PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

21 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5

TAHUN 2017

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

MODUL 1

PRINSIP PERAKAUNAN

KERTAS 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A,B,C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan.

4. Penggunaan kalkulatur saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah dibenarkan.

(2)

PPPpera

SSimpankira

Jawab semua soalan

1. Maklumat berikut merujuk kepada Perniagaan Navven:

Apakah prinsip yang dipatuhi oleh Perniagaan Navven? A

A

Konservatisme B Tempoh Perakaunan C Asas Perakaunan Akruan

D Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama

2. Rajah di bawah menunjukkan simpan kira merupakan sebahagian daripada proses Perakaunan. Perakaunan Simpan kira X

X adalah sebahagian proses dalam simpan kira. Apakah X? A Merekod

B Mentaksir C Merancang D Menganalisis

Perniagaan Navven tidak melaporkan keuntungan di dalam Penyata Kewangan berdasarkan jangkaan keuntungan RM450 000 yang bakal diperoleh pada bulan hadapan.

(3)

3. Antara yang berikut, manakah komponen yang betul bagi Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-Kira?

Penyata Pendapatan Kunci Kira-Kira

A Aset, Belanja Liabiliti,Ekuiti Pemilik, Hasil B Hasil, Belanja Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik C Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik Hasil, Belanja

D Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil Aset, Belanja

4. Butiran manakah merupakan liabiliti semasa perniagaan? A Insurans terdahulu

B Kadar bayaran terdahulu C Faedah atas simpanan terakru D Faedah atas pinjaman terakru

5. Maklumat berikut berkaitan Kedai Buku Umar & Asri.

Bank telah mengenakan caj bank kepada Kedai Buku Umar & Asri

Apakah dokumen sumber yang akan diterima oleh Kedai Buku Umar & Asri?

A Nota debit B Nota kredit C Makluman debit D Makluman kredit

(4)

6. Dokumen perniagaan di bawah dihantar oleh Pembekal Roti Gebu.

Apakah tujuan Pembekal Roti Gebu menghantar dokumen perniagaan tersebut? A Mengurangkan hutang Pembekal Roti Gebu.

B Mengurangkan hutang Kedai Runcit Nazurah. C Menambah hutang Pembekal Roti Gebu. D Menambah hutang Kedai Runcit Nazurah.

7. Antara yang berikut, urus niaga manakah dicatat dalam Jurnal Am? I Membeli sebuah van secara kredit untuk perniagaan.

II Membayar insurans peribadi dengan tunai perniagaan. III Mengambil tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi.

IV Membawa masuk sebuah komputer peribadi dalam perniagaan. A I dan III

B I dan IV C II dan III D II dan IV

SALINAN NOTA KREDIT NO:006 Pembekal Roti Gebu

13, Kawasan Perindustrian Kembang, 03530, Alor Setar, Kedah Kepada

Kedai Runcit Nazurah 23, Taman Uda

04540, Alor Setar, Kedah Tarikh: 4 Jun 2016

Bil Butir Jumlah

(RM) 1 Roti kosong

(rosak 45 bungkus berharga RM 45 dalam invois No:211)

45.00

JUMLAH 45.00

Aisyah Pengurus

(5)

8. Berikut adalah maklumat perniagaan Kedai Fakhrul pada 14 Jun 2017.

Kedai Fakhrul telah menerima cek berjumlah RM1 245 daripada Hakimi & Co.

Apakan catatan dalam Buku Tunai Kedai Fakhrul?

A Buku Tunai

Tarikh Butir Tunai Bank Tarikh Butir Tunai Bank

Jun 14 Kedai Fakhrul 1 245

B Buku Tunai

Tarikh Butir Tunai Bank Tarikh Butir Tunai Bank

Jun 14 Hakimi & Co

1 245

C Buku Tunai

Tarikh Butir Tunai Bank Tarikh Butir Tunai Bank

Jun 14 Kedai Fakhrul 1 245

D Buku Tunai

Tarikh Butir Tunai Bank Tarikh Butir Tunai Bank

Jun 14 Hakimi & Co 1 245

9. Maklumat di bawah diperoleh daripada Jurnal Pulangan Belian sebuah perniagaan.

Tarikh Butir Jumlah

April 10 Perniagaan Amsyar 200

20 Kedai Nabil 180

30 Y 380

Apakah Y?

A Akaun Belian B Pelbagai Pemiutang C Akaun Pulangan Belian D Jumlah Jurnal Pulangan Belian

(6)

10. Maklumat di bawah menunjukkan catatan dalam Jurnal Am Kedai Cat Ameer Malik JURNAL AM

Tarikh Butir Debit Kredit

Mac 20 Ambilan 540

Belian 540

(Ambil cat untuk kegunaan sendiri)

Apakah catatan yang perlu direkodkan dalam lejar pada tarikh tersebut?

A Akaun Ambilan Akaun Belian

Ambilan 540 Belian 540

B Akaun Ambilan Akaun Belian

Ambilan 540 Belian 540

C Akaun Ambilan Akaun Belian

Belian 540 Ambilan 540

D Akaun Ambilan Akaun Belian

Belian 540 Ambilan 540

11. Pilih pengelasan akaun yang betul

Akaun Nyata Akaun Nominal I Alatan Pejabat Iklan

II Bank Belian III Premis Perabot IV Penghutang Pemiutang

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

(7)

12. Berikut adalah petikan akaun dari lejar Kedai Syafiqah Akaun Komisen Tunai 300

Akaun Faedah

Bank 500

Bagaimanakah Akaun Komisen dan Akaun Faedah ditunjukkan di Imbangan Duga? A Imbangan Duga pada 30 April 2017

Debit Kredit

Komisen 300

Faedah 500

B Imbangan Duga pada 30 April 2017

Debit Kredit

Komisen 300

Faedah 500

C Imbangan Duga pada 30 April 2017

Debit Kredit

Komisen 300

Faedah 500

D Imbangan Duga pada 30 April 2017

Debit Kredit

Komisen 300

(8)

13. Petikan Imbangan Duga di bawah ini berkaitan dengan Perniagaan Faiz Imbangan Duga pada 31 Mei 2017

Debit Kredit

RM RM

Sewa 400

Bank 1500

Pilih maklumat yang betul tentang Imbangan Duga di atas.

A Sewa diterima RM400, Overdraf bank RM1 500 B Sewa diterima RM400, Tunai di bank RM1 500 C Sewa dibayar RM400, Overdraf bank RM1 500 D Sewa dibayar RM400, Tunai di bank RM1 500

14. Antara yang berikut, manakah kesilapan ketara dalam Imbangan Duga? A Insurans RM500 yang tersilap rekod dalam akaun Belanja Am.

B Akaun Iklan dan Akaun Sewa diterima terlebih catat sebanyak RM200 C Jualan kepada Stor Owni berjumlah RM230 yang tersalah rekod dalam akaun

Stor Owna

D Pembayaran cek RM600 untuk komisen yang dikreditkan dalam Buku Tunai dan Akaun Sewa Diterima.

(9)

15. Berikut adalah kedudukan baki akaun pada akhir tempoh perakaunan: Butir Baki

I Kadar bayaran terdahulu Kredit II Sewa diterima terakru Debit III Komisen diterima terdahulu Kredit IV Sewa terakru Debit Catatan manakah yang betul?

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

16. Insurans Perniagaan Zan Zan dibeli pada 1 Jun 2016 dengan jumlah RM1 440 untuk tempoh setahun. Tahun kewangan perniagaan berakhir pada 31 Disember 2016. Berapakah belanja insurans yang dicatat dalam Akaun Untung Rugi?

A RM120 B RM600 C RM720

D RM840

17. Di manakah faedah overdraf bank terakru akan dicatat dalam kunci kira-kira? A Aset semasa

B Liabiliti semasa C Aset bukan semasa D Liabiliti bukan semasa

(10)

18. Kedai Beg Baek menerima tunai RM838 daripada seorang penghutang yang hutangnya telah dihapuskan sebagai hutang lapuk.

Antara berikut yang manakah catatan bergu bagi urus niaga tersebut?

A Akaun Tunai RM Penghutang 838 Akaun Penghutang RM Tunai 838 B Akaun Tunai RM Penghutang 838 Akaun Penghutang RM Tunai 838 C Akaun Tunai RM Hutang Lapuk Terpulih 838

Akaun Hutang Lapuk Terpulih RM Tunai 838 D Akaun Tunai RM Hutang Lapuk Terpulih 838

Akaun Hutang Lapuk Terpulih RM Tunai 838

(11)

19. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kedai Super Dean pada 31 Disember 2016:

2016 RM

Jan. 1 Stok alat tulis 35 Dis. 31 Stok alat tulis 85

Bagi tahun kewangan 2016, jumlah alat tulis yang dibeli ialah RM 225.

Antara berikut, catatan yang manakah betul bagi merekod alat tulis ke dalam Akaun Untung Rugi?

A Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2016 RM

Alat tulis 85

B Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2016 RM

Alat tulis 175 1175

C Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2016 RM

Alat tulis 225 22 225

D Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2016 RM

Alat tulis 345 345 345

(12)

20. Maklumat di bawah diperoleh daripada Imbangan Duga Samdol Enterprise pada 31 Disember 2016.

Debit (RM) Kredit (RM) Penghutang 28 000

Hutang lapuk 400

Pada tarikh pelarasan, peruntukan hutang ragu diwujudkan sebanyak 6% atas baki penghutang.

Berapakah peruntukan hutang ragu pada 31 Disember 2016?

A RM1 704 B RM1 680 C RM1 656 D RM1 280

21. Akaun-akaun di bawah ini diambil daripada buku sebuah perniagaan. Akaun Alatan Pejabat

2016 RM

Jan 1 Baki b/b 13 600

Akaun Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat

2016 RM

Jan 1 Baki b/b 2 040 Pada 31 Disember 2016, alatan pejabat disusutnilaikan pada kadar 10% mengikut

kaedah ansuran tetap. Berapakah susut nilai terkumpul alatan pejabat pada 31 Disember 2016?

A RM1 360 B RM1 564 C RM2 244

(13)

22. Butir P direkodkan di sebelah debit dalam Penyata Bank. Apakah P?

A Dividen

B Perintah sedia ada C Faedah atas simpanan

D Bayaran terus oleh penghutang

23. Petikan Buku Tunai dan Penyata Bank berikut diperoleh daripada Restoran De Bes

Jumlah sewa telah tersalah catat dalam buku tunai. Bagaimanakah catatan ini dibetulkan dalam Buku Tunai?

A Debit RM 270 B Kredit RM 270 C Debit RM1 580 D Kredit RM1580

Buku Tunai (Ruangan Bank) 2017

Me1 5 Sewa (No. Cek 224365) 1 850

Penyata Bank

Tarikh Butir No.cek Debit Kredit Baki

2016

Mei 5 Cek 224365

RM 1 580

(14)

24. Butiran manakah yang TIDAK diambil kira dalam penyediaan Belanjawan Tunai?

I Modal

II Pinjaman bank

III Peruntukan hutang ragu

IV Membawa masuk kenderaan sebagai modal tambahan

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

25. Berikut ialah maklumat berkaitan dengan gaji bulan April 2017 Cik Hanana yang bekerja sebagai Pegawai Pemasaran di sebuah Syarikat Multisio:

RM

Gaji pokok 5 500

Elaun kerja lebih masa 1 100 Elaun perjalanan dan kerja luar 2 300 Potongan cukai berjadual 860

Kadar caruman pekerja kepada KWSP ialah 11% daripada gaji pokok. Berapakah gaji kasar Cik Hanana pada bulan tersebut?

A RM7 435 B RM8 040 C RM8 900 D RM9 155

(15)

RM Baki pada 1 Januari 2016 4 350 Faedah atas modal 1 500

Ambilan 900

Faedah atas ambilan 54 Kongsi rugi 2 120

Berapakah baki akhir akaun tersebut? A RM2 776

B RM2 884 C RM4 896 D RM7 016

27. Ben dan Boon adalah pekongsi dalam Perkongsian Double Bee yang berkongsi untung dan rugi mengikut nisbah 2:1.

Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perkongsian Double Bee: Akaun Pengasingan Untung Rugi bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2017

RM RM RM RM

Faedah atas modal: Untung bersih 15 500 Ben 2 500 Faedah atas ambilan:

Boon 1 500 Ben 80 Bonus Ben 5 000 Boon 140

Berapakah pembahagian untung atau rugi pekongsi?

Ben Boon

A Rugi RM2 240 Rugi RM4 480

B Rugi RM4 480 Rugi RM2 240

C Untung RM2 240 Untung RM4 480 D Untung RM4 480 Untung RM2 240

(16)

28. Berikut ialah Jurnal Am Perkongsian Qisha dan Iriz semasa proses pembubaran perniagaan. Jurnal Am m.s 8 Jun 30 Bank RM 5 400 RM Realisasi 5 400 ( ? )

Apakah keterangan yang sesuai untuk Jurnal Am di atas?

I Menutup akaun aset dan memindahkannya ke Akaun Realisasi II Merekod perolehan daripada jualan perabot

III Menerima bayaran daripada penghutang IV Membayar belanja realisasi

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

29. Perkongsian Izz dan Haiqal berkongsi untung dan rugi dengan nisbah 2:3.

Pada 30 April 2017, Izz dan Haiqal bersepakat untuk membubar perniagaan mereka. Akaun Realisasi Apr 30 Perabot Kenderaan Penghutang Bank 8 000 35 000 4 700 2 500 Apr 30 Bank Modal Izz Pemiutang Rugi Realisasi: Izz Haiqal 10 000 28 000 200 ? ?

Berapakah rugi realisasi yang terpaksa ditanggung oleh Izz? A RM20 800

B RM15 280 C RM12 000 D RM4 800

(17)

A Semua keuntungan perniagaan mesti diagihkan kepada pemegang saham. B Objektif penubuhan Syarikat Berhad adalah untuk memperoleh keuntungan. C Tuntutan liabiliti akan melibatkan harta peribadi pemilik jika Syarikat muflis. D Pengurusan perniagaan dikendalikan Lembaga Pengarah dan pemegang saham.

31. Modal dibenarkan Syarikat Kasturi Berhad terdiri daripada 1 000 000 unit saham biasa, RM1.00 sesaham.. Syarikat ini telah menerbitkan 600 000 saham biasa pada nilai tara dan dibayar penuh.

Pada 10 Ogos 2016, dividen interim sebanyak 5% telah dibayar.

Selepas untung bersih diketahui, Lembaga Pengarah mengisytiharkan 8% dividen akhir. Berapakah dividen akhir yang dibayar kepada pemegang sahamnya?

A RM18 000 B RM30 000 C RM48 000 D RM80 000

32. Senarai berikut merupakan pendapatan dan perbelanjaan Persatuan Rukun Tetangga Taman Sutera.

Pendapatan Perbelanjaan Hasil Modal Hasil Modal

I Menderma kepada rumah warga emas 

II Membina gelanggang badminton 

III Membeli kenderaan serba guna 

IV Menerima peruntukan kerajaan 

Antara berikut, pendapatan dan perbelanjaan yang manakah yang betul? A I dan IV

B I dan III C II dan III D II dan IV

(18)

33. Berikut ialah Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan Kelab Bola Sepak Kuala Muda yang disediakan oleh bendahari kelab.

Perbelanjaan Belian minuman Kadar bayaran Kem bola sepak Sewa padang Elaun jurulatih Alat tulis Lebihan RM 2 000 600 1 000 2 400 1 800 50 16 700 24 550 Pendapatan Yuran Untung pertandingan Jualan minuman Untung minuman Honorarium

Derma kepada rumah anak yatim

RM 18 000 400 3 600 1 250 1 200 100 . 24 550

Pengerusi kelab tidak setuju dengan Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan di atas dan meminta bantuan anda.

Berapakah Lebihan yang sebenar? A RM12 500

B RM13 100 C RM14 900 D RM15 100

34. Antara yang berikut, manakah tidak benar mengenai kesan rekod yang tidak lengkap terhadap penyata kewangan?

A Untung rugi sukar ditentukan

B Kunci kira-kira tidak dapat disediakan

C Ketepatan perekodan diragui serta tidak dapat diuji D Perbandingan prestasi perniagaan tidak dapat dilakukan

(19)

35. Pada 1 Julai 2016, Nazdhan memulakan perniagaannya dengan modal permulaan RM20 000. Kedudukan aset dan liabiliti perniagaannya pada 30 Jun 2017 ialah:

Aset Liabiliti

RM 32 000 10 250

Pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2017, pemilik telah mengambil barang niaga berjumlah RM3 680. Berapakah untung atau rugi bersih perniagaan Nazdhan bagi tempoh perakaunan tersebut?

A Untung bersih RM1 930 B Untung bersih RM5 430 C Rugi bersih RM1 930 D Rugi bersih RM5430

36. Antara berikut, yang manakah kos tetap? A Sewa kilang

B Komisen jualan C Gaji operator kilang D Belian bahan langsung

37. Data di bawah diambil daripada Firma Pengeluaran Cenderamata bagi bulan Mac 2014. RM

Belian bahan langsung 35 000 Buruh langsung 2 000 Belanja langsung 500 Kos overhed 13 800 Stok awal bahan langsung 1 200 Stok akhir bahan langsung 1 000

Berapakah kos prima Firma Pengeluaran Cenderamata di atas A RM23 900

B RM37 200 C RM37 700 D RM51 500

(20)

38. Graf di bawah menunjukkan beberapa garisan yang penting untuk menentukan Titik Pulang Modal. Kos/Hasil RM P Q 0 unit Apakah P dan Q? P Q

A Jumlah kos Kos berubah

B Jumlah hasil Kos tetap

C Jumlah hasil Kos berubah

D Jumlah kos Kos tetap

39. Antara berikut, yang manakah betul tentang perbezaan fungsi Perakaunan Pengurusan dan Perakaunan Kewangan?

Perakaunan Pengurusan Aspek Perakaunan Kewangan

A Berfokus kepada penyediaan maklumat untuk pihak dalaman

Pengguna maklumat

Berfokus pada penyediaan maklumat untuk pihak luaran B Biasanya disediakan untuk

suatu tempoh perakaunan

Kekerapan Laporan

Bergantung kepada keperluan; harian, bulanan atau tahunan C Menghitung untung rugi dan menentukan kedudukan

kewangan

Objektif penyediaan

Memastikan objektif yang dirancang tercapai tanpa

pembaziran D

Disediakan dalam bentuk ringkasan prestasi perniagaan iaitu Penyata Pendapatan dan

Kunci kira-kira

Perincian maklumat

Disediakan secara terperinci seperti maklumat tentang kos

(21)

40. Maklumat berikut diperoleh daripada Tasneem Enterprise. Nisbah Semasa = 2.35 : 1

Apakah tafsiran nisbah di atas?

A Bagi setiap RM1 aset semasa, perniagaan mempunyai RM2.35 liabiliti semasa B Bagi setiap RM1 liabiliti semasa, perniagaan mempunyai RM2.35 aset semasa C Bagi setiap RM1 aset semasa, perniagaan mempunyai RM2.35 jumlah liabiliti D Bagi setiap RM1 liabiliti semasa, perniagaan mempunyaiRM2.35 jumlah aset

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :