BARU-BARU ini heboh diperkatakan prosedur

Teks penuh

(1)

O l e h MOHAMED AZAM MOHAMED ADIL P u s a t P e n d i d i k a n P e r s e d i a a n

Institut T e k n o l o g i MARA

B

ARU-BARU ini heboh diperkatakan prosedur baru mengenai seseorang suami yang ingin kah-win lebih dari satu. Prosedur baru itu dikatakan telah diperkenalkan di Selangor yang sebelum ini adalah salah satu negeri yang mempunyai prosedur ketat dalam memberi kebenaran suami un-tuk berpoligami.

Apakah benar prosedur lama di Selangor seolah-olah menafikan hak seseorang suami untuk berpoli-gami atau Enakmen Undang-undang Keluarga Se-langor 1984 cuba mengawal amalan poligami ini?

seseorang lelaki yang ingin berpoligami hendaklah m e n y a t a k a n alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu patut dan perlu. Pemohon juga dikebendaki mengemukakan butir-buitr komitmen dan kewajipan serta kedudukan kewangan dan tang-g u n tang-g a n n y a d a n orantang-g yantang-g a k a n ditantang-gtang-guntang-gnya. Pemohon juga diminta memberi maklum sama ada izin atau pandangan isteri yang sedia ada sudah diper-olehi atau belum terhadap perkahwinan yang dica-dangkan itu.

Menyentuh keizinan atau pandangan dari isteri yang sedia ada sudah diperolehi atau tidak, penulis mendapati borang yang diperkenalkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) tidak memasukkan tandatangan isteri yang sedia ada sebenarnya telah

PENGAWALAN POLIGAMI

MELALUI UNDANG-UNDANG KELUARGA

b e r l a w a n a n dengan k e h e n d a k p e r u n t u k a n dalam seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 1984.

Mengimbas kembali sejarah dalam mengemas-kinikar amalan berpoligami, Selangor adalah negeri pertama yang mengambil langkah ini. Menurut kaedah-kaedah Pentadbiran Selangor 1962, seseorang yang hendak berpoligami hendaklah mengisi satu borang khas. Borang tersebut dapat memberi gambaran se-benar keadaan pemohon dan dari sinilah pihak Kadi a k a n m e m b u a t p e r t i m b a n g a n sama ada pemohon itu boleh melakukan keadilan atau tidak.

Ini diikuti oleh negeri Sabah pada tahun 1971 di m a n a seksyen 36 E n a k m e n Pentadbiran Undang-Undang-undang Poligami Di Malaysia

Seperti m a n a yang ketahui umum, undang-un-dang keluarga adalah biundang-un-dang kuasa negeri dan oleh kerana setiap negeri mempunyai enakmen undang-undang keluarga tersendiri dan Mahkamah Syariah yang tersendiri, maka terdapat pelbagai tafsiran dan prosedur yang dikenakan kepada mereka yang ingin kahwin lebih dari satu.

Walau bagaimanapun, boleh dikatakan peruntuk-an kebenarperuntuk-an u n t u k berpoligami mempunyai per-samaan di semua negeri kecuali sesetengah negeri memberi kelonggaran di mana tidak dimasukkan per-untukan dalam enakmen masing-masing memohon kebenaran dari isteri yang sedia ada.

Tambahan lagi, borang per-mohonan berpoligami y a n g di-perkenalkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor d i k a t a k a n tidak memerlukan t a n d a t a n g a n isteri. Meskipun p e r u n t u k a n yang wuj u d d a l a m E n a k m e n U n d a n g -undang Keluarga Selangor 1984 tidak dipinda tetapi pada peng-amatan penulis, borang tersebut seolah-olah telah melampaui per-u n t per-u k a n yang sedia ada d a l a m Enakmen tersebut.

Menurut seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 1984, s e s e o r a n g y a n g ingin berpoligami mestilah men-dapat kebenaran secara bertulis dari Hakim Syariah dengan mem-buat permohonan k e p a d a Mah-kamah Rendah Syariah.

Dalam permohonan tersebut • Permohonan poligami dipertimhangkan oleh kadi untuk memastikan keadilan

(2)

undang Islam Sabah 1971 memperuntukkan bahawa seseorang lelaki yang ingin berpoligami hendaklah terlebih dahulu mendapat keizinan dari isteri yang sedia ada secara bertulis. Pada tahun 1977, peruntukan t a m b a h a n dibuat dengan m e l e t a k k a n syarat men-dapat persetujuan bertulis dari Majlis Agama Islam Sabah.

P e r a t u r a n y a n g k e t a t t e r h a d a p mereka yang ingin berpoligami juga telah diperkenalkan di Johor, pada tahun 1978, seksyen 151(1) Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam Johor 1978 ada memperuntuk-kan bahawa lelaki yang berpoligami dan tidak me-lakukan keadilan dari sudut nafkah, pakaian, tempat tinggal dan giliran bermalam adalah melakukan ke-salahan yang boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih dari RM500 atau penjara tidak lebih dari tiga bulan atau kedua-duanya sekali.

Bukan setakat itu sahaja ma-lah menurut seksyen 15(2) mereka yang ingin berpoligami h e n d a k -lah membuat permohonan kepada Kadi Besar. Mereka yang berpoli-gami tanpa kebenaran boleh di-denda t i d a k lebih d a r i RM100 a t a u penjara tidak melebihi 15 h a r i a t a u k e d u a - d u a n y a sekali (Seksyen 15(3).

K e b e n a r a n s e c a r a b e r t u l i s juga mesti diperolehi dari Mah-kamah di Kedah di mana menurut seksyen 17(1) Enakmen Keluarga Islam Kedah 1984, dalam menen-t u k a n k e b e n a r a n b e r p o l i g a m i Mahkamah hendaklah melihat: • kemampuan terhadap

tanggung-jawab yang sedia ada dan juga yang akan menjadi tanggung-jawabnya mengikut hukum

Sya-rak;

• keupayaan untuk memberi la-yanan yang sama rata kepada semua isterinya;

• perkahwinan yang dicadangkan itu tidak a k a n m e n y e b a b k a n

Dalam menentukan

kebenaran berpoligami

Mahkamah hendaklah melihat

kemampuan terhadap

tanggungjawab yang sedia

ada dan juga yang akan

menjadi tanggungjawabnya

mengikut hukum Syarak

d h a r a r Syar'ie t e r h a d a p isteri y a n g sedia ada; dan

• p e r k a h w i n a n y a n g dicadangkan itu tidak a k a n merendahkan secara langsung atau tidak setaraf dengan kehidupan yang telah dinikmati oleh is-teri yang sedia ada dan juga tanggungan yang telah sedia ada.

Peraturan yang ketat juga diperkenalkan di Wi-layah Persekutuan dengan adanya seksyen 23 Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 di mana permohonan untuk berpoligami hen-daklah d i k e m u k a k a n kepada M a h k a m a h berserta dengan alasan-alasan yang patut bersama butir-buitr tanggungan yang sedia ada dan tidak ketinggalan sama ada keizinan dari isteri yang sedia ada sudah diperolehi atau belum.

• Taraf kehidupan isteri tidak berubah dan kehidupan yang dinikmatinya juga

tinak terjejas dengan perkahwinan suami

Mahkamah dalam menerima permohonan ini hen-daklah memanggil pemohon dan isteri yang sedia ada hadir dalam Mahkamah tertutup. Mahkamah boleh membenarkan permohonan itu jika Mahkamah ber-puas hati dengan perkara-perkara berikut:

• Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu ada-lah patut dan perlu, memandangkan keuzuran isteri yang sedia ada seperti k e m a n d u l a n , k e u z u r a n j a s m a n i , tidak layak dari sudut j a s m a n i untuk persetubuhan, sengaja engkar mematuhi perin-tah pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila; • Bahawa pemohon mempunyai k e m a m p u a n

me-nanggung isteri yang sedia ada serta tanggungan-nya dan bakal isteri baru serta tanggungan seba-gaimana yang dikehendaki dalam Hukum Syarak; • Bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan

yang adil terhadap semua isteri mengikut Hukum Syarak;

• Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak

(3)

a k a n m e n y e b a b k a n d h a r a r Syar'ie kepada isteri yang sedia ada; dan

• B a h a w a p e r k a h w i n a n y a n g d i c a d a n g k a n i t u t i d a k a k a n merendahkan secara langsung atau secara tidak langsung ta-raf kehidupan yang t e l a h di-n i k m a t i d a di-n d i j a di-n g k a k a di-n dengan m u n a s a b a h a k a n di-nikmati seterusnya oleh isteri dan tanggungannya yang sedia ada.

Walaupun kebanyakan negeri di Malaysia mengenakan syarat yang k e t a t dalam m e m b e r i ke-benaran seseorang lelaki u n t u k b e r p o l i g a m i t e t a p i k e a d a a n s e d e m i k i a n n a m p a k n y a t i d a k berlaku di Kelantan. Seksyen 19 Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan 1983 memperuntukkan b a b a w a seseorang l e l a k i t i d a k

boleh k a h w i n d e n g a n p e r e m p u a n l a i n k e c u a l i mendapat kebenaran terlebih dahulu dari Mahkamah Kadi.

T i d a k s e p e r t i n e g e r i - n e g e r i l a i n , E n a k m e n Keluarga Islam Negeri K e l a n t a n 1983 tidak mem-peruntukkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh pemohon u n t u k m e n d a p a t k e b e n a r a n d a r i Mah-kamah. Bukan setakat itu sahaja, Mahkamah Kadi di Kelantan boleh mendaftarkan perkahwinan lebih dari satu walaupun tanpa kebenaran dari Mahkamah Kadi tetapi dikenakan denda sebanyak RM300 atau penjara tidak lebih d a r i . s a t u b u l a n a t a u kedua-duanya sekali.

Melihat k e p a d a p e r u n t u k a n - p e r u n t u k a n yang sedia ada di setiap negeri, nampaknya kecuali Kel a n t a n k e b a n y a k a n n e g e r i n e g e r i Kel a i n m e m p e r -u n t -u k k a n s y a r a t - s y a r a t y a n g k e t a t d a l a m mem-benarkan seseorang lelaki untuk berpoligami. Walau b a g a i m a n a p u n semua negeri di Malaysia kecuali P a h a n g dan Melaka m e n g e n a k a n denda k e a t a s m e r e k a yang berpoligami t a n p a k e b e n a r a n dari Mahkamah.

Sebagai contohnya negeri Perlis adalah negeri yang mengenakan denda yang paling berat ke atas mereka yang berpoligami tanpa kebenaran. Seksyen 126 Enakmen Pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam Perlis memperuntukkan denda tidak melebihi RM1,000 a t a u penjara t i d a k melebihi tiga t a h u n atau kedua-duanya sekali, manakala menurut Sek-syen 131 E n a k m e n b e r k e n a a n , suami yang tidak berlaku adil boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali.

Bagi negeri Pahang dan Melaka pula, kedua-dua negeri ini tidak mempunyai sebarang penalti bagi mereka yang melakukan poligami tanpa kebenaran M a h k a m a h tetapi m e m p u n y a i p e r u n t u k a n denda

Seksyen 19

Enakmen Keluarga

Islam Negeri Kelantan

1983 memperuntukkan

bahawa seseorang

lelaki tidak

boleh kahwin dengan

perempuan lain

kecuali mendapat

kebenaran terlebih

dahulu dari

Mahkamah Kadi

bagi suami yang tidak melakukan keadilan.

Seksyen 108 Undang-undang K e l u a r g a I s l a m M e l a k a 1983 m e n e t a p k a n h u k u m a n p e n a l t i tidak melebihi RM500 atau penjara tidak melebihi empat bulan atau k e d u a - d u a n y a sekali sekiranya seseorang suami tidak memberi keadilan t e r h a d a p isteri-isteri-nya.

M a n a k a l a d i P a h a n g pula s e s e o r a n g s u a m i y a n g t i d a k memberi keadilan kepada isteri-i s t e r isteri-i n y a boleh d isteri-i d e n d a t isteri-i d a k melebihi RMl,000 a t a u penjara tidak melebihi satu bulan.

K a l a u d i l i h a t k e p a d a per-u n t per-u k a n per-u n d a n g - per-u n d a n g y a n g sedia ada di semua negeri di Ma-laysia, d a p a t dikatakan bahawa walaupun terdapat negeri-negeri yang tidak mengenakan apa-apa p e n a l t i k e a t a s m e r e k a y a n g berpoligami t a n p a kebenaran tetapi wujud peruntukan penalti ke atas suami yang tidak melakukan keadilan ke atas isteri-isterinya.

Undang-undang Poligami Di Negara-negara Islam

Sebenarnya peraturan ketat yang dikenakan ke atas seseorang lelaki untuk beristeri lebih dari se-orang b u k a n s a h a j a d i p e r k e n a l k a n di Malaysia. Boleh dikatakan di kebanyakan negara-negara Islam y a n g lain j u g a t u r u t m e m p e r k e n a l k a n u n d a n g -u n d a n g bagi mengawal a m a l a n poligami. T-uj-uan diperkenalkan p e r a t u r a n ini b u k a n l a h u n t u k me-nafikan h a k s e s e o r a n g l e l a k i I s l a m u n t u k ber-poligami tetapi cuba mengawasi agar isteri-isteri diberi layanan yang sewajarnya.

Di Pakistan, seksyen 6(1) Muslim Family Law

Ordinance 1961 memperuntukkan bahawa "tiada

se-seorang sewaktu i k a t a n p e r k a h w i n a n n y a berkah-win lain kecuali mendapat persetujuan dari Majlis Hakam. Perkahwinan dengan perempuan lain tanpa kebenaran dari Majlis Hakam tidak boleh didaftar-kan di bawah Ordinan ini".

J u s t e r u itu, seseorang suami yang berkahwin dengan wanita lain tanpa persetujuan Majlis Hakam dianggap tidak sah di sisi undang-undang walaupun pada H u k u m S y a r a k ia adalah sah. Seksyen 6(2) Ordinan berkenaan juga menggariskan permohonan untuk mendapatkan kebenaran hendaklah diserah-kan kepada Pengerusi Majlis berserta yuran yang telah ditetapkan.

Permohonan tersebut j u g a mestilah mengepil-k a n s e mengepil-k a l i a l a s a n mengepil-k e p a d a p e r mengepil-k a h w i n a n yang dicadangkan itu dan sama ada persetujuan daripada i s t e r i y a n g s e d i a a d a s u d a h d i p e r o l e h i a t a u tidak. Seterusnya seksyen 6(3) Ordinan berkenaan

(4)

m e m p e r u n t u k k a n b a h a w a P e n g e r u s i Majlis hen-daklah meminta pemohon dan j u g a isteri pemohon u n t u k melantik wakil dalam Majlis H a k a m yang a k a n d i t u b u h k a n . Setelah Majlis H a k a m ini ber-sidang dan mendapati permohonan untuk berkahwin lain itu perlu, p a t u t d a n s e s u a i , boleb memberi kebenaran kepada perkahwinan yang dicadangkan itu.

Muslim Family Law Ordinance 1961 juga

mem-peruntukkan penalti dan kesan ke atas mereka yang berpoligami tanpa k e b e n a r a n Majlis H a k a m . Sek-syen 6(5) Ordinan berkenaan memberi kuasa kepada Majlis Hakam u n t u k m e n g a r a h k a n b a y a r a n mas kahwin sama ada tunai atau hutang dengan segera ke atas isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.

Jika pihak berkenaan gagal berbuat demikian, t u n t u t a n boleh dibuat k e r a n a ia dianggap seperti hutang. Ordinan ini juga menghukum mereka yang melanggar p e r a t u r a n yang d i t e t a p k a n di m a n a ia boleh dipenjara sehingga satu tahun atau denda se-hingga 5,000 rupee atau kedua-duanya sekali.

Peraturan ketat dalam membenarkan seseorang lelaki berpoligami boleh juga dilihat di negara Syria di mana seksyen 17 Syrian Law of Personal Status

1953 memberi k u a s a k e p a d a Kadi u n t u k menolak

permohonan seseorang lelaki yang sudah beristeri untuk berpoligami seandainya dapat drbuktikan ba-hawa beliau tidak btrkeupayaan untuk menanggung nafkah isteri lebih dari satu.

Manakala di negara Jordan pula, seksyen 21

Jor-danian Law of Family Rights 1951 ( P i n d a a n

1976) yang kini dikenali dengan Jordanian Law of

Personal Status m e m b e r i h a k k e p a d a s e s e o r a n g

isteri untuk msndapatkan pembubaran perkahwinan melalui mahkamah sekiranya suaminya berkahwin lain tanpa kebenaran dan pengetahuannya. Seksyen 31 Morocon Code j u g a m e m p e r k e n a l k a n prosedur yang labih kurang sama dengan yang diperuntuk-kan di Jordan. Sekiranya persetujuan tidak diberi dalam berpoligami, pihak Kadi a k a n melihat sama ada perkahwinan kedua itu boleh m e m u d a r a t k a n i s t e r i p e r t a m a . S e k i r a n y a i a

menyebabkan apa-apa kemuda-ratan, pihak isteri pertama boleh memohon k e p a d a M a h k a m a h untuk mendapatkan pembubaran perkahwinannya.

Melihat kepada p e r u n t u k a n yang wujud di J o r d a n dan Ma-ghribi, ia m e n y e r u p a i s a r a n a n yang dikemukan oleh Egyptian

National Committee for Women

supaya sesebuah perkahwinan itu akan terbubar secara automatik s e a n d a i - n y a s e s e o r a n g s u a m i berkahwin lain tanpa kebenaran isteri per-tama. Mereka memohon supaya satu perjanjian di bawah lafaz t a k l i k d i b u a t d i m a n a s e s e o r a n g s u a m i y a n g b a r u

• Isteri dapat menerima amalan poligami sekiranya ia

dilakukan dengan memenuhi syarat yang digariskan oleh hukum syarak dan negara

berkahwin melafazkan taklik memberi kuasa kepada M a h k a m a h m e m b u b a r k a n sesebuah perkahwinan apabila seseorang isteri dapat membuktikan bahawa suaminya telah berkahwin lain tanpa kebenarannya. Tetapi cadangan ini tidak menjadi kenyataan setelah dibantah oleh orang ramai termasuk Syeikh al-Azhar Gad al-Haq Ali Gad al-Haq.

Berbeza dengan Tunisia dan Turki yang meng-haramkan langsung amalan poligami. Seksyen 18

Tu-nisian Code of Personal Status 1956 tidak

mem-benarkan mana-mana lelaki untuk berpoligami. Se-s i a p a y a n g d i d a p a t i b e r k a h w i n l a i n Se-s e d a n g k a n perkahwinannya belum dibubarkan mengikut un-dang-undang atau masih dalam ikatan perkahwinan boleh dikenakan hukuman penjara satu tahun atau denda 240,000 francs atau kedua-dua sekali walau-pun per-kahwinan k e d u a itu bercanggah dengan undang-un-dang.

Kes-kes Poligami • Kes di Malaysia

Aisyah bte Abdul Rauf lwn Wan Mohd Yusof bin Wan Othman (JH Jld. VP, Bhg II1991 152)

Kes ini adalah salah satu kes y a n g cuba m e n e r a n g k a n gam-b a r a n jelas mengenai keadilan d a l a m poligami s e p e r t i y a n g d i k e h e n d a k i dalam seksyen 23 E n a k m e n U n d a n g - u n d a n g Ke-luarga Islam Selangor 1984.

Dalam kes ini Wan Mohd Yusof bin Wan Othman bertindak seba-gai responden/plaintif mempu-nyai seorang isteri bernama Ai-syah bte Abdul Rauf yang ber-tindak sebagai perayu/defenden. Mereka b e r n i k a h p a d a 20 Ok-tober 1975 dan dikurniakan dua orang cahaya mata. Aisyah tidak bersetuju dengan hasrat suami-n y a u suami-n t u k b e r k a h w i suami-n d e suami-n g a suami-n Noorkumalasari bte Mohd Taib

Berbeza dengan Tunisia

dan Turki yang

mengharamkan

langsung amalan

poligami. Seksyen 18

Tunisian Code of

Personal Status 1956

tidak membenarkan

mana-mana lelaki

untuk berpoligami

MENARA • MAC 1997 • IS

(5)

sebagai isteri kedua. Wan Mohd Yusof dalam hal ini telah memohon u n t u k m e n d a p a t kebenaran secara bertulis dari Yang Arif Hakim Mahkamah Rendah Syariah mengikut seksyen 23 E n a k r n e n Undang-undang Keluarga Islam Selangor 1984.

Pada peringkat awal perbicaraan kes ini di Mah-kamah Rendah Syariah, Yang Arif Hakim telah mem-beri kebenaran kepada Wan Mohd Yusof untuk ber-kahwin lain setelah berpuas hati dengan alasan dan keterangan yang diberikan oleh Wan Mohd Yusof. Dalam hal ini Yang Arif Hakim berpendapat bahawa "dari segi pendapatan dan perbelanjaan pemohon, be-liau didapati berkemampuan. Lagipun, pemohon ada memberikan hujah bahawa beliau akan berlaku adil dan melayan isterinya secara saksama."

Kebenaran ini membuatkan Aisyah tidak puas hati dan seterusnya membuat rayuan ke peringkat Mah-kamah Jawatankuasa Ulang Bicara di bawah seksyen 23(6) Enakrnen Berkenaan. Dalam membuat keputusan ini, Hakim-hakim Jawatankuasa Ulang Bicara telah memutuskan bahawa "kesemua empat syarat di bawah seksyen 23(4) Enakrnen Undang-undang Keluarga Is-lam Selangor (Pindaan) 1988 adalah sama penting dan justeru itu hendaklah dibuktikan secara berasing-an. Responden hanya dapat membuktikan syarat (b) sahaja tidak dalam syarat-syarat (a), (c) dan (d)."

Berdasarkan alasan ini Mahkamah telah meno-lak kebenaran yang diberikan oleh Mahkamah Ren-dah Syariah sebelum ini dan tidak membenarkan res-ponden untuk berkahwin seorang lagi.

Apa yang menarik perhatian ramai ialah dalam isu ini hangat diperkatakan oleh orang ramai, berita gempar mengatakan bahawa Wan Mohd Yusof telah berkahwin dengan Noorkumalasari di Kuala Tereng-ganu pada pertengahan Mac 1991.

Persoalannya sekarang ialah bagaimanakah Wan Mohd Yusof dibenarkan berpoligami sedangkan di Selangor beliau gagal berbuat demikian.

Jawapannya mudah, kerana undang-undang ke-luarga adalah bidang kuasa negeri dan ini sudah pasti peruntukan poligami dalam Enakrnen Undang-un-dang Keluarga Terengganu tidak meletakkan syarat-syarat yang ketat seperti yang terdapat di negeri Se-langor.

Dalam Enakrnen Undang-undang Keluarga Te-rengganu, seseorang yang hendak berkahwin lebih daripada satu hanya perlu mendapatkan kebenaran daripada Hakim Mahkamah Syariah di Terengganu dan persoalan p e r m a s t a u t i n a n tidak timbul sama ada pemohon tinggal di negeri Terengganu a t a u tidak. Tambahan pula syarat peruntukan sama ada sudah mendapat keizinan oleh isteri yang sedia ada tidak terdapat dalam Enakrnen di negeri Terengganu. • Kes di Singapura

Ayisha Begum lwn Hajiah Maideen [1983] 3 MLJ xiv; lihat juga JH Jld VII Bhg. I Mac 1990)

Dalam kes ini Mahkamah Rayuan Syariah Singa-pura telah menolak t u n t u t a n seorang suami untuk berpoligami di atas alasan bahawa pihak suami telah

Dalam Enakrnen

Undang-undang Keluarga Terengganu.

seseorang yang hendak berkahwin

lebih daripada satu hanya perlu

mendapatkan kebenaran

daripada Hakim Mahkamah

Syariah di Terengganu

gagal membuktikan pengakuan yang telah be lakukan sebelum ini di Mahkamah Syariah.

Sebenarnya pihak suami yang merupakan responden t e l a h berkahwin dengan pihak perayu India pada bulan 12 Mac 1980. Responden telah balik ke Singapura selepas perkahwinan tersebut tapi kerap pulang ke India untuk tinggal bersama isteri dan anak-anaknya buat beberapa bulan.

P a d a t a h u n 1986 pihak responden telah jatuh cinta dengan seorang janda yang mempunyai orang anak lalu memohon kebenaran daripada pihak M a h k a m a h Syariah untuk berkahwin dengannya. Pihak Kadi telah menulis surat kepada pihak perayu untuk mendapat pendapatnya.

Pihak perayu dalam jawapannya tidak bersetuju dengan cadangan suaminya. Yang Arif Kadi, setelah menimbang keadaan kes itu termasuk sebab bantahan

oleh pihak perayu telah memberi keizinan kepada pihak responden untuk berkahwin seorang lagi.

Yang Arif Kadi berpendapat bahawa pendapatan responden S$l,500 sebulan cukup untuk menanggung kedua-dua isterinya. la berdasarkan bahawa pihak responden mengirimkan Rs 1,000 setiap bulan kepada isteri dan anak-anaknya di India dan beliau sanggup menambah nafkah itu kepada Rs 1,500 sebulan.

Yang Arif Hakim juga berpendapat bahawa dengan perkahwinan pihak responden dengan janda tersebut di Singapura akan dapat membantu janda tersebut yang memerlukan pertolongan hidup dan akan hidup dalam keadaan baik.

Pada akhir keputusan kes ini, Yang Arif Hakim berkata bahawa perkahwinan yang dicadangkan pihak responden itu tidak akan menjejaskan kedudukan pihak perayu kerana beliau telah sekian 1ama hidup sedemikian di mana beliau berada di India dan suaminya di Singapura. Pihak perayu telah bersetuju terhadap keputusan Yang Arif Kadi itu.

Jawatankuasa Rayuan Mahkamah Rayuan Syariah Singapura dalam rayuan yang dibuat oleh piahk perayu mempersoalkan sama ada pihak suami dan pihak responden mempunyai kemampuan untuk menyara isteri kedua dan lebih-lebih lagi sama ada boleh melakukan keadilan terhadap kedua-dua isterinya. Pihak Jawatankuasa Rayuan juga tidak berpuas dengan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak responden bahawa beliau mampu untuk menyara

(6)

orang isteri dengan peralatan r u m a h yang berbeza. Dari kedua-dua alasan di atas, dapat disimpulkan bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Singapura tidak m e m b e n a r k a n p i h a k r e s p o n d e n u n t u k berkahwin seorang lagi, bukan k e r a n a beliau dibuktikan tidak dapat melakukan keadilan, t e t a p i telah tidak ber-kata benar di Mahkamah Rendah Syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan perbincangan di atas dapatlah di-simpulkan bahawa poligami merupakan suatu yang diharuskan oleh Syarak seperti m a n a yang terkan-dung dalam Surah an-Nisa' ayat 3:

Yang bermaksud:

"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di an-t a r a isan-teri-isan-teri k a m u sekalipun k a m u bersungguh-sungguh (hendak melakukannya); oleh itu, jangan-l a h k a m u c e n d e r u n g d e n g a n m e jangan-l a m p a u - jangan-l a m p a u (berat sebelah k e p a d a isteri yang k a m u sayangi) sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung (di awang-awang); dan jika kamu m e m p e r b a i k i ( k e a d a a n y a n g p i n c a n g i t u ) , d a n memelihara diri (daripada perbuatan yang zalim), m a k a sesungguhnya Allah a m a t pengampun, lagi amat mengasihani."

Memang s u k a r untuk melakukan keadilan. Ini diceritakan sendiri oleh Aisyah dalam satu Hadis: "Sesungguhnya Rasulullah telah mengahwiniku pada bulan Syawal d a n bergaul d e n g a n k u p a d a bulan Syawal. Dan tidak adalah ada seseorang pun antara isteri-isteri baginda yang lebih dikasihi lebih dari diriku." Dari Hadis ini dapat menunjukkan kepada k i t a b e t a p a R a s u l u l l a h s.a.w y a n g m a k s u m dan terpelihara itu pun nampaknya tidak dapat melaku-kan keadilan dalam persaaan kasih sayang. Justeru itu, p a r a fuqaha t i d a k m e n s y a r a t k a n adil dalam kasih sayang kerana ia suatu yang abstrak.

Apakah dengan alasan ini boleh membawa ke-pada pengharaman poligami. Apakah Malaysia mahu mengikuti jejak langkah negara Tunisia dan Turki yang m e n g h a r a m k a n langsung a m a l a n poligami? Apakah dengan pengharaman itu dapat menyelesai-kan masalah sosial yang semakin hari semakin gen-ting?

Penulis beranggapan bahawa manusia yang ra-sional akalnya dapat menerima amalan poligami se-andainya ia dilakukan dengan memenuhi syarat yang digariskan oleh hukum Syarak dan juga negara. Dalam hal ini, sekiranya prosedur yang dikatakan itu tidak dapat memberi keadilan maka perlulah kerajaan mem-perkenalkan peraturan dan prosedur yang lebih ke-tat. Kalau perbezaan peruntukan yang wujud di antara satu negeri dengan negeri lain merupakan "loopholes' undang-undang maka penulis beranggapan ia mesti diselaraskan oleh kerajaan supaya martabat dan hak keadilan wanita dapat dipertahankan. Jangan sama sekali disebabkan pentadbiran yang k u r a n g cekap serta peraturan yang lebih memihak kepada lelaki se-hinggakan boleh mengurangkan keadilan ke a t a s wanita menyebabkan keharusan poligami itu diang-gap salah.

Tetapi dalam keadaan tertentu berdasarkan

mas-lahah 'ammah kerajaan boleh tidak membenarkan

poligami diamalkan tetapi ia tidaklah boleh berbuat demikian pada peringkat kebangsaan malah adalah lebih baik dibuat secara individual. Itu pun kalau M a h k a m a h Syariah d a p a t menjalankan tugasnya dengan adil. Tetapi pada pengamatan penulis dari dua kes yang dibawa di atas cukup menggambarkan be-tapa lemahnya dan cepatnya Mahkamah Rendah Sya-riah meluluskan permohonan seseorang lelaki untuk berpoligami yang secara zahirnya tidak mengikut sya-rat yang ada dalam undang-undang keluarga Islam.

MENARA • MAC 1997 • 17

Yang bermaksud:

"Dan j i k a k a m u t a k u t t i d a k b e r l a k u adil ter-hadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), m a k a berkahwinlah (de-ngan) sesiapa y a n g k a m u b e r k e n a n d a r i perem-puan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemu-dian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di a n t a r a isteri-isteri k a m u ) m a k a (berkahwinlah de-ngan) seorang sahaja, a t a u (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu ada-lah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman."

Ayat ini menggariskan sa€u prasyarat yang amat penting bagi memberi keharusan seseorang lelaki un-tuk berkahwin lebih dari seorang. Syarat yang paling penting ialah melakukan keadilan. Dalam hal ini, ayat tersebut telah menetapkan sekiranya dikhuatin tidak akan dapat melakukan adil m a k a disuruh kahwin se-orang sahaja. Prasyarat ini memang terkandung da-lam seksyen 23 Enakmen Undang-undang keluarga Is-lam Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan 1984. Memang benar untuk berlaku adil bukannya mu-dah. Seperti pepatah mengatakan ia mudah dilafazkan tetapi susah dihayati k e r a n a melakukan keadilan ke atas dua isteri a t a u lebih m e r u p a k a n suatu yang subjektif. Ini diakui dalam Surah an-Nisa' ayat 129 :

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :