MAKALAH Fungsi Keutamaan Dakwah

20  Download (0)

Teks penuh

(1)

M

MAATTA A KKUULLIIAAH H :: IILLMMU U DDAAKKWWAAHH

D

DOOSSEENN :: DDRR. . NNUUR R SSEETTIIAAWWAATTII, , AA..AAgg.., , MM..AAgg

MAKALAH MAKALAH

“FUNGSI DAN KEUTAMAAN DAKWAH” “FUNGSI DAN KEUTAMAAN DAKWAH”

OLEH : OLEH :

KELOMPOK III KELOMPOK III

SURYA

SURYA BULANDBULANDARI R. ARI R. (150 2013 0270)(150 2013 0270) NUR A

NUR ATIKA TIKA AHMAD AHMAD (150 2013 0271)(150 2013 0271) WA

WA ODE NOITRIANI ODE NOITRIANI (150 2013 (150 2013 02!!)02!!) LISKAWATI (150 2013 02"")

LISKAWATI (150 2013 02"")

NUR I#KY SYAFRIANI (150 2013 0171) NUR I#KY SYAFRIANI (150 2013 0171)

(2)

MAYA SARI M. (150 2013 01"$) MAYA SARI M. (150 2013 01"$)

FAKULTAS FARMASI FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR MAKASSAR 2016 2016 BAB I BAB I %ENDAHULUAN %ENDAHULUAN A.

A. L&L&'&'& B B*&*&+&+&,-

,-Kita mma!ami "a!#a I$%am a&a%a! 'a!mat "agi $%('(! a%am. Kita mma!ami "a!#a I$%am a&a%a! 'a!mat "agi $%('(! a%am. Ot)mati$, I$%am ti&a* !a+a mm"'i*a+ *"ai*a+ *-a&a (mat I$%am, Ot)mati$, I$%am ti&a* !a+a mm"'i*a+ *"ai*a+ *-a&a (mat I$%am, tt

tta-i a-i *-*-a&a a&a $%$%('(('(! ! ma+ma+($i($ia, a, t't'ma$ma$(* (* (g(ga a a%aa%am m $$m$m$ta. ta. I$%I$%amam $m

$m$t$ti+i+a a mammam-( -( m+m+a&a&i i /$)/$)%%' ' -')-')"%"%m, m, i+$i+$-i'-i'at)at)' ' &a+ &a+ m)tm)tiaiat)' t)'  a+g mmi%i*i t((a+ (+t(*

(3)

Da*#a! a&a%a! aa*a+ *-a&a ma+($ia (+t(* m%a*$a+a*a+ -'i+ta! A%%a! S("!a+a!( Wa Taa%a. A%%a! SWT "'3i'ma+ a+g a'ti+a Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang  tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang  muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul  itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah elindungmu, maka Dialah sebaik-baik elindung dan sebaik-baik enolong .4 5A%Ha 7228 : 9;.

Ma+($ia mm"(t(!*a+ &a*#a! (+t(* m+(+t(+ !i&(-+a $$(ai &+ga+ aa'a+ a+g t%a! &i"a#a Na"i M(!amma& SAW. Da*#a! m'(-a*a+ "agia+ &a'i i!a&. A'ti+a, &a*#a! !a'($ m+gg(+a*a+ $g+a- *mam-(a+ a+g &imi%i*i. Ha% i+i a+g m+"a"*a+ &a*#a! "(*a+%a! !a% a+g m(&a!.

B. R/&, M&&*&

(4)
(5)

BAB II

%EMBAHASAN

I$%am m'(-a*a+ $at($at(+a aa'a+ agama a+g !a**at+a a&a%a! (+t(* *$%amata+ (mat ma+($ia. Ha% i+i &i"(*ti*a+ &a%am *)+t*$ aa'a++a a+g m+ga+&(+g +i%ai+i%ai 'a!mata+ %i% a%ami+, a'ti+a aa'a++a "'$i3at (+i'$a%, ti&a* !a+a &i*!($($*a+ *-a&a (mat I$%am, $"a%i*+a &a-at m%ta**a+ &a$a'&a$a' &a+ -)%a !i&(-a+g t-at (+t(* &i%a*$a+a*a+ )%! $g+a- (mat ma+($ia. Sa%a! $at( aa'a++a ait( "'&a*#a!. <'&a*#a! mmi%i*i ""'a-a 3(+g$i, a+ta'a %ai+ :

1. U+t(* m+"a'*a+ agama I$%am *-a&a ma+($ia $"agai i+&ii&( &a+ ma$a'a*at $!i+gga m'ata%a! I$%am $"agai Ra!mata+ %i%a%ami+.

2. M%$ta'i*a+ +i%ai+i%ai I$%am &a'i g+'a$i * g+'a$i *a(m m($%imi+ "'i*(t+a, $!i+gga *"'%a+g$(+ga+ aa'a+ I$%am "$'ta -m%(*+a &a'i g+'a$i "'i*(t+a ti&a* t'-(t($.

>. M%('($*a+ a*!%a* a+g "+g*)*, m+ga! *m(+g*a'a+, &a+ m+g%(a'*a+ ma+($ia &a'i *g%a-a+ ')!a+i.

(6)

?. M+'(*a+ *-a&a )'a+g +)+m($%im (+t(* ma$(* I$%am.

@. M+'(*a+ aga' )'a+g I$%am m+ga**a+ !(*(m I$%am $a'a t)ta%.

6. M+ga**a+ *"+a'a+ &a+ m+ga! *m(+g*a'a+ a+g m%i-(ti $ga%a *ma*$iata+ "ai* a+g &i%a*(*a+ )%! -'i"a&i ma(-(+ *%)m-)*.

9. Mm"+t(* i+&ii&( &a+ ma$a'a*at a+g m+a&i*a+ I$%am $"agai -ga+ga+ &a+ -a+&a+ga+ !i&(- &i &a%am *!i&(-a++a.

S%ai+ 3(+g$i &a*#a! "a+a* aat A%('a+ &a+ !a&it$ Ra$(%(%%a! SAW a+g m+gm(*a*a+ 3a&!ai% 5*(tamaa+; &a*#a! a+g $a+gat m(%ia. <"'a-a *(tamaa+ &a*#a! t'$"(t a+ta'a %ai+ :

1. D&+& &&*& M4//&' R* (T-& U'&/& %&& R&* &*&44/&*&/)

Pa'a 'a$(% a%ai!im($$a%am a&a%a! )'a+g a+g &i(t($ )%!  A%%a! SWT (+t(* m%a*(*a+ t(ga$ (tama m'*a, a*+i "'&a*#a! *-a&a A%%a!. K(tamaa+ &a*#a! t'%ta* -a&a &i$a+&a'*a++a *'a &a*#a! i+i *-a&a ma+($ia a+g -a%i+g (tama &a+ m(%ia a*+i Ra$(%(%%a! SAW &a+ $a(&a'a$a(&a'a "%ia( -a'a +a"i B 'a$(% a%ai!im($$a%am.

(7)

!Inilah jalanku" aku dan orang-orang yang mengikutiku berdak#ah (mengajak kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, $aha %u&i Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik!. ('usu (*)" +).

Aat &i ata$ m+%a$*a+ a%a+ Ra$(%(%%a! SAW &a+ -a'a -+gi*(t "%ia( a*+i a%a+ &a*#a!. Ma*a "a'a+g$ia-a m+ga*( m+a&i -+gi*(t "%ia( SAW, ia !a'($ t'%i"at &a%am &a*#a! $$(ai *mam-(a++a.

T+ta+g Na"i N(! a$, A%%a! m+gi$a!*a+ *$i"(*a+ "%ia( a+g ta* *+a% !+ti &a%am m+a%a+*a+ t(ga$ "'&a*#a! $ia+g &a+ ma%am :

 no Q   p J  ZGf Jl  q  f Jd  ZQ reG s r   l  !'a uhanku sesungguhnya aku telah mendak#ahi (menyeru) kaumku malam dan siang. (/uh (0)" 1).

 T+ta+g Na"i I"'a!im a$, A%%a! m+gi$a!*a+ &a*#a! a+g "%ia( %a*(*a+ *-a&a aa! &a+ (mmat+a:

   l  .C uGG d vo   k wx [ y   n[ z J  { X \ JQ  f l  .  { X \ J]    |GGf Jl   |G G}G  l  ~ JeG . • jG  JeG € X Q  • Jo G Jc d k ] J  •vv ‚ J y   l  . fc \ u J‚  ƒ   G   Q „ … Q { J†   k J  f l   . w‡  ‚   J • Jˆ Q f\ u [‚   J . fd{ J]  ~ JeG • Jˆ Q f\  ‰ J‚  k Jj .C G ‚{Gvvo J‚  f vo y  Zv[GŠ c ‹   ŒGvv  .C  G \  J s    eG Z r  Ž{ d • Jo Q  Gy  . f { l J} •    …  • J Q . { X \ J]  • J [     ‘ vv ’ J  ŒGvv   .C Gvv G J‚  • vv “  Z[G G‚  ŒG    .CuG J‚  f o y  ”  J G  ~ eG  .C GŠG‰ J‚   Z[G \G– J‚  f j ŒG    .C G ‚{ r — f J‚  ZG˜ –G‹   Z G  uG™ J‚  2Dan ba&akanlah kepada mereka kisah Ibrahim. 3etika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya" !Apakah yang kamu sembah4!.

(8)

$ereka menja#ab" !3ami menyembah berhala-berhala dan kami  senantiasa tekun menyembahnya!. 5erkata Ibrahim" !Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu se#aktu kamu berdoa (kepadanya)4 Atau (dapatkah) mereka memberi manaat kepadamu atau memberi mudharat4! $ereka menja#ab" !(5ukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian!. Ibrahim berkata" !$aka apakah kamu telah memperhatikan apa yang  selalu kamu sembah. 3amu dan nenek moyang kamu yang dahulu4 3arena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, ke&uali uhan semesta alam. ('aitu uhan) yang telah men&iptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku. Dan uhanku, yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali). Dan yang amat  kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat!. (Asy-%yuara (*6)" 67-*).

T+ta+g Na"i M($a a$, A%%a! SWT m+gi$a!*a+ &a*#a! "%ia( &a%am "a+a* aataat A%('a+, &ia+ta'a+a:

•vj ~ eG [ ]G‚ š G •j„†   c y  .C G \  J s r   fY   ZQ reG  Š y  |G˜Gc     f Jd JyG b eG [ ]G‚ š G bY f  [ c JY  J { JŠ       fˆ   ‡ J ‚  o [ J r 2Dan sesunguhnya 3ami telah mengutus $usa dengan memba#a mukjizat- mukjizat 3ami kepada 8ir9aun dan pemuka-pemuka kaumnya. $aka $usa berkata" !%esungguhnya aku adalah utusan

(9)

dari uhan seru sekalian alam!. $aka tatkala dia datang kepada mereka dengan memba#a mukjizat- mukjizat 3ami dengan serta merta mereka menterta#akannya. (Az-:ukhru (;<)" ;6-;0).

T+ta+g Na"i I$a a$, A%%a! SWT m+gi$a!*a+ &a*#a! "%ia( &a%am 3i'ma+Na:

vv  fŠ ] vv y  |GvvyG  fvvu c G › J]  ŒGvv  œ  vv\ J  •vvˆ   C vv r }G  Gvv ˆ JG J G •vvˆ  ˜ J† G { Jl   l  qG[  rX  J G b‰ dG „†      .• žŠG ‰ J w Ÿ ž  zG  j h{ X dJy  • Jˆ  w   Z r  f j   eG . Gf\ ’G 

2Dan tatkala Isa datang memba#a keterangan dia berkata" !%esungguhnya aku datang kepadamu dengan memba#a hikmah=> dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa

yang kamu berselisih tentangnya, maka bertak#alah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku!. %esungguhnya Allah Dialah uhanku dan uhan kamu maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. (Az-:ukhru (;<)" 6<-6;).

 Pi+t( *+a"ia+ &a+ *'a$(%a+ mma+g $(&a! t't(t(- $%ama %ama+a, +am(+ -*'aa+ &a+ t(ga$ m(%ia m'*a ma$i! "i$a &i#a'i$*a+, $!i+gga t'"(*a -%(a+g "a!#a A%%a! SWT mm(%ia*a+ -a'a &ai a+g m#a'i$*a+ t(ga$ t'$"(t.

2. D&+& &&*& Ahsanul A’mal  (A/&* &,- T6&4+)

(10)

Da*#a! a&a%a! ama% a+g t'"ai*, *a'+a &a#a! mm%i!a'a ama% I$%ami &i &a%am -'i"a&i &a+ ma$a'a*at. Mm"a+g(+ -)t+$i &a+ mm%i!a'a ama% $!)%! a&a%a! ama% &a#a!, $!i+gga &a#a! m'(-a*a+ a*tiita$ &a+ ama% a+g mm-(+ai -'a+a+ -+ti+g &i &a%am m+ga**a+ I$%am. Ta+-a &a#a! i+i ma*a ama% $!)%! ti&a* a*a+ "'%a+g$(+g.

 C  Gc G‰ J   J C  G Z[GQ eG  l    n Gz   k  Gd  G b eG d  C  r nf Jl  C ‰  J C J   2%iapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang  berdak#ah (menyeru) kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata" !%esungguhnya aku termasuk orang-orang yang  menyerah diri4! (8ushilat (;)" <<).

I"+( ¡a'i' At!T!a"a'i 'a!ima!(%%a! m+gata*a+ &a%am ta3$i'+a: A%%a! SWT m+'( ma+($ia: ¢?ahai manusia, siapakah yang lebih baik perkataannya selain orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian isti@amah dengan keimanan itu, berhenti pada perintah dan larangan-/ya, dan berdak#ah (mengajak) hamba-hamba Allah untuk mengatakan apa yang ia katakan dan mengerjakan apa yang ia lakukan.  5Ta3$i' At!T!a"a'i, ¡ami(% <aa+ Fi Ta#i% A%('a+, 21£?6;.

<agaima+a ti&a* a*a+ m+a&i (a-a+ &a+ -*'aa+ a+g t'"ai*= Sm+ta'a &a*#a! a&a%a! -*'aa+ ma*!%(* t'"ai* a*+i -a'a +a"i &a+ 'a$(% a%ai!im($$a%am.

(11)

Sai& (t!" 'a!ima!(%%a! "'*ata &a%am Fi ¤!i%a% A%('a+: ¢S$(+gg(!+a *a%imat &a*#a! a&a%a! *a%imat t'"ai* a+g &i(a-*a+ &i "(mi i+i, ia +ai* * %a+git &i &-a+ *a%imat*a%imat "ai* %ai++a. A*a+ tta-i ia !a'($ &i$'tai &+ga+ ama% $!a%i! a+g mm"+a'*a++a, &a+ &i$'tai -+'a!a+ &i'i *-a&a A%%a! $!i+gga ti&a* a&a -+)+)%a+ &i'i &i &a%am+a. D+ga+ &mi*ia+  a&i%a! &a*#a! i+i m('+i (+t(* A%%a!, ti&a* a&a *-+ti+ga+ "agi $)'a+g &ai *(a%i m+am-ai*a+. St%a! it( ti&a* -a+ta$ *a%imat $)'a+g &ai &i$i*a-i &+ga+ "'-a%i+g, a&a" a+g "('(*, ata( -+gi+g*a'a+. Ka'+a $)'a+g &ai &ata+g &a+ ma( mm"a#a *"ai*a+, $!i+gga ia "'a&a &a%am *&(&(*a+ a+g amat ti+ggi¥4 5Fi ¤!i%a% A%('a+ 6£2¦@;.

3. %&& &4 &+&, //89* 6&*&&, &,- 6& &, 6*48&' -&,& (&*:* ;&*& &*:&<4 &*:;&=4/).

ƒ     fˆ ‚   J C JG ƒ    ž J‹  p n †   ƒ  G  Œ{Go J‚   J} Gf y  :Z _c G\  G •cY |cd  bcz G  fY    l  { •c‰ Œ›X h .• G\ [    J  Sa"&a Ra$(%(%%a! SAW *-a&a A%i "i+ A"i T!a%i": ¢Demi Allah, sesungguhnya Allah %? memberikan hidayah kepada seseorang  dengan (da#ah)mu, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah.4 5HR. <(*!a'i, M($%im B A!ma&;.

(12)

I"+( Haa' A%/A$§a%a+i *ti*a m+%a$*a+ !a&it$ i+i m+gata*a+ "a!#a: ¢U+ta m'a! a&a%a! *+&a'aa+ a+g $a+gat &i"a+gga*a+ )%! )'a+g A'a" $aat it(.4

Ha&it$ i+i m+(+(**a+ "a!#a ($a!a $)'a+g &ai m+am-ai*a+ !i&aa! *-a&a $$)'a+g a&a%a! $$(at( a+g amat "$a' +i%ai+a &i $i$i A%%a! SWT, %"i! "$a' &a+ %"i! "ai* &a'i *"a+ggaa+ $$)'a+g t'!a&a- *+&a'aa+ m#a! mi%i*+a.

Da%am 'i#aat A%Ha*im &i$"(t*a+:

Zvvy •vv h; . ¨   Jvv   |Gvv Jc d ” Jvv \ c ’  vv G ƒ vv    žvv J‹  p n †   ƒ ‚ J{ vv‚  bvv c d vv Œ{Go J‚   J} ©Z wc Gd ‚  5ª{‰

2?ahai Ali, $$(+gg(!+a A%%a! SWT mm"'i*a+ !i&aa!

$$)'a+g &+ga+ ($a!a *&(a ta+ga+m(, ma*a it( %"i! "agim( &a'i tm-at ma+a-(+ a+g mata!a'i t'"it &i ata$+a 5%"i! "ai* &a'i &(+ia &a+ i$i+a;. 5HR. A%Ha*im &a%am A%M($ta&'a*;.

ZyG  c  J[  b    C  G }J  qGf  ‰   k jJ  |  ˆ «Gp      eG :•cY |cd  bcz  fY l  ZcjX  Z Cd Œ h   J›   J ¬ G [  • Gc r\   bc d  fc w`     qf  J b     j G J† 

Ra$(%(%%a! SAW "'$a"&a: ¢S$(+gg(!+a A%%a! SWT mm"'i "a+a* *"ai*a+, -a'a ma%ai*atNa, -+g!(+i %a+git &a+ "(mi, $am-ai $m(t$m(t &i %("a+g+a &a+ i*a+i*a+ $%a%( m+&)a*a+ )'a+g)'a+g a+g m+gaa'*a+ *"ai*a+ *-a&a )'a+g %ai+.4 5HR. Ti'mi&i &a'i A"( Umama! A%<a!i%i;.

(13)

<'a-a*a! (m%a! ma%ai*at, $m(t &a+ i*a+ a+g a&a &i &(+ia i+i= <aa+g*a+ "ta-a "$a' *"ai*a+ a+g &i-')%! )%! $)'a+g &ai &+ga+ &)a m'*a $m(a®

Imam Ti'mi&i $t%a! m+"(t*a+ !a&it$ t'$"(t (ga m+g(ti- (a-a+ F(&!ai% "i+ /Ia&! a+g m+gata*a+:

qGf  ‰   qGfˆ c   ZyG  nX G  bd{ J‚  • žc r\   k žGd • ž Gd

2%eorang yang berilmu, beramal dan mengajarkan (ilmunya) akan dipanggil sebagai orang besar (mulia) di kerajaan langit. 

 Kag(+ga+ "a%a$a+ "agi )'a+g a+g "'&a*#a! ti&a* !a+a -a&a "$a'+a "a%a$a+ (+t(*+a tta-i (ga *a'+a t'($ m+'($+a ga+a'a+ it( m+ga%i' *-a&a+a m$*i-(+ ia t%a! #a3at. Ra$(%(%%a! SAW "'$a"&a:

• JjG Gfvv†  C JvvG ¯  vvŠ [ J‚    o  G k Gd C J   G† J k ° JG |   ±  G  h{ \ J  o  G k G\ y   n[ ‰      n[ Y   — Gp Y J²JG ZyG C Y  C J  C J vvG ¯  Š [ J‚    o  G k Gd C J   G³ J G k ° JG |G Jc d ±  G  h{ \ J  o  G k G\ y   n˜ v rY    n[ Y   — Gp Y J²JG ZyG C Y  C J   „žZ J´  5|[d  Z G  {GX Jd C G J  G‚ G†  C Jd •c‰ h; „žZ J´  • JjG G³  J

2%iapa yang men&ontohkan perbuatan baik dalam Islam, lalu  perbuatan itu setelahnya di&ontoh (orang lain), maka akan di&atat 

untuknya pahala seperti pahala orang yang men&ontohnya tanpa dikurangi sedikitpun pahala mereka yang men&ontohnya. Dan barangsiapa men&ontohkan perbuatan buruk, lalu perbuatan itu dilakukan oleh orang lain, maka akan ditulis baginya dosa seperti 

(14)

dosa orang yang menirunya tanpa mengurangi mereka yang  menirunya.  5HR. M($%im &a'i ¡a'i' "i+ A"&i%%a! 'a;.

$. D&& &8&' /,<&4 8,*&/&' &4 &=&6 A**& SWT ( An-  Najatu minal ‘Azab)

Da#a! a+g &i%a*(*a+ )%! $)'a+g &ai a*a+ mm"a#a ma+3aat "agi &i'i+a $"%(m ma+3aat it( &i'a$a*a+ )%! )'a+g %ai+ a+g m+a&i )"* &a#a!+a 5ma&(;. Ma+3aat it( a+ta'a %ai+ a&a%a! t'%-a$+a ta+gg(+g a#a"+a &i !a&a-a+ A%%a! SWT $!i+gga ia t'!i+&a' &a'i a&a" A%%a!.

T'$"(t%a! $"(a! &a'a! a+g "'+ama ¢A%a!4 ata( ¢E%ia!4 $"(a! -'*am-(+ga+ <a+i I$'ai%. P+&(&(*+a &i-'i+ta!*a+ A%%a! (+t(* m+g!)'mati !a'i ¡(mat &a+ m+a&i*a++a !a'i "$a', +am(+ m'*a ti&a* "'$&ia &a+ %"i! m+(*ai !a'i Sa"t(. S"agai !(*(ma++a A%%a! SWT m%a'a+g m'*a (+t(* m+a'i &a+ mma*a+ i*a+ &i !a'i Sa"t(, &a+ A%%a! mm"(at i*a+i*a+ ti&a* m(+(% *(a%i &i !a'i Sa"t(. S*%)m-)* )'a+g *m(&ia+ m%a+gga'  %a'a+ga+ i+i &a+ mm"(at -'a+g*a- i*a+ $!i+gga i*a+i*a+ &i !a'i Sa"t( ma$(* * &a%am -'a+g*a- %a%( m'*a m+gam"i%+a &i !a'i a!a& &a+ mma*a++a. Sm+ta'a )'a+g)'a+g a+g ti&a* m%a+gga' %a'a+ga+ A%%a! t'"agi m+a&i &(a *%)m-)* ait( m'*a a+g m+ga! *m(+*a'a+ &a+ m'*a a+g &iam $aa.2728

2[2] Lihat Tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66 dan surat Al-Araf ayat 16!-166"

(15)

 T'a&i%a! &ia%)g a+ta'a )'a+g)'a+g a+g &iam $aa &+ga+ m'*a a+g "'&a*#a! m+gi+gat*a+ $a(&a'a$a(&a'a+a a+g m%a+gga' %a'a+ga+ A%%a!. Dia%)g i+i &i$"(t*a+ &a%am A%('a+:

 nd vv´   • Jo GGX JvvY  — f J‚  • Jo Q  G • Jo G]G€ J]  ~ JeG ”GX J‰  ZyG  { \ J‚  ~ JeG  G JX  J ^ G  ” JQ   ZG  G‚  JŠ  J C Gd • Jo  J€ Y J  v  v nf Jl   fvx \G]  • v G • Jvvo [ J r  žvv  ” J vl  ~ JeG  . fŠ v‰ u J‚  fQ v  vv  G •jfc X JQ  ƒ  G   • Jo G]G€ J]    f X G‰ J‚   — f J‚   C  ‚G  [  Jµ  Q |G G J  r~    Jf‰  Q   c y  .  fŠ  ‚  • Jo c \    • Jˆ  r  b eG ^n G\ J  Jf l  { n‚{G´   n d • Jo   r\    J • Jo ˆ c Go J     fŠ ‰  u J‚  JfQ     G ¨ _ ˜G  s _  \  G Jf c ¶   C ‚G  Q  J‹   „Gf‰ w C Gd  f Jo [ J‚  Da+ ta+a*a+%a! *-a&a <a+i I$'ai% t+ta+g +g'i>7>8 a+g t'%ta* &i &*at %a(t *ti*a m'*a m%a+gga' at('a+ -a&a !a'i Sa"t(?7?8, &i #a*t( &ata+g *-a&a m'*a i*a+i*a+ 5a+g "'a&a &i $*ita'; m'*a t'a-(+ga-(+g &i -'m(*aa+ ai', &a+ &i !a'i!a'i a+g "(*a+ Sa"t(, i*a+i*a+ it( ti&a* &ata+g *-a&a m'*a. Dmi*ia+%a! Kami m+)"a m'*a &i$"a"*a+ m'*a "'%a*( 3a$i*. Da+ 5i+gat%a!; *ti*a $(at( (mat &i a+ta'a m'*a "'*ata: ·M+ga-a *am( m+a$!ati *a(m a+g A%%a! a*a+ mm"i+a$a*a+ m'*a ata( m+gaa" m'*a &+ga+ aa" a+g amat *'a$=· M'*a m+a#a": ·Aga' *ami mm-(+ai a%a$a+ 5-%-a$ ta+gg(+g a#a"; *-a&a T(!a+m(@7@8, &a+ $(-aa m'*a "'ta*#a. Ma*a tat*a%a

![!] #aitu k$ta %liah yan& terletak di 'antai Laut (erah antara k$ta (adyan dan bukit Thur"

)[)] (enurut aturan itu mereka tidak b$leh beker*a 'ada hari +abtu, karena hari +abtu itu dikhususkan hanya untuk beribadat"

5[5] Alasan mereka itu ialah baha mereka telah melaksanakan 'erintah Allah untuk memberi 'erin&atan"

(16)

m'*a m%(-a*a+ a-a a+g &i-'i+gat*a+ *-a&a m'*a, Kami $%amat*a+ )'a+g)'a+g a+g m%a'a+g &a'i -'"(ata+ a!at &a+ Kami tim-a*a+ *-a&a )'a+g)'a+g a+g a%im &+ga+ $i*$aa+ a+g *'a$, &i$"a"*a+ m'*a $%a%( "'"(at 3a$i*. 5A%A'a3 59;: 16>16@;. Da%am aat &iata$ &i$"(t*a+ a#a"a+ )'a+g)'a+g a+g "'&a*#a! *ti*a &ita+a m+ga-a m'*a m+a$!ati )'a+g)'a+g a+g m%a+gga' -'i+ta! A%%a!:

1 . • Jˆ  r  b eG ^n G\ J  2 .   fŠ  ‚  • Jo c \   

¸ait(: -'tama, aga' m+a&i a'g(m+ta$i &a+ -+%amat *ami &i!a&a-a+ A%%a! SWT. K&(a, aga' m'*a "'ta§#a. Da+ $a'a tga$ A%%a! m+%amat*a+ )'a+g)'a+g a+g m%a'a+g -'"(ata+ ma*$iat &a'i a&a"Na.

 Da#a! &a+ ama' ma'(3 +a!i m(+*a' a&a%a! *)+t')% $)$ia% a+g !a'($ &i%a*(*a+ )%! *a(m m($%imi+ aga' *!i&(-a+ i+i $%a%( &i&)mi+a$i )%! *"ai*a+. K"ati%a+ a+g m+&)mi+a$i *!i&(-a+ a*a+ m+"a"*a+ t('(++a tg('a+ ata( a&a" &a'i A%%a! SWT. Ra$(%(%%a! SAW "'$a"&a:

• Jo vv‡  \ J   jp dJ • Jo ‡  \ J  s  z  € y  _[ uGY   bc d f o  Y J  — _f Jl  k G°    o yG ‘ GlGf  J  G G{  bc d • G«GŠ  J k °   [ X Gvv`GQ  ZvvyG vv[ l J ‹  Q  f J  f Š y  • Jo l f Jy  C J  bc d  w  „G  J C JG f JŠ  Y J ~ eG o c Gu Y J ZyG C ‚G   ˆ y  o c u Y J f Jvv µ  Q   f Jvv µ  Q  • Jo G‚{Gvv‚ J bvvc d  vv‹    J eG  vv \ nG†  fvvˆ c j    vv   • Jjf   J‚   J Gy  [ l f Jy  C J  ~G¹ JQ  • J   l n J‹ 

(17)

P'(m-amaa+ )'a+g a+g tga* &i ata$ !(*(m!(*(m A%%a! &+ga+ )'a+g a+g m%a+gga'+a $-'ti *a(m a+g m+m-ati -)$i$i+a &i ata$ "a!t'a, a&a $"agia+ a+g m+&a-at*a+ tm-at &i ata$, &a+ a&a $"agia+ a+g m+&a-at tm-at &i "a#a!. M'*a a+g "'a&a &i "a#a! i*a a*a+ m+gam"i% ai' !a'($ m%#ati )'a+g a+g "'a&a &i ata$, %a%( m'*a "'*ata: ¢¡i*a *ita mm")%)+gi "agia+ "a#a! mi%i* *ita &a+ ti&a* m+gga+gg( m'*a..4 Ka%a( m'*a mm"ia'*a+ *i+gi+a+ )'a+g a+g a*a+ mm")%)+gi, m'*a $m(a %a*a, &a+ i*a m'*a m+a!a+ ta+ga+ m'*a ma*a $%amat%a! $m(a+a. 5HR. <(*!a'i;.

  f o [ J    ºG \ J  J G    € J   hG{G  G Z‰Gu JQ  ŒG   : l  • c Y   |G Jc d  bc z   Z r X G[  C Jd  G    J C G  J  u ‚ J    C J d : vvl  Œvv h .• Jˆ   s µ  ‰ J‚  p y  | Q fd{ J]  • “  | [ JG  nŠ dG • Jˆ  Jc d » \ X J‚   J  C ˆ ´Gf    J  Gˆ [ J  J C Jd .C ž‰     » ž ‚{G   j

Da'i H(&ai3a! "i+ ¸ama+ 'a &a'i Na"i M(!amma& SAW "%ia( "'$a"&a: ·Demi Dzat yang ji#aku berada di tangan-/ya, kalian harus melakukan amar ma9ru dan nahi munkar, atau Allah akan menurunkan hukuman dari-/ya kemudian kalian berdoa kepada-/ya dan Dia tidak mengabulkan doa kalian.· 5HR Ti'mi&i, "%ia( "'*ata: !a&it$ i+i !a$a+;.

(18)

Ra$(%(%%a! SAW "'!a$i% m+g("a! ma$a'a*at a!i%ia! m+a&i (mat t'"ai* $-a+a+g ama+ &+ga+ &a*#a! "%ia(. Da*#a! $a'a (m(m &a+ -m"i+aa+ Dai $"agai a$$t SDM &a%am &a*#a! $a'a *!($($ a&a%a! a%a+ $at($at(+a m+(( t'"+t(*+a *!ai'( (mma! a+g *ita i&ami&am*a+. Ra$(%(%%a! SAW m%a*(*a+ ta'"ia! m+ta* *a&'*a&' &a*#a! &i *a%a+ga+ -a'a $a!a"at "%ia( &i '(ma! A'§am "i+ A"i% A'§am 'a, "%ia( (ga m+g(t($ M($!a" "i+ Umai' 'a * Ma&i+a! (+t(* mm"+t(* "a$i$ &a+ i*a% "a*a% ma$a'a*at t'"ai* &i Ma&i+a! 5A+$!a';.

¡a%a+ a+g &itm-(! )%! Ra$(%(%%a! SAW i+i a&a%a! (ga a%a+ a+g $-at(t+a &itm-(! (+t(* m+gm"a%i*a+ *m"a%i *aaa+ (mat I$%am. Imam Ma%i* "i+ A+a$ 'a "'*ata:

o    |G G ¼ c z     G eG G } hGGj  ‹G… ¼ c ` J ‚    A*!i' (mat i+i ti&a* m+a&i "ai* *(a%i m+gg(+a*a+ a'a a+g &ig(+a*a+ (+t(* mm-'"ai*i g+'a$i a#a%+a. 5Na$!i'(&&i+ A%A%<a+i, Fi§!(% Wa§i !%m 22;.

 Umat I$%am !a'($ mmai+*a+ -'a+ &a*#a! B ama' ma'(3 +a!i m(+*a' &a%am $m(a *)+&i$i &a+ 'a, "ai* *ti*a mm-'(a+g*a+ t'"+t(*+a *!ai'( (mma! ma(-(+ *ti*a itaita *!ai'( (mma! it( t%a! t'#((&. A%%a! SWT "'3i'ma+:

(19)

G vv ˆG J k vvjJ C vv … f Jvv   Gvv G  fvv[ G¹ J]    Gˆ [  J C Gd  f Jo [ J]   ºG \ J  J G    € J]  ¬ G[ c G ” J†  G‹ J _    J‹  • J [     fŠ YGu  J • j °  J   f[ G¹ J  J • o [ J r •o    n J‹   ˆ  

23alian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma9ru, dan men&egah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah . 5A%i Im'a+ 5>;: 110;.

BAB III

%ENUTU%

A. K4/8*&,

D+ga+ $m(a *(tamaa+ &a*#a! &i ata$, "'a'ti $)'a+g &ai &+ga+ &a*#a!+a $&a+g m+a%a+i *!i&(-a+ 'a""a+ia!, *!i&(-a+ a+g $%a%( "')'i+ta$i *-a&a A%%a! SWT &a+ *!i&(-a+ a+g $%a%( &i+a(+gi +i%ai+i%ai A%('a+ $"agai $(m"' *"ai*a+. S)'a+g &ai $+a+tia$a "'$ama A%('a+ (ga m+gaa'*a++a *-a&a )'a+g %ai+.

Ra$(%(%%a! SAW &i-'i+ta!*a+ A%%a! SWT (+t(* m+gaa* (mat+a aga' m+a&i )'a+g)'a+g a+g 'a""a+i a*+i m'*a a+g $%a%( "%aa'  &a+ m+gaa'*a+ A%('a+ $!i+gga !i&(- m'*a m+a&i 'a""a+i -(%a.

(20)

Da*#a! a&a%a! a*tiita$ "%aa' &a+ m+gaa'*a+ A%('a+ "ai* &a%am mm"aa+a, mma!ami+a, m+gama%*a++a, mm-'(a+g*a+ !(*(m!(*(m+a, &a+ *)+$i$t+ &a%am m%a*(*a+ it( $m(a. Da*#a! a&a%a! $a%a! $at( "+t(* -+gag(+ga+ *-a&a A%%a! a+g -a%i+g (tama, *a'+a &i &a%am+a $)'a+g &ai m+i+ggi*a+ *a%imatNa m%a%(i %i$a++a, ama%+a, &a+ aa*a++a *-a&a )'a+g %ai+. Di &a%am &a#a! $)'a+g &ai "'$a"a' m+g!a&a-i "'"agai (ia+ "'at $mata mata &mi m+gag(+g*a+ A%%a! SWT. Sma*i+ "'at ta+ta+ga+ &a+ (ia+ &a%am m+gag(+g*a+ A%%a! SWT, $ma*i+ "$a' &a+ m(%ia "+t(* -+gag(+ga+ it( &i $i$i A%%a! SWT.

DAFTAR %USTAKA

''8? @ @. &+&',& .9/@ 200 @03 @ 0" @202!@ C&&4*:+'&/&&,: &+&@

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di