaxant), steroid. • Terapi fizikal

b) Pembedahan • Laminektomi • Bone grafting

6 markah

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan

Kod.Kursus :

Tahun :2

Semester :I

Kod. Subjek : MAOR 2112

Topik : Sistem muskulo skeletal -Sub topik : TRAKSI & POP

ITEM

Encik S telah dibawa k eke Jabatan Kecemasan kerana terlibat dengan kemalangan  jalanraya. Beliau mengalami kecederaan pada an ggota atas (upper limbs)

Soalan a)

 A. Senaraikantiga (3)lokasi tulang anggota atas yang boleh mengalami fraktur  3 markah Soalan b)

Senaraikanlima (5)peringkat patofisiologi penyembuhan fraktur 

5 markah Pemeriksaan radiologi mendapati Encik S mengalami fraktur ‘mid shaft radius/ulna’ dan dirawat secara konservatif di Bilik Plaster 

Soalan c)

Terangkan prosedur pemasangan ‘Below Elbow POP’

8 markah Soalan d)

Senaraikanempat (4)nasihat yang perlu diberi kepada Encik S

4 markah

PERATURAN PEMARKAHAN PERATURAN PEMARKAHAN Jawapan a)

(Mana mana 1 daripada berikut , Setiap 1 jawapan 1 markah) 1. Klavikel 2. Sa f h umerus 3. Suprakondilar humerus 4 . L eh er h um er us 5. Radius 6. Ulna 7. Metacarp al

(Mana mana 1 daripada berikut , Setiap 1 jawapan 1 markah) (Mana mana 1 daripada berikut , Setiap 1 jawapan 1 markah)

Jawapan b)

(10)

(Setiap 1 jawapan 1 markah)

1. Peringkat Pembekuan Darah (Haematoma) 2. Peringkat Proliferasi Sel

3. Peringkat Pembentukan Kalus 4. Peringkat Konsolidasi

5. Peringkat Pembentukan Semula (Remodelling)

5 markah Jawapan c)

1. Sediakan peralatan 2. Beri salam

3. Dapatkan kebenaran dari pesakit 4. Terangkan prosedur 

5. Tanggalkan bendasing

6. Selesakan pesakit dan beri privasi

7. Posisikan pergelangan tangan dalam keadaan neutral, palmar flexion atau dorsi flexion

8. Sokongkan anggota

9. Cuci bahagian yang hendak dipasang POP 10. Kenakan padding – orthoban / stockinette 11. Pasangkan ortoban dari bawah ke atas 12. Gunakan glove semasa membuat acuan POP 13. Buka bungkusan POP

14. Rendam POP sehingga kehabisan buih 15. Perah seddikit dengan cermat

16. Hamparkan pada anggota yang dialaskan dengan padding dari bawah ke atas 17. Jangan tarik POP semasa memasangnya

18. Lipat keluar jika perlu

19. Jangan pasang POP melebihi orthobann whool

20. Tinggalkan sekurang kurangnya ½ inci daripada hujung othoban whool 21. Acu (mold) dengan cepat dan kemas

22. Teruskan gulungan POP seterusnya sehingga kas terbentuk 23. Lipat ke atas tepi orthoban sebelum gulungan POP terakhir dilakukan 24. Teruskan mengacu dan melicinkan kas POP sehingga siap

25. Perhatikan sirkulasi pesakit

26. Catatkan prosedur dan kemaskan peralatan 27. Nasihatkan pesakit

(Mana mana 1 daripada berikut , Setiap 1 jawapan 1/2 markah) Jawapan d)

(11)

3. Pastikan kas sentiasa kering

4. Tinggikan anggota yang dipasang kas semasa duduk / baring 5. Jangan kotorkan atau menconteng kas

6. Jangan masukkan bendasing ke dalam kas

7. Datang segera ke hospital jika terdapat tanda komplikasi atau (Mana mana 1 daripada berikut , Setiap 1 jawapan 1 markah)

ITEM

Seorang lelaki berusia 65 tahun telah terjaduh dalam bilik mandi dan mengalami sakit dibahagian pinggol kanan.

Soalan a)

Nyatakan Empat ( 4 ) jenis kecederaan yang mungkin berlaku ke atas lelaki tersebut. [ 2 markah ]

Soalan b)

Senaraikan Lima ( 5 ) jenis corak kepatahanya .

[ 5 markah ]

Soalan c)

Senaraikan Enam ( 6 ) manifestasi klinikal yang dihadapi oleh pesakit tersebut.

[ 3 markah ]

Soalan d)

Terangkan tatacara traksi kulit

[ 10 markah ]

PERATURAN PEMARKAHAN Jawapan a)

1. Dislokasi pada sendi kanan. 2. Kepatahan tulang femur kanan

3. Kepatahn “intretrochanteric” femur kanan 4. Kepatahan ”upper 3rd” femur kanan 5. S.t.i ( kecederaan tisu )

6. Dislokasi serta kepatahn pinggol kanan ½ markah setiap satujawapan betul

Jawapan b) 1 . Gr ee ns ti ck # 2 . Tr an sv er se # 3. Oblique # 4. Spiral # 5 . Co mm un ic ate # 6 . De pre ssed # 7 . Co mp re ss io n # 8. Avulsion # 9. Impacted # 10. # dislocation

11. 1 markah setiap satu jawapan betul Greenstick # 12. Transverse # 13. Oblique # 14. Spiral # 15. Communicate # 16. Depressed # 17. Compression # 18. Avulsion # 19. Impacted # 20. # dislocation

1 markah setiap satu jawapan betul

Jawapan c)

1. Sakit 2. Tender   3. Bengkak 4 . Me rah / b iru 5. Tidak boleh berfungsi 6 . Sh or th en in g

7. Internal / external rotation 8. Krepitus

9 . Pa ra es th es ia

½ markah setiap satu jawapan betul (maksimun 3 markah)

Jawapan d)

(12)

3. Posisikan pesakit – recummbent/semi recummbent 4. Dedah anggota berkenaan

5. Cukur keseluruhan bahagian yang hendak di pasang 6. Sapu kawasan telah cukur dengan tincture benzoin 7. Kenakan/balut kawasan terlibat dengan lint putih.

8. Leraikan plaster pelekat mengikut panjangnya bahagian yang hendak dipasangkan. 9. Sokong kaki pesakit dan angkat kaki.

10. Kenakan plaster pelekat ke atas bahagian luar kaki daripada atas malleous sampai ke trikanter besar.

11. Semasa menarik pemasangan plaster ke atas, tarik dan tegangkan plaster menghala ke tepi.

12. Kapas yang selari dengan pembalut diletak di atas plaster  13. Lakukan pembalutan dengan mengenakan ‘spreader dan tali. 14. dedahkan lutut

15. Pasangkan pemberat traksi yang sesuai

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :