pdf pembelajaran ipa berbasis etnosains dan alquran di indonesia compress unlocked

36  36  Download (0)

Full text
(1)

   

^_DHZ GENGYGN_

^_DHZ GENGYGN_

QOBFOCHLHVHE GQH FOVFHZGZ O^EKZHGEZ NHE QOBFOCHLHVHE GQH FOVFHZGZ O^EKZHGEZ NHE

HCX_VHE NG GENKEOZGH HCX_VHE NG GENKEOZGH

Bhth @ucghm< ^okrg, Qrksos nhe @keto`s Zksghc Funhyh Qoengng`he Bhth @ucghm< ^okrg, Qrksos nhe @keto`s Zksghc Funhyh Qoengng`he

Nksoe Qoedhbpu< Nr. M. Zyhrgi Mgnhyht, B. Qn.

Nksoe Qoedhbpu< Nr. M. Zyhrgi Mgnhyht, B. Qn.

Ngsusue Kcom<

Ngsusue Kcom<

 Ek. Hfsoe

 Ek. Hfsoe < :?< :?

 Ehbh

 Ehbh < Zyheo ^rgwuchenhrg< Zyheo ^rgwuchenhrg  EQB

 EQB < 616846411< 616846411>?>?

@ochs

@ochs < < 8h 8h Eke Eke Voducor Voducor HH

QOENGNG@HE BGQH QOENGNG@HE BGQH

IH@_C^HZ QHZJHZHVLHEH IH@_C^HZ QHZJHZHVLHEH

_EGYOVZG^HZ GENVHQVHZ^H QDVG LH@HV^H _EGYOVZG^HZ GENVHQVHZ^H QDVG LH@HV^H

6168

6168

(2)

@H^H QOEDHE^HV

@H^H QOEDHE^HV

Hsshchbu‗hchg`ub Tr. Tf.

Hsshchbu‗hchg`ub Tr. Tf.

Qulg syu`ur hths rhmbht nhe `hruegh Hcchm swt., `hroeh for`ht rhmbht sorth Qulg syu`ur hths rhmbht nhe `hruegh Hcchm swt., `hroeh for`ht rhmbht sorth

`hruegh-Eyh somgeddh bh`hchm noedhe lunuc

`hruegh-Eyh somgeddh bh`hchm noedhe lunuc Qobfochlhrhe GQH ForfhsgsQobfochlhrhe GQH Forfhsgs Otekshges nhe Hcqurhe ng Genkeosgh

Otekshges nhe Hcqurhe ng Genkeosgh nhpht socoshg topht wh`tu.nhpht socoshg topht wh`tu.

Bh`hchm geg ngfuht noedhe tuluhe boboeumg tudhs gengvgnu bhth `ucghm Bh`hchm geg ngfuht noedhe tuluhe boboeumg tudhs gengvgnu bhth `ucghm

^okrg, Qrksos, nhe @keto`s Zksghc Funhyh Qoengng`he nhrg Nr. M. Zyhrgi Mgnhyht,

^okrg, Qrksos, nhe @keto`s Zksghc Funhyh Qoengng`he nhrg Nr. M. Zyhrgi Mgnhyht, B.Qn. Zochge gtu, poeyusuehe bh`hchm geg fortuluhe boehbfhm whwhshe `ophnh B.Qn. Zochge gtu, poeyusuehe bh`hchm geg fortuluhe boehbfhm whwhshe `ophnh  pobfhjh

 pobfhjh boedoehg boedoehg pobfochlhrhe pobfochlhrhe GQH GQH sorth sorth `hgtheeyh `hgtheeyh noedhe noedhe otekshges otekshges nhenhe Hcqurhe ng Genkeosgh.

Hcqurhe ng Genkeosgh.

@hbg ujhphe torgbh `hsgm `ophnh phrh pobfhjh nhe nksoe poedhbpu.

@hbg ujhphe torgbh `hsgm `ophnh phrh pobfhjh nhe nksoe poedhbpu.

For`ht tudhs yhed ngforg`he geg, nhpht boehbfhm whwhshe `hbg for`hgthe For`ht tudhs yhed ngforg`he geg, nhpht boehbfhm whwhshe `hbg for`hgthe noedhe tkpg` yhed ngforg`he. @hbg ludh boedujhp`he torgbh `hsgm yhed noedhe tkpg` yhed ngforg`he. @hbg ludh boedujhp`he torgbh `hsgm yhed sofoshreyh `ophnh sobuh pgmh` yhed bobfhetu nhchb prksos poeyusuehe sofoshreyh `ophnh sobuh pgmh` yhed bobfhetu nhchb prksos poeyusuehe bh`hchm geg.

bh`hchm geg.

@hbg boeyhnhrg fhmwh nhchb poeyusuehe nhe poeucgshe bhsgm lhum nhrg

@hbg boeyhnhrg fhmwh nhchb poeyusuehe nhe poeucgshe bhsgm lhum nhrg

`osobpurehhe. Kcom `hroeh gtu `hbg bobkmke bhhi hths `oshchmhe nhe

`osobpurehhe. Kcom `hroeh gtu `hbg bobkmke bhhi hths `oshchmhe nhe

`otgnh`sobpurehhe yhed pobfhjh tobu`he nhchb bh`hchm geg. @hbg shedht

`otgnh`sobpurehhe yhed pobfhjh tobu`he nhchb bh`hchm geg. @hbg shedht boedmhrhp hnheyh `rgtg` sorth shrhe yhed bobfhedue nhrg pobfhjh hphfgch boedmhrhp hnheyh `rgtg` sorth shrhe yhed bobfhedue nhrg pobfhjh hphfgch boeobu`he `oshchmhe nhchb bh`hchm geg.

boeobu`he `oshchmhe nhchb bh`hchm geg.

Thsshchbu‗hchg`ub Tr. Tf.

Thsshchbu‗hchg`ub Tr. Tf.

  

Lh`hrth, 6: K`tkfor 6168 Lh`hrth, 6: K`tkfor 6168

Qoeucgs Qoeucgs

(3)

   

gg gg

NHI^HV GZG NHI^HV GZG

@hth

@hth Qoedhethr Qoedhethr ... ... gg Nhithr

Nhithr Gsg Gsg ... ... gggg Fhf G Qoenhmucuhe

Fhf G Qoenhmucuhe H.

H.   Chthr Chthr Foch`hed Foch`hed ... ... 88 F.

F.   Vubushe Vubushe Bhshchm Bhshchm ... ... 66 J.

J.   ^uluhe ^uluhe ... .... :: Fhf GG Qobfhmhshe

Fhf GG Qobfhmhshe H.

H.   Qobfochlhrhe Qobfochlhrhe GQH GQH ... ... >>

F.

F.   Otekshges Otekshges ... ... ?? J.

J.   Qoeorhphe Qoeorhphe Qobfochlhrhe Qobfochlhrhe GQH GQH Forfhsgs Forfhsgs Otekshges Otekshges nhe nhe Hcqurhe Hcqurhe ... ... 8181 Fhf GGG Zgbpuche nhe Zhrhe

Fhf GGG Zgbpuche nhe Zhrhe H.

H.   Zgbpuche Zgbpuche ... ... 6969 F.

F.   Zhrhe Zhrhe ... .... 6969 Nhithr

Nhithr Qusth`h Qusth`h ... .... 6=6=

Fgknhth

Fgknhth ... ... :1:1

(4)

FHF G FHF G

QOENHM_C_HE QOENHM_C_HE

H.

H.   Chthr Foch`hedChthr Foch`hed

Genkeosgh boruph`he eodhrh `opuchuhe torfoshr ng nuegh, somgeddh Genkeosgh boruph`he eodhrh `opuchuhe torfoshr ng nuegh, somgeddh bobgcg`g forhdhbhe funhyh hethr wgchyhmeyh. Qoengng`he ng Genkeosgh bobgcg`g forhdhbhe funhyh hethr wgchyhmeyh. Qoengng`he ng Genkeosgh ngrhejhed kcom poborgethm, somgeddh `urg`ucub yhed ngdueh`he boruph`he ngrhejhed kcom poborgethm, somgeddh `urg`ucub yhed ngdueh`he boruph`he

`urg`ucub ehsgkehc yhed ngtorhp`he ng sobuh so`kchm. Ehbue nobg`ghe,

`urg`ucub ehsgkehc yhed ngtorhp`he ng sobuh so`kchm. Ehbue nobg`ghe, noedhe hnheyh `oforhdhbhe wgchyhm bh`h poborgethm bobfuht `ofglh`he noedhe hnheyh `oforhdhbhe wgchyhm bh`h poborgethm bobfuht `ofglh`he  fhmwh so

 fhmwh so`kchm nhpht `kchm nhpht boeoetu`he `urg`ucub boeoetu`he `urg`ucub yhed boruph`he yhed boruph`he `o`uhthe yhed`o`uhthe yhed hnh phnh nhorhmeyh hthu ngsofut ludh noedhe buhthe ck`hc. Qoshteyh hnh phnh nhorhmeyh hthu ngsofut ludh noedhe buhthe ck`hc. Qoshteyh  por`obfhedhe

 por`obfhedhe dckfhcgshsg dckfhcgshsg boegbfuc`he sobh`ge boegbfuc`he sobh`ge bunhm for`urhedeyh bunhm for`urhedeyh egchgegchg-- egchg funhyh ck`hc Genkeosgh somgeddh fornhbph` phnh pordosorhe egchg egchg funhyh ck`hc Genkeosgh somgeddh fornhbph` phnh pordosorhe egchg  funhyh nhe

 funhyh nhe ckjhc wgsnkbckjhc wgsnkb..

Qobfochlhrhe GQH nhpht boedobfhed`he pkch forpg`gr sgswh Qobfochlhrhe GQH nhpht boedobfhed`he pkch forpg`gr sgswh noedhe fhg` bochcug h`tgvgths hchbghm yhed ngch`u`heeyh. Zoportg phnh XZ.

noedhe fhg` bochcug h`tgvgths hchbghm yhed ngch`u`heeyh. Zoportg phnh XZ.

Hc-Bulhhngcchm< 88 forg`ut<

Hc-Bulhhngcchm< 88 forg`ut<

ؤؤ    لل    ممظظمم    ؤؤ ضضؾؾ مم    ؤؤ ضضؾؾ ؤؤ    مم     ؤؤمم مم مم  ؤؤ    ؤؤ تت    ممىى ررللؤؤ مم         ؤؤ ممؤؤمم   ممىى ررلل

   ج ج ٱٱأأممظظمم

     

ظظ ممإإ     ممىى مممم    مم    لل مم   

–Nhe

–Nhe  hphfgch ng`hth`he< "Forngrgchm `hbu, bh`h forngrgchm, egsjhyh Hcchm  hphfgch ng`hth`he< "Forngrgchm `hbu, bh`h forngrgchm, egsjhyh Hcchm h`he boegeddg`he krhed-krhed yhed forgbhe ng hethrhbu nhe krhed-krhed h`he boegeddg`he krhed-krhed yhed forgbhe ng hethrhbu nhe krhed-krhed  yhed

 yhed ngforg ngforg gcbu gcbu poedothmuhe poedothmuhe foforhph foforhph norhlht. norhlht. Nhe Nhe Hcchm Hcchm BhmhBhmh  Boedothmug hph yhed `hb

 Boedothmug hph yhed `hbu `orlh`he‒u `orlh`he‒

Gcbu poedothmuhe bobfoetu` bheusgh cofgm forhnhf somgeddh bobgcg`g Gcbu poedothmuhe bobfoetu` bheusgh cofgm forhnhf somgeddh bobgcg`g  porfonhhe

 porfonhhe sg`hp sg`hp nhe nhe tgenh`he, tgenh`he, ng ng mhnhphe mhnhphe Hcchm Hcchm swt. swt. krhed-krhed krhed-krhed yhedyhed ngforg`he gcbu poedothmuhe h`he ngtgeddg`he norhlhteyh. Kcom `hroeh gtu ngforg`he gcbu poedothmuhe h`he ngtgeddg`he norhlhteyh. Kcom `hroeh gtu  poengng`he nhe prksos po

 poengng`he nhe prksos pobfochlhrhe sobfochlhrhe sojhrh igtrjhrh igtrhmeyh shedht ng hmeyh shedht ng futum`he kcomfutum`he kcom bheusgh. @urg`ucub 618: boeddueh`he pkch pobfochlhrhe sojhrh bhengrg bheusgh. @urg`ucub 618: boeddueh`he pkch pobfochlhrhe sojhrh bhengrg sotghp bhth pochlhrhe uetu` tged`ht ZBQ nhe ZBH nhe pkch tobhtg`

sotghp bhth pochlhrhe uetu` tged`ht ZBQ nhe ZBH nhe pkch tobhtg`

torgetodrhsg uetu` so`kchm nhshr. Qoengng`he Hdhbh boruph`he bhth torgetodrhsg uetu` so`kchm nhshr. Qoengng`he Hdhbh boruph`he bhth  pochlhrhe whl

 pochlhrhe whlgf yhed nghlhr`he gf yhed nghlhr`he `ophnh sgswh phnh `ophnh sgswh phnh sobuh sobuh loelhed poengng`he,loelhed poengng`he,

(5)

   

6 6 mhc geg sosuhg noedhe QQ Ekbkr ?? ^hmue 6114 toethed Qoengng`he mhc geg sosuhg noedhe QQ Ekbkr ?? ^hmue 6114 toethed Qoengng`he

@ohdhbhhe.

@ohdhbhhe.

Genkeosgh boruph`he fhedsh yhed bobgcg`g rhdhb funhyh ehbue Genkeosgh boruph`he fhedsh yhed bobgcg`g rhdhb funhyh ehbue shyhedeyh focub fheyh` ngdueh`he sofhdhg subfor pobfochlhrhe GQH.

shyhedeyh focub fheyh` ngdueh`he sofhdhg subfor pobfochlhrhe GQH.

Qoedothmuhe hnht nhrg bhsyhrh`ht sofhdhg funhyh nhe `ohrgihe ck`hc Qoedothmuhe hnht nhrg bhsyhrh`ht sofhdhg funhyh nhe `ohrgihe ck`hc sobostgeyh nhpht ngporthmhe`he nhe torus ngcosthrg`he. Qocosthrghe forfhdhg sobostgeyh nhpht ngporthmhe`he nhe torus ngcosthrg`he. Qocosthrghe forfhdhg egchg-egchg cumur nhe buhthe ck`hc nhpht ngch`u`he

egchg-egchg cumur nhe buhthe ck`hc nhpht ngch`u`he   bochcug poengng`he GQHbochcug poengng`he GQH  forfhsgs

 forfhsgs `ohrgihe `ohrgihe ck`hc ck`hc hthu hthu otekshges. otekshges. Otekshges Otekshges boruph`he boruph`he poedothmuhepoedothmuhe hchbg yh`eg fgsh nhchb foetu` fhmhsh, hnht nhe funhyh bkrhc sorth hchbg yh`eg fgsh nhchb foetu` fhmhsh, hnht nhe funhyh bkrhc sorth boeorhp`heeyh nhchb to`ekckdg. Qoeno`hthe otekshges ngch`u`he noedhe boeorhp`heeyh nhchb to`ekckdg. Qoeno`hthe otekshges ngch`u`he noedhe jhrh boro`kestru`sg shges bureg `obunghe ngsosuhg`he noedhe `ohrgihe ck`hc.

jhrh boro`kestru`sg shges bureg `obunghe ngsosuhg`he noedhe `ohrgihe ck`hc.

Qobfochlhrhe otekshges geg bobgcg`g forfhdhg bheihht, yhgtu boeged`ht`he Qobfochlhrhe otekshges geg bobgcg`g forfhdhg bheihht, yhgtu boeged`ht`he

`uhcgths, bobunhm`he posorth ngng` uetu` boedo`spckrhsg ih`th nhe

`uhcgths, bobunhm`he posorth ngng` uetu` boedo`spckrhsg ih`th nhe ioekboeh yhed hnh ng bhsyhrh`ht nhe cged`uedheeyh yhed nhpht ioekboeh yhed hnh ng bhsyhrh`ht nhe cged`uedheeyh yhed nhpht nggetodrhsg`he noedhe poedothmuhe gcbghm. Fornhshr`he

nggetodrhsg`he noedhe poedothmuhe gcbghm. Fornhshr`he XZ. Wueuss< 818XZ. Wueuss< 818



                                                                                                 

            

–@hth`hechm.< "Qormhtg`hechm hph yhed hnh ng chedgt nhe ng fubg. ^gnh`chm –@hth`hechm.< "Qormhtg`hechm hph yhed hnh ng chedgt nhe ng fubg. ^gnh`chm forbheihht thenh `o`uhshhe Hcchm nhe rhsuc-rhsuc yhed bobforg porgedhthe forbheihht thenh `o`uhshhe Hcchm nhe rhsuc-rhsuc yhed bobforg porgedhthe fhdg krhed-krhed yhed tgnh` forgbhe".

fhdg krhed-krhed yhed tgnh` forgbhe".  

Fhmwh `omgnuphe ng nuegh nhe sodhch gsgeyh boruph`he heudorhm uetu`

Fhmwh `omgnuphe ng nuegh nhe sodhch gsgeyh boruph`he heudorhm uetu`

`omgnuphe nhchb boejgethg ngrg noedhe boedgedht Hcchm. Bobg`gr`he

`omgnuphe nhchb boejgethg ngrg noedhe boedgedht Hcchm. Bobg`gr`he boeddueh`he h`hc hnhchm `hruegh nhrg Hcchm swt. Bheusgh soehetghsh boeddueh`he h`hc hnhchm `hruegh nhrg Hcchm swt. Bheusgh soehetghsh boedgedht `hruegh Hcchm nhchb

boedgedht `hruegh Hcchm nhchb mgnupeymgnupeyh. Zochh. Zochyh`heyh hph yhed hnh ng chedgtyh`heyh hph yhed hnh ng chedgt nhe ng fubg somhruseyh bhbpu bobforg poedhlhrhe fhdg `gth sobuh, shchm nhe ng fubg somhruseyh bhbpu bobforg poedhlhrhe fhdg `gth sobuh, shchm shtueyh nhchb fochlhr ioekboeh hchb. Boeged`ht`he rocovhesg poengng`he shtueyh nhchb fochlhr ioekboeh hchb. Boeged`ht`he rocovhesg poengng`he nhe poedhlhrhe GQH boborcu`he jhrh-jhrh fhru nhchb `urg`ucub nhe nhe poedhlhrhe GQH boborcu`he jhrh-jhrh fhru nhchb `urg`ucub nhe  ponhdkdg ng cuhr pobfochlhrhe tokrg shges nhe ih`th.

 ponhdkdg ng cuhr pobfochlhrhe tokrg shges nhe ih`th.

F.

F.   Vubushe BhshchmVubushe Bhshchm

Fornhshr`he chthr foch`hed ng hths, bh`h nhpht ngrubus`he Fornhshr`he chthr foch`hed ng hths, bh`h nhpht ngrubus`he  porbhshchmhe sofhdhg forg`ut<

 porbhshchmhe sofhdhg forg`ut<

(6)

8.

8.   Hph yhed ngbh`sun noedhe pobfochlhrhe GQH;Hph yhed ngbh`sun noedhe pobfochlhrhe GQH;

6.

6.   Hph yhed ngbh`sun noedhe otekshges;Hph yhed ngbh`sun noedhe otekshges;

:.

:.   Fhdhgbheh boeorhp`he pobfochlhrhe GQH forfhsgs otekshges nheFhdhgbheh boeorhp`he pobfochlhrhe GQH forfhsgs otekshges nhe Hcqurhe ng Genkeosgh;

Hcqurhe ng Genkeosgh;

J.

J.   ^uluhe^uluhe

Fornhshr`he rubushe bhshchm ng hths, bh`h nhpht nglhfhr`he Fornhshr`he rubushe bhshchm ng hths, bh`h nhpht nglhfhr`he tuluheeyh hnhchm sofhdhg forg`ut<

tuluheeyh hnhchm sofhdhg forg`ut<

8.

8.   Boedothmug poetgedeyh bobfuht porhed`ht pobfochlhrhe GQH forfhsgsBoedothmug poetgedeyh bobfuht porhed`ht pobfochlhrhe GQH forfhsgs otekshges.

otekshges.

6.

6.   Boedothmug poetgedeyh bobfuht porhed`ht pobfochlhrhe GQH forfhsgsBoedothmug poetgedeyh bobfuht porhed`ht pobfochlhrhe GQH forfhsgs Hcqurhe.

Hcqurhe.

:.

:.   Boedothmug jhrh boedgbpcoboethsg`he porhed`ht pobfochlhrhe GQHBoedothmug jhrh boedgbpcoboethsg`he porhed`ht pobfochlhrhe GQH  forfhsgs otekshges nhe Hcqurhe.

 forfhsgs otekshges nhe Hcqurhe.

(7)

   

>

>

FHF GG FHF GG QOBFHMHZHE QOBFHMHZHE

H.

H.   Qobfochlhrhe GQHQobfochlhrhe GQH

Qobfochlhrhe hnhchm prksos getorh`sg hethrh posorth ngng` noedhe Qobfochlhrhe hnhchm prksos getorh`sg hethrh posorth ngng` noedhe cged`uedhe somgeddh nhpht boeyofhf`he torlhngeyh porufhmhe sg`hp nhe porgch`u cged`uedhe somgeddh nhpht boeyofhf`he torlhngeyh porufhmhe sg`hp nhe porgch`u yhed cofgm fhg`. Qorufhmhe torsofut shedht poetged, boedgedht posorth ngng`

yhed cofgm fhg`. Qorufhmhe torsofut shedht poetged, boedgedht posorth ngng`

boruph`he doeorhsg poeorus fhedsh yhed h`he for`ketrgfusg bobfhedue boruph`he doeorhsg poeorus fhedsh yhed h`he for`ketrgfusg bobfhedue bhsyhrh`ht. Qobfochlhrhe boruph`he soporhed`ht tgenh`he yhed ngrhejhed uetu`

bhsyhrh`ht. Qobfochlhrhe boruph`he soporhed`ht tgenh`he yhed ngrhejhed uetu`

boenu`ued prksos fochlhr posorth ngng`, noedhe bobpormgtued`he `olhnghe- boenu`ued prksos fochlhr posorth ngng`, noedhe bobpormgtued`he `olhnghe-

`olhnghe o`strgb yhed forporhehe tormhnhp rhed`hghe `olhnghe-`olhnghe getorehc

`olhnghe o`strgb yhed forporhehe tormhnhp rhed`hghe `olhnghe-`olhnghe getorehc yhed nghchbg posorth ngng`. Qobfochlhrhe GQH nhchb poch`shehheeyh, poengng`

yhed nghchbg posorth ngng`. Qobfochlhrhe GQH nhchb poch`shehheeyh, poengng`

mhrus nhpht boestgbucus posorth ngng` hdhr bobgcg`g sg`hp-sg`hp gcbghm soportg mhrus nhpht boestgbucus posorth ngng` hdhr bobgcg`g sg`hp-sg`hp gcbghm soportg rhsh gedge thmu, s`optgs hthu sochcu bobgeth fu`tg, torfu`h tormhnhp poenhpht chge, rhsh gedge thmu, s`optgs hthu sochcu bobgeth fu`tg, torfu`h tormhnhp poenhpht chge,  lulur, kfyo`tgi,

 lulur, kfyo`tgi, sotgh sotgh phnh nhth, phnh nhth, tocgtg, `otocgtg, `orlhshbh, rlhshbh, nhe tgnh` nhe tgnh` bunhm boeyorhm. bunhm boeyorhm. GQHGQH boruph`he gcbu shges yhed phcged iuenhboethc, ng`hroeh`he bobpochlhrg prgesgp- boruph`he gcbu shges yhed phcged iuenhboethc, ng`hroeh`he bobpochlhrg prgesgp-  prgesgp nhshr

 prgesgp nhshr nhrg `omgnhrg `omgnuphe nhe hchb nuphe nhe hchb sobosth. @ogenhmhe sobosth. @ogenhmhe nhrg nhrg GQH torcoth` GQH torcoth` phnhphnh jhrh boeddueh`he song`gt `kesop, porshbhhe, nhe hsubsg iuenhboethc yhed jhrh boeddueh`he song`gt `kesop, porshbhhe, nhe hsubsg iuenhboethc yhed nhpht boedufhm nhe boedobfhed`he phenhedhe nuegh ng so`gthr `gth.

nhpht boedufhm nhe boedobfhed`he phenhedhe nuegh ng so`gthr `gth.

Ioekboeh hchb yhed torlhng ng cged`uedhe so`gthr nhpht nglhng`he Ioekboeh hchb yhed torlhng ng cged`uedhe so`gthr nhpht nglhng`he whmheh fhdg posorth ngng` uetu` boch`u`he h`tgigths fochlhr yhed cofgm krgdgehc whmheh fhdg posorth ngng` uetu` boch`u`he h`tgigths fochlhr yhed cofgm krgdgehc nhe hchbg. Hdhr pobfochlhrhe GQH cofgm kptgbhc, h`tgvgths fochlhr posorth ngng`

nhe hchbg. Hdhr pobfochlhrhe GQH cofgm kptgbhc, h`tgvgths fochlhr posorth ngng`

mhrus ngihsgcgthsg bochcug poeged`hthe getorh`sg, gekvhsg nhe `rohtgigths posorth mhrus ngihsgcgthsg bochcug poeged`hthe getorh`sg, gekvhsg nhe `rohtgigths posorth ngng`.

ngng`.

ممللغغؤؤ    ممىى    لل    مم ممضض مم    مم مم    ظظممللؤؤ مم    للؤؤ    و وٱٱ إإؤؤ مم عظظممؤؤ ممع        مممممم     ننضضظظ    ىى      

ممىى مم    مم    ج ج ٱٱؤؤ مم   آآ ٱٱظظؤؤ    و و ظظؿ ؿمم مم    مم مم    مممم

"nhe phnh pordhetghe bhchb nhe sghed, nhe mulhe yhed ngturue`he Hcchm nhrg

"nhe phnh pordhetghe bhchb nhe sghed, nhe mulhe yhed ngturue`he Hcchm nhrg chedgt, chcu noedhe (hgr mulhe) gtu ngmgnup`he-Eyh fubg sotochm bhtg (`orged)0 chedgt, chcu noedhe (hgr mulhe) gtu ngmgnup`he-Eyh fubg sotochm bhtg (`orged)0 nhe phnh por`gshrhe hedge tornhpht puch thenh-thenh (`ofoshrhe Hcchm) fhdg nhe phnh por`gshrhe hedge tornhpht puch thenh-thenh (`ofoshrhe Hcchm) fhdg

`hub yhed boedortg.".

`hub yhed boedortg.". (XZ. Hc Lhhtsgyhm< ?). (XZ. Hc Lhhtsgyhm< ?).

Mh`g`ht GQH boruph`he prksos nhe prknu`, yhed bheh pobfochlhrhe Mh`g`ht GQH boruph`he prksos nhe prknu`, yhed bheh pobfochlhrhe GQH tgnh` mheyh boedmhihc prknu`eyh shlh yhed foruph `kesop prgesgp, mu`ub GQH tgnh` mheyh boedmhihc prknu`eyh shlh yhed foruph `kesop prgesgp, mu`ub

(8)

nhe tokrg, bochge`he boch`u`he poed`hlghe uched hdhr torjgpth sg`hp gcbghm phnh nhe tokrg, bochge`he boch`u`he poed`hlghe uched hdhr torjgpth sg`hp gcbghm phnh sgswh. Ih`theyh, GQH hnhchm stung toethed hchb so`gthr. Fornhshr`he poenhpht ng sgswh. Ih`theyh, GQH hnhchm stung toethed hchb so`gthr. Fornhshr`he poenhpht ng hths, pobfochlhrhe GQH boruph`he prksos getorh`sg hethrh posorth ngng` noedhe hths, pobfochlhrhe GQH boruph`he prksos getorh`sg hethrh posorth ngng` noedhe cged`uedhe nhchb prksos boedhbhtg nhe bobhmhbg hph yhed hnh ng cged`uedhe cged`uedhe nhchb prksos boedhbhtg nhe bobhmhbg hph yhed hnh ng cged`uedhe hchb sobosth nhe bobfoetu` sofuhm poedothmuhe.

hchb sobosth nhe bobfoetu` sofuhm poedothmuhe.

F.

F.   OtekshgesOtekshges

Otekshges forhshc nhrg `hth otmeks (fhmhsh yueheg) yhd forhrtg fhedsh, Otekshges forhshc nhrg `hth otmeks (fhmhsh yueheg) yhd forhrtg fhedsh, nhe sjgoetgh (fhmhsh chtge) hrtgeyh poedothmuhe. Otekshges tgnh` chge forhrtg nhe sjgoetgh (fhmhsh chtge) hrtgeyh poedothmuhe. Otekshges tgnh` chge forhrtg  poedothmuhe

 poedothmuhe yhed yhed ngbgcg`g ngbgcg`g kcom kcom suhtu suhtu fhedsh fhedsh hthu hthu cofgm cofgm topht topht chdg chdg suhtu suhtu su`usu`u  fhedsh

 fhedsh hthu hthu `ockbpk` `ockbpk` sksghc sksghc tortoetu. tortoetu. Kcom Kcom sofhf sofhf gtu, gtu, otekshges otekshges boruph`heboruph`he  poedothmuhe

 poedothmuhe yhed yhed ngbgcg`g ngbgcg`g kcom kcom suhtu suhtu `kbuegths `kbuegths funhyh. funhyh. Otekshges Otekshges soengrgsoengrg bhbpu boedobfhed`he pobfochlhrhe shges yhed boeddhfued`he `ketoe bhbpu boedobfhed`he pobfochlhrhe shges yhed boeddhfued`he `ketoe  funhyh

 funhyh nhrg nhrg bhsyhrh`ht bhsyhrh`ht `o `o nhchb nhchb fhdghe fhdghe `odghthe `odghthe pobfochlhrhe. pobfochlhrhe. OtekshgesOtekshges boelhng fhdghe `odghthe yhed boeddhfued`he hthu boetrhesikrbhsg`he hethrh boelhng fhdghe `odghthe yhed boeddhfued`he hthu boetrhesikrbhsg`he hethrh shges hscg noedhe shges gcbghm. Qoedothmuhe shges hscg boruph`he socurum shges hscg noedhe shges gcbghm. Qoedothmuhe shges hscg boruph`he socurum  poedothmuhe boedoehg

 poedothmuhe boedoehg ih`th `omgnuphe bhsyhrh`ht. ih`th `omgnuphe bhsyhrh`ht. Qoedothmuhe torsofut Qoedothmuhe torsofut forhshcforhshc nhrg `oyh`gehe yhed tochm hnh nhrg doeorhsg `o doeorhsg tgnh` torstu`tur nhe nhrg `oyh`gehe yhed tochm hnh nhrg doeorhsg `o doeorhsg tgnh` torstu`tur nhe sgstobhtg` nhchb suhtu `urg`ucub, forsgiht tgnh` ikrbhc nhe ububeyh boruph`he sgstobhtg` nhchb suhtu `urg`ucub, forsgiht tgnh` ikrbhc nhe ububeyh boruph`he  poedothmuhe

 poedothmuhe porsopsg porsopsg bhsyhrh`ht bhsyhrh`ht tormhnhp tormhnhp suhtu suhtu ioekboeh ioekboeh hchb hchb tortoetu.tortoetu.

Qoetgedeyh poeocgtghe toethed trhesikrbhsg poedothmuhe shges hscg bhsyhrh`ht Qoetgedeyh poeocgtghe toethed trhesikrbhsg poedothmuhe shges hscg bhsyhrh`ht boelhng shges gcbghm hnhchm uetu` boedufhm poedothmuhe bhsyhrh`ht yhed boelhng shges gcbghm hnhchm uetu` boedufhm poedothmuhe bhsyhrh`ht yhed  forsgiht

 forsgiht turue turue toburue toburue boelhng boelhng poedothmuhe poedothmuhe torporjhyh torporjhyh nhe nhe nhphtnhpht ngporthedduedlhwhf`he. Qor`obfhedhe bhlueyh shges nhe to`ekckdg tgnh` nhpht ngporthedduedlhwhf`he. Qor`obfhedhe bhlueyh shges nhe to`ekckdg tgnh` nhpht ngpgshm`he nhrg por`obfhedhe `omgnuphe bhsyhrh`ht nhe `ofunhyhhe, noedhe ngpgshm`he nhrg por`obfhedhe `omgnuphe bhsyhrh`ht nhe `ofunhyhhe, noedhe sodhch ekrbh, egchg, bh`eh, `oyh`gehe, `ofghshhe, nhe boethcgths yhed ngfhedue sodhch ekrbh, egchg, bh`eh, `oyh`gehe, `ofghshhe, nhe boethcgths yhed ngfhedue ng nhchbeyh.

ng nhchbeyh.

Mhngreyh otekshges toetu shlh tgnh` torcophs nhrg trghc hen orrkr hthu ulg Mhngreyh otekshges toetu shlh tgnh` torcophs nhrg trghc hen orrkr hthu ulg jkfh sofhdhg shchm shtu botkno gcbghm yhed ngdueh`he krhed zhbhe nhmucu, nhe jkfh sofhdhg shchm shtu botkno gcbghm yhed ngdueh`he krhed zhbhe nhmucu, nhe tochm boedmhsgc`he poedothmuhe fhru tothpg `urhed bhbpu boeddhcg pktoesg tochm boedmhsgc`he poedothmuhe fhru tothpg `urhed bhbpu boeddhcg pktoesg shges yhed tor`henued `hroeh `otorfhthshe poedothmuhe. Qoeorhphe pobfochlhrhe shges yhed tor`henued `hroeh `otorfhthshe poedothmuhe. Qoeorhphe pobfochlhrhe  forfhsgs

 forfhsgs otekshges otekshges shedht shedht boeduetued`boeduetued`he he `hroeh `hroeh nhpht nhpht bochtgm bochtgm posorth posorth ngng`ngng`

(9)

  

9 9 uetu` boejhrg thmu, bochtgm forpg`gr `rgtgs nhe hehcgstgs, sorth fo`orlhshbh uetu`

uetu` boejhrg thmu, bochtgm forpg`gr `rgtgs nhe hehcgstgs, sorth fo`orlhshbh uetu`

bobojhm`he suhtu bhshchm. Zhedht rocovhe lg`h poeno`hthe otekshges ng lochs`he bobojhm`he suhtu bhshchm. Zhedht rocovhe lg`h poeno`hthe otekshges ng lochs`he bochcug bknoc pobfochlhrhe torgetodrhsg noedhe to`ekckdg, ro`hyhsh nhe bochcug bknoc pobfochlhrhe torgetodrhsg noedhe to`ekckdg, ro`hyhsh nhe bhtobhtg`h. Hchsheeyh shges gcbghm tgnh` nhpht forngrg soengrg porcu hnheyh bhtobhtg`h. Hchsheeyh shges gcbghm tgnh` nhpht forngrg soengrg porcu hnheyh  poelochshe

 poelochshe cheluthe cheluthe uetu` uetu` bobforg`he bobforg`he `otorhbpgche `otorhbpgche posorth posorth ngng` ngng` yhedyhed

`kbpromoesgi nhe mkcgstg` nhrg forfhdhg rhehm pobfochlhrhe. Zhchm shtu hspo`

`kbpromoesgi nhe mkcgstg` nhrg forfhdhg rhehm pobfochlhrhe. Zhchm shtu hspo`

yhed prkspo`tgi uetu` ng`hlg sofhdhg fhmhe `ketoe pobfochlhrhe shges yhed prkspo`tgi uetu` ng`hlg sofhdhg fhmhe `ketoe pobfochlhrhe shges  forpoeno`hthe

 forpoeno`hthe otekshges otekshges hnhchm hnhchm funhyh. funhyh. Mhc Mhc geg geg sosuhg sosuhg noedhe noedhe mh`g`ht mh`g`ht funhyhfunhyh sofhdhg whrgshe sksghc yhed mheyh ngbgcg`g whrdh bhsyhrh`ht noedhe lhche sofhdhg whrgshe sksghc yhed mheyh ngbgcg`g whrdh bhsyhrh`ht noedhe lhche bobpochlhrgeyh.

bobpochlhrgeyh.

Qoedothmuhe `kesoptuhc boro`h tochm ngfoetu` forthmue-thmue nhrg Qoedothmuhe `kesoptuhc boro`h tochm ngfoetu` forthmue-thmue nhrg  poedhchbhe

 poedhchbhe somhrg-mhrg somhrg-mhrg nhe nhe bochcug bochcug poedothmuhe poedothmuhe trhngsg trhngsg yhed yhed ngwhrgs`he ngwhrgs`he sojhrhsojhrh turue-boeurue. Kcom `hroeh gtu, cged`uedhe sksghc-funhyh sgswh porcu boenhpht turue-boeurue. Kcom `hroeh gtu, cged`uedhe sksghc-funhyh sgswh porcu boenhpht  pormhtghe

 pormhtghe sorgus sorgus nhchb nhchb boedobfhed`he boedobfhed`he poengng`he poengng`he shges shges ng ng so`kchm so`kchm `hroeh `hroeh ngng nhchbeyh torpoenhb shges hscg yhed nhpht fordueh fhdg `omgnupheeyh. Noedhe nhchbeyh torpoenhb shges hscg yhed nhpht fordueh fhdg `omgnupheeyh. Noedhe nobg`ghe, poengng`he shges h`he fotuc-fotuc forbheihht fhdg posorth ngng` gtu nobg`ghe, poengng`he shges h`he fotuc-fotuc forbheihht fhdg posorth ngng` gtu soengrg nhe bhsyhrh`ht cuhs. Otekshges nhchb `hbus Hetmrkpkckdg, nghrtg`he soengrg nhe bhsyhrh`ht cuhs. Otekshges nhchb `hbus Hetmrkpkckdg, nghrtg`he sofhdhg suhtu stung `ofunhyhhe noedhe jhrh poeno`hthe boeddueh`he sofhdhg suhtu stung `ofunhyhhe noedhe jhrh poeno`hthe boeddueh`he  poedothmuhe yhed

 poedothmuhe yhed sosuhg noedhe `ofunhyhhe bhsyhrh`ht yhed ngpochlhrg.sosuhg noedhe `ofunhyhhe bhsyhrh`ht yhed ngpochlhrg.

Otekshges shchm shtueyh for`hgthe noedhe poth `kdegtgi nhrg suhtu Otekshges shchm shtueyh for`hgthe noedhe poth `kdegtgi nhrg suhtu bhsyhrh`ht hthu poedothmuhe hscg bhsyhrh`ht. Getodrhsg `kesop-`kesop shges hscg bhsyhrh`ht hthu poedothmuhe hscg bhsyhrh`ht. Getodrhsg `kesop-`kesop shges hscg

`o nhchb pobfochlhrhe shges so`kchm nhpht bobforg`he soetumhe rhsgkehc gcbghm

`o nhchb pobfochlhrhe shges so`kchm nhpht bobforg`he soetumhe rhsgkehc gcbghm  phnh

 phnh `kesop-`kesop `kesop-`kesop shges shges hscg hscg torsofut torsofut somgeddh somgeddh nhpht nhpht ngtorgbh ngtorgbh noedhe noedhe ckdgs.ckdgs.

@hlghe forfhdhg hspo` otekshges ngporcu`he uetu` boedued`hp`he poedothmuhe

@hlghe forfhdhg hspo` otekshges ngporcu`he uetu` boedued`hp`he poedothmuhe trhngsgkehc suhtu `ockbpk` bhsyhrh`ht. Bobhmhbg shges hscg ngporcu`he trhngsgkehc suhtu `ockbpk` bhsyhrh`ht. Bobhmhbg shges hscg ngporcu`he  poedothmuhe

 poedothmuhe shges shges gcbghm gcbghm yhed yhed mheyh mheyh nhpht nhpht ngphmhbg ngphmhbg sojhrh sojhrh gcbghm gcbghm `hlghe `hlghe nhenhe  forkrgoethsg

 forkrgoethsg phnh phnh `orlh `orlh gcbghm, gcbghm, `hroeh `hroeh gtu gtu forsgiht forsgiht kflo`tgi, kflo`tgi, uegvorshc uegvorshc nhe nhe nhphtnhpht ngportheddued lhwhf`he. Qoedobfhedhe `ohrgihe ck`hc yhed rocovhe nhe ngportheddued lhwhf`he. Qoedobfhedhe `ohrgihe ck`hc yhed rocovhe nhe

`keto`stuhc bobgcg`g hrtg poetged fhdg for`obfhedeyh suhtu fhedsh. ^oruthbh

`keto`stuhc bobgcg`g hrtg poetged fhdg for`obfhedeyh suhtu fhedsh. ^oruthbh  lg`h

 lg`h ngcgmht ngcgmht nhrg nhrg sunut sunut phenhed `othmhehe phenhed `othmhehe funhyh `hroeh funhyh `hroeh bobpueyhg hrtg bobpueyhg hrtg poetgedpoetged  fhdg gnoetgth

 fhdg gnoetgths s nhorhm gtu nhorhm gtu soengrg. Otekshges soengrg. Otekshges bobfhetu uetu` bobfhetu uetu` bobporfhg`g hsubsgbobporfhg`g hsubsg yhed ngtorgbh bhsyhrh`ht nhrg poedothmuhe hnht ck`hc yhed sofoehreyh nhpht yhed ngtorgbh bhsyhrh`ht nhrg poedothmuhe hnht ck`hc yhed sofoehreyh nhpht

(10)

ngfu`tg`he `ofoehrheeyh. Qobfochlhrhe torgetodrhsg otekshges boelhng`he sgswh ngfu`tg`he `ofoehrheeyh. Qobfochlhrhe torgetodrhsg otekshges boelhng`he sgswh nhpht boeorhp`he pobfochlhrhe nhchb `omgnuphe somhrg-mhrg nhe pobfochlhrhe nhpht boeorhp`he pobfochlhrhe nhchb `omgnuphe somhrg-mhrg nhe pobfochlhrhe boelhng cofgm forbh`eh somgeddh mhsgc fochlhr pue h`he boeged`ht.

boelhng cofgm forbh`eh somgeddh mhsgc fochlhr pue h`he boeged`ht.

Mhc geg boeuelu`he fhmwh pobfochlhrhe noedhe boeddueh`he bknoc Mhc geg boeuelu`he fhmwh pobfochlhrhe noedhe boeddueh`he bknoc  pobfochlhrhe

 pobfochlhrhe forfhsgs forfhsgs funhyh funhyh nhpht nhpht boeged`ht`he boeged`ht`he prosthsg prosthsg fochlhr fochlhr shges shges sgswhsgswh ngfhenged`he noedhe boeddueh`he bknoc pobfochlhrhe roduchr. Qoeocgtghe ngfhenged`he noedhe boeddueh`he bknoc pobfochlhrhe roduchr. Qoeocgtghe otekshges fortuluhe uetu` boedothmug dolhch-dolhch bhtorg bheh yhed ngheddhp otekshges fortuluhe uetu` boedothmug dolhch-dolhch bhtorg bheh yhed ngheddhp  poetged

 poetged kcom kcom whrdh whrdh suhtu suhtu `ofunhyhhe `ofunhyhhe nhe nhe fhdhgbheh fhdhgbheh boedkrdboedkrdhegsgr hegsgr forfhdhgforfhdhg  poedhchbhe

 poedhchbhe torsofut torsofut nhchb nhchb sgstob sgstob poedothmuhe. poedothmuhe. QoetgedeyQoetgedeyh h pobfochlhrhepobfochlhrhe otekshges uetu` poeddhcghe `musus boedoehg poedothmuhe hscg ng suhtu otekshges uetu` poeddhcghe `musus boedoehg poedothmuhe hscg ng suhtu bhsyhrh`ht uetu` ng`hlg yhed phnh dgcgrheyh nhpht boelhng lobfhthe uetu`

bhsyhrh`ht uetu` ng`hlg yhed phnh dgcgrheyh nhpht boelhng lobfhthe uetu`

boeulu GQH yhed ikrbhc sofhdhg `hlghe pobfochlhrhe ng so`khm. Qobfochlhrhe boeulu GQH yhed ikrbhc sofhdhg `hlghe pobfochlhrhe ng so`khm. Qobfochlhrhe boeddueh`he poeno`hthe otekshges posorth ngng` h`he torcgfht h`tgi nhchb boeddueh`he poeno`hthe otekshges posorth ngng` h`he torcgfht h`tgi nhchb  pobfochlhrhe

 pobfochlhrhe somgeddh somgeddh h`he h`he bobgcg`g bobgcg`g pobhmhbhe pobhmhbhe yhed yhed cofgm cofgm fhg` fhg` nhrgphnhnhrgphnh  pobfochlhrhe

 pobfochlhrhe `kevoesgkehc. `kevoesgkehc. Otekshges Otekshges boenkrked posortboenkrked posorth h ngng` ngng` nhchb nhchb boedoehcboedoehc nhe bobpochlhrg gcbu poedothmuhe hchb bochcug pobheihhthe cged`uedhe nhe bobpochlhrg gcbu poedothmuhe hchb bochcug pobheihhthe cged`uedhe so`gthreyh. Qoeno`hthe otekshges boruph`he fhdghe poeno`hthe yhed sosuhg uetu`

so`gthreyh. Qoeno`hthe otekshges boruph`he fhdghe poeno`hthe yhed sosuhg uetu`

boeged`ht`he prosthsg fochlhr posorth ngng`.

boeged`ht`he prosthsg fochlhr posorth ngng`.

Qobfochlhrhe shges yhed bhbpu boelobfhtheg porphnuhe hethrh funhyh Qobfochlhrhe shges yhed bhbpu boelobfhtheg porphnuhe hethrh funhyh  posorth

 posorth ngng` noedhe ngng` noedhe funhyh gcbghm funhyh gcbghm ng ng so`kchm hso`kchm h`he nhpht `he nhpht boedoio`tgi`he boedoio`tgi`he prksosprksos  fochlhr

 fochlhr posorth posorth ngng`. ngng`. Hnh Hnh foforhph foforhph fgnhed fgnhed `hlghe `hlghe poeocgtghe poeocgtghe otekshges, otekshges, yhgtuyhgtu  porthbh,

 porthbh, poeocgtghe poeocgtghe otekshges otekshges yhed bobusht`he yhed bobusht`he pormhtghe pormhtghe phnh phnh `ofunhyhhe yhed`ofunhyhhe yhed ngnoigegsg`he sofhdhg

ngnoigegsg`he sofhdhg tmo ikrbs ki tmgeds tmht pokpco mhvo ge bgen, tmogr bknocstmo ikrbs ki tmgeds tmht pokpco mhvo ge bgen, tmogr bknocs  ikr

 ikr porjogvged porjogvged , yhed nhchb mhc geg ngthisgr`he sofhdhg bknoc uetu`, yhed nhchb mhc geg ngthisgr`he sofhdhg bknoc uetu`

boed`chsgig`hsg cged`uedhe hthu sgtuhsg sksghc yhed ngmhnhpg. @hlghe otekshges geg boed`chsgig`hsg cged`uedhe hthu sgtuhsg sksghc yhed ngmhnhpg. @hlghe otekshges geg  fortuluhe

 fortuluhe uetu` uetu` boedothmug boedothmug dolhch-dolhch dolhch-dolhch bhtorg bhtorg bheh bheh yhed yhed ngheddhp ngheddhp poetgedpoetged kcom whrdh suhtu `ofunhyhhe nhe fhdhgbheh boro`h boedkrdhegsgr forfhdhg kcom whrdh suhtu `ofunhyhhe nhe fhdhgbheh boro`h boedkrdhegsgr forfhdhg dolhch torsofut nhchb sgstob poedothmuheeyh, yhed ng`oehc sofhdhg poedothmuhe dolhch torsofut nhchb sgstob poedothmuheeyh, yhed ng`oehc sofhdhg poedothmuhe hscg bhsyhrh`ht P

hscg bhsyhrh`ht Pgengdoekus sjgoejogengdoekus sjgoejoR. Ngsgsg chge otekshges boedued`hp stru`tur-R. Ngsgsg chge otekshges boedued`hp stru`tur- stru`tur yhed ngdueh`he uetu` boed`chsgig`hsg cged`uedhe, fhg` gtu igsg` bhupue stru`tur yhed ngdueh`he uetu` boed`chsgig`hsg cged`uedhe, fhg` gtu igsg` bhupue sksghc. Fornhshr`he forfhdhg stung otekshges yhed tochm ngch`u`he, forfhdhg mhsgc sksghc. Fornhshr`he forfhdhg stung otekshges yhed tochm ngch`u`he, forfhdhg mhsgc  poeocgtghe

 poeocgtghe otekshges otekshges bgshceyh bgshceyh poeocgtghe poeocgtghe toethed toethed `chsgig`hsg `chsgig`hsg tubfum-tubfumhe,tubfum-tubfumhe,

(11)

   

=

=

`chsgig`hsg forfhdhg loegs fgehthed, `chsgig`hsg loegs-loegs poeyh`gt, `chsgig`hsg

`chsgig`hsg forfhdhg loegs fgehthed, `chsgig`hsg loegs-loegs poeyh`gt, `chsgig`hsg whreh nhe sofhdhgeyh.

whreh nhe sofhdhgeyh.

Qoeocgtghe otekshges

Qoeocgtghe otekshges `onuh`onuh  yhed boelhng pormhtghe uthbh hnhchm jhrh-  yhed boelhng pormhtghe uthbh hnhchm jhrh- jhrh, hturhe-hturhe, ekrbh-ekrbh, egchg-egchg, yhed bobfkcom`he hthu ngchrhed.

jhrh, hturhe-hturhe, ekrbh-ekrbh, egchg-egchg, yhed bobfkcom`he hthu ngchrhed.

Zorth poedobfhedhe to`ekckdg yhed sunhm ngbgcg`g bhsyhrh`ht tortoetu, bgshceyh Zorth poedobfhedhe to`ekckdg yhed sunhm ngbgcg`g bhsyhrh`ht tortoetu, bgshceyh jhrh bobfuht rubhm yhed fhg` boeurut krhed Hsbht ng Qhpuh0 jhrh forshwhm jhrh bobfuht rubhm yhed fhg` boeurut krhed Hsbht ng Qhpuh0 jhrh forshwhm yhed fhg` nhchb phenhedhe krhed Lhwh, nhe jhrh bobfuht porhmu yhed foehr yhed fhg` nhchb phenhedhe krhed Lhwh, nhe jhrh bobfuht porhmu yhed foehr boeurut krhed Fudgs ng @hrgbuelhwh. @hlghe poeocgtghe otekshges

boeurut krhed Fudgs ng @hrgbuelhwh. @hlghe poeocgtghe otekshges `otgdh`otgdh  hnhchm hnhchm  poeocgtghe

 poeocgtghe yhed yhed bobusht`he bobusht`he pormhtghe pormhtghe phnh phnh `ofunhyhhe `ofunhyhhe sofhdhgsofhdhg h sot kih sot ki  prgejgpcos

 prgejgpcos ikr ikr jrohtged jrohtged nrhbhs, nrhbhs, ikr ikr wrgtged wrgtged sjrgpts, sjrgpts, hen hen ki ki jkurso, jkurso, ikr ikr rojrugtgedrojrugtged  pchyors

 pchyors hen hen hungoejoshungoejos  hthu soporhed`ht prgesgp-prgesgp uetu` boejgpth`he,  hthu soporhed`ht prgesgp-prgesgp uetu` boejgpth`he, bobfhedue porgstgwh, uetu` boedubpuc`he gengvgnu hthu

bobfhedue porgstgwh, uetu` boedubpuc`he gengvgnu hthu krhed fheyh`.krhed fheyh`.

Qoeocgtghe boedoehg prgesgp-prgesgp yhed boenhshrg forfhdhg bhjhb Qoeocgtghe boedoehg prgesgp-prgesgp yhed boenhshrg forfhdhg bhjhb

`odghthe nhchb `omgnuphe somhrg-mhrg geg poetged fhdg uphyh uetu` bobhmhbg

`odghthe nhchb `omgnuphe somhrg-mhrg geg poetged fhdg uphyh uetu` bobhmhbg stru`tur yhed tgnh` ngshnhrg, ehbue bobpoedhrumg hthu boeoetu`he porwulunhe stru`tur yhed tgnh` ngshnhrg, ehbue bobpoedhrumg hthu boeoetu`he porwulunhe  porgch`u somhrg-mhrg,

 porgch`u somhrg-mhrg, mhc gegchm mhc gegchm yhed boelhng fgnhed `hlyhed boelhng fgnhed `hlghe ghe fhdg bhsyhrh`ht fhdg bhsyhrh`ht shges.shges.

Mhsgc-mhsgc poeocgtghe otekshges, thbph`eyh bobhed tokrgtgs, bos`gpue nobg`ghe Mhsgc-mhsgc poeocgtghe otekshges, thbph`eyh bobhed tokrgtgs, bos`gpue nobg`ghe tgnh` song`gt ng hethrheyh yhed `obunghe shedht foshr bheihht prh`tgseyh.

tgnh` song`gt ng hethrheyh yhed `obunghe shedht foshr bheihht prh`tgseyh.

^oruthbh nhchb `hgtheeyh noedhe uphyh uetu` bobhsu``he uesur to`ekckdg nhe

^oruthbh nhchb `hgtheeyh noedhe uphyh uetu` bobhsu``he uesur to`ekckdg nhe  poedothmuhe fhru `o nhchb suhtu bhsy

 poedothmuhe fhru `o nhchb suhtu bhsyhrh`ht noedhe bh`sun uetu` boeged`ht`hehrh`ht noedhe bh`sun uetu` boeged`ht`he to`ekckdg, sksghc, funhyh nhe mhsgc h`tgvgths o`kekbg bhsyhrh`ht.

to`ekckdg, sksghc, funhyh nhe mhsgc h`tgvgths o`kekbg bhsyhrh`ht.

Qoedothmuhe `kesoptuhc boro`h tochm ngfoetu` forthmuethmue nhrg Qoedothmuhe `kesoptuhc boro`h tochm ngfoetu` forthmuethmue nhrg  poedhchbhe

 poedhchbhe somhrg-mhrg somhrg-mhrg nhe nhe bochcug bochcug poedothmuhe poedothmuhe trhngsg trhngsg yhed yhed ngwhrgs`he ngwhrgs`he sojhrhsojhrh turue-boeurue. Kcom `hroeh gtu, cged`uedhe sksghc-funhyh sgswh porcu boenhpht turue-boeurue. Kcom `hroeh gtu, cged`uedhe sksghc-funhyh sgswh porcu boenhpht  pormhtghe

 pormhtghe sorgus sorgus nhchb nhchb boedobfhed`he boedobfhed`he poengng`he poengng`he shges shges ng ng so`kchm so`kchm `hroeh `hroeh ngng nhchbeyh torpoenhb shges hscg yhed nhpht fordueh fhdg `omgnupheeyh. Noedhe nhchbeyh torpoenhb shges hscg yhed nhpht fordueh fhdg `omgnupheeyh. Noedhe nobg`ghe, poengng`he shges h`he fotuc-fotuc forbheihht fhdg posorth ngng` gtu nobg`ghe, poengng`he shges h`he fotuc-fotuc forbheihht fhdg posorth ngng` gtu soengrg nhe fhdg bhsyhrh`ht cuhs. @hlghe otekshges for`hgthe noedhe poth `kdegtgi soengrg nhe fhdg bhsyhrh`ht cuhs. @hlghe otekshges for`hgthe noedhe poth `kdegtgi nhrg suhtu bhsyhrh`ht hthu poedothmuhe hscg bhsyhrh`ht. Getodrhsg `kesop`kesop nhrg suhtu bhsyhrh`ht hthu poedothmuhe hscg bhsyhrh`ht. Getodrhsg `kesop`kesop shges hscg `o nhchb pobfochlhrhe shges so`kchm nhpht bobforg`he soetumhe shges hscg `o nhchb pobfochlhrhe shges so`kchm nhpht bobforg`he soetumhe rhsgkehc gcbghm phnh `kesop-`kesop shges hscg torsofut somgeddh nhpht ngtorgbh rhsgkehc gcbghm phnh `kesop-`kesop shges hscg torsofut somgeddh nhpht ngtorgbh noedhe ckdgs.

noedhe ckdgs.

(12)

@hlghe forfhdhg hspo` otekshges ngporcu`he uetu` boedued`hp`he

@hlghe forfhdhg hspo` otekshges ngporcu`he uetu` boedued`hp`he  poedothmuhe

 poedothmuhe trhngsgkehc trhngsgkehc suhtu suhtu `ockbpk` `ockbpk` bhsyhrh`ht. bhsyhrh`ht. Bobhmhbg Bobhmhbg shges shges hscghscg ngporcu`he poedothmuhe shges gcbghm yhed mheyh nhpht ngphmhbg sojhrh gcbghm ngporcu`he poedothmuhe shges gcbghm yhed mheyh nhpht ngphmhbg sojhrh gcbghm nhe forkrgoethsg phnh `orlh gcbghm, `hroeh gtu forsgiht kflo`tgi, uegvorshc nhe nhpht nhe forkrgoethsg phnh `orlh gcbghm, `hroeh gtu forsgiht kflo`tgi, uegvorshc nhe nhpht ngportheddued lhwhf`he. Qoedobfhedhe `ohrgihe ck`hc yhed rocovhe nhe ngportheddued lhwhf`he. Qoedobfhedhe `ohrgihe ck`hc yhed rocovhe nhe

`keto`stuhc bobgcg`g hrtg poetged fhdg for`obfhedeyh suhtu fhedsh. ^oruthbh

`keto`stuhc bobgcg`g hrtg poetged fhdg for`obfhedeyh suhtu fhedsh. ^oruthbh  lg`h

 lg`h ngcgmht ngcgmht nhrg nhrg sunut sunut phenhed `othmhehe phenhed `othmhehe funhyh `hroeh funhyh `hroeh bobpueyhg hrtg bobpueyhg hrtg poetgedpoetged  fhdg

 fhdg gnoetgths gnoetgths nhorhm nhorhm gtu gtu soengrg.4> soengrg.4> Zofhdhg Zofhdhg poeorus poeorus fhedsh, fhedsh, posorth posorth ngng` ngng` porcuporcu ngforg whwhshe `orhdhbhe funhyh cged`uedheeyh, boelochs`he sojhrh gcbghm nhrg ngforg whwhshe `orhdhbhe funhyh cged`uedheeyh, boelochs`he sojhrh gcbghm nhrg ioekboeh `omgnuphe yhed ng hchbg noedhe ioekboeh `kesop GQH

ioekboeh `omgnuphe yhed ng hchbg noedhe ioekboeh `kesop GQH yhed sunhm hnh.yhed sunhm hnh.

Otekshges bobfhetu uetu` bobporfhg`g hsubsg yhed ngtorgbh bhsyhrh`ht nhrg Otekshges bobfhetu uetu` bobporfhg`g hsubsg yhed ngtorgbh bhsyhrh`ht nhrg  poedothmuhe

 poedothmuhe hnht hnht ck`hc ck`hc yhed yhed sofoehreyh sofoehreyh nhpht nhpht ngfu`tg`he ngfu`tg`he `ofoehrheeyh.`ofoehrheeyh.

Qobfochlhrhe torgetodrhsg otekshges boelhng`he posorth ngng` nhpht boeorhp`he Qobfochlhrhe torgetodrhsg otekshges boelhng`he posorth ngng` nhpht boeorhp`he  pobfochlhrhe

 pobfochlhrhe nhchb nhchb `omgnuphe `omgnuphe somhrg-mhrg somhrg-mhrg nhe nhe pobfochlhrhe pobfochlhrhe boelhng boelhng cofgmcofgm  forbh`eh so

 forbh`eh somgeddh mhsgc mgeddh mhsgc fochlhr fochlhr pue h`he pue h`he boeged`ht. Mhc boeged`ht. Mhc geg bogeg boeuelu`he fhmwheuelu`he fhmwh  pobfochlhrhe

 pobfochlhrhe noedhe noedhe boeddueh`he boeddueh`he bknoc bknoc pobfochlhrhe pobfochlhrhe forfhsgs forfhsgs funhyfunhyh h nhphtnhpht boeged`ht`he prosthsg fochlhr shges posorth ngng`. Qoeocgtghe otekshges fortuluhe boeged`ht`he prosthsg fochlhr shges posorth ngng`. Qoeocgtghe otekshges fortuluhe uetu` boedothmug dolhch-dolhch bhtorg bheh yhed ngheddhp poetged kcom whrdh uetu` boedothmug dolhch-dolhch bhtorg bheh yhed ngheddhp poetged kcom whrdh suhtu `ofunhyhhe nhe fhdhgbheh boedkrdhegsgr forfhdhg poedhchbhe torsofut suhtu `ofunhyhhe nhe fhdhgbheh boedkrdhegsgr forfhdhg poedhchbhe torsofut nhchb sgstob poedothmuhe. Nhchb poeocgtghe geg Otekshges ngpgcgm `hroeh nhchb sgstob poedothmuhe. Nhchb poeocgtghe geg Otekshges ngpgcgm `hroeh Genkeosgh boruph`he eodhrh yhed `hyh h`he forfhdhg funhyh ehsgkehc nhe shchm Genkeosgh boruph`he eodhrh yhed `hyh h`he forfhdhg funhyh ehsgkehc nhe shchm shtu funhyh turue toburue yhed hnh ng

shtu funhyh turue toburue yhed hnh ng Genkeosgh.Genkeosgh.

Qoetgedeyh pobfochlhrhe otekshges uetu` poeddhcghe `musus boedoehg Qoetgedeyh pobfochlhrhe otekshges uetu` poeddhcghe `musus boedoehg  poedothmuhe

 poedothmuhe hscg hscg ng ng suhtu suhtu bhsyhrh`ht bhsyhrh`ht uetu` uetu` ng`hlg ng`hlg yhed yhed phnh phnh dgcgrheyh dgcgrheyh nhphtnhpht boelhng lobfhthe uetu` boeulu GQH yhed ikrbhc sofhdhg `hlghe pobfochlhrhe ng boelhng lobfhthe uetu` boeulu GQH yhed ikrbhc sofhdhg `hlghe pobfochlhrhe ng so`kchm. Qobfochlhrhe boeddueh`he poeno`hthe otekshges posorth ngng` h`he so`kchm. Qobfochlhrhe boeddueh`he poeno`hthe otekshges posorth ngng` h`he torcgfht h`tgi nhchb pobfochlhrhe somgeddh h`he bobgcg`g pobhmhbhe yhed cofgm torcgfht h`tgi nhchb pobfochlhrhe somgeddh h`he bobgcg`g pobhmhbhe yhed cofgm  fhg`

 fhg` nhrg nhrg phnh phnh pobfochlhrhe pobfochlhrhe `kevoesgkehc. `kevoesgkehc. Otekshges Otekshges boenkrked boenkrked sgswh sgswh nhchbnhchb boedoehc nhe bobpochlhrg gcbu poedothmuhe hchb bochcug pobheihhthe boedoehc nhe bobpochlhrg gcbu poedothmuhe hchb bochcug pobheihhthe cged`uedhe so`gthreyh.

cged`uedhe so`gthreyh.

(13)

   

81 81 J.

J.   Qoeorhphe Qobfochlhrhe GQH Forfhsgs Otekshges nhe HcqurheQoeorhphe Qobfochlhrhe GQH Forfhsgs Otekshges nhe Hcqurhe

Qobfochlhrhe GQH yhed bhbpu boelobfhtheg porphnuhe hethrh funhyh Qobfochlhrhe GQH yhed bhbpu boelobfhtheg porphnuhe hethrh funhyh  posorth

 posorth ngng` ngng` noedhe noedhe funhyh funhyh gcbghm gcbghm ng ng so`kchm so`kchm nhpht nhpht boedoio`tgi`he boedoio`tgi`he prksosprksos  fochlhr

 fochlhr posorth posorth ngng`. ngng`. Qosorth Qosorth ngng` ngng` h`he h`he fochlhr fochlhr sojhrh sojhrh ikrbhc ikrbhc uetu` uetu` bobhmhbgbobhmhbg cged`uedheeyh noedhe forfhdhg porbhshchmhe yhed hnh ng so`gthreyh. Zhchm shtu cged`uedheeyh noedhe forfhdhg porbhshchmhe yhed hnh ng so`gthreyh. Zhchm shtu  poeno`hthe

 poeno`hthe yhed yhed bhbpu bhbpu boeged`ht`he boeged`ht`he `uhcgths `uhcgths prksos prksos pobfochlhrhe pobfochlhrhe yhgtuyhgtu noedhe bobpordueh`he hspo` funhyh ck`hc hthu poedothmuhe hscg bhsyhrh`ht noedhe bobpordueh`he hspo` funhyh ck`hc hthu poedothmuhe hscg bhsyhrh`ht yhed ngsofut

yhed ngsofut otekshgesotekshges. Nhchb pobfochlhrhe GQH suhsheh nhe `kengsg yhed. Nhchb pobfochlhrhe GQH suhsheh nhe `kengsg yhed boeyoehed`he shedht ngporcu`he, `hroeh fheyh` yhed boedheddhp fhmwh GQH boeyoehed`he shedht ngporcu`he, `hroeh fheyh` yhed boedheddhp fhmwh GQH boruph`he pochlhrhe yhed sucgt nhe bobfkshe`he. Fheyh`eyh wh`tu yhed boruph`he pochlhrhe yhed sucgt nhe bobfkshe`he. Fheyh`eyh wh`tu yhed ngmhfgs`he sgswh ng cuhr so`kchm bobforg`he poedoehche funhyh, poedhchbhe ngmhfgs`he sgswh ng cuhr so`kchm bobforg`he poedoehche funhyh, poedhchbhe nhe poedothmuhe `ophnh sgswh sojhrh `ke`rot yhed forhnh ng bhsyhrh`ht nhe poedothmuhe `ophnh sgswh sojhrh `ke`rot yhed forhnh ng bhsyhrh`ht trhngsgkehc. Qobfochlhrhe GQH nhchb poch`shehheeyh, poengng` mhrus nhpht trhngsgkehc. Qobfochlhrhe GQH nhchb poch`shehheeyh, poengng` mhrus nhpht boestgbucus posorth ngng` hdhr bobgcg`g sg`hp-sg`hp gcbghm soportg rhsh gedge boestgbucus posorth ngng` hdhr bobgcg`g sg`hp-sg`hp gcbghm soportg rhsh gedge thmu, s`optgs hthu sochcu bobgeth fu`tg, torfu`h tormhnhp poenhpht chge, lulur, thmu, s`optgs hthu sochcu bobgeth fu`tg, torfu`h tormhnhp poenhpht chge, lulur, kfyo`tgi, sotgh phnh nhth, tocgtg, `orlhshbh, nhe tgnh` bunhm boeyorhm. Fochlhr kfyo`tgi, sotgh phnh nhth, tocgtg, `orlhshbh, nhe tgnh` bunhm boeyorhm. Fochlhr GQH boborcu`he suhtu pobhmhbhe bochcug

GQH boborcu`he suhtu pobhmhbhe bochcug poeduhshhe `kesop `kesop. GQH tgnh`poeduhshhe `kesop `kesop. GQH tgnh`

 porehm

 porehm torcophs torcophs nhrg nhrg poedu`urhe, ngbheh poedu`urhe, ngbheh poedu`urhe boedmhsgc`he poedu`urhe boedmhsgc`he hed`hhed`h

 ‚   ‚ 

hed`hhed`h nhe pormgtuedhe phnh ububeyh ngporkcom nhrg mhsgc poedu`urhe nhe porjkfhhe nhe pormgtuedhe phnh ububeyh ngporkcom nhrg mhsgc poedu`urhe nhe porjkfhhe hthu o`sporgboe. Zoportg n

hthu o`sporgboe. Zoportg ng nhchb Hg nhchb Hcqurhe XZ. Hcqurhe XZ. Hc-Xhbhr hyht >7 c-Xhbhr hyht >7 fhmwh GQHfhmwh GQH  fu`he mhey

 fu`he mheyh ioekboeh ehbu tgnh` torcophs nhrg hed`hh ioekboeh ehbu tgnh` torcophs nhrg hed`h

nhe sofuhm poedu`urhe.  nhe sofuhm poedu`urhe. 

  

ظظمممم      ٱٱممممإإ       ههممؾؾ    لل     لل   

–Zosueddumeyh @hbg boejgpth`he sodhch sosuhtu boeurut u`

–Zosueddumeyh @hbg boejgpth`he sodhch sosuhtu boeurut u`urhe‒.urhe‒.  

Qobfochlhrhe GQH tgnh` so`onhr bobpochlhrg nhe boeduhshg `ubpuche Qobfochlhrhe GQH tgnh` so`onhr bobpochlhrg nhe boeduhshg `ubpuche  poedothmuhe yhed foruph ih`th

 poedothmuhe yhed foruph ih`th-ih`th, `kesop, hthu prgesgp-prgesgp -ih`th, `kesop, hthu prgesgp-prgesgp bochge`he ludhbochge`he ludh boeo`he`he phnh prksos poeobuhe (

boeo`he`he phnh prksos poeobuhe (ngsjkvoryngsjkvory). Qoeorhpheeyh nhchb). Qoeorhpheeyh nhchb  pobfochlhrhe

 pobfochlhrhe fgsh fgsh ng`obfhed`he hng`obfhed`he hdhr dhr tgnh` tgnh` mheyh mheyh forkrgoethsg forkrgoethsg phnh phnh `kbpotoesg`kbpotoesg h`hnobg` hlh tothpg ludh fgsh ngrhejhed sonobg`ghe ruph hdhr posorth ngng`

h`hnobg` hlh tothpg ludh fgsh ngrhejhed sonobg`ghe ruph hdhr posorth ngng`

bhbpu bobhmhbg hchb nhe boeorhp`he hph yhed sunhm ng pochlhrg nhchb bhbpu bobhmhbg hchb nhe boeorhp`he hph yhed sunhm ng pochlhrg nhchb

`omgnuphe eyhth. Qobfochlhrhe cofgm forbh`eh shht sgswh fochlhr uetu`

`omgnuphe eyhth. Qobfochlhrhe cofgm forbh`eh shht sgswh fochlhr uetu`

boedothmug sosuhtu, fochlhr boch`u`he, fochlhr boelgwhg nhe fochlhr boedothmug sosuhtu, fochlhr boch`u`he, fochlhr boelgwhg nhe fochlhr  forsksghcgshsg

 forsksghcgshsg noedhe noedhe tobhe. tobhe. ^uluhe ^uluhe uthbh uthbh nhrg nhrg pobfochlhrhe pobfochlhrhe GQH GQH phnh phnh heh`heh`

(14)

hnhchm bobforg`he pobhmhbhe h`he `kesop shges.

hnhchm bobforg`he pobhmhbhe h`he `kesop shges. Qoedhchbhe yhed ngnhpht nhrgQoedhchbhe yhed ngnhpht nhrg  prksos g

 prksos gcbghm cbghm cofgm tcofgm thmhe hmhe chbh chbh toro`hb toro`hb nhe nggedht nhe nggedht sgswh. Qobfosgswh. Qobfochlhrhe chlhrhe forfhsgsforfhsgs otekshges ngthwhr`he nhchb poch`shehhe pobfochlhrhe `hroeh sosuhg noedhe otekshges ngthwhr`he nhchb poch`shehhe pobfochlhrhe `hroeh sosuhg noedhe  prksos

 prksos poch`shhe poch`shhe pobfochlhrhe pobfochlhrhe yhed yhed sosuhg sosuhg noedhe noedhe `urg`ucub `urg`ucub 618: 618: yhedyhed bocgputg< Boedhbhtg, boeheyh, boedubpuc`he geikrbhsg, boejkfh, nhe bocgputg< Boedhbhtg, boeheyh, boedubpuc`he geikrbhsg, boejkfh, nhe boed`kbueg`hsg`he. Qoeorhphe pobfochlhrhe otekshges tgnh` mheyh mheyh sosuhg boed`kbueg`hsg`he. Qoeorhphe pobfochlhrhe otekshges tgnh` mheyh mheyh sosuhg noedhe por`obfhedhe zhbhe nhe `hgnhm `urg`ucub poengng`he yhed shht geg noedhe por`obfhedhe zhbhe nhe `hgnhm `urg`ucub poengng`he yhed shht geg ngheut kcom fhedsh Genkeosgh, h`he to

ngheut kcom fhedsh Genkeosgh, h`he tothpg ludh fortuluhe uetu` boehehb`he sg`hpthpg ludh fortuluhe uetu` boehehb`he sg`hp jgeth tormhnhp funhyh nhe fhedsh.

jgeth tormhnhp funhyh nhe fhedsh.

Obksg bobporjopht `obhbpuhe forig`gr posorth ngng` noedhe Obksg bobporjopht `obhbpuhe forig`gr posorth ngng` noedhe bobforg`he rospke igsg` chedsued `ophnh `ohnhhe ng cged`uedheeyh. (Loesoe, bobforg`he rospke igsg` chedsued `ophnh `ohnhhe ng cged`uedheeyh. (Loesoe, 6114< :86). @otg`h sofuhm `ohnhhe bobfuht posorth ngng` borhsh fhg`, bh`h 6114< :86). @otg`h sofuhm `ohnhhe bobfuht posorth ngng` borhsh fhg`, bh`h  posorth

 posorth ngng` ngng` h`he h`he forprksos forprksos sojhrh sojhrh kptgbhc kptgbhc nhchb nhchb pobfochlhrhe. pobfochlhrhe. GetgeyhGetgeyh boeoepht`he obksg nhe porhshhe phrh posorth ngng` phnh pksgsg yhed sogbfhed boeoepht`he obksg nhe porhshhe phrh posorth ngng` phnh pksgsg yhed sogbfhed h`he nhpht bobihsgcgthsg posorth ngng` nhchb `oformhsgche nhchb pobfochlhrhe.

h`he nhpht bobihsgcgthsg posorth ngng` nhchb `oformhsgche nhchb pobfochlhrhe.

^ohtor jhrh `orlh hchbghm kth` yhed `onuh hnhchm pobfochlhrhe sksghc. Qhnh

^ohtor jhrh `orlh hchbghm kth` yhed `onuh hnhchm pobfochlhrhe sksghc. Qhnh  prksos pobfochlhrh

 prksos pobfochlhrhe posorth e posorth ngng` sochcu forgetngng` sochcu forgetorh`sg noedhe `ockbpk` orh`sg noedhe `ockbpk` sksghceyh,sksghceyh,  fhg` posorth ngng` noedhe posorth ngng`, posorth

 fhg` posorth ngng` noedhe posorth ngng`, posorth ngng` noedhe poengng` nhe posorthngng` noedhe poengng` nhe posorth ngng` noedhe subfor fochlhr chgeeyh. Qosorth ngng` tgnh` h`he bhbpu bobhmhbg ngng` noedhe subfor fochlhr chgeeyh. Qosorth ngng` tgnh` h`he bhbpu bobhmhbg  pobfochlhrhe

 pobfochlhrhe theph theph hnh hnh getorh`sg getorh`sg sksghc sksghc noedhe noedhe krhed krhed chge.Qobfochlhrhe chge.Qobfochlhrhe sksghcsksghc bobgcg`g shshrhe uetu` boeyh`ge`he ngrg posorth ngng` toethed `ofutumhe uetu`

bobgcg`g shshrhe uetu` boeyh`ge`he ngrg posorth ngng` toethed `ofutumhe uetu`

boelhng fhdghe nhrg `ockbpk`.

boelhng fhdghe nhrg `ockbpk`.

Qobfochlhrhe sksghc geg fgsh bochcug `kchfkrhsg, getorh`sg noedhe Qobfochlhrhe sksghc geg fgsh bochcug `kchfkrhsg, getorh`sg noedhe  poengng`,

 poengng`, hthu hthu noedhe noedhe posorth posorth ngng` ngng` chge chge uetu` uetu` boedobfhed`he boedobfhed`he vgsg vgsg yhed yhed lochslochs boejhphg tuluhe. Qorhe poengng` nhchb pobfochlhrhe sksghc geg hnhchm sofhdhg boejhphg tuluhe. Qorhe poengng` nhchb pobfochlhrhe sksghc geg hnhchm sofhdhg tobhe `kchfkrhtkr. ^uluhe yhed gedge ngjhphg nhchb pobfochlhrhe geg hnhchm hdhr tobhe `kchfkrhtkr. ^uluhe yhed gedge ngjhphg nhchb pobfochlhrhe geg hnhchm hdhr  posorth

 posorth ngng` ngng` bobgcg`g bobgcg`g vgsg vgsg nhe nhe tuluhe tuluhe bochcug bochcug fo`orlh fo`orlh shbh shbh hthu hthu `kchfkrhsg`kchfkrhsg noedhe cged`uedheeyh. Qosorth ngng` h`he sobh`ge bobgcg`g poedothmuhe lg`h noedhe cged`uedheeyh. Qosorth ngng` h`he sobh`ge bobgcg`g poedothmuhe lg`h  forhnh

 forhnh nhchb nhchb sofuhm sofuhm cged`uedhe cged`uedhe sksghc. sksghc. Qosorth Qosorth ngng` ngng` h`he h`he bhbpubhbpu boeddhbfhr`he soengrg toethed hph yhed tochm ngpochlhrg for

boeddhbfhr`he soengrg toethed hph yhed tochm ngpochlhrg fornhshr`he poedhchbhenhshr`he poedhchbhe yhed ngchcug fornhshr`he nhrg `kchfkrhsg.Qoengng` nhpht boejgpth`he systob yhed ngchcug fornhshr`he nhrg `kchfkrhsg.Qoengng` nhpht boejgpth`he systob  pobfochlhrhe

 pobfochlhrhe sksghc sksghc noedhe noedhe boejgpth`he boejgpth`he mufuedhe mufuedhe nhe nhe rochsg rochsg yhed yhed orht orht noedhenoedhe

(15)

  

86 86  posorth

 posorth ngng`. H`gfhteyh ngng`. H`gfhteyh posorth posorth ngng` ngng` borhsh borhsh no`ht no`ht nhe nhe torjgpth torjgpth mufuedhe sksghcmufuedhe sksghc yhed pksgtgi noedhe poengng`eyh. Qobfochlhrhe sksghc ludh nhpht ngjgpth`he yhed pksgtgi noedhe poengng`eyh. Qobfochlhrhe sksghc ludh nhpht ngjgpth`he noedhe `orlhshbh `ockbpk`, `kkporhtgi, cuju, h`t

noedhe `orlhshbh `ockbpk`, `kkporhtgi, cuju, h`tgi nhe ludh boeyoehed`he.gi nhe ludh boeyoehed`he.

Qhnh pobfochlhrhe sksghc poengng` mhrus nhpht bobforg`he gestru`sg nhe hrhmhe Qhnh pobfochlhrhe sksghc poengng` mhrus nhpht bobforg`he gestru`sg nhe hrhmhe

`ophnh posorth ngng` noedhe forfhdhg jhrh yhed cobfut nhe boengng`.

`ophnh posorth ngng` noedhe forfhdhg jhrh yhed cobfut nhe boengng`.

@hroeh kth` boejhrg bh`eh bochcug `otorcgfhthe obksg nhe sksghc. (Vkmgs, 6188<

@hroeh kth` boejhrg bh`eh bochcug `otorcgfhthe obksg nhe sksghc. (Vkmgs, 6188<

868). Nhchb mhc geg posorth ngng` h`he bhbpu fochlhr nhe boehed`hp geikrbhsg 868). Nhchb mhc geg posorth ngng` h`he bhbpu fochlhr nhe boehed`hp geikrbhsg  pobfochlhrhe noedhe obksg toehed nhe boeyoehed`he. _lued tkbfh` nhrg sobuh  pobfochlhrhe noedhe obksg toehed nhe boeyoehed`he. _lued tkbfh` nhrg sobuh geg hnhchm fhdhgbheh cged`uedhe nhpht ngrhejhed sonobg`ghe ruph kcom poengng`

geg hnhchm fhdhgbheh cged`uedhe nhpht ngrhejhed sonobg`ghe ruph kcom poengng`

somgeddh posorth ngng` borhsh eyhbhe. Zuhsheh `kchfkrhsg nhchb getorh`sg sksghc somgeddh posorth ngng` borhsh eyhbhe. Zuhsheh `kchfkrhsg nhchb getorh`sg sksghc ng`ochs porcu ngfgbfged kcom duru noedhe torus borhedshed `og`utsorthhhe posorth ng`ochs porcu ngfgbfged kcom duru noedhe torus borhedshed `og`utsorthhhe posorth ngng` nhchb pobfochlhrhe. Qobfochlhrhe forjgrg`he hnheyh getorh`sg hethrh sobuh ngng` nhchb pobfochlhrhe. Qobfochlhrhe forjgrg`he hnheyh getorh`sg hethrh sobuh

`kbpkeoe yhed hnh nhchb pobfochlhrhe. ^heph hnheyh pobfornhyhhe nhrg sotghp

`kbpkeoe yhed hnh nhchb pobfochlhrhe. ^heph hnheyh pobfornhyhhe nhrg sotghp

`kbpkeoe pobfochlhrhe h`he boelhng`he pobfochlhrhe boelhng bkektke. _etu`

`kbpkeoe pobfochlhrhe h`he boelhng`he pobfochlhrhe boelhng bkektke. _etu`

gtu suhsheh sksghc boelhng lhbgehe nhchb `oforchedsuedhe prksos pobfochlhrhe gtu suhsheh sksghc boelhng lhbgehe nhchb `oforchedsuedhe prksos pobfochlhrhe uetu` boejhphg tuluhe pobfochlhrhe yhed ngg

uetu` boejhphg tuluhe pobfochlhrhe yhed nggedge`he.edge`he.

^ohtor jhrh `orlh hchbghm kth` yhed `otgdh hnhchm pobfochlhrhe `kdegtgi.

^ohtor jhrh `orlh hchbghm kth` yhed `otgdh hnhchm pobfochlhrhe `kdegtgi.

Zotghp pobfochlhrhe GQH `odghthe fortheyh boelhng fhdghe yhed poetged fhm`he Zotghp pobfochlhrhe GQH `odghthe fortheyh boelhng fhdghe yhed poetged fhm`he boelhng fhdghe yhed phcged uthbh nhchb pobfochlhrhe. Bochcug `odghthe boelhng fhdghe yhed phcged uthbh nhchb pobfochlhrhe. Bochcug `odghthe  fortheyh,

 fortheyh, posorth posorth ngng` ngng` h`he h`he forchtgm forchtgm boeyhbphg`he boeyhbphg`he dhdhshe dhdhshe nhe nhe bobforg`hebobforg`he rospkes yhed rocovhe tormhnhp suhtu bhshchm yhed ngbuejuc`he. Fortheyh rospkes yhed rocovhe tormhnhp suhtu bhshchm yhed ngbuejuc`he. Fortheyh boruph`he jgrg uthbh nhchb pobfochlhrhe GQH noedhe forfhdhg portheyhhe yhed boruph`he jgrg uthbh nhchb pobfochlhrhe GQH noedhe forfhdhg portheyhhe yhed nghlu`he. GQH nhpht ng`obfhed`he bochcug fortheyh nhchb uphyh bobfhedue nghlu`he. GQH nhpht ng`obfhed`he bochcug fortheyh nhchb uphyh bobfhedue  poedothmuhe

 poedothmuhe sochbh sochbh pobfochlhrhe. pobfochlhrhe. ^uluhe ^uluhe nhrg nhrg pobfochlhrhe pobfochlhrhe `kdegtgi `kdegtgi nhchbnhchb  phenhedhe eourkshges hnhchm

 phenhedhe eourkshges hnhchm ngsgpcge gcbu ngsgpcge gcbu yhed rochtgi yhed rochtgi fhru. Gcbu geg fhru. Gcbu geg boeobu`heboeobu`he mufuedhe hethrh h`tgvgths eourke phnh kth` noedhe porgch`u `kdegtgi. (Droncor<

mufuedhe hethrh h`tgvgths eourke phnh kth` noedhe porgch`u `kdegtgi. (Droncor<

6117, =:). Frhge fhson tohjmged ngphenhed bhbpu uetu` boedhthsg `ocobhmhe 6117, =:). Frhge fhson tohjmged ngphenhed bhbpu uetu` boedhthsg `ocobhmhe  pobfochlhrhe

 pobfochlhrhe GQH GQH sochbh sochbh geg. geg. Nhrg Nhrg porspo`tgi porspo`tgi frhge frhge fhson fhson tohjmged, tohjmged, sochgesochge  fortheyh, jhrh yhed phcged oio`tgi uetu` boedhlhr`he `otorhbpgche

 fortheyh, jhrh yhed phcged oio`tgi uetu` boedhlhr`he `otorhbpgche forig`gr hnhchmforig`gr hnhchm boeddhfued`

boeddhfued`he bhshchm he bhshchm nuegh eyhth nhchb `kengsg-`kengsg hutoetg`.nuegh eyhth nhchb `kengsg-`kengsg hutoetg`.

Qobfochlhrhe hnhchm sofuhm prksos yhed getorh`tgi yhed torlhng phnh Qobfochlhrhe hnhchm sofuhm prksos yhed getorh`tgi yhed torlhng phnh  forfhdhg

 forfhdhg tged`hthe. tged`hthe. Qobfochlhrhe Qobfochlhrhe sofhg`eyh sofhg`eyh ngbuchg ngbuchg noedhe noedhe bobhsu``he,bobhsu``he,

(16)

boeyhrged, boeddhfued, bobprksos, boedovhcuhsg nhe boeygbphe uetu`

boeyhrged, boeddhfued, bobprksos, boedovhcuhsg nhe boeygbphe uetu`

ngdueh`he forg`uteyh. @ogedgehe uetu` cofgm bobhmhbg nhe boedothmug nhrg ngdueh`he forg`uteyh. @ogedgehe uetu` cofgm bobhmhbg nhe boedothmug nhrg sgswh ngnu`ued kcom forfhdhg jhrh yhed ngrhejhed nhe ngch`sheh`he kcom duru.

sgswh ngnu`ued kcom forfhdhg jhrh yhed ngrhejhed nhe ngch`sheh`he kcom duru.

@ogedgethmuhe sgswh ngihsgcgthsg noedhe fheyh` bobforg`he `osobphthe `ophnh

@ogedgethmuhe sgswh ngihsgcgthsg noedhe fheyh` bobforg`he `osobphthe `ophnh sgswh foro`pckrhsg fhg` bochcug vgsuhc hthupue hungk sorth `geostotg` yhed nhpht sgswh foro`pckrhsg fhg` bochcug vgsuhc hthupue hungk sorth `geostotg` yhed nhpht ngch`u`he sgswh ng `ochs bhupue cuhr `ochs. Qobfochlhrhe `kdegtgi forhrtg ngch`u`he sgswh ng `ochs bhupue cuhr `ochs. Qobfochlhrhe `kdegtgi forhrtg  pobfochlhrhe yhed bhbpu boehehb`he `kesop-`kesop hthu bhtorg pobfochlhrhe  pobfochlhrhe yhed bhbpu boehehb`he `kesop-`kesop hthu bhtorg pobfochlhrhe nhchb sgstob hchbghm kth` bochcug forfhdhg jhrh yhed ngdueh`he. @oobpht nhchb sgstob hchbghm kth` bochcug forfhdhg jhrh yhed ngdueh`he. @oobpht Qobfochlhrhe igsg`, H`tgvgths posorth ngng` bochcug forfhdhg `odghthe eyhth Qobfochlhrhe igsg`, H`tgvgths posorth ngng` bochcug forfhdhg `odghthe eyhth noedhe hchb boelhng mhc uthbh nhchb pobfochlhrhe GQH. H`tgvgths geg nhpht noedhe hchb boelhng mhc uthbh nhchb pobfochlhrhe GQH. H`tgvgths geg nhpht ngch`u`he tgnh` mheyh ng chfkrhtkrgub, ehbue ludh nhpht ngch`u`he ng `ochs ngch`u`he tgnh` mheyh ng chfkrhtkrgub, ehbue ludh nhpht ngch`u`he ng `ochs noedhe forfhdhg hcht fhetu nhe subfor fochlhr. Noedhe forfhdhg h`tgvgths eyhth noedhe forfhdhg hcht fhetu nhe subfor fochlhr. Noedhe forfhdhg h`tgvgths eyhth geg posorth ngng` h`he ngmhnhp`he chedsued noedhe ioekboeh yhed h`he geg posorth ngng` h`he ngmhnhp`he chedsued noedhe ioekboeh yhed h`he ngpochlhrg, noedhe nobg`ghe forfhdhg h`tgvgths geg bobued`ge`he torlhng prksos ngpochlhrg, noedhe nobg`ghe forfhdhg h`tgvgths geg bobued`ge`he torlhng prksos  fochlhr h`tgi.

 fochlhr h`tgi.

Qobfochlhrhe igsg` boruph`he prgesgp hthu hshs yhed shedht poetged Qobfochlhrhe igsg` boruph`he prgesgp hthu hshs yhed shedht poetged nhchb getorh`sg pobfochlhrhe. Mhc geg ngsofhf`he `hroeh pobfochlhrhe hnhchm nhchb getorh`sg pobfochlhrhe. Mhc geg ngsofhf`he `hroeh pobfochlhrhe hnhchm  forfuht

 forfuht uetu` uetu` boedufhm boedufhm tged`hm tged`hm ch`u ch`u bochcug bochcug `odghthe.H`tgvgths `odghthe.H`tgvgths posorth posorth ngng`ngng`

hnhchm socurum `odghthe yhed ngch`u`he posorth ngng` sochbh prksos pobfochlhrhe.

hnhchm socurum `odghthe yhed ngch`u`he posorth ngng` sochbh prksos pobfochlhrhe.

H`tgvgths geg bocgputg boenoedhr hthu bobpormhtg`he poelochshe poengng` hthu H`tgvgths geg bocgputg boenoedhr hthu bobpormhtg`he poelochshe poengng` hthu tobhe noedhe h`tgi, bobfhjh hthu bobhmhbg `kesto`tuhc ng fu`u, tobhe noedhe h`tgi, bobfhjh hthu bobhmhbg `kesto`tuhc ng fu`u, boeyocoshg`he bhshchm hthu boeobu`he lhwhfhe nhe jhrh boelhwhf bhshchm boeyocoshg`he bhshchm hthu boeobu`he lhwhfhe nhe jhrh boelhwhf bhshchm

`kesto`tuhc, boedobu`h`he poenhpht phnh poengng` hthu tobhe, forngs`usg hthu

`kesto`tuhc, boedobu`h`he poenhpht phnh poengng` hthu tobhe, forngs`usg hthu  fortheyh

 fortheyh hethrh hethrh soshbh soshbh tobhe tobhe sorth sorth boehrg` boehrg` `osgbpuche `osgbpuche suhtu suhtu `kesop.`kesop.

Qobfochlhrhe igsg` bobgcg`g shshrhe uetu` boboeumg `ofutumhe uetu`

Qobfochlhrhe igsg` bobgcg`g shshrhe uetu` boboeumg `ofutumhe uetu`

boch`u`he. Qorhe poengng` phnh pobfochlhrhe geg hnhchm sofhdhg pochtgm `hroeh boch`u`he. Qorhe poengng` phnh pobfochlhrhe geg hnhchm sofhdhg pochtgm `hroeh  poengng`

 poengng` mhrus mhrus boedobfhed`he boedobfhed`he psg`kbktkr psg`kbktkr posorth posorth ngng`. ngng`. Nhchb Nhchb pobfochlhrhepobfochlhrhe  poengng` mhrus boejgpth`he pobfochlhrhe h`tgi noedhe boch`u`he tgenh`he uetu`

 poengng` mhrus boejgpth`he pobfochlhrhe h`tgi noedhe boch`u`he tgenh`he uetu`

boejhphg tuluhe pobfochlhrhe.Qobfochlhrhe h`tgi ludh fgsh nhchb foetu`

boejhphg tuluhe pobfochlhrhe.Qobfochlhrhe h`tgi ludh fgsh nhchb foetu`

`odghthe boenoedhr`he nhe boeucgs. ^gnh` `hchm poetgedeyh `odghthe

`odghthe boenoedhr`he nhe boeucgs. ^gnh` `hchm poetgedeyh `odghthe  pobfochlhrhe

 pobfochlhrhe GQH GQH hnhchm hnhchm `odghthe `odghthe bktkrgj bktkrgj noedhe noedhe boch`u`he boch`u`he porjkfhhe porjkfhhe nhenhe boch`u`he `odghthe GQH somgeddh sobuh h`tgvgths pobfochlhrhe torgetodrhsg boch`u`he `odghthe GQH somgeddh sobuh h`tgvgths pobfochlhrhe torgetodrhsg

(17)

  

8>

8>

nhchb `odghthe GQH. Noedhe hnheyh h`tgvgths posorth ngng` yhed torlhng so`hcgdus, nhchb `odghthe GQH. Noedhe hnheyh h`tgvgths posorth ngng` yhed torlhng so`hcgdus, bh`h `georlh igsg` h`he bobgju kth` uetu` boeduht`he bobkrg nhe bh`h `georlh igsg` h`he bobgju kth` uetu` boeduht`he bobkrg nhe boeged`ht`he `keo`sg hethrh shrhi-shrhi. Dorh`he bobfhetu posorth ngng`

boeged`ht`he `keo`sg hethrh shrhi-shrhi. Dorh`he bobfhetu posorth ngng`

bobfuht `otormufuedhe ng nhchb kth`. Dorh`he igsg` boruph`he jhrh bobfuht `otormufuedhe ng nhchb kth`. Dorh`he igsg` boruph`he jhrh  pobfochlhrhe

 pobfochlhrhe GQH GQH yhed yhed forfonh forfonh noedhe noedhe bobforg`he bobforg`he bktgvhsg. bktgvhsg. @odghthe @odghthe igsg`igsg`

h`he bhbpu boedhthsg `ofkshehe nhe `ovh`ubhe sgswh nhchb prksos h`he bhbpu boedhthsg `ofkshehe nhe `ovh`ubhe sgswh nhchb prksos  pobfochlhrhe.

 pobfochlhrhe. Heh` Heh` nhchb nhchb roethed roethed geg geg boedgedge`he boedgedge`he dorh` dorh` tufum tufum yhed yhed cuwoscuwos uetu` fghs fochlhr. Dorh`he igsg` nhchb pobfochlhrhe GQH nhpht ngch`u`he noedhe uetu` fghs fochlhr. Dorh`he igsg` nhchb pobfochlhrhe GQH nhpht ngch`u`he noedhe  forfhdhg

 forfhdhg jhrh jhrh nghethrheyh nghethrheyh bochcug bochcug porjkfhhe, porjkfhhe, porbhgehe porbhgehe nhe nhe forfhdhg forfhdhg jhrh jhrh yhedyhed rocovhe noedhe bhtorg nhe tuluhe yhed nggedge`he.

rocovhe noedhe bhtorg nhe tuluhe yhed nggedge`he.

^ohtor jhrh `orlh hchbghm kth` yhed `ocgbh hnhchm pobfochlhrhe roico`tgi.

^ohtor jhrh `orlh hchbghm kth` yhed `ocgbh hnhchm pobfochlhrhe roico`tgi.

Hspo` pk`k` nhchb pobfochlhrhe GQH hnhchm posorth ngng` nhpht boeyhnhrg Hspo` pk`k` nhchb pobfochlhrhe GQH hnhchm posorth ngng` nhpht boeyhnhrg

`otorfhthshe poedothmuhe boro`h, bobgcg`g rhsh gedge thmu uetu` boeddhcg

`otorfhthshe poedothmuhe boro`h, bobgcg`g rhsh gedge thmu uetu` boeddhcg  forfhdhg

 forfhdhg poedothmuhe poedothmuhe fhru, fhru, nhe nhe h`mgreyh h`mgreyh nhpht nhpht boedhpcg`hsg`heeyh boedhpcg`hsg`heeyh nhchbnhchb

`omgnuphe boro`h. Geg toetu shlh shedht ngtuelhed noedhe po`obfhedhe nhe

`omgnuphe boro`h. Geg toetu shlh shedht ngtuelhed noedhe po`obfhedhe nhe boeged`hteyh rhsh gedge thmu posorth ngng`, jhrh posorth ngng` boed`hlg geikrbhsg, boeged`hteyh rhsh gedge thmu posorth ngng`, jhrh posorth ngng` boed`hlg geikrbhsg, boedhbfgc `oputushe nhe boejhrg forfhdhg foetu` hpcg`hsg yhed phcged bued`ge boedhbfgc `oputushe nhe boejhrg forfhdhg foetu` hpcg`hsg yhed phcged bued`ge ngtorhp`he nhchb ngrg nhe bhsyhrh`hteyh. @odghth

ngtorhp`he nhchb ngrg nhe bhsyhrh`hteyh. @odghthe roico`sg fgsh ngch`u`he noedhee roico`sg fgsh ngch`u`he noedhe bobgeth posorth ngng` borgejg `obfhcg bhtorg yhed sunhm ngpochlhrg noedhe bobgeth posorth ngng` borgejg `obfhcg bhtorg yhed sunhm ngpochlhrg noedhe  fhmhsh

 fhmhsh boro`h boro`h soengrg. soengrg. Zocheluteyh fgsh Zocheluteyh fgsh ngch`u`he ngch`u`he noedhe bobgeth noedhe bobgeth posorth posorth ngng`ngng`

uetu` boelochs`he bheihht bobpochlhrg bhtorg torsofut. Voico`sg ludh fgsh uetu` boelochs`he bheihht bobpochlhrg bhtorg torsofut. Voico`sg ludh fgsh ngchelut`he noedhe bobgeth posorth ngng` uetu` boelochs`he mhc-mhc hph yhed ngchelut`he noedhe bobgeth posorth ngng` uetu` boelochs`he mhc-mhc hph yhed  focub

 focub ng`uhshg ng`uhshg hthu hthu mhc-mhc mhc-mhc hph hph yhed boehryhed boehrg` g` toethed toethed bhtorg bhtorg yhed toyhed tochm chm boro`hboro`h  pochlhrg.

 pochlhrg. Kth` Kth` boeyorhp boeyorhp geikrbhsg geikrbhsg nhrg nhrg cged`uedhe cged`uedhe so`ocgcged, so`ocgcged, fhg` fhg` phnh phnh covoccovoc shnhr bhupue tgnh` shnhr. _etu` gtu `ochs mhrus ngrhejhed sonobg`ghe ruph shnhr bhupue tgnh` shnhr. _etu` gtu `ochs mhrus ngrhejhed sonobg`ghe ruph somgeddh nhpht boestgbucgshsg kth` nhchb forh`tgvgths. @hroeh noedhe poehthhe somgeddh nhpht boestgbucgshsg kth` nhchb forh`tgvgths. @hroeh noedhe poehthhe cged`uedhe soportg whreh, dhbfhr, poeorhedhe hchbghm hnhchm yhed torfhg` uetu`

cged`uedhe soportg whreh, dhbfhr, poeorhedhe hchbghm hnhchm yhed torfhg` uetu`

 pobfochlhrhe.

 pobfochlhrhe. Zochge gZochge gtu tu porcu ngjgpthporcu ngjgpth`he `ohnhh`he `ohnhhe cged`uedhe noee cged`uedhe noedhe poedhturhedhe poedhturhe  poejhmhyhhe,

 poejhmhyhhe, tobpht tobpht nunu` htnunu` hthu hu sumu, sumu, suhrh, suhrh, tubfumhe tubfumhe nhe nhe `ohnhhe `ohnhhe cged`uedcged`uedhehe yhed hbhe sojhrh obksgkehc.

yhed hbhe sojhrh obksgkehc.

Qobfochlhrhe GQH forfhsgs jhrh `orlh kth` hnhchm pobfochlhrhe yhed ng Qobfochlhrhe GQH forfhsgs jhrh `orlh kth` hnhchm pobfochlhrhe yhed ng nhchbeyh hnh `otorcgfhthe h`tgi posorth ngng`. Hrtgeyh posorth ngng` hnhchm kflo`

nhchbeyh hnh `otorcgfhthe h`tgi posorth ngng`. Hrtgeyh posorth ngng` hnhchm kflo`

(18)

nhchb pobfochlhrhe, posorth ngng`chm yhed boejhrg nhe boeobu`he bh`eh nhrg nhchb pobfochlhrhe, posorth ngng`chm yhed boejhrg nhe boeobu`he bh`eh nhrg sotghp geikrbhsg hthu bhtorg pochlhrhe yhed ngforg`he. Qosorth ngng` noedhe sotghp geikrbhsg hthu bhtorg pochlhrhe yhed ngforg`he. Qosorth ngng` noedhe

`odghtheeyh bhbpu torcgfht sojhrh igsg` nhe boethceyh nhchb pobfochlhrhe GQH.

`odghtheeyh bhbpu torcgfht sojhrh igsg` nhe boethceyh nhchb pobfochlhrhe GQH.

Mhc geg ngsofhf`he `hroeh heh`-heh` ubur 7-86 thmue bobgcg`g `ofutumhe uetu`

Mhc geg ngsofhf`he `hroeh heh`-heh` ubur 7-86 thmue bobgcg`g `ofutumhe uetu`

boedo`pckrhsg nhe boedulg sojhrh igsg`. (Loesoe, 6181< 8?=). Hrtgeyh noedhe boedo`pckrhsg nhe boedulg sojhrh igsg`. (Loesoe, 6181< 8?=). Hrtgeyh noedhe ubur posorth ngng` Zo`kchm Nhshr `ochs tgeddg boro`h boborcu`he `odghthe ubur posorth ngng` Zo`kchm Nhshr `ochs tgeddg boro`h boborcu`he `odghthe boejhrg sorth boch`u`he `odghthe igsg` nhchb foetu` porjkfhhe nhe o`pckrhsg boejhrg sorth boch`u`he `odghthe igsg` nhchb foetu` porjkfhhe nhe o`pckrhsg nhchb boch`u`he `odghthe pobfochlhrhe GQH. Noedhe nobg`ghe torcgmht lochs nhchb boch`u`he `odghthe pobfochlhrhe GQH. Noedhe nobg`ghe torcgmht lochs  fhmwh frhge fhson tohjmged oio`tgi ngtorhp`he phnh bhth pochlhrhe GQH ng Zo`kchm  fhmwh frhge fhson tohjmged oio`tgi ngtorhp`he phnh bhth pochlhrhe GQH ng Zo`kchm Nhshr. Noedhe nobg`ghe tobuhe geg nhpht nglhng`he Nhshr fhmwh pobfochlhrhe Nhshr. Noedhe nobg`ghe tobuhe geg nhpht nglhng`he Nhshr fhmwh pobfochlhrhe sunhm somhruseyh bobpormhtg`he jhrh `orlh hchbghm kth`. Mhc geg h`he sunhm somhruseyh bobpormhtg`he jhrh `orlh hchbghm kth`. Mhc geg h`he  fornhbph`

 fornhbph` phnh phnh poroejhehh, poroejhehh, poch`shehhe poch`shehhe nhe nhe ovhcuhsg ovhcuhsg yhed yhed ngch`u`he ngch`u`he poengng`poengng`

sunhm boeddueh`he buctgsoeskrg noedhe forhdhb botkno nhe bongh yhed nhpht sunhm boeddueh`he buctgsoeskrg noedhe forhdhb botkno nhe bongh yhed nhpht ngtorhp`he poengng`. Zochge gtu porcu boeyongh`he vhrghsg stgbuchsg fhdg posorth ngtorhp`he poengng`. Zochge gtu porcu boeyongh`he vhrghsg stgbuchsg fhdg posorth ngng` bochcug forfhdhg botkno pobfochlhrhe. Zocheluteyh porcu bobfuht posorth ngng` bochcug forfhdhg botkno pobfochlhrhe. Zocheluteyh porcu bobfuht posorth ngng` h`tgi noedhe boch`u`he prosoethsg nhe chgeeyh noedhe boeddueh`he bgeht ngng` h`tgi noedhe boch`u`he prosoethsg nhe chgeeyh noedhe boeddueh`he bgeht boro`h. Nhchb mhc geg poengng` mhrus fgsh boelhng ihsgcgthtkr, pochtgm, bhehlor boro`h. Nhchb mhc geg poengng` mhrus fgsh boelhng ihsgcgthtkr, pochtgm, bhehlor nhe pobfgbfged. (Vkegs, 6188< 861). _etu` boejgpth`he pobfochlhrhe yhed nhe pobfgbfged. (Vkegs, 6188< 861). _etu` boejgpth`he pobfochlhrhe yhed kptgbhc bh`h poengng` bhbpu bobihsgcgthsg posorth ngng`, sochge gtu uetu`

kptgbhc bh`h poengng` bhbpu bobihsgcgthsg posorth ngng`, sochge gtu uetu`

 pobfochlhrhe

 pobfochlhrhe igsg` igsg` poengng` poengng` ludh ludh bhbpu bhbpu forporhe forporhe sofhdhg sofhdhg pochtgm pochtgm sorth sorth sofhdhgsofhdhg  pobgbpge

 pobgbpge nhe nhe pobfgbfged. pobfgbfged. Qosorth Qosorth ngng` ngng` yhed yhed ngihsgcgthsg ngihsgcgthsg noedhe noedhe `ohnhhe`ohnhhe eyhbhe, toetrhb nhe soehed sojhrh obksgkehc h`he bobfhed`gt`he dhgrhm nhchb eyhbhe, toetrhb nhe soehed sojhrh obksgkehc h`he bobfhed`gt`he dhgrhm nhchb  fochlhr.

 fochlhr. Qorhshhe Qorhshhe geg geg h`he h`he boeubfum`he boeubfum`he rhsh rhsh sksghc sksghc uetu` uetu` forgetorh`sg forgetorh`sg noedhenoedhe cged`uedheeyh. Mhc geg h`he boeyofhf`he `keo`sg`keo`sg poedothmuhe nhpht cged`uedheeyh. Mhc geg h`he boeyofhf`he `keo`sg`keo`sg poedothmuhe nhpht torlhcge, somgeddh heh` bhbpu boeduhshg `kesop GQH.

torlhcge, somgeddh heh` bhbpu boeduhshg `kesop GQH.

Zocheluteyh poengng` fgsh bochtgm h`tgvgths posorth ngng` bochcug Zocheluteyh poengng` fgsh bochtgm h`tgvgths posorth ngng` bochcug  forfhdhg

 forfhdhg `odghthe `odghthe pobfochlhrhe pobfochlhrhe yhed bocgfht`he yhed bocgfht`he boro`h. boro`h. H`mgreyh posorth H`mgreyh posorth ngng`ngng`

bhbpu bobh`ehg nhrg sotghp pobfochlhrhe yhed ngch`u`he sotghp shht noedhe bhbpu bobh`ehg nhrg sotghp pobfochlhrhe yhed ngch`u`he sotghp shht noedhe boch`u`he roico`sg nhe poroeuedhe. Noedhe frhge fhson tohjmged nhpht boedhthsg boch`u`he roico`sg nhe poroeuedhe. Noedhe frhge fhson tohjmged nhpht boedhthsg

`kengsg ubub posorth ngng` nhchb fochlhr nghethrheyh th`ut, docgshm, fkshe,

`kengsg ubub posorth ngng` nhchb fochlhr nghethrheyh th`ut, docgshm, fkshe, hphtgs, irusthsg nhe fgedued. @kengsg-`kengsg geg h`he shedht forpoedhrum `ophnh hphtgs, irusthsg nhe fgedued. @kengsg-`kengsg geg h`he shedht forpoedhrum `ophnh  prksos po

 prksos pobfochlhrhe bfochlhrhe yhed torlhng yhed torlhng somgeddh fornhbph` somgeddh fornhbph` phnh phnh mhsgc mhsgc yhed ngporkcom.yhed ngporkcom.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in