MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

108  Download (0)

Teks penuh

(1)

PROVINSI JAWA TENGAH

UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik secara tidak melawan

hukum dan memenuhi persyaratan, perlu diberikan tunjangan profesi;

Mengingat

: 1.

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru

dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan

Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4941);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Belas

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil;

7.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima

Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang

Pendidikan Dasar di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah untuk semester 1

(satu) Tahun Anggaran 2014;

a.

b.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4893);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 91 tahun 2011;

(2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

:

:

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BREBES, PROVINSI

JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2014

:

KEEMPAT

Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua dibayarkan

selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan beban kerjanya

sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

:

KELIMA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil

Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;

11.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai

dengan 30 Juni 2014.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2014

SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D

NIP 19590801 198503 1 002

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ANB.

DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR,

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama

diberikan setiap bulan yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru

yang bersangkutan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan.

Memberikan tunjangan profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada

Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah yang

namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Apabila terjadi kesalahan data guru sebagaimana dimaksud dalam diktum

Pertama, Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan Kabupaten Brebes,

Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan penyesuaian perubahan data individu

penerima tunjangan profesi guru dengan melampirkan dokumen yang sah.

KEENAM

:

12.

:

:

Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana transfer daerah

Tahun Anggaran 2014.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 213/MPN.A4/KP/2010 mengenai

pengangkatan Jabatan Struktural Eselon IIa;

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

(3)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007147531 a/n KUSMANTO

1 KUSMANTO SD N LUWUNGGEDE 01

NIP : 196607011988061001 NUPTK : 8033744647200033 NO PESERTA : 12032902710854

NRG : 120271313092 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001570536 a/n NARSIH

2 NARSIH SD NEGERI MALAHAYU 06

NIP : 195607021977012003 NUPTK : 9034734636300003 NO PESERTA : 11032902711008

NRG : 110271867038 Tunjangan : Rp.4,108,700

MANDIRI Cabang 13915 KCP Bumiayu No Rek. 9000010111087 a/n KUSRIYANI

3 KUSRIYANI SD NEGERI ADISANA 04

NIP : 196505071989032006 NUPTK : 9839743646300002 NO PESERTA : 12032902710909

NRG : 120271834068 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005032536 a/n Wardi, S.pd

4 Wardi, S.pd SD NEGERI BABAKAN 02

NIP : 195807171979111002 NUPTK : 8049736638200013 NO PESERTA : 07032902700081

NRG : 074930050011 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001459536 a/n SRI TURAHTI

5 SRI TURAHTI SD NEGERI BANGBAYANG 01

NIP : 195608121977012005 NUPTK : 8144734636300003 NO PESERTA : 11032902710595

NRG : 110271807039 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006715535 a/n RUGAYAH

6 RUGAYAH SD NEGERI BANGBAYANG 02

NIP : 196008221983042002 NUPTK : 8154738639300003 NO PESERTA : 12032902710192

NRG : 120271743216 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000758539 a/n WIHARDI

7 WIHARDI SD NEGERI BANGBAYANG 02

NIP : 195704031978021003 NUPTK : 9735735637200002 NO PESERTA : 11032902710546

NRG : 110271515051 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001422539 a/n TARNYA

8 TARNYA SD NEGERI BANGBAYANG 04

NIP : 195704271978021001 NUPTK : 4759735638200002 NO PESERTA : 11032902710606

NRG : 110271721042 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001082533 a/n BAMBANG HERMANTO

9 BAMBANG HERMANTO SD NEGERI BANGSRI 01

NIP : 195712121978021006 NUPTK : 0544735638200013 NO PESERTA : 11032902710901

NRG : 110271385043 Tunjangan : Rp.4,108,700

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330324054 a/n KHORIYAH

10 KHORIYAH SD NEGERI BANGSRI 01

NIP : 197005052008012025 NUPTK : 4837748650300102 NO PESERTA : 13032902710796

(4)

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000947536 a/n KHUSNUL KHOTIMAH

11 KHUSNUL KHOTIMAH SD NEGERI BANGSRI 01

NIP : 195808271978022002 NUPTK : 1159734638300003 NO PESERTA : 11032902710942

NRG : 110271395058 Tunjangan : Rp.3,861,600

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330324112 a/n MASLIKHAH

12 MASLIKHAH SD NEGERI BANGSRI 01

NIP : 197111062008012004 NUPTK : 2438749651300013 NO PESERTA : 13032902710645

NRG : 130271921058 Tunjangan : Rp.2,326,300

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001333536 a/n RUSDIANTO

13 RUSDIANTO SD NEGERI BANGSRI 01

NIP : 196105051980121003 NUPTK : 3837739640200012 NO PESERTA : 11032902710970

NRG : 110271126044 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006619535 a/n SISWO UTOMO

14 SISWO UTOMO SD NEGERI BANGSRI 01

NIP : 196307081984051002 NUPTK : 4040741643200013 NO PESERTA : 12032902711290

NRG : 120271924076 Tunjangan : Rp.3,743,700

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330324350 a/n SRI ASIH

15 SRI ASIH SD NEGERI BANGSRI 01

NIP : 196407051986082002 NUPTK : 4037742644300023 NO PESERTA : 13032902711223

NRG : 130271369083 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004820538 a/n Sri Murtiningsih

16 Sri Murtiningsih SD NEGERI BANGSRI 04

NIP : 196509271988062001 NUPTK : 6259743646300013 NO PESERTA : 08032902710062

NRG : 085932057032 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001135530 a/n SUKRO

17 SUKRO SD NEGERI BANJARAN 02

NIP : 196008071982011010 NUPTK : 9139738639200003 NO PESERTA : 11032902710409

NRG : 110271020054 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006718533 a/n TARTO

18 TARTO SD NEGERI BANJARAN 03

NIP : 196508161993071001 NUPTK : 8148743647200003 NO PESERTA : 12032902710926

NRG : 120271323076 Tunjangan : Rp.3,075,900

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001483535 a/n SITI SUHARSIH

19 SITI SUHARSIH SD NEGERI BANJARAN 04

NIP : 196106291986082001 NUPTK : 8961739641300002 NO PESERTA : 11032902710432

NRG : 110271163061 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001372530 a/n KUSTIAH

20 KUSTIAH SD NEGERI BANJARAN 05

NIP : 196011021980122004 NUPTK : 8434738640300003 NO PESERTA : 11032902710465

(5)

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081363 a/n SUDARWATI

21 SUDARWATI SD NEGERI BANJARANYAR 05

NIP : 195904101982012007 NUPTK : 7742737640300012 NO PESERTA : 12032902710170

NRG : 120271233269 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006710535 a/n AGUS AMIN

22 AGUS AMIN SD NEGERI BANJARATMA 01

NIP : 196506181990031005 NUPTK : 7950743646200002 NO PESERTA : 12032902710905

NRG : 120271373070 Tunjangan : Rp.3,411,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006784534 a/n SUDIYANTO

23 SUDIYANTO SD NEGERI BANJARATMA 01

NIP : 196004091982011002 NUPTK : 9741738640200002 NO PESERTA : 12032922010325

NRG : 122201425015 Tunjangan : Rp.3,861,600

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330324123 a/n MASTONI

24 MASTONI SD NEGERI BANJARATMA 02

NIP : 196408171988031014 NUPTK : 1149742644200023 NO PESERTA : 13032902711212

NRG : 130271229076 Tunjangan : Rp.3,411,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006723538 a/n RUMINAH

25 RUMINAH SD NEGERI BANJARATMA 03

NIP : 195410071983042001 NUPTK : 8339732634300003 NO PESERTA : 12032902710014

NRG : 120271199281 Tunjangan : Rp.3,629,400

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330324338 a/n SOMARTI

26 SOMARTI SD NEGERI BANJARATMA 05

NIP : 196604281991032010 NUPTK : 8760744646300012 NO PESERTA : 13032902711095

NRG : 130271819064 Tunjangan : Rp.3,307,000

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007116530 a/n KARSO

27 KARSO SD NEGERI BANJARHARJA 02

NIP : 196409211986081001 NUPTK : 8253742644200003 NO PESERTA : 12032902711046

NRG : 120271324080 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang 03898 -- UNIT BANJARHARJO BREBES

No Rek. 389801011768536 a/n SITI AMBARWATI

28 Siti Ambarwati SD NEGERI BANJARHARJA 06

NIP : 196809162000122002 NUPTK : 9248746649300003 NO PESERTA : 08032902710245

NRG : 084832060012 Tunjangan : Rp.2,773,600

BRI Simpedes Cabang Brebes

No Rek. 001401003698530 a/n Eko Widodo

29 Eko Widodo SD NEGERI BANJARHARJO 04

NIP : 197412141999032005 NUPTK : 9546752654200003 NO PESERTA : 08032902710277

NRG : 084635066005 Tunjangan : Rp.2,773,600

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007109533 a/n ROHANAH

30 ROHANAH SD NEGERI BANJARLOR 01

NIP : 196501121988062001 NUPTK : 9444743646300012 NO PESERTA : 12032902710882

(6)

BRI Simpedes Cabang 03898 -- UNIT BANJARHARJO BREBES

No Rek. 389801011727530 a/n YOYO SUHARYO

31 Yoyo Suharyo SD NEGERI BANJARLOR 01

NIP : 196403031984051002 NUPTK : 7635742643200012 NO PESERTA : 08032902710034

NRG : 083526056008 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005251538 a/n Tawudi, Spd

32 Tawudi, Spd SD NEGERI BANJARLOR 02

NIP : 195908141979111001 NUPTK : 9146737639200033 NO PESERTA : 07032902700100

NRG : 074631051019 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang 05869 -- UNIT BUARAN BUMIAYU

No Rek. 586901005618530 a/n KOMARI

33 KOMARI SD NEGERI BANJARSARI 01

NIP : 195410111974011001 NUPTK : 6343732634200003 NO PESERTA : 09032902710401

NRG : 091740337028 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang UNIT TARABAN No Rek. 587501005050535 a/n ROHAYATI

34 ROHAYATI, S.Pd SD NEGERI BANJARSARI 02

NIP : 196209031982012003 NUPTK : 9235740641300013 NO PESERTA : 10032902710165

NRG : 101686377023 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001306539 a/n MUSYATI

35 MUSYATI SD NEGERI BANTARKAWUNG 01

NIP : 196006101979112005 NUPTK : 9942738639300012 NO PESERTA : 11032902710552

NRG : 110271452045 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang 03684 -- UNIT BANGBAYANG BUMIAYU

No Rek. 368401010966534 a/n IDA FARIDA

36 IDA FARIDA, S.Pd SD NEGERI BANTARKAWUNG 02

NIP : 196611231989032003 NUPTK : 9455744647300003 NO PESERTA : 09032902710143

NRG : 092390397013 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000995539 a/n KHAERIAH

37 KHAERIAH SD NEGERI BANTARKAWUNG 03

NIP : 196411291985082001 NUPTK : 8461742644300003 NO PESERTA : 11032922010578

NRG : 112201826008 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang 03684 -- UNIT BANGBAYANG BUMIAYU

No Rek. 368401010835539 a/n ABDUL KHOLIK

38 ABDUL KHOLIK, S.Pd SD NEGERI BANTARKAWUNG 04

NIP : 196406211983041001 NUPTK : 9953745646200002 NO PESERTA : 10032922010251

NRG : 102287887012 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006716531 a/n SUYATNO

39 SUYATNO SD NEGERI BANTARWARU 01

NIP : 196508241990031012 NUPTK : 8156743646200003 NO PESERTA : 12032902710931

NRG : 120271136076 Tunjangan : Rp.3,307,000

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004974531 a/n Slamet Barqi, Spd

40 Slamet Barqi, Spd SD NEGERI BAROS 01

NIP : 196302021984051002 NUPTK : 7534741643200032 NO PESERTA : 07032902700312

(7)

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082367 a/n UMROH

41 UMROH SD NEGERI BAROS 01

NIP : 196307201983042004 NUPTK : 8052741641300003 NO PESERTA : 12032902711297

NRG : 120271868075 Tunjangan : Rp.3,743,700

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082935 a/n WIYANTO

42 WIYANTO SD NEGERI BAROS 03

NIP : 196406061984051002 NUPTK : 6938742644200042 NO PESERTA : 12032922011047

NRG : 122201764013 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000810535 a/n ASIH HARYANTO

43 ASIH HARYANTO SD NEGERI BENDA 01

NIP : 196508141988061001 NUPTK : 4146743646200013 NO PESERTA : 11032902710281

NRG : 110271932040 Tunjangan : Rp.3,375,800

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330329041 a/n CASRIDAH

44 CASRIDAH SD NEGERI BENDA 01

NIP : 197010051993032010 NUPTK : 0337748650300033 NO PESERTA : 13032902710749

NRG : 130271876060 Tunjangan : Rp.3,411,200

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004099535 a/n CHOFIDOH

45 CHOFIDOH SD NEGERI BENDA 01

NIP : 195408011974012003 NUPTK : 0133732634300013 NO PESERTA : 09032902710364

NRG : 091635337022 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang 05873 -- UNIT KALILOKA BUMIAYU

No Rek. 587301008468535 a/n ISTIKHAROH

46 ISTIKHAROH SD NEGERI BENDA 01

NIP : 195911151979112003 NUPTK : 2447737639300013 NO PESERTA : 09032902710024

NRG : 091990362014 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang 00190 -- Bumiayu No Rek. 019001001214530 a/n JEJEK PURNAMA

47 Jejek Purnama SD NEGERI BENDA 01

NIP : 196308011991031009 NUPTK : 2133741642200013 NO PESERTA : 08032902711240

NRG : 083331055031 Tunjangan : Rp.3,307,000

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005244531 a/n SURIYAH

48 SURIYAH SD NEGERI BENTAR 03

NIP : 195504041974012001 NUPTK : 9736733635300002 NO PESERTA : 10032902710411

NRG : 101436842021 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004913535 a/n Moch. Tohir, S.pd

49 Moch. Tohir, S.pd SD NEGERI BENTARSARI 01

NIP : 196102151982011004 NUPTK : 6547739641200012 NO PESERTA : 07032902700155

NRG : 074725053010 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000865530 a/n SURATMAN

50 SURATMAN SD NEGERI BENTARSARI 01

NIP : 195511211977011001 NUPTK : 8453733636200013 NO PESERTA : 11032902710447

(8)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006694535 a/n ETI SRIWIDAYATI

51 ETI SRIWIDAYATI SD NEGERI BENTARSARI 04

NIP : 196502121992032007 NUPTK : 7544743647300002 NO PESERTA : 12032902710963

NRG : 120271361081 Tunjangan : Rp.3,307,000

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001211530 a/n ENY RATNAWATI

52 ENY RATNAWATI SD NEGERI BENTARSARI 05

NIP : 196010151980122005 NUPTK : 9347738640300013 NO PESERTA : 11032902710404

NRG : 110271254053 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006797537 a/n WARSAD

53 WARSAD SD NEGERI BENTARSARI 05

NIP : 196006021983041002 NUPTK : 7934738641200002 NO PESERTA : 12032902710364

NRG : 120271585084 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001097538 a/n ROISAH

54 ROISAH SD NEGERI BLUBUK

NIP : 195910051979112001 NUPTK : 9337737639300013 NO PESERTA : 11032902710213

NRG : 110271900053 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006758533 a/n IDA WIDIYATI

55 IDA WIDIYATI SD NEGERI BOJONG 01

NIP : 196808222006042007 NUPTK : 9154746649300003 NO PESERTA : 12032902710508

NRG : 120271396085 Tunjangan : Rp.2,890,200

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005210532 a/n Eko Praptomo, S.pd.

56 Eko Praptomo, S.pd. SD NEGERI BOJONGSARI 02

NIP : 195705101977011003 NUPTK : 9842735637200012 NO PESERTA : 06032902700062

NRG : 064228049001 Tunjangan : Rp.4,108,700

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120255770 a/n JULIANTO

57 JULIANTO SD NEGERI BREBES 01

NIP : 195707021978021002 NUPTK : 9034735638200013 NO PESERTA : 11032902710517

NRG : 110271852044 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang Brebes

No Rek. 001401003917536 a/n Darningsih, S.pd.

58 Darningsih, S.pd. SD NEGERI BREBES 02

NIP : 196009181986082001 NUPTK : 9150738640300043 NO PESERTA : 07032902700436

NRG : 075031052005 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang 03014 -- UNIT NGASEM

No Rek. 301401013572539 a/n HARSONO

59 Harsono SD NEGERI BREBES 02

NIP : 196402151984051003 NUPTK : 8547742643200032 NO PESERTA : 08032902710039

NRG : 084725056015 Tunjangan : Rp.3,743,700

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082946 a/n KASNURI

60 KASNURI SD NEGERI BREBES 03

NIP : 196111111984051001 NUPTK : 9443739641200023 NO PESERTA : 12032922011109

(9)

BNI Cabang Senayan No Rek. 282082050 a/n LILIS SETIYANINGRUM

61 LILIS SETIYANINGRUM SD NEGERI BREBES 03

NIP : 196605061986082001 NUPTK : 7838744644300002 NO PESERTA : 12032902710842

NRG : 120271825097 Tunjangan : Rp.3,629,400

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081771 a/n KHAMIMAH

62 KHAMIMAH SD NEGERI BREBES 06

NIP : 196801091994012003 NUPTK : 8441746648300032 NO PESERTA : 12032902710588

NRG : 120271574089 Tunjangan : Rp.2,951,100

BRI Simpedes Cabang 03014 -- UNIT NGASEM

No Rek. 301401013544536 a/n SUDIRMAN

63 Sudirman SD NEGERI BREBES 08

NIP : 196509101992031007 NUPTK : 9242743646200043 NO PESERTA : 08032902710247

NRG : 084232057009 Tunjangan : Rp.3,518,600

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 244633242 a/n ENDANG ADI NINGRUM

64 ENDANG ADI NINGRUM SD NEGERI BREBES 11

NIP : 195508021986082001 NUPTK : 8134733635300013 NO PESERTA : 11032902711227

NRG : 110271553050 Tunjangan : Rp.3,518,600

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081534 a/n IBNU KHOTOB

65 IBNU KHOTOB SD NEGERI BREBES 11

NIP : 196007131982011004 NUPTK : 6045738640200023 NO PESERTA : 12032902710389

NRG : 120271186073 Tunjangan : Rp.3,743,700

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120257029 a/n YUNARNI

66 YUNARNI SD NEGERI BREBES 11

NIP : 195811061979112001 NUPTK : 0438736639300013 NO PESERTA : 11032902710533

NRG : 110271303047 Tunjangan : Rp.3,983,300

BNI Cabang SENAYAN No Rek. 120256739 a/n SUTIAH

67 SUTIAH SD NEGERI BREBES 13

NIP : 195705161980122001 NUPTK : 6848735637300002 NO PESERTA : 11032902710536

NRG : 110271216045 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005340531 a/n Sunaryah, S.pd

68 Sunaryah, S.pd SD NEGERI BREBES 14

NIP : 195506161982012002 NUPTK : 7948733634300012 NO PESERTA : 07032902700217

NRG : 074829047002 Tunjangan : Rp.4,238,100

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282081567 a/n WISJAN

69 WISJAN SD NEGERI BUARA 01

NIP : 196903101993031005 NUPTK : 9642747649200032 NO PESERTA : 12032902710453

NRG : 120271429063 Tunjangan : Rp.3,272,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004984536 a/n Agus Halim, S.pd.

70 Agus Halim, S.pd. SD NEGERI BULAKAMBA 01

NIP : 195702141978021003 NUPTK : 7546735637200002 NO PESERTA : 07032902700062

(10)

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330324167 a/n MUNAROH

71 MUNAROH SD NEGERI BULAKAMBA 02

NIP : 196507261993012001 NUPTK : 3058743646300013 NO PESERTA : 13032902711162

NRG : 130271648067 Tunjangan : Rp.3,044,000

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330324292 a/n SITI ARIYAH

72 SITI ARIYAH SD NEGERI BULAKAMBA 02

NIP : 196204281983042004 NUPTK : 7760740643300002 NO PESERTA : 13032902711461

NRG : 130271396067 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005201533 a/n Siti Dyah Werdani, S.pd

73 Siti Dyah Werdani, S.pd SD NEGERI BULAKAMBA 02

NIP : 196504021988032013 NUPTK : 9734743646300012 NO PESERTA : 07032902700906

NRG : 073427057003 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001268537 a/n SONAAH

74 SONAAH SD NEGERI BULAKAMBA 02

NIP : 195903101979112005 NUPTK : 2642737639300012 NO PESERTA : 11032902710960

NRG : 110271994034 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001011532 a/n SRI MULYATI

75 SRI MULYATI SD NEGERI BULAKAMBA 02

NIP : 195712251977012003 NUPTK : 2557735636300003 NO PESERTA : 11032902710936

NRG : 110271230041 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004297531 a/n Suharjo, S.pd

76 Suharjo, S.pd SD NEGERI BULAKAMBA 02

NIP : 196209201984051003 NUPTK : 2252740643200003 NO PESERTA : 07032902700304

NRG : 075232054006 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006681532 a/n EMANATI

77 EMANATI SD NEGERI BULAKAMBA 03

NIP : 196808172000032007 NUPTK : 7149746650300003 NO PESERTA : 12032922010515

NRG : 122201621012 Tunjangan : Rp.3,012,500

BRI Simpedes Cabang Brebes

No Rek. 001401003916530 a/n Umi Arifwati, S.pd

78 Umi Arifwati, S.pd SD NEGERI BULAKAMBA 03

NIP : 196006241980122002 NUPTK : 7956738640300002 NO PESERTA : 07032902700105

NRG : 075629052008 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang 03014 -- UNIT NGASEM

No Rek. 301401013513535 a/n SUDARWAJI

79 Sudarwaji SD NEGERI BULAKELOR 03

NIP : 196906082003121007 NUPTK : 7940747649200022 NO PESERTA : 08032902710074

NRG : 084029061016 Tunjangan : Rp.3,012,500

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006714539 a/n MAHMUDAH

80 MAHMUDAH SD NEGERI BULAKPAREN 01

NIP : 196408121984052002 NUPTK : 8144742643300013 NO PESERTA : 12032902711034

(11)

BRI Simpedes Cabang Brebes No Rek. 0014-01-005831-53-2 a/n DAROJATUN

81 DAROJATUN SD NEGERI BULAKPAREN 02

NIP : 196003181982012009 NUPTK : 9650738639300002 NO PESERTA : 11032902710914

NRG : 110271043053 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang . No Rek. 001401006727532 a/n SUTASMINEM

82 SUTASMINEM SD NEGERI BULUSARI 03

NIP : 196702162006042005 NUPTK : 7548745648300002 NO PESERTA : 12032902710741

NRG : 120271342078 Tunjangan : Rp.3,107,400

BRI Simpedes Cabang 00981 -- Unit Majapahit

No Rek. 098101019586536 a/n Heny Puji Raharti

83 Heny Puji Raharti SD NEGERI BUMIAYU 01

NIP : 196511111988062002 NUPTK : 7443743646300013 NO PESERTA : 08032902710061

NRG : 084334057016 Tunjangan : Rp.3,518,600

MANDIRI Cabang 13915 KCP Bumiayu No Rek. 9000010110956 a/n JAMILAH

84 JAMILAH SD NEGERI BUMIAYU 05

NIP : 196004241982012015 NUPTK : 9756738641300022 NO PESERTA : 12032902710336

NRG : 120271687080 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang 00190 -- Bumiayu No Rek. 019001001319534 a/n KHOPIPAH

85 KHOPIPAH SD NEGERI BUMIAYU 05

NIP : 196207121984052004 NUPTK : 6044740643300003 NO PESERTA : 09032902710086

NRG : 091590877015 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang 05873 -- UNIT KALILOKA BUMIAYU

No Rek. 587301008543539 a/n TRI HARTINI

86 Tri Hartini SD NEGERI BUNIWAH 02

NIP : 196403241986082001 NUPTK : 6656742644300032 NO PESERTA : 08032902711242

NRG : 085626056023 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004234533 a/n WAHRUN

87 WAHRUN SD NEGERI BUNIWAH 02

NIP : 195708171983041003 NUPTK : 1149735638200013 NO PESERTA : 09032902710078

NRG : 092088822054 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005171534 a/n Sartono

88 Sartono SD NEGERI CENANG 03

NIP : 197001061997031005 NUPTK : 9438748651200002 NO PESERTA : 08032902710181

NRG : 083824062014 Tunjangan : Rp.2,951,100

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004537533 a/n Tri Yulianto

89 Tri Yulianto SD NEGERI CENANG 03

NIP : 196807091998031008 NUPTK : 4041746649200013 NO PESERTA : 08032902710198

NRG : 084130060004 Tunjangan : Rp.3,075,900

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006765530 a/n RAMLAH

90 RAMLAH SD NEGERI CIAMPEL 01

NIP : 196112301982012005 NUPTK : 9562739641300013 NO PESERTA : 12032902711122

(12)

BRI Simpedes Cabang UNIT BAROS-BREBES

No Rek. 585201005347536 a/n SUWALDIYONO

91 SUWALDIYONO SD NEGERI CIAMPEL 01

NIP : 195404121975121004 NUPTK : 7744732633200032 NO PESERTA : 10032902710544

NRG : 101836837015 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001205539 a/n SUHARNO. H.

92 SUHARNO. H. SD NEGERI CIAMPEL 03

NIP : 195810191978021001 NUPTK : 8351736638200003 NO PESERTA : 11032902710882

NRG : 110271049047 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001061537 a/n RASNO

93 RASNO SD NEGERI CIBENDUNG 01

NIP : 195807121978021002 NUPTK : 8044736637200003 NO PESERTA : 11032902710976

NRG : 110271430040 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004328536 a/n W. DWI PURNOMO

94 W. DWI PURNOMO SD NEGERI CIBUNIWANGI 01

NIP : 195406211975121001 NUPTK : 1953732633200002 NO PESERTA : 10032902710465

NRG : 102287837003 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004490537 a/n YATI UMIYATI

95 YATI UMIYATI SD NEGERI CIBUNIWANGI 01

NIP : 196204021983042005 NUPTK : 3734740642300012 NO PESERTA : 10032902710213

NRG : 101336877011 Tunjangan : Rp.3,743,700

Mandiri Cabang Brebes

No Rek. 1390011606799 a/n ABDUL KODIR

96 ABDUL KODIR SD NEGERI CIDUWET 01

NIP : 195910101980121011 NUPTK : 8342737639200053 NO PESERTA : 11032902710367

NRG : 110271422040 Tunjangan : Rp.3,861,600

Mandiri Cabang Brebes

No Rek. 1390011607631 a/n JUMILAH

97 JUMILAH SD NEGERI CIDUWET 01

NIP : 196202201985082001 NUPTK : 7552740641300032 NO PESERTA : 11032902710639

NRG : 110271722059 Tunjangan : Rp.3,743,700

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082312 a/n RASMAN

98 RASMAN SD NEGERI CIDUWET 02

NIP : 196208311983041001 NUPTK : 7163740642200013 NO PESERTA : 12032902711184

NRG : 120271482082 Tunjangan : Rp.3,743,700

Mandiri Cabang Brebes

No Rek. 1390011606997 a/n SRI MULYANI

99 SRI MULYANI SD NEGERI CIDUWET 02

NIP : 196001031982012018 NUPTK : 9435738640300022 NO PESERTA : 11032902710383

NRG : 110271484044 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007066531 a/n RASMANI

100 RASMANI SD NEGERI CIGADUNG 01

NIP : 196407041988061001 NUPTK : 8036742646200003 NO PESERTA : 12032902711059

(13)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007126535 a/n AGUS WALUYO

101 AGUS WALUYO SD NEGERI CIGADUNG 02

NIP : 196008011982011007 NUPTK : 8133738641200003 NO PESERTA : 12032902710400

NRG : 120271755078 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007027537 a/n TONI

102 TONI SD NEGERI CIGADUNG 02

NIP : 196704281991031004 NUPTK : 6760745647200002 NO PESERTA : 12032902710678

NRG : 120271932087 Tunjangan : Rp.3,411,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006786536 a/n AGUS MUSLIM

103 AGUS MUSLIM SD NEGERI CIGEDOG 01

NIP : 196612191993011001 NUPTK : 9551744647200003 NO PESERTA : 12032902710729

NRG : 120271616090 Tunjangan : Rp.3,075,900

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001280539 a/n MURO''AT

104 MURO''AT SD NEGERI CIGEDOG 01

NIP : 196003181979111001 NUPTK : 7650738639200002 NO PESERTA : 11032902710860

NRG : 110271220048 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang UNIT BAROS-BREBES

No Rek. 585201005279539 a/n SUKARTI

105 SUKARTI SD NEGERI CIGEDOG 01

NIP : 195607161975122009 NUPTK : 9048734635300003 NO PESERTA : 10032902710587

NRG : 102038347008 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006755535 a/n SRI HASTUTI

106 SRI HASTUTI SD NEGERI CIGEDOG 03

NIP : 196112131982012006 NUPTK : 9545739640300003 NO PESERTA : 12032902710381

NRG : 120271934254 Tunjangan : Rp.3,411,200

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001486533 a/n KUSTAM

107 KUSTAM SD NEGERI CIHAUR 02

NIP : 196206171984051002 NUPTK : 9949740643200002 NO PESERTA : 11032902710991

NRG : 110271660034 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001385533 a/n KRISTIANI

108 KRISTIANI SD NEGERI CIKAKAK 03

NIP : 195808101982012006 NUPTK : 8142736638300013 NO PESERTA : 11032902710984

NRG : 110271475049 Tunjangan : Rp.3,902,100

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007120539 a/n KHAERUDIN

109 KHAERUDIN SD NEGERI CIKAKAK 05

NIP : 196210091984051001 NUPTK : 9341740642200003 NO PESERTA : 12032922011200

NRG : 122201372016 Tunjangan : Rp.3,743,700

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330322364 a/n WARYAT

110 WARYAT SD NEGERI CIKAKAK 05

NIP : 197907142009041001 NUPTK : 9046757659200003 NO PESERTA : 13032902710294

(14)

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005080539 a/n Wasro,s.pd

111 Wasro,s.pd SD NEGERI CIKAKAK 05

NIP : 196211281983041002 NUPTK : 8460740642200003 NO PESERTA : 07032902700250

NRG : 076034054003 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006766536 a/n ROFIAH

112 ROFIAH SD NEGERI CIKANDANG 02

NIP : 196604021988062001 NUPTK : 9734744646300042 NO PESERTA : 12032902710813

NRG : 120271223085 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang UNIT BAROS-BREBES

No Rek. 585201005322536 a/n SUPRIYATI

113 SUPRIYATI SD NEGERI CIKANDANG 02

NIP : 195407081975122006 NUPTK : 8040732634300003 NO PESERTA : 10032902710553

NRG : 101638337012 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001512538 a/n KUSTINAH

114 KUSTINAH SD NEGERI CIKANDANG 03

NIP : 195902061978022001 NUPTK : 7548737638300002 NO PESERTA : 11032902710880

NRG : 110271675051 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005154532 a/n Murniasih, S.pd

115 Murniasih, S.pd SD NEGERI CIKANDANG 03

NIP : 196208151988062001 NUPTK : 9147740643300003 NO PESERTA : 07032902700460

NRG : 074731054005 Tunjangan : Rp.3,307,000

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006719539 a/n NARYO

116 NARYO SD NEGERI CIKANDANG 03

NIP : 196708171994031021 NUPTK : 8149745648200013 NO PESERTA : 12032902710658

NRG : 120271132091 Tunjangan : Rp.3,075,900

BRI Simpedes Cabang 05852 -- UNIT BAROS BREBES

No Rek. 585201004775532 a/n RIYONO

117 Riyono SD NEGERI CIKEUSAL KIDUL 01

NIP : 196010051980121004 NUPTK : 2337738640200053 NO PESERTA : 07032902700124

NRG : 073733052012 Tunjangan : Rp.3,983,300

Mandiri Cabang Brebes

No Rek. 1390011607243 a/n ERLIN DWI ASTUTI

118 ERLIN DWI ASTUTI SD NEGERI CIKEUSAL LOR 0

NIP : 195801081977012002 NUPTK : 9440736637300012 NO PESERTA : 11032902710622

NRG : 110271380043 Tunjangan : Rp.2,580,500

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005102535 a/n Tarmun, Spd

119 Tarmun, Spd SD NEGERI CIKEUSAL LOR 02

NIP : 196003161982011003 NUPTK : 8648738641200012 NO PESERTA : 07032902700149

NRG : 074826052010 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000999533 a/n NARYATI

120 NARYATI SD NEGERI CIKUNING 02

NIP : 196001101983042002 NUPTK : 7442738641300002 NO PESERTA : 11032902710563

(15)

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001022533 a/n CARSONO

121 CARSONO SD NEGERI CIKUNING 03

NIP : 196004251980121003 NUPTK : 7757738640200002 NO PESERTA : 11032902710616

NRG : 110271001052 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001564535 a/n NUNUNG NURASIH

122 NUNUNG NURASIH SD NEGERI CIKUNING 03

NIP : 195909041979112003 NUPTK : 2236737639300013 NO PESERTA : 11032902710614

NRG : 110271135035 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000895535 a/n SUKAWAN

123 SUKAWAN SD NEGERI CIKUNING 03

NIP : 195604061977011003 NUPTK : 1738734634200002 NO PESERTA : 11032902710594

NRG : 110271347046 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006615531 a/n SUNIARSIH

124 SUNIARSIH SD NEGERI CIKUNING 03

NIP : 196910042006042006 NUPTK : 4336747649300013 NO PESERTA : 12032922010040

NRG : 122201788018 Tunjangan : Rp.2,890,200

BRI Simpedes Cabang 03684 -- UNIT BANGBAYANG BUMIAYU

No Rek. 368401010912535 a/n UJAER

125 UJAER SD NEGERI CIKUNING 03

NIP : 195405131974011001 NUPTK : 4845732635200002 NO PESERTA : 10032902710404

NRG : 101887337006 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005195538 a/n ATI SUGIYANTI

126 ATI SUGIYANTI, S.Pd SD NEGERI CIKUNING 04

NIP : 196003091983042001 NUPTK : 9641738640300012 NO PESERTA : 10032902710193

NRG : 101686367014 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang 05875 -- UNIT TARABAN BUMIAYU

No Rek. 587501004655536 a/n SUGENG

127 SUGENG SD NEGERI CILIBUR 03

NIP : 195806241979111002 NUPTK : 6956736638200002 NO PESERTA : 10032902710085

NRG : 102437857008 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006777537 a/n DIYAH PUJIATI

128 DIYAH PUJIATI SD NEGERI CIMOHONG 01

NIP : 196806071999032002 NUPTK : 9939746648300012 NO PESERTA : 12032902710544

NRG : 120271985068 Tunjangan : Rp.3,107,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006779539 a/n SRI SETYANINGSIH

129 SRI SETYANINGSIH SD NEGERI CIMOHONG 02

NIP : 196209291983042005 NUPTK : 9261740642300013 NO PESERTA : 12032902711195

NRG : 120271152068 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005153536 a/n Romli,s.pd

130 Romli,s.pd SD NEGERI CIMUNDING 02

NIP : 196304151983041002 NUPTK : 8747741642200012 NO PESERTA : 07032902700249

(16)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006722532 a/n KASTUM

131 KASTUM SD NEGERI CINANAS 01

NIP : 196707211993071001 NUPTK : 7053745647200003 NO PESERTA : 12032902710661

NRG : 120271831065 Tunjangan : Rp.2,951,100

BRI Simpedes Cabang 00190 -- Bumiayu No Rek. 019001001228539 a/n HARIS FAOZAN

132 Haris Faozan, S.Pd SD NEGERI CINANAS 02

NIP : 197412261999031004 NUPTK : 9558752654200003 NO PESERTA : 08032902710205

NRG : 085835066005 Tunjangan : Rp.2,773,600

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005179532 a/n DAETI

133 DAETI, S.Pd SD NEGERI CINANAS 04

NIP : 196111031983042003 NUPTK : 9435739641300043 NO PESERTA : 10032902710205

NRG : 101390372015 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang 03684 -- UNIT BANGBAYANG BUMIAYU

No Rek. 368401010813537 a/n MUHDI

134 MUHDI SD NEGERI CIOMAS

NIP : 195505251975121003 NUPTK : 9857733635200002 NO PESERTA : 10032902710566

NRG : 102487342019 Tunjangan : Rp.4,238,100

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330321961 a/n CUCI ROHANAH

135 CUCI ROHANAH SD NEGERI CIPAJANG 01

NIP : 196211221983042006 NUPTK : 9454740642300003 NO PESERTA : 13032902711380

NRG : 130271374069 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005200537 a/n Waryo, S.pd

136 Waryo, S.pd SD NEGERI CIPAJANG 02

NIP : 196504021988061001 NUPTK : 9734743646200012 NO PESERTA : 07032902700479

NRG : 073427057001 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000978537 a/n WATIM

137 WATIM SD NEGERI CIPAJANG 04

NIP : 196003131984051001 NUPTK : 8645738641200002 NO PESERTA : 11032922010990

NRG : 112201477003 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001555536 a/n SRI SULASTRI

138 SRI SULASTRI SD NEGERI CIPELEM 02

NIP : 196204041983042006 NUPTK : 7736740642300042 NO PESERTA : 11032902710919

NRG : 110271046049 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006713533 a/n N TUTI

139 N. TUTI SD NEGERI CIPUTIH 01

NIP : 196607201988062001 NUPTK : 8052744646300013 NO PESERTA : 12032902710760

NRG : 120271794079 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001324537 a/n RUKHOMAH

140 RUKHOMAH SD NEGERI CIPUTIH 02

NIP : 196007101982012012 NUPTK : 7042738639200003 NO PESERTA : 11032902710408

(17)

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001179534 a/n RUTONO

141 RUTONO SD NEGERI CIPUTIH 03

NIP : 196802121989031007 NUPTK : 9544746648200002 NO PESERTA : 11032902710439

NRG : 110271821062 Tunjangan : Rp.3,411,200

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005123531 a/n Dastam, S.pd

142 Dastam, S.pd SD NEGERI CISEUREUH 02

NIP : 196301211983041001 NUPTK : 8453741642200032 NO PESERTA : 07032902700252

NRG : 072285382006 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007036536 a/n MUSTOPA

143 MUSTOPA SD NEGERI DANAREJA 01

NIP : 196806212005011008 NUPTK : 5953746650200002 NO PESERTA : 12032902710538

NRG : 120271894059 Tunjangan : Rp.3,012,500

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000979533 a/n TARJUKI

144 TARJUKI SD NEGERI DANAREJA 01

NIP : 196401061990111002 NUPTK : 6438742646200002 NO PESERTA : 11032902710049

NRG : 110271491047 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601000887532 a/n TRI WIYAHMI

145 TRI WIYAHMI SD NEGERI DANAREJA 01

NIP : 195511241975122003 NUPTK : 8456733635300003 NO PESERTA : 11032902710838

NRG : 110271107049 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005113536 a/n CASWO

146 CASWO SD NEGERI DUKUH JERUK 01

NIP : 196004051982011010 NUPTK : 7737738641200002 NO PESERTA : 10032902710139

NRG : 101486867013 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007125539 a/n RUSWADI

147 RUSWADI SD NEGERI DUKUHJERUK 02

NIP : 196009171982011006 NUPTK : 9249738639200003 NO PESERTA : 12032902710417

NRG : 120271721070 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006764534 a/n RIBAH SIRUNI

148 RIBAH SIRUNI SD NEGERI DUKUHLO 02

NIP : 196301181983042003 NUPTK : 9450741642300002 NO PESERTA : 12032902711232

NRG : 120271789071 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007062537 a/n KASIRUN

149 KASIRUN SD NEGERI DUKUHMAJA 02

NIP : 196704242005011006 NUPTK : 7756745649200002 NO PESERTA : 12032902710795

NRG : 120271714066 Tunjangan : Rp.2,802,000

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007090530 a/n SUTARNO

150 SUTARNO SD NEGERI DUKUHMAJA 02

NIP : 195901211984051001 NUPTK : 8453737639200002 NO PESERTA : 12032922010155

(18)

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330329289 a/n ACHMAD HARTONO

151 ACHMAD HARTONO SD NEGERI DUKUHPAYUNG

NIP : 197806202005011007 NUPTK : 4952756657200002 NO PESERTA : 13032902710347

NRG : 130271852050 Tunjangan : Rp.2,831,300

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330329392 a/n DAHLAN

152 DAHLAN SD NEGERI DUKUHPAYUNG

NIP : 197712022011011003 NUPTK : 7534755658200003 NO PESERTA : 13032902710373

NRG : 130271728065 Tunjangan : Rp.1,930,900

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004486538 a/n Dlomiri, S.pd

153 Dlomiri, S.pd SD NEGERI DUKUHPAYUNG

NIP : 196303111984051003 NUPTK : 3643741643300032 NO PESERTA : 07032902700874

NRG : 074326055009 Tunjangan : Rp.3,743,700

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330329449 a/n HERI RIPNANTO

154 HERI RIPNANTO SD NEGERI DUKUHPAYUNG

NIP : 196412121985081001 NUPTK : 2544742643200013 NO PESERTA : 13032922011192

NRG : 132201819004 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004358531 a/n Rustoni, S.pd

155 Rustoni, S.pd SD NEGERI DUKUHPAYUNG

NIP : 196410061986081001 NUPTK : 2338742644200013 NO PESERTA : 07032902700434

NRG : 073833056006 Tunjangan : Rp.3,629,400

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330329596 a/n SITI KOLIFAH

156 SITI KOLIFAH SD NEGERI DUKUHPAYUNG

NIP : 197403111999032003 NUPTK : 7643752654300002 NO PESERTA : 13032902710531

NRG : 130271572067 Tunjangan : Rp.2,861,000

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007128537 a/n NURUL AENI

157 NURUL AENI SD NEGERI DUKUHRINGIN 03

NIP : 196105191982012004 NUPTK : 9851739640300002 NO PESERTA : 12032902710296

NRG : 120271533069 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang 05864 -- UNIT LUWUNG GEDE BREBES

No Rek. 586401003395534 a/n SUMITRA

158 SUMITRA SD NEGERI DUKUHSALAM 01

NIP : 196309091985081003 NUPTK : 8241741643200013 NO PESERTA : 09032902710089

NRG : 091689382012 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang 05864 -- UNIT LUWUNG GEDE BREBES

No Rek. 586401003400533 a/n KAMSI

159 KAMSI SD NEGERI DUKUHSALAM 02

NIP : 197201161996031002 NUPTK : 7448750652200002 NO PESERTA : 09032902710009

NRG : 092035427006 Tunjangan : Rp.2,951,100

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082662 a/n HARYANTO WAHYU WIDODO

160 HARYANTO WAHYU WIDODO SD NEGERI DUKUHTENGAH 02

NIP : 196103271984051002 NUPTK : 9659739642200002 NO PESERTA : 12032922010269

(19)

BNI Cabang Senayan

No Rek. 282082538 a/n NUR AENI

161 NUR AENI SD NEGERI DUKUHTENGAH 02

NIP : 196412191986082001 NUPTK : 7551742644300023 NO PESERTA : 12032902711396

NRG : 120271578078 Tunjangan : Rp.3,307,000

BRI Simpedes Cabang 03014 -- UNIT NGASEM

No Rek. 301401013554531 a/n SRI LAELY

162 SRI LAELY SD NEGERI DUKUHTENGAH 02

NIP : 196408011989032011 NUPTK : 8133742646300003 NO PESERTA : 09032902710142

NRG : 091635387014 Tunjangan : Rp.1,714,100

Mandiri Cabang Brebes

No Rek. 1390011607359 a/n UZZATUN

163 UZZATUN SD NEGERI DUKUHTENGAH 02

NIP : 196109171980122003 NUPTK : 7249739640300013 NO PESERTA : 11032902710641

NRG : 110271881043 Tunjangan : Rp.3,861,600

BANK BRI Cabang 0094 - KC SUMEDANG No Rek. 009401010130535 a/n NINIK MURNIATI

164 NINIK MURNIATI SD NEGERI DUKUHTURI 01

NIP : 196012241980122003 NUPTK : 9556738640300003 NO PESERTA : 13032902711555

NRG : 130271745172 Tunjangan : Rp.3,861,600

MANDIRI Cabang 13915 KCP Bumiayu No Rek. 9000012911088 a/n ARI YANTO

165 ARI YANTO SD NEGERI DUKUHTURI 02

NIP : 196603031988061001 NUPTK : 7635744647200012 NO PESERTA : 12032922010805

NRG : 122201666016 Tunjangan : Rp.3,518,600

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 118874182 a/n NUR YASIN

166 NUR YASIN SD NEGERI DUKUHTURI 02

NIP : 195808251979111002 NUPTK : 9157736639200003 NO PESERTA : 11032902710202

NRG : 110271526049 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang 00981 -- Unit Majapahit

No Rek. 098101019420536 a/n DWI SUDIHARTO

167 DWI SUDIHARTO SD NEGERI DUKUHTURI 03

NIP : 196512291992111001 NUPTK : 6561743646200003 NO PESERTA : 08032902711160

NRG : 082690892004 Tunjangan : Rp.3,172,800

BANK BNI Cabang 60502804 - 04:Bumiayu - 05 - 028

No Rek. 330324576 a/n IDA SUPRIYATIN

168 IDA SUPRIYATIN SD NEGERI DUKUHTURI 03

NIP : 196508081984052001 NUPTK : 7140743643300003 NO PESERTA : 13032902711158

NRG : 130271152063 Tunjangan : Rp.3,629,400

BNI Cabang SENAYAN No Rek. 120256194 a/n PUJIATI

169 PUJIATI SD NEGERI DUKUHTURI 03

NIP : 196207271983042009 NUPTK : 8059740642300013 NO PESERTA : 11032902710150

NRG : 110271690043 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang 00979 -- Unit Tanjung Mas

No Rek. 097901014009538 a/n SUNARSO

170 SUNARSO SD NEGERI DUKUHTURI 03

NIP : 195810101978021005 NUPTK : 0342736638200063 NO PESERTA : 10032902710061

(20)

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120255500 a/n ALFIYAH

171 ALFIYAH SD NEGERI DUKUHTURI 04

NIP : 196208061983042017 NUPTK : 9138740642300003 NO PESERTA : 11032902710151

NRG : 110271161041 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004930537 a/n Ismail

172 Ismail SD NEGERI DUKUHTURI 07

NIP : 196308021984051001 NUPTK : 7134741644200003 NO PESERTA : 08032906111165

NRG : 083431055038 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004811539 a/n Kusmanto

173 Kusmanto SD NEGERI DUMELING 02

NIP : 197009061999031009 NUPTK : 6238748651200013 NO PESERTA : 08032902710274

NRG : 083832062003 Tunjangan : Rp.2,861,000

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004586532 a/n TUTI WINARSIH

174 TUTI WINARSIH SD NEGERI DUMELING 02

NIP : 196311081983042006 NUPTK : 4440741642300013 NO PESERTA : 10032902710247

NRG : 101640382012 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang Brebes

No Rek. 001401003995534 a/n Fuadi Amin, S.pd

175 Fuadi Amin, S.pd SD NEGERI GALUHTIMUR 01

NIP : 195512151977011001 NUPTK : 7547733635200003 NO PESERTA : 06032902700033

NRG : 064735047001 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang . No Rek. 001401007085535 a/n SURATMINAH

176 SURATMINAH SD NEGERI GALUHTIMUR 01

NIP : 196206051984052003 NUPTK : 7937740641300022 NO PESERTA : 12032902711154

NRG : 120271482083 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004885538 a/n KARSAN

177 KARSAN SD NEGERI GALUHTIMUR 03

NIP : 196201241983041004 NUPTK : 6456740642200002 NO PESERTA : 10032902710180

NRG : 102435377008 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang 05871 -- UNIT PURWODADI BUMIAYU

No Rek. 587101003056539 a/n MASTURI

178 Masturi SD NEGERI GALUHTIMUR 03

NIP : 196108141983041003 NUPTK : 6146739642200003 NO PESERTA : 08032906111166

NRG : 084631053039 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004691531 a/n SLAMET RIYADI

179 SLAMET RIYADI SD NEGERI GALUHTIMUR 03

NIP : 196408261986081001 NUPTK : 5158742644200003 NO PESERTA : 09032902710119

NRG : 092538887006 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004934531 a/n Prihastuti Kusumaningsih, S.pd

180 Prihastuti Kusumaningsih, S.pd SD NEGERI GANDASULI 02

NIP : 196708041988062003 NUPTK : 7136745647300053 NO PESERTA : 07032902700904

(21)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006698539 a/n TUSAN

181 TUSAN SD NEGERI GANDOANG

NIP : 196111291983041003 NUPTK : 7461739641200003 NO PESERTA : 12032902711115

NRG : 120271683073 Tunjangan : Rp.3,743,700

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330328479 a/n DARIP

182 DARIP SD NEGERI GANGGAWANG 01

NIP : 196911222007011011 NUPTK : 9454747650200003 NO PESERTA : 13032922010858

NRG : 132201831012 Tunjangan : Rp.2,475,100

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005229531 a/n Sucarko, S.pd

183 Sucarko, S.pd SD NEGERI GANGGAWANG 02

NIP : 195902121982011010 NUPTK : 9544737640200002 NO PESERTA : 07032902700140

NRG : 072136632684 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006839533 a/n SUHRO

184 SUHRO SD NEGERI GANGGAWANG 02

NIP : 196002021982011015 NUPTK : 1534738640200022 NO PESERTA : 12032922010288

NRG : 122201323027 Tunjangan : Rp.3,743,700

BANK BRI Cabang 5265 - UNIT SECANGGANG STABAT

No Rek. 526501006941534 a/n UPIT TANTI

185 UPIT TANTI SD NEGERI GANGGAWANG 02

NIP : 196911262007012006 NUPTK : 9458747650300003 NO PESERTA : 13032902710855

NRG : 130271778193 Tunjangan : Rp.2,326,300

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001036532 a/n KUNTORO

186 KUNTORO SD NEGERI GEGERKUNCI 01

NIP : 196206021984051002 NUPTK : 9538740643200002 NO PESERTA : 11032902710708

NRG : 110271415050 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang 05857 -- UNIT JATIROKEH BREBES

No Rek. 585701005750535 a/n SARONI

187 Saroni SD NEGERI GEGERKUNCI 02

NIP : 196303081991111001 NUPTK : 7640741643200012 NO PESERTA : 08032902710119

NRG : 084026055041 Tunjangan : Rp.3,172,800

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005193536 a/n JOKO PRANOWO

188 JOKO PRANOWO SD NEGERI GRINTING 01

NIP : 196008251979111001 NUPTK : 9157738639200013 NO PESERTA : 09032902710021

NRG : 092488867012 Tunjangan : Rp.3,861,600

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006688534 a/n RIKANTO

189 RIKANTO SD NEGERI GRINTING 01

NIP : 196801022003121002 NUPTK : 7434746648200012 NO PESERTA : 12032902710590

NRG : 120271396086 Tunjangan : Rp.3,075,100

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330323957 a/n ENDANG SRI REJEKININGSIH

190 ENDANG SRI REJEKININGSIH SD NEGERI GRINTING 02

NIP : 196404241986082003 NUPTK : 4756742643300022 NO PESERTA : 13032902711239

(22)

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330324189 a/n NELIS TRIANA

191 NELIS TRIANA SD NEGERI GRINTING 02

NIP : 196904102006042016 NUPTK : 9742747649300022 NO PESERTA : 13032902710959

NRG : 130271845061 Tunjangan : Rp.3,107,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006746536 a/n SRI HARTINI

192 SRI HARTINI SD NEGERI GRINTING 02

NIP : 196307141984052004 NUPTK : 9046741643300013 NO PESERTA : 12032902711295

NRG : 120271837086 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007108537 a/n DAROJI

193 DAROJI SD NEGERI INDRAJAYA 01

NIP : 196609061992031012 NUPTK : 9238744648200003 NO PESERTA : 12032922010845

NRG : 122201666015 Tunjangan : Rp.3,075,900

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006769534 a/n DARSIH

194 DARSIH SD NEGERI INDRAJAYA 02

NIP : 196805052006042008 NUPTK : 9837746648300032 NO PESERTA : 12032902710553

NRG : 120271833068 Tunjangan : Rp.3,107,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006605536 a/n JAAH SUGIARTI

195 JAAH SUGIARTI SD NEGERI INDRAJAYA 03

NIP : 196601051991112001 NUPTK : 5437744646300012 NO PESERTA : 12032902710896

NRG : 120271688071 Tunjangan : Rp.3,307,000

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001273532 a/n FARIKHA

196 FARIKHA SD NEGERI JAGALEMPENI 01

NIP : 196003021979112001 NUPTK : 9634738639300002 NO PESERTA : 11032902710121

NRG : 110271028042 Tunjangan : Rp.3,983,300

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330331425 a/n SOMADI

197 SOMADI SD NEGERI JAGALEMPENI 03

NIP : 196805142003121003 NUPTK : 7846746650200002 NO PESERTA : 13032902710996

NRG : 130271838071 Tunjangan : Rp.3,012,500

BRI Simpedes Cabang U KLAMPOK BREBES

No Rek. 586001008383536 a/n TASILAS

198 TASILAS SD NEGERI JAGALEMPENI 03

NIP : 195508181975122009 NUPTK : 9150733635300003 NO PESERTA : 10032902710576

NRG : 102138842020 Tunjangan : Rp.4,238,100

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006905538 a/n TOPARI

199 TOPARI SD NEGERI JAGALEMPENI 03

NIP : 196104141984051004 NUPTK : 2746739641200012 NO PESERTA : 12032922010281

NRG : 122201258016 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006837531 a/n AGUS IRFANUDIN

200 AGUS IRFANUDIN SD NEGERI JAGALEMPENI 04

NIP : 196008141982011008 NUPTK : 1146738640200013 NO PESERTA : 12032902710409

(23)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007061531 a/n ENDANG YUHAENINGSIH

201 ENDANG YUHAENINGSIH SD NEGERI JAGALEMPENI 04

NIP : 196004241983042007 NUPTK : 7756738641300002 NO PESERTA : 12032902710342

NRG : 120271633079 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001166531 a/n SALIMIN

202 SALIMIN SD NEGERI JAGALEMPENI 04

NIP : 195810101978021004 NUPTK : 9342736638200053 NO PESERTA : 11032902710061

NRG : 110271430039 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001252536 a/n DRUSMADI

203 DRUSMADI SD NEGERI JAGALEMPENI 05

NIP : 195808101978021004 NUPTK : 9142736637200003 NO PESERTA : 11032902710109

NRG : 110271153046 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401005222539 a/n Siti Rokhani

204 Siti Rokhani SD NEGERI JAGAPURA 04

NIP : 196806241988062002 NUPTK : 9956746648300012 NO PESERTA : 08032902710064

NRG : 085629060012 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001511532 a/n SURINTO

205 SURINTO SD NEGERI JATIBARANG KIDUL 04

NIP : 195711111978021004 NUPTK : 8443735638200003 NO PESERTA : 11032902710354

NRG : 110271634046 Tunjangan : Rp.4,108,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006789534 a/n SRI ASTUTI

206 SRI ASTUTI SD NEGERI JATIBARANG LOR 01

NIP : 196308151984052003 NUPTK : 9147741643300013 NO PESERTA : 12032922011305

NRG : 122201282016 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401007146535 a/n JANARI

207 JANARI SD NEGERI JATIROKEH 01

NIP : 196305011988061002 NUPTK : 9833741644200002 NO PESERTA : 12032902711228

NRG : 120271654073 Tunjangan : Rp.3,518,600

BRI Simpedes Cabang 03685 -- UNIT KALIERANG BUMIAYU

No Rek. 368501012142538 a/n PARDIYATNO

208 Pardiyatno SD NEGERI JATISAWIT 0

NIP : 197310161999031005 NUPTK : 7348751653200003 NO PESERTA : 08032902710216

NRG : 084833065004 Tunjangan : Rp.3,172,800

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 118858207 a/n DIAN RIYANTI

209 DIAN RIYANTI SD NEGERI JATISAWIT 01

NIP : 195911201979112002 NUPTK : 9452737639300003 NO PESERTA : 11032902710199

NRG : 110271054041 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang 03014 -- UNIT NGASEM

No Rek. 301401013559531 a/n SUMIRAH

210 SUMIRAH SD NEGERI JATISAWIT 01

NIP : 195708071978022005 NUPTK : 8139735637300003 NO PESERTA : 08032902711140

(24)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 001401006749534 a/n TAFSIR

211 TAFSIR SD NEGERI JATISAWIT 02

NIP : 196708042006041005 NUPTK : 9136745648200013 NO PESERTA : 12032922010652

NRG : 122201543011 Tunjangan : Rp.2,553,100

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001300533 a/n TARSUM

212 TARSUM SD NEGERI JATISAWIT 02

NIP : 195608041978021003 NUPTK : 8136734636200003 NO PESERTA : 11032902710256

NRG : 110271285046 Tunjangan : Rp.4,108,700

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120256977 a/n WASUBIYATI

213 WASUBIYATI SD NEGERI JATISAWIT 02

NIP : 195903131979112001 NUPTK : 8645737639300002 NO PESERTA : 11032902710204

NRG : 110271273046 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004886534 a/n Amir Djafar, S.pd

214 Amir Djafar, S.pd SD NEGERI JATISAWIT 04

NIP : 196203181982011003 NUPTK : 6650740641200002 NO PESERTA : 07032902700143

NRG : 075026054019 Tunjangan : Rp.4,108,700

MANDIRI Cabang 13915 KCP Bumiayu No Rek. 9000010099035 a/n KRISTIANA YUSWARINI

215 KRISTIANA YUSWARINI SD NEGERI JATISAWIT 04

NIP : 196610121988062001 NUPTK : 8344744646200003 NO PESERTA : 12032902710710

NRG : 120271212089 Tunjangan : Rp.3,518,600

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120256218 a/n PURWANTI

216 PURWANTI SD NEGERI JATISAWIT 04

NIP : 195908121979112003 NUPTK : 8144737639300013 NO PESERTA : 11032902710203

NRG : 110271213054 Tunjangan : Rp.3,983,300

BRI Simpedes Cabang KANCA SMG BREBES

No Rek. 001401004960532 a/n Amin Waluyo, S.pd

217 Amin Waluyo, S.pd SD NEGERI JATISAWIT 05

NIP : 196510101986081001 NUPTK : 7442743644200002 NO PESERTA : 07032902700435

NRG : 074224057003 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang UNIT TARABAN No Rek. 587501005035535 a/n HARYOTO

218 HARYOTO, S.Pd SD NEGERI JIPANG 01

NIP : 196312121984051004 NUPTK : 7544741643200023 NO PESERTA : 10032902710287

NRG : 101840882018 Tunjangan : Rp.3,743,700

BRI Simpedes Cabang KCP Jatibarang Brebes

No Rek. 067601001346539 a/n SUGIYANTI

219 SUGIYANTI SD NEGERI JIPANG 01

NIP : 196306231985082003 NUPTK : 8955741643300002 NO PESERTA : 11032902710576

NRG : 110271560051 Tunjangan : Rp.3,629,400

BRI Simpedes Cabang UNIT TARABAN No Rek. 587501005037537 a/n TARMUD

220 TARMUD, S.Pd SD NEGERI JIPANG 01

NIP : 195507061977011004 NUPTK : 8038733636200003 NO PESERTA : 10032902710020

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :