Contoh Rmp Satker

37 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00

No.Rev. : 00

 Tgl. Diterbitkan : 1

 Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari!ebr"ari #01# #01# $al $al : : 1 1 / / %% Para& : Para& :

PENGESAHAN

PENGESAHAN

N

NA

AM

MA

A &

& JJA

AB

BA

AT

TA

AN

N

T

TA

AN

ND

DA

A T

TA

AN

NG

GA

AN

N

Konseptor

Konseptor

Pe'abat Penan(atangan/Peng"'i SPM

Pe'abat Penan(atangan/Peng"'i SPM

Diperis! o"e#

Diperis! o"e#

PP) 

PP) 

Dis!#!n o"e#

Dis!#!n o"e#

)epala Satker

)epala Satker

St

St!t

!t$

$s

s D

Do

o

$%

$%en

en 

T

T!

!n

n'

''

'!

!""

D

Diis

sttrrii(

($

$s

si

i



Distri($si

Distri($si Ke

Ke



No.

No.

Ur$t

Ur$t

N

N!

!%

%!

! U

Un

niit

t K

Ke

err))!

!

N

No

o..

Ur$t

Ur$t

N!%! Unit Ker)!

N!%! Unit Ker)!

1

1

)

)a

ap

p"

"*

*(

(iik

klla

att

S

Stta

a&

&

)

)e

e"

"a

an

ng

ga

an

n

#

#

)

)e

ep

pa

alla

a B

Ba

alla

ai

i ++)

)e

ep

pa

alla

a S

Sa

attk

ke

err,,

P

Pe

e''a

ab

ba

at

t IIn

ntti

i S

Sa

attk

ke

err

%

%

S

Se

ek

k*

*i

i P

Prro

og

grra

a

 

 P

Pe

ella

a

a

an

na

an

n

+PP),

+PP),

2

2

S

S"

"b

ba

ag

g

T

Ta

atta

a

"

"*

*a

a3

3a

a

1

10

0

4

4

S

Se

ek

k*

*i

i 5

5v

va

all"

"a

a*

*ii

 P

Pe

ella

ap

po

orra

an

n

1

11

1

6

6

P

Pe

en

ng

ge

en

n(

(a

alli

i M

M"

"tt"

" B

Ba

alla

aii

1

1#

#

SEJARAH D*KUMEN

SEJARAH D*KUMEN

REN+ANA MUTU PELAKSANAAN

REN+ANA MUTU PELAKSANAAN

KEGIAT

(2)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00

No.Rev. : 00

 Tgl. Diterbitkan : 1

 Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari!ebr"ari #01# #01# $al $al : : # # / / %% Para& : Para& : T TAANNGGGGAALL +A+ATTAATTAAN N PPEERRUUBBAAHHAANN KKEETTEERRAANNGGAANN

1 !

1 !ebr"

ebr"ari #0

ari #01#

1#

R

Ren7

en7ana M

ana M"t" P

"t" Pelak

elak*an

*anaan )

aan )egia

egiatan i

tan ini

ni

terbit per(ana

(3)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00

No.Rev. : 00

 Tgl. Diterbitkan : 1

 Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari!ebr"ari #01# #01# $al $al : : # # / / %% Para& : Para& : T TAANNGGGGAALL +A+ATTAATTAAN N PPEERRUUBBAAHHAANN KKEETTEERRAANNGGAANN

1 !

1 !ebr"

ebr"ari #0

ari #01#

1#

R

Ren7

en7ana M

ana M"t" P

"t" Pelak

elak*an

*anaan )

aan )egia

egiatan i

tan ini

ni

terbit per(ana

(4)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00

No.Rev. : 00

 Tgl. Diterbitkan : 1

 Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari!ebr"ari #01# #01# $al $al : : % % / / %% Para& : Para& :

DA/TAR ISI

DA/TAR ISI

1.

1. 8at

8atar

ar Bela

Belakan

kang

g

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

...2

...2

#.

#. IIn&

n&or

ora

a*

*ii

)egiatan...4

)egiatan...4

%

%.. S

Sa

a*

*a

arra

an

n

M"t"...6

M"t"...6

2

2. P

. Pe

err*

*

a

arra

atta

an

n

T

Te

ek

kn

nii*

*

(

(a

an

n

9(ini*tra*i...6

9(ini*tra*i...6

4

4.. S

Sttrr"

"k

ktt"

"rr

Organi*a*i...

Organi*a*i...

0.

0.

 T

 T"ga*

"ga*

(an

(an

T

Tangg"ng

angg"ng

 a;ab...

 a;ab...

...

...

...

...

...

...

...

1.

1.

)

)e

eb

b"

"tt"

"3

3a

an

n

S

S"

"

b

be

err

Daa...1

Daa...1

2.

2.

B

Ba

ag

ga

an

n

9

9lliir

r

P

Pe

ella

ak

k*

*a

an

na

aa

an

n

)egiatan...#1

)egiatan...#1

3.

3.

 a(;al

 a(;al

Pelak*anaan

Pelak*anaan

)egiatan...#2

)egiatan...#2

-.

-.

 a(;al

 a(;al

Per*onil...#2

Per*onil...#2

.

.

 a(;al

 a(;al

Pengg"naan

Pengg"naan

Sarana

Sarana

(an

(an

Pra*arana...

Pra*arana...

...

...

...

...#4

...#4

.

.

R

Ren

en7

7an

ana

a (a

(an

n M

Met

eto(

o(a

a Mo

Moni

nito

tori

ring

ng 5

5v

val

al"a

"a*

*i<

i< Se

Sert

rta

a )r

)rit

iter

eria

ia

Peneriaanna...#4

(5)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : 2 / % Para& :

4.

Da&tar

)riteria

Peneriaan...#6

5.

Da&tar

Dok"en

)e*atkeran

Balai

PSDM

=ilaa3

I

Ban("ng...#6

6.

Da&tar

Rekaan...#

0.

8apiran...

...#

(6)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : 4 / % Para& :

. L!t!r Be"!!n'

Ren7ana M"t" ini (i*"*"n *ebagai peen"3an ter3a(ap penerapan Si*te

Mana'een M"t" (ala rangka en'ain ba3;a *el"r"3 kegiatan ang

(ilak*anakan ole3 SatkerBalai Pengebangan S"ber Daa Man"*ia

=ilaa3 I Ban("ng +Balai PSDM =ilaa3 I Ban("ng,<P"*at Pen(i(ikan (an

Pelati3an< Sekretariat en(eral<)eenterian Peker'aan U" akan

(ilak*anakan *e*"ai per*aratan (an per"n(angan ang tela3 (itetapkan.

Ren7ana M"t" ini er"pakan a7"an pelak*anaan bagi Pe'abat Peb"at

)oiten/Pelak*ana )egiatan ang bera(a (i ba;a3 "nit ker'aSatker Balai

PSDM =ilaa3 I Ban("ng(ala elak*anakan kegiatan pa(a Ta3"n

9nggaran #01#. Ren7ana M"t" ini akan (iterapkan pa(a peker'aan ang

ber*i&at >*ik a"p"n non >*ik berik"t a(ini*tra*i ang elekat pa(a

*etiap kegiatan.

Progra-progra "taa Satker Balai PSDM =ilaa3 I Ban("ng ang akan

(ilak*anakan pa(a Ta3"n 9nggaran #01# a(ala3 pen("k"ng pelak*anaan

peker'aan ang bera(a pa(a t"ga* (an &"ng*i (ari Balai PSDM =ilaa3 I

Ban("ng.

Meper3atikan Perat"ran Menteri Peker'aan U" No.:#1/PRT/M/#010

tentang Organi*a*i Dan Tata )er'a Unit Pelak*anaan Tekni* )eenterian

Peker'aan U"<T"ga* Balai PSDM =ilaa3 I Ban("ng elak*anakan t"ga*

pen(i(ikan (an pelati3an &"ng*ional bi(ang *"ber (aa air< 'alan (an

 'ebatan< ke-7ipta kara-an< penataan r"ang< (an bi(ang lainna*erta

pengelolaan ker'a*aa pen(i(ikan.!"ng*ina enelenggarakan *ebagai

berik"t:

1.1Pelak*anaan pen(i(ikan tinggi ke(ina*an (an voka*i?

1.#Pelak*anaan (an ker'a*aa pen(i(ikan?

1.%Pelaanan *arana pen(i(ikan (an (iklat?

1.2Peanta"an (an eval"a*i pelak*anaan pen(i(ikan?

1.4Pelak*anaan pen"*"nan laporan ak"ntan*i ke"angan (an ak"ntan*i

barang ilik negara?

(7)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : 6 / % Para& :

. In7or%!si Ke'i!t!n 

In&ora*i )egiatan ang akan (ilak*anakan pa(a ta3"n #01#*e*"ai Da&tar

I*ian Pelak*anaan 9nggaranNo. 06#6/0%%-01.1.01/1#/#01# Rev 1 tanggal #%

!ebr"ari #01#*ebagai berik"t :

No Pro'r!% S!s!r!n Pro'r!% Ke"$!r!n Ke'i!t!n S$(. Ke'i!t!n An''!r!n 8Rp9  J!n'! W!t$ Keter !n'!n 1. D"k"ngan ana'ee n (an pelak*anaa n t"ga* tekni* lainna )een.PU Penelengg araan (an pengeba ngan pen(i(ikan (an pelati3an bi(ang PU (an per"kia n 8aanan perkantoran

1. Pebaaran @a'i (an  T"n'angan Pega;ai. #. Penelenggaraan opera*ional (an peeli3araan kantor. %. 9(ini*tra*i kegiatan 1# bln 1# bln 1# bln S;akl S;akl *;akl Pen(i(ikan (an pelati3an pra'abatan<kepe ipinan<tekni* (an &"ng*ional (i bi(ang PU (an per"kian. Pen(i(ikan (an pelati3an: • Prog Magi*ter On @oing

• Prog Magi*ter Bar" • Prog D-2 On @oing • Prog D-2 Bar" • Prog D-% On @oing • Prog D-% Bar" • Bant"an bea*i*;a • !iel( Trip Magi*ter • )"rik"l" MSTR • Bibingan  kon*eling • Serti>ka*i )ea3lian • APD S#< D2 (an D% 1# bln 6-1#bln 1# bln # bln 1# bln 1# bln 1# bln 1# bln 6 bln 1# bln 1 bln 6 bln 6 9ngk 4 9ngk 1 9ngk 1 9ngk 6 9ngk 1 9ngk 6 org 8N 1 kgtn # 9ngk 4 9ngk Dok"en Materi (an Mo("l Diklat (i Bi(ang PU (an Per"kian Mana'een Pengen(alian 1# Bln S;akl )egiatan Peningkatan )apa*ita* Penelenggaraan Diklat Monitoring (an 5val"a*i penelenggaraan (iklat 1# bln S;akl Pebang"nan (an re3abilita*i ge("ng Re3abilita*i 9*raa @e("ng 9  2 bln )ontra k Peralatan (an Perlengkapan (iklat Penga(aan alat pengola3 (ata % bln )ontra k Penga(aan ken(araan (ina*: % bln )ontra k

(8)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al :  / % Para& : No Pro'r!% S!s!r!n Pro'r!% Ke"$!r!n Ke'i!t!n S$(. Ke'i!t!n An''!r!n 8Rp9  J!n'! W!t$ Keter !n'!n • Ro(a # • Ro(a 2 Penga(aan e"belair : • Spring be( • Rak b"k" perp"*takaan % bln )ontra k Penga(aan alat perkantoran: Me*in peng3an7"r kerta*

Me*in *i(ik 'ari

# bln )ontra k )egiatan pebinaan progra< *i*ti in&ora*i (iklat aparat"r So*iali*a*i/(i*eina*i/ ;ork*3op/*einar: • Penebaran in&ora*i (iklat • Si*te in&ora*i • SIM RTM 9nali*i* keb"t"3an akan (iklat 10 bln 10 bln 10 bln 6 bln S;akl S;akl S;akl S;akl )egiatan koor(ina*i progra (an kegiatan intra in*tan*i (an antar in*tan*i Pebinaan peber(aaan lainna: )egiatan peng3ap"*an barang ilik negara  bln S;akl

Pelaanan p"blik )egiatan ang (ibiaai ole3 PNBP

1# bln S;akl

4. S!s!r!n M$t$ 

%.1

Terlak*anana kegiatan ang ter7ak"p (ala DIP9 ta3"n #01# *e*"ai

(engan perat"ran ang (itetapkan )eenterian Peker'aan U"

berlan(a*kan ana'een peerinta3an ang baik.

%.#

Menerapkan *i*te ana'een "t" )eenterian Peker'aan U" "nt"k

eperta3ankan peng3argaan terbaik 8aporan 9k"ntabilita* )iner'a

In*tan*i Peerinta3 +89)IP, ang tela3 (irai3 )eenterian Peker'aan

U".

(9)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al :  / % Para& :

Per*aratan tekni* (an a(ini*tra*i "nt"k pelak*anaan kegiatan ta3"n

#01#a(ala3 per*aratan ang ter7ant" (ala (ok"en  (ok"en

*ebagai berik"t :

5.

DIP9: 06#6/0%%-01.1.01/1#/#01#Rev 1 tanggal #% !ebr"ari #01#

5.

Rin7ian kegiatan/Belan'a Satker Balai PSDM =ilaa3 I Ban("ng Ta3"n

9nggaran #01#

2.%

Peren PU No. #1/PRT/M/#010 tentang Organi*a*i (an Tata )er'a Unit

Pelak*ana Tekni* )eenterian Peker'aan U"

2.2

Peren PU No. 12/PRT/M/#011 Tanggal

12 Noveber #011< tentang

Pe(oan Pelak*anaan )egiatan )eenterian Peker'aan U" ang

Mer"pakan )e;enangan Peerinta3 (an Dilak*anakan Sen(iri

2.4

)ep"t"*an Menteri Peker'aan U" No. : 20/)PTS/M/#011 tanggal ##

De*eber #011 tentang Pengangkatan 9ta*an )epala Sat"an )er'a< 9ta*an

8ang*"ng )epala Sat"an )er'a (an Pe'abat Inti Sat"an )er'a (i 8ingk"ingan

Sekretariat en(eral )eenterian Peker'aan U"

2.6

)ep"t"*an Menteri Peker'aan U" No. : 414/)PTS/M/#011 tanggal %0

De*eber #011 tentang Penetapan Unit 8aanan Penga(aan +U8P, (i

8ingk"ngan )eenterian Peker'aan U"

5.1

)ep"t"*an )epala P"*at Pen(i(ikan (an

Pelati3an +PUSDI)89T,

)eenterian

Peker'aan

U"

No.

:

01/)PTS/SI/#01#

tentang

Pengangkatan Sta&/Pebant" Pe'abat Inti Sat"an )er'a (i 8ingk"ngan P"*at

Pen(i(ikan (an Pelati3an )eenterian Peker'aan U"

6. Str$t$r *r'!nis!si 

Str"kt"r organi*a*i "nt"k engelola pelak*anaan kegiatan pa(a ta3"n

#01#enga7" kepa(a Peren PU No.: 12/PRT/M/#011< tanggal 12

Noveber #011 tentang Pe(oan Pelak*anaan )egiatan )eenterian

Peker'aan U" Cang Mer"pakan )e;enangan Peerinta3 Dan

Dilak*anakan Sen(iri *e*"ai pa(a lapiran 1.

Str"kt"r Organi*a*i Pe'abat Inti Sat"an )er'a Tetap Balai PSDM =ilaa3 I

Ban("ngter(iri (ari :

4.1)epala Satker

(10)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al :  / % Para& :

4.%Pe'abat Peb"at )oiten

4.2Pe'abat Peng"'i/Penerbit SPM

4.4Ben(a3ara Peneriaan

4.6Ben(a3ara Pengel"aran

0. T$'!s ;!n T!n''$n' J!<!( 

6.1 )epala Sat"an )er'a )epala Satker:

6.1.1

T"ga*:

a. Menetapkan Ren7ana U" Penga(aan

b. Meng""kan *e7ara l"a* Ren7ana U" Penga(aan (i ;eb*ite

PU net

7. Menetapkan Pe'abat Penga(aan

(. Menetapkan Panitia/Pe'abat Peneria $a*il Peker'aan.

e. Menetapkan Panitia Peneliti )ontrak.

&.

Menga;a*i Pelak*anaan 9nggaran *e*"ai DIP9.

g. Menapaikan 8aporan )e"angan (an 8aporan lainna *e*"ai

(engan ketent"an Perat"ran Per"n(ang-"n(angan.

3. Menele*aikan per*eli*i3an antara PP) (engan U8P/Pe'abat

Penga(aan< (ala 3al ter'a(i perbe(aan pen(apat.

i. Menga;a*i Penipanan (an Peeli3araan *el"r"3 (ok"en

Penga(aan Barang/a*a (an eneria 3a*il peker'aan penga(aan

Barang/a*a (ilapiri (ok"en laporan (ala bent"k

hardcopy

(an

softcopy 

.

 '.

Mengirikan (ok"en laporan 3a*il peker'aan (ala bent"k

sofcopy 

kepa(a Sekretari* en(eral elal"i PUSD9T9 (an (ala

bent"k

hardcopy

kepa(a "nit pengelola BMN (i a*ing-a*ing Unit

)er'a 5*elon I.

k. Menetapkan Ti Tekni* (an Ti "ri/Ti 93li "nt"k Pelak*anaan

apabila (iperl"kan.

l.

Melak*anakan *el"r"3 t"ga* Satker ter"taa pelak*anaan ren7ana

ker'a ang tela3 (itetapkan (an (it"angkan (ala DIP9.

. Meipin Pelak*anaan *el"r"3 ren7ana ker'a ang tela3

(itetapkan (an (it"angkan (ala DIP9.

(11)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : 10 / % Para& :

n. Meberikan pengara3an (an pet"n'"k-pet"n'"k kepa(a Pe'abat Inti

Satker (iba;a3na "nt"k kelan7aran pelak*anaan kegiatan (an

pen7apaian kel"aran/o"tp"t ang tela3 (itetapkan.

o. Meng"*"lkan pebant"Pe'abat Inti Satker *e*"ai keb"t"3an ang

*elan'"tna (itetapkan ole3 9ta*an 8ang*"ngna.

p. Menan(atangani S"rat Perintaan Pebaaran Uang Per*e(iaan

+SPP-UP, (an *elan'"tna enapaikanna kepa(a Pe'abat Cang

Melak"kan Peng"'ian (an Penan(atangan SPM.

. Menan(atangani S"rat )ep"t"*an/S"rat Perinta3 )er'a/)ontrak

+(ala 3al )a*atker erangkap *ebagai Pe'abat Peb"at

)oiten,.

r.

Dala 3al )a*atker ti(ak erangkap *ebagaiPe'abat Peb"at

)oiten

penan(atangananS"rat

)ep"t"*an/S"rat

Perinta3

)er'a/)ontrak (ilak"kan ole3 Pe'abat Peb"at )oiten.

*. Melaporkan *etiapter'a(ina ker"gian negara en"r"t bent"k (an

7ara ang (itetapkan< tepat pa(a ;akt"na kepa(a Pengg"na

9nggaran *e*"ai ketent"an perat"ran per"n(ang-"n(angan.

t. Men"*"n "*"lan Ren7ana )egiatan Satker Ta3"nan ang

er"pakan

bagian

(ari

Ren7ana

)er'a

(an

9nggaran

)eenterian/8ebaga +R)9-)8, "nt"k ta3"n berik"tna.

6.1.#

Tangg"ng a;ab )epala Satker:

a. Bertangg"ng'a;ab ata* *el"r"3 pelak*anaan kegiatan/ren7ana

ker'a ang tert"ang (ala DIP9.

b. Bertangg"ng'a;ab ata* *e"a peneriaan/pengel"aran anggaran

Satker ang ebebani 9PBN.

7. Bertangg"ng'a;ab

ata*

kebenaran

aterial

*etiap

S"rat

)ep"t"*an/S"rat

Perinta3

)er'a/)ontrak

ang

(itan(atanganina*erta akibat ang tib"l (ari S)/SP)/)ontrak

ter*eb"t +(ala 3al )a*atker erangkap *ebagai Pe'abat Peb"at

)oiten,.

(. Bertangg"ng'a;ab ter3a(ap reali*a*i ke"angan (an pen7apaian

kel"aran/o"tp"t ang tela3 (itetapkan.

e. Bertangg"ng'a;ab ter3a(ap penata"*a3aan (an peeli3araan

Barang Milik/ )ekaaan Negara Satker.

(12)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : 11 / % Para& :

&.

Bertangg"ng'a;ab ata* tertib penata"*a3aan anggaran *erta tertib

penga(aan barang (an 'a*a ang (ialoka*ikan kepa(a Satker ang

(ipipinna *e*"aiperat"ran ang berlak".

g. Bertangg"ng'a;ab

kepa(a

Pengg"na

9nggaran

elal"i

9ta*an/9ta*an 8ang*"ng/ Pelak*ana Progra.

6.#

Pe'abat Cang Melak"kan Pe"ng"tan Peneriaan Negara +)3"*"* Satker

 Tetap P"*at ang ber&"ng*i *ebagai In*tan*i Pengg"na PNBP,:

6.#.1

T"ga*na elak*anakan *ebagian t"ga* )epala Satker ait":

a. Men"*"n ren7ana target ta3"nan Peneriaan Negara B"kan Pa'ak

Satker ang akan (it"angkan (ala R)9-)8/DIP9.

b. Meb"at koiten ang (apat enib"lkan peneriaan Negara

ber(a*arkan per*et"'"an )epala Satker.

7. Mene(iakan &a*ilita* barang a"p"n 'a*a (ala rangka

eberikan pelaanan kepa(a a*arakat *e*"ai (engan &"ng*i

(an kegiatan ang tela3 (itetapkan ole3 Menteri )e"angan.

(. Meeli3ara Barang Milik/)ekaaan Negara (an &a*ilita* Satker.

e. Melak"kan penga;a*an ter3a(ap ketaatan peneriaan (an

penetoran PNBP ke )a* Negara.

&.

Melak"kan penga;a*an ter3a(ap peb"k"an peneriaan (an

penetoran PNBP.

g. Men"*"n laporan *el"r"3 kegiatan ang (ilak"kanna *e*"ai DIP9

(an enapaikanna kepa(a )epala Satker *elak" 9ta*an

8ang*"ngna.

6.#.%

Tangg"ng 'a;ab:

a. Bertangg"ng'a;ab ter3a(ap pen7apaian target peneriaan ang

tela3 (itetapkan (ala DIP9.

b. Bertang"ng'a;ab kepa(a )epala Satker.

6.% Pe'abat Peb"at )oiten +PP),:

(13)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : 1# / % Para& :

a. Menetapkan ren7ana pelak*anaan penga(aan Barang/a*a ang

elip"ti: Spe*i>ka*i tekni* Barang/a*a< $arga Perkiraan Sen(iri

+$PS,< (an Ren7ana )ontrak.

b. Menerbitkan S"rat Pen"n'"kan Pene(ia Barang/a*a.

7. Menan(atangani )ontrak/S"rat Perinta3 )er'a.

(. Melak*anakan )ontrak (engan Pene(ia Barang/a*a.

e. Mengen(alikan Pelak*anaan )ontrak.

&.

Melaporkan pelak*anaan/penele*aian Penga(aan Barang/a*a

kepa(a )epala Satker.

g. Menera3kan 3a*il peker'aanPenga(aan Barang/a*a kepa(a

)epala Satker (engan Berita 97ara Penera3an.

3. Melaporkan kea'"an peker'aan tera*"k penerapan anggaran

(an 3abatan pelak*anaan peker'aan kepa(a )epala Satker *etiap

tri;"lan.

i.

Menipan (an en'aga ke"t"3an *el"r"3 (ok"en pelak*anaan

Penga(aan Barang/a*a.

 '.

Meng"*"lkan kepa(a )epala Satker engenai per"ba3an paket

peker'aan< (an/ata" per"ba3an 'a(;al kegiatan penga(aan apabila

(iperl"kan.

k. Menetapkan ti pen("k"ng apabila (iperl"kan.

l. Menetapkan Ti ata" Tenaga 93li peberi pen'ela*an tekni*

+9an;i'Eer, "nt"k ebant" pelak*anaan t"ga* U8P apabila

(iperl"kan.

. Menetapkan be*aran Uang M"ka ang akan (ibaarkan pene(ia

barang/'a*a apabila (iperl"kan.

n. Meniapkan<

anan(atangani

(an

elak*anakan

per'an'ian/kontrak (engan pi3ak pene(ia barang/'a*a.

o. Melaporkan pelak*anaan/penele*aian penga(aan barang/'a*a

kepa(a )epala Satker.

p. Menera3kan a*et 3a*il penga(aan barang/'a*a (an a*et lainna

kepa(a Menteri (engan berita a7ara penera3an elal"i )epala

Satker.

. Menan(atangani pakta integrita*.

r.

Melak*anakan ren7ana ker'a *ebagaiana tela3 (itetapkan (ala

DIP9 *e*"ai kegiatanna a*ing-a*ing ber(a*arkan per*et"'"an

)a*atker.

(14)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : 1% / % Para& :

*. Menan(atangani

*"rat

kep"t"*an

ang

engakibatkan

pengel"aran +leb"r< 3onor< vaka*i,< S"rat Perinta3 T"ga* +SPT,

ata* per*et"'"an 9ta*an 8ang*"ng "nt"k Pe'abat 5*elon IF (an Sta& 

*erta S"rat Perinta3 Per'alanan Dina* +SPPD, ber(a*arkan SPT ang

tela3 (iterbitkan.

t. Men"*"n Dok"en Penga(aan Barang/a*a "nt"k kegiatan ang

ter7ant" (ala DIP9 (an (ok"en pen("k"ngna ang akan

(ilak*anakan *e7ara *;akelola.

". Menan(atangani Berita 97ara Penele*aian Peker'aan< Berita 97ara

Peerik*aan Barang< Berita 97ara Sera3 Teria Barang/Peker'aan.

v. Menan(atanganni b"kti-b"kti (ok"en pengel"aran anggaran

Satker< baik ang (ilak"kan *e7ara kontrakt"al a"p"n *e7ara

*;akelola.

;. Menan(atangani S"rat Perintaan Pebaaran +SPP, *erta

(ok"en pen("k"ngna ata* per*et"'"an )epala Satker (an

*elan'"tna (iter"*kan kepa(a Pe'abat Cang Melak"kan Peng"'ian

(an Perinta3 Pebaaran.

G. Menga'"kan tagi3an/perinta3 pebaaran kepa(a Ben(a3ara

Pengel"aran

"nt"k

pebaaran

ang

ebebani

Uang

Per*e(iaan.

. Men"*"n laporan *el"r"3 kegiatan ang (ilak"kanna *e*"ai DIP9

(an enapaikanna kepa(a )epala Satker *elak" 9ta*an

8ang*"ngna.

E. Men"*"n "*"lan Ren7ana )egiatan Satker Ta3"nan ang

er"pakan

bagian

(ari

Ren7ana

)er'a

(an

9nggaran

)eenterian/8ebaga +R9)-)8, ta3"n berik"tna.

6.%.#

Tangg"ng'a;ab:

a. Bertangg"ng'a;ab ata* kebenaran aterial (an akibat ang tib"l

(ari kontrak/SP) ata" kep"t"*an (an *"rat b"kti lainna ang

(itan(atanganina.

b. Bertangg"ng'a;ab kepa(a )epala Satker ata* reali*a*i ke"angan

(an 3a*il/o"tp"t kegiatan ang (ilak*anakan *e*"ai ren7ana ker'a

ang (itetapkan (ala DIP9< *erta "t" 3a*il/o"tp"t *e*"ai ang

(iren7anakan.

(15)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : 12 / % Para& :

7. Bertangg"ng'a;ab kepa(a)epala Satker.

6.2 Pe'abat Cang Melak"kan Peng"'ian (an Perinta3 Pebaaran

6.2.1

T"ga*na ait":

a. Meneria berka* SPP ang (i*apaikan ole3 Pe'abat Cang

Melak"kan Tin(akan ang Mengakibatkan Pengel"aran 9nggaran

Belan'a.

b. Meerik*a

kelengkapan

berka*

SPP<

engi*i

73e7k-li*t

kelengkapan berka* SPP (an en7atat (ala b"k" penga;a*an

peneriaan SPP.

7. Meerik*a *e7ara rin7i keab*a3an (ok"en pen("k"ng SPP *e*"ai

(engan ketent"an perat"ran per"n(ang-"n(angan ang berlak".

(. Meerik*a keter*e(iaan pag" anggaran (ala DIP9 "nt"k

eperole3 keakinan ba3;a tagi3an ti(ak elapa"i bata* pag"

anggaran.

e. Meerik*a kebenaran ata* 3ak tagi3 ang enangk"t antara lain:

1. Pi3ak ang (it"n'"k "nt"k eneria pebaaran +naa

orang/per"*a3aan< alaat< noor rekening (an naa Bank,.

#. Nilai tagi3an ang 3ar"* (ibaar +ke*e*"aian (an/ata"

kelaakanna (engan pre*ta*i ker'a ang (i7apai *e*"ai

*pe*i>ka*i tekni* ang ter7ant" (ala kontrak berkenaan,.

%. a(;al ;akt" pebaaran +ke*e*"aian (engan 'a(;al

penarikan

(ana

ang

ter7ant"

(ala

DIP9

*erta

ketepatanna ter3a(ap 'a(;al ;akt" pebaaran g"na

eakinkan ba3;a tagi3an ang 3ar"* (ibaar bel"

ka(al";ar*a,.

&.

Meerik*a pen7apaian t"'"an (an/ata" *a*aran kegiatan *e*"ai

(engan in(ikator kiner'a ang ter7ant" (ala DIP9 berkenaan

(an/ata" *pe*i>ka*i tekni* ang tela3 (itetapkan (ala kontrak.

g. Menan(atangani (an enerbitkan SPM (ala rangkap 6 +ena,

(engan ketent"an:

1. 8ebar ke*at" (an lebar ke("a (i*apaikan kepa(a )PPN

pebaar.

#. 8ebar ketiga *ebagai pertinggal pa(a Pe'abat ang

Melak"kan Peng"'ian (an Perinta3 Pebaaran.

(16)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : 14 / % Para& :

%. 8ebar

keepat

(i*apaikan

kepa(a

Pet"ga*

9k"ntan*i/Feri>ka*i )e"angan.

2. 8ebar kelia (i*apaikan kepa(a Pe'abat ang Melak"kan

 Tin(akan

ang

Mengakibatkan

Pengel"aran

9nggaran

Belan'a/Peb"at )oiten.

4. 8ebar keena (i*apaikan kepa(a Ben(a3ara Pengel"aran.

3. Menapaikan SPM ang tela3 (itan(atanganina ke )PPN terkait.

i.

Men"*"n laporan *el"r"3 kegiatan ang (ilak"kanna *e*"ai DIP9

(an enapaikan kepa(a )epala Satker *elak" 9ta*an

8ang*"ngna.

6.2.#

Tangg"ng 'a;ab :

a. Bertangg"ng'a;ab ter3a(ap *el"r"3 kegiatan peng"'ian (an

perinta3 pebaaran *erta akibat ang tib"l ata* tin(akanna

elip"ti a*pek 3"k"< perat"ran per"n(ang-"n(angan (an t"'"an

pengel"aran.

b. Bertangg"ng'a;ab kepa(a )epala Satker.

6.4

Ben(a3ara Peneriaan

6.4.1

T"ga*:

a. Menagi3/e"ng"t PNBP ang

a(a (ala kepeng"r"*an

in*tan*ina *e*"ai (engan ketent"an ang tela3 (itetapkan.

b. Menipan *el"r"3 "ang PNBP ang a(a (ala tangg"ng'a;abna

*e*"ai ketent"an ang tela3 (itetapkan.

7. Menetorkan *el"r"3 PNBP ang tela3 (ip"ng"t/(iteriana ke

Rekening )a* Negara pa(a Bank/@iro Po* *e*"ai ketent"an ang

berlak".

(. Meb"k"kan *el"r"3 peneriaan (an pengel"aran PNBP ang a(a

(ala peng"r"*an in*tan*ina ber(a*arkan b"kti-b"kti p"ng"tan

(an b"kti-b"kti penetoran.

e. Melaporkan/epertangg"ng'a;abkan

*el"r"3

p"ng"tan/peneriaan (an penetoran/pengel"aran ber(a*arkan

b"kti p"ng"t/peneriaan (an b"kti penetoran/pengel"aran

(17)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : 16 / % Para& :

kepa(a )epala Satker elal"i Pe'abat ang Melak"kan Pe"ng"tan

Peneriaan Negara.

&.

Menapaikan laporan b"lanan PNBP kepa(a Biro )e"angan (an

Bagian )e"angan a*ing-a*ing Satinkal.

6.4.#

Tangg"ng 'a;ab :

a. Bertangg"ng'a;ab *e7ara priba(i ata* ker"gian ke"angan negara

ang bera(a (ala peng"r"*anna.

b. Bertangg"ng'a;ab kepa(a )epala Satker.

6.6

Ben(a3ara Pengel"aran

6.6.1

T"ga* :

a. Menelenggarakan peb"k"an *el"r"3 tran*ak*i ke"angan ang

(ilak*anakan Satker pa(a B"k" )a* U" +B)U,< B"k" Pebant"<

B"k" Penga;a* 9nggaran.

b. Meniapkan rin7ian '"la3 penga'"an SPP-UP< SPP-TUP< SPP-@UP

*erta (ok"en-(ok"en pen("k"ng lainna.

7. Menan(atangani S"rat Perintaan Pebaaran Uang Per*e(iaan

+SPP-UP, ang (ia'"kan ole3 Pe'abat Peb"at )oiten (an

*elan'"tna enapaikanna kepa(a Pe'abat Cang Melak"kan

Peng"'ian (an Perinta3 Pebaaran.

(. Menan(atangani SPP-8S ang pebaaranna elal"i Rekening

Ben(a3ara.

e. Melak"kan pengaanan )a* *erta *"rat-*"rat ber3arga lainna

ang bera(a (ala peng"r"*anna +Branka*, "nt"k eng3in(ari

ter'a(ina ker"gian negara.

&.

Meng"'i kebenaran tagi3an pebaaran Uang Per*e(iaan elip"ti

ke*e*"aian (engan 9k"n< DIP9 (an perat"ran ke"angan ang

berlak" *ebel" (ilak"kan pebaaran.

g. Melak"kan pebaaran elal"i "ang per*e(iaan ata* per*et"'"an

Pe'abat Cang Melak"kan Tin(akan Cang Mengakibatkan Pengel"aran

9nggaran Belan'a Satker "nt"k Belan'a Barang +4#,? Belan'a Mo(al

+4%, "nt"k pengel"aran 3onor ti< 9lat T"li* )antor +9T),<

per'alanan (ina*< biaa peng""an lelang< peng"r"*an *"rat

(18)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : 1 / % Para& :

peri'inan (an pengel"aran lain ang ti(ak (apat (ilak"kan (engan

pebaaran lang*"ng (ala rangka perole3an a*et? (an Belan'a

lain-lain +4,< (apat (iberikan penge7"alian "nt"k DIP9 P"*at ole3

Direkt"r en(eral Perben(a3araan (an "nt"k DIP9 P"*at ang

kegiatanna berloka*i (i (aear3 *erta DIP9 ang (itetapkan ole3

)epala )an;il Dit'en Perben(a3araan *etepat (an pebaaran

ang (ilak"kan ole3 Ben(a3ara Pengel"aran kepa(a *at" rekanan

ti(ak bole3 elebi3i Rp. #0.000.000<- +("ap"l"3 '"ta r"pia3,<

ke7"ali "nt"k pebaaran 3onor (an per'alanan (ina*.

3. =a'ib

enolak

perinta3

baar

(ari

)"a*a

Pengg"na

9nggaran/Pe'abat ang (it"n'"k apabila per*aratan pebaaran

ti(ak terpen"3i.

i.

Meneria (an enetor ke Rekening )a* Negara ata* pa'ak (an

peneriaan lainna ang (ip"ng"t *erta elaporkanna en"r"t

bent"k (an 7ara ang tela3 (itetapkan< tepat pa(a ;akt"na

kepa(a a*ing-a*ing in*tan*i ang terkait.

 '.

Menelenggarakan tata kear*ipan ang ber*angk"tan (engan

b"kti-b"kti peb"k"an.

k. Meb"at (an enapaikan 8aporan Pertangg"ng'a;aban +8P,

Ben(a3ara kepa(a:

1. )PPN *etepat

#. BP) RI

%. Menteri Peker'aan U"

6.6.#

Tangg"ng 'a;ab :

a. Bertangg"ng'a;ab ata* pengelolaan "ang per*e(iaan.

b. Bertangg"ng'a;ab *e7ara priba(i ata* ker"gian ke"angan negara

ang bera(a (ala peng"r"*anna.

7. Bertangg"ng'a;ab kepa(a )epala Satker.

6.

Penangg"ng'a;ab Unit 9k"ntan*i Sat"an )er'a

6..1

Penangg"ng'a;ab Unit 9k"ntan*i )"a*a Pengg"na 9nggaran +U9)P9,

a. T"ga* :

(19)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : 1 / % Para& :

1. Men"*"n 8aporan Reali*a*i 9nggaran +8R9, (an Nera7a

Satker *e*"ai (engan Si*te 9k"ntan*i In*tan*i +S9I, ang

(itetapkan ole3 Menteri )e"angan.

#. Menapaikan 8R9 (an Nera7a kepa(a Unit 9k"ntan*i

Pebant" Pengg"na 9nggaran =ilaa3 +U9PP9-=,.

%. Menapaikan 8R9 (an Nera7a kepa(a Unit 9k"ntan*i

Pebant" Pengg"na 9nggaran 5*elon I +U9PP9-51, be*erta

9r*ip Data )op"ter +9D), *e7ara tepat ;akt".

b. Tangg"ng 'a;ab :

1. Bertangg"ng'a;ab ata* kebenaran ateri 8aporan Reali*a*i

9nggaran (an Nera7a *e*"ai Stan(ar 9k"ntan*i Peerinta3.

#. Bertangg"ng'a;ab kepa(a )epala Satker.

6..#

Penangg"ng'a;ab Unit 9k"ntan*i )"a*a Pengg"na Barang +U9)PB,

a.

T"ga* :

1. Men"*"n 8aporan Barang Milik Negara +8aporan BMN, (an

8aporan )on(i*i Barang +8)B, Satker *e*"ai (engan Si*te

9k"ntan*i In*tan*i +S9I, ang (itetapkan ole3 Menteri

)e"angan.

#. Menapaikan laporan BMN (an 8)B kepa(a Unit 9k"ntan*i

)"a*a Pengg"na 9nggaran +U9)P9, be*erta 9r*ip Data

)op"ter +9D), "nt"k pen"*"nan nera7a *e7ara tepat

;akt".

%. Menapaikan laporan BMN (an 8)B kepa(a Unit 9k"ntan*i

Pebant" Pengg"na Barang =ilaa3 +U9PPB-=, be*erta 9r*ip

Data )op"ter +9D),

b.

Tangg"ng 'a;ab :

1. Bertangg"ng'a;ab ata* kebenaran ateri 8aporan BMN (an

8)B *e*"ai Stan(ar 9k"ntan*i Peerinta3.

#. Bertangg"ng'a;ab kepa(a )epala Satker.

6.

Pet"ga*

e-Monitoring Sat"an )er'a

6..1

T"ga* :

(20)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : 1 / % Para& :

a. Meng"p"lkan<

en(ok"enta*ikan

(ata

(an

in&ora*i

pelak*anaan kegiatan ang elip"ti:

1. Rekaan DIP9 (an PO) ang tela3 (i*a3kan?

#. Ren7ana pelak*anaan penga(aan barang (an 'a*a?

%. Data pelak*anaan kegiatan +ren7ana (an pen7apaian progre*

>*ik (an reali*a*i ke"angan,?

2. Data ren7ana (an reali*a*i penerapan tenaga ker'a?

4. Pera*ala3an (an tin(ak lan'"t (ala pelak*anaan kegiatan.

b. Mengi*i (ata pelak*anaan kegiatan ke (ala aplika*i

e-Monotoring

*etiap kali a(a per"ba3an (i in&ora*ikan (an engiri

back-up

(ata elal"i

e-Monitoring on-line.

7. Melak"kan pe"tak3iran aplika*i

 e-Monitoring on-line.

(. Men"*"n (an enapaikan laporan progre* >*ik (an ke"angan

*e7ara perio(ik *e*"ai ketent"an.

e. Men"*"n (an enapaikan 8aporan Pelak*anaan Ren7ana

Pebang"nan *e*"ai ketent"an.

6..#

Tangg"ng 'a;ab :

a. Bertangg"ng'a;ab ata* kebenaran ateri 8aporan Pelak*anaan

)egiatan +ba7k"p (ata a"p"n 7etakan,

b. Bertangg"ng'a;ab kepa(a )epala Satker.

1. Ke($t$#!n S$%(er D!:! 

)eb"t"3an *"ber (aa "nt"k elak*anakan kegiatan pa(a ta3"n #01#(i

lingk"ngan Satker Balai Pengebangan SDM =il. I Ban("ng < ter(iri (ari :

.1

S"ber Daa )e"angan :

 "la3 biaa ang ter*e(ia "nt"k elak*anakan kegiatan ta3"n #01#

a(ala3 : Rp. ...<- (engan perin7ian *bb :

.1.1 Biaa Pega;ai : Rp.

....1.# Biaa Belan'a Barang : Rp.

...<-.1.% Biaa Belan'a Mo(al : Rp.

...<-.#

S"ber Daa Man"*ia :

S"ber Daa Man"*ia ang terlibat (i (ala elak*anakan kegiatan

Satker ta3"n anggaran #01# a(ala3 *el"r"3 Pe'abat Inti Sat"an )er'a (an

Sta&/Pebant" Pe'abat Inti Sat"an )er'a *ebagai berik"t (an kriteria

kopeten*ina *e*"ai pa(a 8apiran # (an 8apiran %.

No .

(21)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : #0 / % Para& : 1 )a-Satker 1

# Pe'abat ang elak"kan pe"ng"tan peneriaan negara +PNBP,

1 % Pe'abat Peb"at )oiten +PP), 1 2 Pe'abat Peng"'i/Penerbit SPM 1

4 Ben(a3araPeneriaan 1

6 Ben(a3araPengel"aran 1

 Peb"at Da&tar @a'i 1

 Sta& Ben(a3ara 1

 Sta& Peng"'i SPM 1

10 Sta& PP) Bi(ang Peren7anaan 1 11 Sta& PP) Bi(ang )e"angan 1

1# Sta& PP) Bi(ang U" 1

1% Pet"ga* S9I 1

12 Pet"ga* S9BMN 1

.%

Sarana :

)eb"t"3an *arana (an pra*arana "nt"k pelak*anaan kegiatan ta3"n #01#

(i lingk"ngan Satker Balai Pengebangan SDM =il. I Ban("ng antara lain :

No . N!%! S!r!n! Pr!s!r!n! Ke($t$#! n Spesi=!si Terse;i! +!t!t!n 1 R"ang Rapat 1 "nit Menap"ng ..

pe*erta Bila tidak  tersedia atau kurang , isi kolom keterangan ini dengan tindak  lanjut untuk   pemenuhanny  a # )op"ter PA 4 Unit Aore 1%

% Printer # Unit 8a*er et

% 8AD 1 Unit Son PF8-AS#1 2 8ap top % Unit Aore 1%

4 )en(araan Ro(a 2

1 Unit Toota R"*3 6 9T) 1 paket *tan(ar

 !la*3 Di*k 14 b"a3 Minial 2 @B

.2

8ingk"ngan :

8oka*i kegiatan Satker bera(a (i ge("ng Balai PSDM =ilaa3 I Ban("ng

(iana r"angan ker'a ber*at" (engan kegiatan ana'een Balai.

Per*aratan lingk"ngan en7ak"p :

)eananan

)enaanan

)eber*i3an

)ebi'akan< )e*elaatan (an )e*e3atan )er'a +)%,

Se"a *"(a3 ter*e(ia (an pengelolaanna (i ba;a3 )epala S"b Bagian

 Tata U*a3a.

(22)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : #1 / % Para& :

(23)

Cek (Q0) Penyesuaian SDM dan DIPA

Tidak 

Ya

Tidak  Ya

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00

 Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01#

$al : ## / % Para& :

(24)

Sel No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM

No.Rev. : 00

 Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01#

$al : #% / % Para& :

(25)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : #2 / % Para& :

Pen)e"!s!n Ke'i!t!n D!"!% B!'!n A"ir

Ko;

e

Ur!i!n Ke'i!t!n

)1

:

Peneriaan S) Satker  Sta& Pebant" Pe'abat Inti.

S) Satker (iterbitkan ole3 Menteri Peker'aan "" No. 20/)PTS/M/#011 tgl. ## De*eber #011 (an S) Sta& pebant" Pe'abat Inti Satker (iterbitkan )ap"*(iklat tanggal 0# an"ari ta3"n #01#< (iken(alikan (an (i(i*trib"*ikan kepa(a pi3ak terkait (engan enga7" kepa(a Pro*e("r Pengen(alian Dok"en SMM DM/P/Mg/01/BPSDMI-UM

)#

:

Rapat Per*iapan )egiatan

Rapat per*iapan (i3a(iri ole3 *el"r"3 )epala Satker< Pe'abat Inti Satker< Sta&  Pe'abat Inti Satker (an pe'abat 5*elon IF (i lingk"ngan Balai PSDM =ilaa3 I Ban("ng

9gen(a Rapat per*iapan a(ala3 :

1. Pen'ela*an tentang target-target ang 3ar"* (i7apai *elaa ta3"n #01#

#. Strategi pelak*anaan kegiatan

%. Peniapan S"ber Daa

2. Tin(akan Perbaikanang 3ar"* (ilak"kan

H0

9pabila ter'a(i keti(ak*e*"aian< (ilak"kan peerik*aan (an pene*"aian ter3a(ap :

S"ber (aa an"*ia

S"ber (aa ke"angan +DIP9,

)%

:

Pelak*anaan kegiatan

Pelak*anaan )egiatan (i lingk"ngan Satker (ilak"kan *e*"ai (engan perat"ran *erta pe(oan-pe(oan ang *"(a3 a(a *erta *i*te aplika*i tertent" ang *"(a3 (iberikan ole3 )eenterian PU ter(iri (ari :

1. Pelak*anaan Pen"*"nan Pertangg"ng'a;aban.

. Pelak*anaan Pelaporan S9I +S9)  S9BMN,< (ilak*anakan (engan enga7" kepa(a Peren PU. No. 12/PRT/M/#011 tanggal 12Noveber

(26)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : #4 / % Para& :

Ko;

e

Ur!i!n Ke'i!t!n

#011< tentang Pe(oan Pelak*anaan )egiatan )eenterian Peker'aan U" ang Mer"pakan )e;enangan Peerinta3 (an Dilak*anakan Sen(iri<PM) Noor 11/PM).04/#00 Tentang Si*te 9k"ntan*i (an Pelaporan )e"angan Peerinta3 P"*at< Perat"ran Dir'en Perben(a3araan No. P5R-64/PB/#010 Tentang Pe(oan Pen"*"nan 8aporan )e"angan )/8< Perat"ran Menteri )e"angan Noor : 2/PM).0#/#011 tentang Stan(ar Biaa Ta3"n 9nggaran #01#< (an Perat"ran Peerinta3 Noor #2 Ta3"n #004 tentang Stan(ar 9k"ntan*i Peerinta3.

4. Pelak*anaan Pelaporan See*teran +A98)  SIM9) BMN,< (ilak*anakan (engan enga7" kepa(a Peren PU. No. 12/PRT/M/#011 tentang Pe(oan Pelak*anaan )egiatan )eenterian Peker'aan U" ang Mer"pakan )e;enangan Peerinta3 (an Dilak*anakan Sen(iri< Perat"ran Peerinta3 Noor 6 Ta3"n #006 Tentang Pengelolaan BMN/D< Perat"ran Peerinta3 Ta3"n #006 tentang Pelaporan )e"angan (an )iner'a In*tan*i Peerinta3< PM) #/PM).06/#010 Tentang Penggolongan )o(e>ka*i BMN +Pengganti BM)  T9 #00,< PM) 10#/PM).04/#00 Tentang Tata Aara Rekon*ilia*i BMN Dala Rangka Pen"*"nan 8)PP< (an Perat"ran Direktorat en(eral )e"angan Negara 0/)N/#010 Tentang Tata Aara Pelak*anaan Rekon*ilia*i Data BMN Dala Rangka Pen"*"nan 8aporan BMN (an 8)PP.

2. Pelak*anaan pen"*"nan 8aporan )ea(aan )a* )re(it 9nggaran< (ilak*anakan (engan enga7" kepa(a PM) No.1/PM).04/#00 Tentang Bagan 9k"n Stan(ar< Un(ang-Un(ang Noor 1 Ta3"n #00% Tentang )e"angan Negara< Un(ang-Un(ang Noor 1 Ta3"n #002 Tentang Perben(a3araan Negara (an Un(ang-Un(ang Noor 14 Ta3"n #002  Tentang Peerik*aan Pengelolaan (an Tangg"ng a;ab )e"angan

Negara.

4. Pelak*anaan 5. Monitoring< (ilak*anakan (engan enga7" kepa(a Peren PU. No. 12/PRT/M/#011 tentang Pe(oan Pelak*anaan )egiatan )eenterian Peker'aan U" ang Mer"pakan )e;enangan Peerinta3 (an Dilak*anakan Sen(iri.

6. Pelak*anaan Pebaaran @a'i enga7" kepa(a Peren PU. No. 12/PRT/M/#011 tentang Pe(oan Pelak*anaan )egiatan )eenterian Peker'aan U" ang Mer"pakan )e;enangan Peerinta3 (an Dilak*anakan Sen(iri(an Perat"ran Direkt"r en(eral Perben(a3araan )eenterian )e"angan RI Noor P5R-11/PB/#011 tentang Per"ba3an 9ta* Perat"ran Direkt"r en(eral Perben(a3araan Noor P5R-66/PB/#004 tentang Mekani*e Pelak*anaan Pebaaran 9ta* Beban 9nggaran Pen(apatan (an Belan'a Negara.

. Pelak*anaan pebaaran (an peneriaan "ang< (ilak*anakan (engan enga7" kepa(a Peren PU. No. 12/PRT/M/#011 tentang Pe(oan

(27)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : #6 / % Para& :

Ko;

e

Ur!i!n Ke'i!t!n

Pelak*anaan )egiatan )eenterian Peker'aan U" ang Mer"pakan )e;enangan Peerinta3 (an Dilak*anakan Sen(iri(an Perat"ran Direkt"r  en(eral Perben(a3araan )eenterian )e"angan RI Noor P5R-11/PB/#011 tentang Per"ba3an 9ta* Perat"ran Direkt"r en(eral Perben(a3araan Noor P5R-66/PB/#004 tentang Mekani*e Pelak*anaan Pebaaran 9ta* Beban 9nggaran Pen(apatan (an Belan'a Negara.

. Pelak*anaan veri>ka*i / SPM< (ilak*anakan (engan enga7" kepa(a Peren PU. No. 12/PRT/M/#011tentang Pe(oan Pelak*anaan )egiatan )eenterian Peker'aan U" ang Mer"pakan )e;enangan Peerinta3 (an Dilak*anakan Sen(iri(an Perat"ran Direkt"r en(eral Perben(a3araan )eenterian )e"angan RI Noor P5R-11/PB/#011 tentang Per"ba3an 9ta* Perat"ran Direkt"r en(eral Perben(a3araan Noor P5R-66/PB/#004 tentang Mekani*e Pelak*anaan Pebaaran 9ta* Beban 9nggaran Pen(apatan (an Belan'a Negara.

. Pelak*anaan penga(aan barang/'a*a< (ilak"kan (engan enga7" kepa(a Perat"ran Pre*i(en RI Noor 42 ta3"n #010 tentang Penga(aan Barang/  a*a Peerinta3<Perat"ran Menteri PU No. 0/PRT/M/#010 tentang Stan(ar (an Pe(oan Penga(aan Peker'aan )on*tr"k*i (an a*a )on*"ltan*i<(an )ep"t"*an Menteri Peker'aan U" No. : 414/)PTS/M/#011 tanggal %0 De*eber #011 tentang Penetapan Unit 8aanan Penga(aan +U8P, (i 8ingk"ngan )eenterian Pekr'aan U" -.Pelak*anaan Pen"*"nan 8aporan 9k"ntabilita* )iner'a In*tan*i

Peerinta3< (engan enga7" kepa(a pe(oan pen"*"nan 89)IP ait" In*tr"k*i Pre*i(en Noor  Ta3"n 1 tentang 9k"ntabilita* )iner'a In*tan*i Peerinta3 (an Peren PU. No. 12/PRT/M/#011tentang Pe(oan Pelak*anaan )egiatan )eenterian Peker'aan U" ang Mer"pakan )e;enangan Peerinta3 (an Dilak*anakan Sen(iri.

11. Pelak*anaan kegiatan r"tin antara lain : rapat progre* (an tin(ak lan'"t kegiatan ang bel" t"nta*.

)2

:

Monitoring  5val"a*i kegiatan

Dilak"kan elal"i rapat/perte"an r"tin # b"lan "nt"k eba3a* progre* pelak*anaan kegiatan (an (i3a(iri ole3 *el"r"3 pe'abat Inti Satker  Sta&  pe'abat Inti Satker be*erta para Pe'abat 5*elon 2 (i Balai

H1

(28)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : # / % Para& :

Ko;

e

Ur!i!n Ke'i!t!n

peren7anaan.

Pene*"aian (ip"t"*kan pa(a *etiap pelak*anaan rapat / perte"an onitoring  eval"a*i.

)4

:

 TIND9) 89NUT

Dilak*anakan bila a(a per"ba3an-per"ba3an ang enebabkan 3ar"* (ilak"kanna revi*i progra ang tela3 (itetapkan. Pelak*anaan Revi*i ini engik"ti ketent"an (ala Peren 12/PRT/M/#011

)6

:

Pen"*"nan laporan

Pen"*"nan laporan kegiatan (ilak"kan ole3 a*ing-a*ing pe'abat inti Satker (engan (ibant" para Sta&/Pet"ga* Pe'abat Inti Satker< *e*"ai a*ing-a*ing ketent"an (ala pe(oan ata" perat"ran terkait.

8aporan Satker ang 3ar"* (i*"*"n : 8aporan Pelak*anaan Peneriaan PNBP 8aporan Pelak*anaan Pengg"naan PNBP 8aporan Pelak*anaan Peng"'ian SPM 8aporan Pelak*anaan )egiatan PP) 

8aporan Pelak*anaan )egiatan Ben(a3ara 8aporan U9)P9< U9)PB< (an 5-Mon

8aporan Pengg"naan @"(ang (an Peralatan ) :

Pen(i*trib"*ian  Pengar*ipan 8aporan +),

Pen(i*trib"*ian laporan (ari a*ing-a*ing kegiatan (ilak"kan *e*"ai ketent"an (ala perat"ran ang berlak".Pengar*ipan rekaan kegiatan (ilak"kan ole3 a*ing-a*ingPe'abat Inti Satker (ibant" *ta& Pe'abat Inti Satker.

(29)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : # / % Para& :

3.

J!;<!" Pe"!s!n!!n Ke'i!t!n

No.  eni* )egiatan +)o(e

)egiatan,

 Ta3"n #01#< B"lan )eteranga n 01 0# 0% 02 04 06 0 0 0 10 11 1#

1 Peneriaan S) Satker  Sta& Pebant" Pe'abat Inti +)1,

#

Rapat Per*iapan )egiatan +)#,  % Pelak*anaan kegiatan +)%,             2 Monitoring  5val"a*i kegiatan +)2,       4  Tin(ak 8an'"t +)4,      6 Peerik*aan H1,        Pen"*"nan laporan +)6,              Pen(i*trib"*ian  Pengar*ipan 8aporan +),            

 J!;<!" Personi"

)eterlibatan per*onil (i (ala pelak*anaan kegiatan (i lingk"ngan Satker

Balai Pengebangan SDM =il. I Ban("ng a(ala3 :

No.  J!(!t!n T!#$n ... , B$"!n )eterangan 01 0# 0% 02

(30)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : # / % Para& : 04 06 0 0 0 10 11 1# 1 )epala Satker #

Pe'abat ang elak"kan pe"ng"tan peneriaan negara

%

(31)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : %0 / % Para& : 2 Pe'abat Peng"'i/Penerbit SPM 4 Ben(a3ara Peneriaan 6 Ben(a3ara Pengel"aran

(32)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : %1 / % Para& : 

Peb"at Da&tar @a'i

Sta& Ben(a3ara

Sta& Peng"'i SPM

10

(33)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : %# / % Para& : 11

Sta& PP) Bi(ang )e"angan

1#

Sta& PP) Bi(ang U"

1%

(34)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : %% / % Para& : 12 Pet"ga* S9BMN

 J!;<!" Pen''$n!!n S!r!n! & Pr!s!r!n!

 a(;al pengg"naan *arana  pra*arana ang (ig"nakan Satker *elaa

kegiatan Ta3"n 9nggaran #01# a(ala3 :

No. N!%! S!r!n! & Pr!s!r!n! T!#$n -, B$"!n Ke> Keter!n'! n - - -4 -5 -6 -0 -1 -2 -3 -   1R"ang Rapat # )op"ter PA  Printer % 8AD 2 8ap top 4 )en(araan Ro(a 2 6 9T)    !la*3 Di*k

Ren?!n!

;!n

Meto;!

Monitorin'

E@!"$!si,

Sert!

Kriteri!

Peneri%!!nn:!

Unt"k en'ain pelak*anaan kegiatan ber'alan *e*"ai (engan ren7ana

ang tela3 (itetapkan< )a Satker elak"kan pengen(alian (ala bent"k

onitoring eval"a*i ang (ilak*anakan (ala bent"k rapat ata"

perte"an ang ter'a(;al *etiap # +("a, b"lan. Bila a(a 3al-3al ang

eb"t"3kan tin(ak lan'"t ang en(e*ak (ari Satker< (apat (ilak"kan

Rapat taba3an *e*"ai keperl"an.

(35)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : %2 / % Para& :

)riteria Peneriaan ang (ig"nakan "nt"k pelak*anaan onitoring (an

eval"a*i ter*eb"t (i ata* antara lain (ari Dok"en DIP9< Rin7ian

)egiatan/Belan'a< )erangka 97"an )er'a ang tela3 (itetapkan< Ren7ana

Penerapan 9nggaran T9 #01# +terlapir,.

4. D!7t!r Kriteri! Peneri%!!n

)riteria peneriaan "nt"k pelak*anaan kegiatan ta3"n #01#ber(a*arkan

Per*aratan Tekni* (an 9(ini*tra*i *e*"ai (engan per*aratan ang a(a

pa(a b"tir 2 (i ata*.

5. D!7t!r Do$%en Kes!ter!n B!"!i Pen'e%(!n'!n S$%(er D!:!

M!n$si! Wi"!:!# I B!n;$n'

Di(ala pelak*anaan kegiatan ta3"n #01#<Dok"en )e*atkeran Balai

Pengebangan S"ber Daa Man"*ia =ilaa3 I Ban("ngang (ig"nakan

antara lain :

11.1

Dok"en Internal ber"pa :

11.#

Do

k"en 5k*ternal ber"pa:

No

.

N!%! Do$%en No%or Do$%en

1 S"rat Pen"ga*an )epala Balai PSDM =ilaa3 I Ban("ng tentang Pen"ga*an Pega;ai (i 8ingk"ngan Balai PSDM =ilaa3 I Ban("ng

10-9/PN@S-Sl.1%/#01#

# S"rat )ep"t"*an Str"kt"r Organi*a*i )e*atkeran Balai PSDM =ilaa3 I Ban("ng

+(ala pro*e* (i P"*(iklat,

(36)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : %4 / % Para& :

D!

7t!

r

Re!%!n

Dala pelak*anaan kegiatan ta3"n anggaran #01#< rekaan ang

(iterbitkan ole3 kegiatan (i lingk"ngan Satker Balai pengebangan SDM

=il. I Ban("ng ang en"n'"kkan ba3;a kegiatan tela3 (ilak*anakan *erta

*e*"ai (engan at"ran (an per*aratan ang tela3 (itetapkan antara lain

(apat (ili3at pa(a tabel berik"t :

D!7t!r In;$ Re!%!n

No. Naa Rekaan / B"kti )er'a 8oka*i Penipanan Rekaan

Ma*a Sipan Rekaan 1 Ri*ala3 Rapat Per*iapan Sekretari* )epala

Balai

4 ta3"n # Ri*ala3 Rapat Monitoring  5val"a*i Sekretari* )epala

Balai

4 ta3"n No

.

N!%! Do$%en No%or Do$%en

1 Perat"ran Pre*i(en RI No.42 T3n #010 Tentang Penga(aan Barang/a*a Peerinta3

DM/D5/12/BPSDMI # Perat"ran Menteri Peker'aan U"

No.#1/PRT/M/#010 Tentang Organi*a*i Dan Tata )er'a Unit Pelak*anaan Tekni* )eenterian Peker'aan U"

DM/D5/0%/BPSDMI

% Perat"ran Meteri Peker'aan U" Noor: 0/PRT/M/#010 Tetang Organi*a*i Dan Tata )er'a )eenterian Peker'aan U"

DM/D5/02/BPSDMI

2 Perat"ran Menteri Peker'aan U" Noor:02/PRT/M/#00 Tetang Si*te Mana'een M"t" +SMM, Departeen Peker'aan U"

DM/D5/04/BPSDMI

4 Perat"ran Direkt"r en(eral Perben(a3araan Noor Per-11/Pb/#011 Tentang Per"ba3an 9ta* Perat"ran Direkt"r en(eral Perben(a3araan Noor Per-66/Pb/#004 Tentang Mekani*e Pelak*anaan Pebaaran 9ta* Beban 9nggaran Pen(apatan Dan Belan'a Negara

DM/D5/06/BPSDMI

6 Perat"ran Menteri )e"angan No:2/PM)/0#/#011  Tentang Stan(ar Biaa Ta3"n 9nggaran #01#

DM/D5/10/BPSDMI  )ep"t"*an Menteri PU tentang Pengangkatan

9ta*an )epala Sat"an )er'a< 9ta*an 8ang*"ng )epala Sat"an )er'a (an Pe'abat Inti Sat"an )er'a (i 8ingk"ngan Sekretariat en(eral )eenterian PU

20/)PTS/M/#011

 )ep"t"*an )epala P"*at Pen(i(ikan (an Pelati3an +P"*(iklat, )eenterian PU tentang Pengangkatan Sta&/ Pebant" Pe'abat Inti Sat"an )er'a (i 8ingk"ngan P"*(iklat )eenterian PU

(37)

No. Dok. : DM/R/Op/01-BPSDMI-UM No.Rev. : 00  Tgl. Diterbitkan : 1 !ebr"ari #01# $al : %6 / % Para& : %

8aporan Pelak*anaan Peneriaan PNBP Pet"ga* Peneriaan PNBP +Ben(a3ara Peneriaan, 4 ta3"n 2

8aporan Pelak*anaan Pengg"naan PNBP

Pet"ga* Pengg"naan PNBP

4 ta3"n

4

8aporan Pelak*anaan Peng"'ian SPM

Pet"ga* Peng"'ian SPM

4 ta3"n

6

8aporan Pelak*anaan )egiatan PP) 

Pe'abat Peb"at )oiten

4 ta3"n

8aporan Pelak*anaan )egiatan Ben(a3ara Ben(a3ara Pengel"aran 4 ta3"n  8aporan U9)P9

Pet"ga* U9)P9 4 ta3"n

8aporan U9)PB

Pet"ga* U9)PB 4 ta3"n

10

8aporan 5-Mon

Pet"ga* 5-Mon 4 ta3"n

11

8aporan Pengg"naan @"(ang (an Per*e(iaan

Pet"ga* @"(ang (an Per*e(iaan

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :