Visum Et Repertum

Teks penuh

(1)

POLRI DAERAH SUMATERA SELATAN POLRI DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAK

RUMAH SAKIT BHAYIT BHAYANGKARA TK ANGKARA TK III PALEMBANGIII PALEMBANG Jln. Jend. Sudirman KM 4!

Jln. Jend. Sudirman KM 4! Palem"an# $%%%%Palem"an# $%%%%

Palembang, 19 Desember 2017 Palembang, 19 Desember 2017  No.  No. : -: -L Laammppiirraann : : --P

Peerriihhaall : : HHaassiil l PPeemmeerriikkssaaaan n JJeennaazzaah h aa..nn. . !!rr""aa

&ISUM ET REPERTUM &ISUM ET REPERTUM Pr' Ju()i)ia Pr' Ju()i)ia Ra*a(ia Ra*a(ia

Pa#a hari ini, enin, $anggal sembilan belas b!lan Desember $ah!n #!a rib! $!%!h belas Pa#a hari ini, enin, $anggal sembilan belas b!lan Desember $ah!n #!a rib! $!%!h belas  p!k!l

 p!k!l sembilan sembilan $iga $iga p!l!h p!l!h &&ak$! ak$! 'n#onesia 'n#onesia (ara$, (ara$, ber$empa$ ber$empa$ #i #i )!mah )!mah aki$ aki$ (ha"angkara(ha"angkara Palembang, melal!i permin$aan *is!m e$ reper$!m +epolisian Negara )ep!blik 'n#onesia Palembang, melal!i permin$aan *is!m e$ reper$!m +epolisian Negara )ep!blik 'n#onesia D

Daaeerarah h !!mmaa$$eerra a elelaa$$aan n DDiirreekk$$oorara$ $ ))eeseserrse se ++ririmmiinnaal l mm!!m m ##enenggaan n nnoommoor r  )101''2017)eskrim,

)101''2017)eskrim, $elah #ilak!kan pemeriksaan l!ar oleh #r. 'n#ra "ak$i Nas!$ion,$elah #ilak!kan pemeriksaan l!ar oleh #r. 'n#ra "ak$i Nas!$ion, p./

p./, , #ok$#ok$er er orenorensik sik Depar$eDepar$emen men 'lm! 'lm! +e#ok+e#ok$eran $eran /oren/orensik sik )!mah aki$ )!mah aki$ (ha"a(ha"angkangkarara ingka$ ''', #iban$! oleh #ok$er polisi ) (ha"angkara, #ok$er m!#a /ak!l$as +e#ok$eran ingka$ ''', #iban$! oleh #ok$er polisi ) (ha"angkara, #ok$er m!#a /ak!l$as +e#ok$eran ni*ersi$as rii%a"a s$ase orensik perio#e #elapan belas Desember #!a rib! $!%!h belas ni*ersi$as rii%a"a s$ase orensik perio#e #elapan belas Desember #!a rib! $!%!h belas sampai lima belas Jan!ari #!a rib! $!%!h belas #an #ok$er m!#a gigi /ak!l$as +e#ok$eran sampai lima belas Jan!ari #!a rib! $!%!h belas #an #ok$er m!#a gigi /ak!l$as +e#ok$eran ni*ersi$as rii%a"a s$ase orensik 

ni*ersi$as rii%a"a s$ase orensik  perio#e  perio#e #elapan #elapan belas belas Desember Desember #!a #!a rib! rib! $!%!h $!%!h belasbelas sampai lima belas Jan!ari #!a rib! $!%!h sampai lima belas Jan!ari #!a rib! $!%!h belas---elah melak!kan pemeriksaan l!ar $erha#ap %enazah, "ang men!r!$ ke$erangan 3is!m elah melak!kan pemeriksaan l!ar $erha#ap %enazah, "ang men!r!$ ke$erangan 3is!m e$ )eper$!m $er$era sebagai e$ )eper$!m $er$era sebagai berik!$:--- Nama

 Nama : !r"a---: !r"a--- ---Jen

Jenis is +el+elamiaminn : : LakLaki-lai-laki--ki--- ----

mm!!rr : 4: 45 $5 $aahh!!nn--- --+ear

+earganegganegaraanaraan : : 'n#on'n#onesia----esia--- ----6

6ggamamaa :: 's'sllaamm--- ---6

6llaammaa$$ : J: Jaallan an ++i i ee##e 'e 'nng g !!rro no noo. . 118899, +, +eell. . 882 2 ''lliirr, P, Paalleemmbbaanngg--- ---6#ap!n hasil pemeriksaan sebagai 6#ap!n hasil pemeriksaan sebagai berik!$:---PEMERIKSAAN

(2)

---1. Label #an egel a"a$ : i#ak a#a---2. Pemb!ngk!s a"a$ : +an$ong k!ning #engan lambang bak$i h!sa#a---8. Pen!$!p a"a$ : i#ak a#a---4. Pakaian a"a$ : (a%! keme%a merah mo$i ko$ak-ko$ak p!$ih bir!, merk  

abrielle, !k!ran . elana %eans pen#ek arna merah $erl!m!ri #arah, #engan merk 'n$ernasional &orl#, $i#ak  a#a !k!ran. 'ka$ pinggang arna ;okela$ $ransparan #engan merk

!ess---5. Perhiasan : in;in berarna keperakan #engan ba$! berarna hi%a! p!;a$ pa#a %ari $engah kanan---<. (en#a #i samping $!b!h korban : ang pe;ahan #!a p!l!h rib! r!piah sa$! lembar, sep!l!h rib! r!piah #!a lembar, lima rib! r!piah $iga lembar, #an #!a rib! r!piah sa$! lembar. +ar$! 'n#onesia Pin$ar a$as nama 'n#ah. +ar$! an#a Pen#!#!k a$as nama !r"a---7. Posisi a"a$ : a"a$ #alam posisi $erlen$ang---=. an#a-$an#a +ema$ian---a. Lebam ma"a$ : 6#a, $er#apa$ lebam ma"a$ berarna bir! ke!ng!an #i

 p!ngg!ng sampai bokong, $i#ak hilang #engan  penekanan--- b. +ak! ma"a$ : 6#a, $er#apa$ pa#a anggo$a gerak a$as #an baah,

s!kar #ilaan---;. Pemb!s!kan : i#ak a#a---9. '#en$iikasi !m!m : Di$em!kan sesosok ma"a$ laki-laki, ber!m!r empa$  p!l!h lima $ah!n, peraakan k!r!s #engan pan%ang  ba#an sera$!s enam p!l!h lima sen$ime$er, arna k!li$

(3)

;okela$, ramb!$ hi$am, l!r!s, #an $i#ak m!#ah #i;ab!$, s!#ah #is!na$---10. '#en$iikasi kh!s!s : a$o h!r! >)? pa#a #a#a kanan a$as !k!ran pan%ang $iga sen$ime$er, lebar #!a sen$ime$er, le$ak enam koma lima sen$ime$er #ari garis $engah $!b!h, pa#a sela iga ke#!a. a$o h!r! >? pa#a #a#a kanan a$as !k!ran  pan%ang #!a koma lima sen$ime$er, lebar #!a

sen$ime$er, le$ak empa$ sen$ime$er #ari garis $engah $!b!h, pa#a sela iga kelima---A. Pemeri+(aan Luar---1. +epala : ime$ris, ramb!$ l!r!s, arna hi$am, $i#ak m!#ah

#i;ab!$, pan%ang ramb!$ lima sen$ime$er. i#ak  $er#apa$ pa$ah $!lang pa#a perabaan #an $i#ak $er#apa$ $an#a kekerasan---2. &a%ah : ime$ris. er#apa$ #!a l!ka robek #an sa$! l!ka memar. L!ka robek ' pa#a pipi kanan #engan $epi $i#ak  ra$a, s!#!$ r!n;ing, garis ba$as l!ka $era$!r, $i#ak a#a  %emba$an %aringan, $i#ak a#a memar #i seki$ar l!ka,

!k!ran pan%ang sa$! koma $!%!h sen$ime$er, lebar nol koma empa$ sen$ime$er, ke#alaman nol koma $iga sen$ime$er, le$ak #elapan sen$ime$er #ari garis $engah $!b!h. L!ka robek '' pa#a rahang kanan #engan $epi $i#ak ra$a, s!#!$ r!n;ing, garis ba$as l!ka $era$!r, $i#ak  a#a %emba$an %aringan, $i#ak a#a memar #i seki$ar l!ka, !k!ran pan%ang #!a sen$ime$er, lebar nol koma lima sen$ime$er, ke#alaman nol koma $iga sen$ime$er, le$ak  enam sen$ime$er #ari garis $engah $!b!h. L!ka memar   pa#a rahang kanan baah, !k!ran pan%ang sa$!

sen$ime$er, lebar nol koma lima sen$ime$er, le$ak #!a sen$ime$er #ari garis $engah

(4)

8. a$a : a$a kanan #an kiri #alam kea#aan se#iki$ $erb!ka. elap!$ kelopak ma$a sanga$ p!;a$. elap!$ bening ker!h. Lensa ker!h. elap!$ pelangi berarna ;okla$---4. Hi#!ng : ime$ris, $i#ak a#a ;airan "ang kel!ar #ari ke#!a

l!bang hi#!ng. i#ak $er#apa$ pa$ah $!lang pa#a  perabaan. i#ak $er#apa$ $an#a kekerasan---5. elinga : ime$ris. i#ak a#a ;airan "ang kel!ar #ari ke#!a

l!bang $elinga. i#ak $er#apa$ $an#a kekerasan---<. !l!$ : ime$ris, m!l!$ #alam kea#aan $er$!$!p, berarna

kebir!an. Li#ah #alam kea#aan $ergigi$. i#ak $er#apa$  pa$ah $!lang rahang a$as #an baah. er#apa$ gigi $ir!an pen!h pa#a rahang a$as--- a$as--- D8 a$as---  6 6 6  6 6    6 

= 7 < 5 4 8 2 1 1 2 8 4 5 < 7 = = 7 < 5 4 8 2 1 1 2 8 4 5 < 7 = D8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 +e$erangan:

: sound , : ner!p$e#, : Hilang, 6: isa 6kar, P: alposisi, 6: 6$risi@ D: +aries 1 : gigi seri ' 2 : gigi seri '' 8 : gigi $aring---4 : gigi geraham ke;il ' 5 : gigi geraham ke;il '' < : gigi geraham besar '--7 : gigi geraham besar '' = : gigi geraham besar '''--- +esimp!lan:--- Pa#a gigi a$as kanan $er#apa$ a$risi pa#a gigi seri ', gigi seri '', gigi $aring, gigi geraham ke;il ' #an gigi geraham ke;il ''--- Pa#a gigi a$as kanan $er#apa$ gigi hilang pa#a gigi geraham ke;il '' #an gigi geraham  besar '', #an gigi geraham besar ''' --- Pa#a gigi a$as kanan $er#apa$ karies D $iga pa#a gigi geraham besar '--- Pa#a gigi a$as kiri $er#apa$ a$risi pa#a gigi seri '' #an gigi $aring--- Pa#a gigi a$as kiri $er#apa$ sisa akar pa#a gigi geraham besar ''--- Pa#a gigi baah kanan $er#apa$ a$risi pa#a gigi seri ', gigi seri '', gigi $aring, gigi

geraham ke;il ', gigi geraham ke;il '', #an gigi geraham besar '--- Pa#a gigi baah kanan $er#apa$ sisa akar pa#a gigi geraham besar ''--- Pa#a gigi baah kanan $er#apa$ karies D $iga pa#a gigi geraham besar '''--- Pa#a gigi baah kiri $er#apa$ a$risi pa#a gigi seri ', gigi seri '', #an gigi $aring--- Pa#a gigi baah kiri $er#apa$ sisa akar pa#a gigi geraham ke;il ', gigi geraham ke;il

'', gigi geraham besar ', gigi geraham besar '', #an gigi geraham besar '''

(5)

7. Leher : ime$ris, $i#ak $er#apa$ $an#a-$an#a pa$ah $!lang pa#a  perabaan. i#ak $er#apa$ $an#a kekerasan---=. Da#a : ime$ris, $i#ak $er#apa$ $an#a-$an#a pa$ah $!lang pa#a

 perabaan. i#ak $er#apa$ $an#a kekerasan---9. Per!$ : ime$ris, #a$ar, $eraba lemas. i#ak $er#apa$ $an#a

kekerasan. i#ak $er#apa$ $an#a-$an#a pemb!s!kan---10. 6la$ +elamin : Jenis kelamin laki-laki, s!#ah #is!na$, $er#apa$ ramb!$

kemal!an, l!bang kemal!an $i#ak a#a kelainan, $i#ak  a#a sperma kel!ar #ari kemal!an. i#ak $er#apa$ $an#a kekerasan---11. P!ngg!ng : ime$ris, $er#apa$ lebam ma"a$ pa#a p!ngg!ng bagian

a$as #an p!ngg!ng bagian baah, arna bir! ke!ng!an, $i#ak hilang #engan penekanan. i#ak  $er#apa$ $an#a-$an#a pa$ah $!lang. i#ak $er#apa$ $an#a kekerasan---12. (okong : ime$ris, $i#ak $er#apa$ $an#a-$an#a pa$ah $!lang pa#a

 perabaan, $i#ak $er#apa$ $an#a kekerasan---18. D!b!r : i#ak $er#apa$ $an#a kekerasan a$a!p!n l!ka. i#ak  

#i$em!kan $in%a "ang kel!ar #ari #!b!r---14. 6nggo$a erak 6$as :

---+anan : ime$ris, %ari $angan berk!k! pen#ek berarna p!;a$. er#apa$ l!ka robek pa#a sik! kanan bagian l!ar  #engan ben$!k $i#ak $era$!r, $epi $i#ak ra$a, garis ba$as l!ka $i#ak $era$!r, $i#ak a#a %emba$an %aringan, $i#ak  a#a memar #i seki$ar l!ka, !k!ran pan%ang sa$! koma lima sen$ime$er, lebar sa$! sen$ime$er. L!ka memar   pa#a lengan kanan baah bagian l!ar, !k!ran pan%ang

#!a sen$ime$er, lebar sa$! sen$ime$er---+iri : ime$ris, %ari $angan berk!k! pen#ek berarna

(6)

15. 6nggo$a erak (aah : ---+anan : ime$ris, %ari $angan berk!k! pen#ek berarna p!;a$. Pa#a selangkangan kanan $er#apa$ l!ka $!s!k $epi ra$a, garis ba$as l!ka $era$!r, $i#ak a#a %emba$an %aringan, $i#ak a#a memar #i seki$ar l!ka, !k!ran pan%ang #!a sen$ime$er, lebar nol koma sen$ime$er, ke#alaman $iga sen$ime$er, le$ak #elapan sen$ime$er #ari garis $engah $!b!h. er#apa$ robekan pa#a pemb!l!h #arah besar   pa#a selangkangan sebelah kanan #engan pan%ang $iga

sen$ime$er, lebar sa$! koma #!a sen$ime$er---+iri : ime$ris, %ari $angan berk!k! pen#ek berarna

p!;a$----B. Pemeri+(aan Dalam  ---i#ak #ilak!kan pemeriksaan #alam

--- KESIMPULAN,---elah #iperiksa sesosok ma"a$ laki-laki #ikenal, !r"a, !sia empa$ p!l!h lima $ah!n,  peraakan k!r!s #engan pan%ang ba#an sera$!s enam p!l!h lima sen$ime$er. Dari hasil  pemeriksaan l!ar, #i$em!kan selap!$ kelopak ma$a sanga$ p!;a$ #an robekan pemb!l!h balik   besar #i selangkangan kanan "ang mengkiba$kan per#arahan. +em!ngkinan pen"ebab

kema$ian a#alah ma$i lemas akiba$ kehabisan #arah. n$!k menge$ah!i pen"ebab pas$i kema$ian #iperl!kan pemeriksaan

#alam---PENUTUP  ---Demikianlah *is!m e$ reper$!m ini #ib!a$ #engan se%!%!r-%!%!rn"a ber#asarkan s!mpah  %aba$an ses!ai #engan Lembar Negara $ah!n serib! s embilan ra$!s $iga p!l!h $!%!h nomor $iga ra$!s lima p!l!h !n$!k #ig!nakan bilamana

perl!---Dok$er "ang memeriksa,

dr. Indra S-a+)i Na(u)i'n S./ NIP. 0120%33!3%%3030%%4

(7)

D'+)er Muda /K Un(ri

6kbar )izk" &. A040=4=217191<9B &ah"!#o 'mami . A040=4=21<1=157B "aria 6is"ah A04054=21<1=01=B Cahr!nisa 6l Jannah A040=4=21<1=150B *i$a Eolan#a A040=4=21<1=1<2B ia Fki#i$a A040=4=21<1=15<B

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :