Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam (Manusia-Manusia Istimewa seri 116, Khulafa ur Rasyidin Seri 22) Hadhrat Umar bin

18  Download (0)

Full text

(1)

Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad shallaLlahu ‘alaihi wa sallam (Manusia-Manusia Istimewa seri 116, Khulafa’ur Rasyidin Seri 22)

Hadhrat ‘Umar bin al-Khaththab radhiyAllahu ta’ala ‘anhu

Khotbah Jumat Sayyidina Amirul Mu’minin, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih al-Khaamis (ayyadahullaahu Ta’ala binashrihil ‘aziiz) pada 18 Juni 2021 (Ihsan 1400 Hijriyah Syamsiyah/07 Dzulqa’idah 1442 Hijriyah Qamariyah) di Masjid Mubarak, Tilford, UK (United Kingdom of Britain/Britania Raya).

Pembahasan mengenai salah seorang Khalifah dari Khulafa’ur Rasyidin (Para Khalifah yang Dibimbing dengan Benar) yaitu Hadhrat ‘Umar bin al-Khaththab ( با َّ

طَ خْ

لا ُ نْ

ب ُر َمُ

ع) radhiyAllahu ta’ala ‘anhu.

Wasiat Khalifah Abu Bakr (ra) di kala sakit dan merasa itu adalah akhir hidupnya. Pemanggilan oleh beliau kepada beberapa Sahabat terkemuka untuk membahas calon Khalifah pengganti beliau. Dua calon yang beliau (ra) pilih ialah pertama Hadhrat ‘Umar (ra) dan kedua Hadhrat ‘Utsman (ra).

Pengangkatan Hadhrat ‘Umar (ra) sebagai Khalifah berikutnya oleh Khalifah Abu Bakr (ra).

Penulisan wasiat Khalifah Abu Bakr (ra) oleh Sekretaris beliau, Hadhrat ‘Utsman (ra) berdasarkan rujukan berbagai Kitab Tarikh dan Sirah.

Penjelasan Khalifah Abu Bakr (ra) kepada beberapa Sahabat yang keberatan atas pengangkatan Hadhrat ‘Umar (ra). Pidato Khalifah Abu Bakr (ra) di hadapan orang-orang perihal pengangkatan Hadhrat

‘Umar (ra). Pesan-pesan Khalifah Abu Bakr (ra) di waktu-waktu terakhir menuju kewafatan kepada Hadhrat ‘Umar (ra). Kewafatan dan pemakaman Hadhrat Abu Bakr (ra) dan peranan Hadhrat ‘Umar (ra).

Pidato-Pidato Hadhrat ‘Umar (ra) berdasarkan rujukan berbagai Kitab Tarikh dan Sastra Arab.

Rujukan dari Hadhrat Khalifatul Masih I (ra), Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) dan Hadhrat Masih Mau’ud (as) mengenai sifat Hadhrat ‘Umar (ra).

Berbagai penjelasan Hadhrat Mushlih Mau’ud (ra) mengenai masa kekhalifahan Hadhrat ‘Umar (ra) dan kepribadian beliau yang meski telah menunjukkan teladan luhur sebagai pemimpin duniawi dan ruhani bagi rakyatnya, doa-doa intens beliau ialah memohon diampuni kesalahan-kesalahannya dan diselamatkan dari hukuman. Hadhrat Mushlih Mau’ud (ra) menjelaskan beberapa segi kecintaan Hadhrat

‘Umar (ra) kepada Ahli Bait (keluarga dan keturunan) Rasulullah (saw). Orang pertama yang Khalifah

‘Umar (ra) mintakan menikmati adonan roti dengan tepung gandum produksi perkakas asal Persia yang kualitasnya melebihi produksi manual orang Arab ialah istri Nabi Muhammad (saw), Hadhrat ‘Aisyah (ra).

Beberapa riwayat mengenai penghormatan Hadhrat ‘Umar (ra) dan kecintaan beliau kepada para Ahli Bait, seperti Hadhrat ‘Abbas (ra), Hadhrat ‘Ali (ra), Imam Hasan dan Imam Husain.

Pembahasan kejadian-kejadian dari kehidupan Hadhrat ‘Umar (ra) insya Allah dilanjutkan di Jumat- Jumat mendatang.

Hadhrat Mirza Basyir Ahmad (ra) tentang mewakafkan diri, “Di bawah waqf, kewajiban pertama Anda adalah, pelajarilah ilmu agama, jadikanlah amalan-amalan Anda sesuai dengan Islam dan Ahmadiyah, sehingga menjadi teladan terbaik.”

Informasi kewafatan dan shalat jenazah gaib setelah Jumatan. [1] Suhailah Mahbub Sahibah, istri Almarhum Darwesh, Faiz Ahmad Sahib Gujrati, yang dulu menjabat sebagai Nazir Baitul Mal. Suhailah Sahibah wafat pada usia 90 tahun; [2] Muballigh Jemaat, Raja Khursyid Ahmad Munir Sahib yang wafat pada beberapa waktu yang lalu di Australia; [2] Isa Muakitilima Sahib dari Tanzania; [3] Zamir Ahmad Nadim Sahib, yang wafat pada usia 56 tahun; [4] Mubashir Ahmad Sahib, Supervisor Nazarat Ta’mirat Qadian yang merupakan putra Syekh Israr Ahmad Sahib dari India. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu dikarenakan virus Corona-19. Beliau berusia 33 tahun; [5] Saif Ali Syahid Sahib yang wafat di Sidney;

[6] Mas’ud Ahmad Hayat Sahib, Ibnu Rashid Ahmad Hayat Sahib, yang wafat pada usia 80 tahun.

(2)

Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah

ُهُ

لو ُس َر َو هُ ُ د ْبع َ ً

اد َّمح ُم َ َّ

نأ ُ دهَ ْ

شأو ، ُ هَ

ل كيِر َ ش لا هُ َ

دح َو ْ ُ هَّ

للا َّ

لا إ هلإ لا ْ نأ ُ

دهَ ْ شأ .

.ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأف دعب امأ

هللا مْسب اَّ

يإ َو ُ د ُب ْعَ

ن َ كاَّ

يإ * نيِّ

دلا م ْوَ

ي كلا َم * ميح َّرلا ن َمح َّرلا * ْ َ نيمَ

لا َعْ

لا ب َر هلل ِّ ُ د ْمحَ ْ

لا * ميح َّرلا ن َمح َّرلاْ

َك

لا لا َو ْمه ْيَ لع بوَ ُ

ضْ غ َمْ

لا ر ْيَ

غ ْم هْيَل َع َت ْم َعْ نَ

أ َ ني ذَّ

لا طا َر ص * َميقَت ْس ُمْلا َطا َر ِّصلا اَ ندْ

ها * نيعُ َ ت ْسَ

ن اض

)نيمآ( .نيَ ِّ

ل

Saat ini tengah dibahas berkenaan dengan Hadhrat ‘Umar (ra). Disebutkan, ُه َم ح َر ٍرْ كَ

ب ي بَ أ ب َلَزَ

ن ا َّمَ ل َر َمُ

ع ْ نَ

ع ي نْر بْ خَ

أ : َلاَ قَ

ف ، ٍفْو َع َنْب ِنَم ْحَّرلا َدْب َع ا َع َد ُةاَ ف َوْ

لا ُ هَّ

للا“Ketika waktu kewafatan Hadhrat Abu Bakr sudah dekat, Hadhrat Abu Bakr memanggil Hadhrat Abdurrahman Bin Auf lalu bersabda, ‘Berikan saya saran berkenaan dengan ‘Umar.’

Hadhrat Abdurrahman Bin Auf mengatakan, ُج َر ْن م هي ف َ ك يْ

أ َر ْ ن م ُل َضْ

فَ أ هَّ

للا َو َوُ ه ، هَّ

للا لو ُس َر َة َفي ل َخ اَي ، ٍل

ة َ ظْ

ل غ هي ف ْ ن كَ

ل َو ‘Wahai Khalifah Rasulullah! Demi Tuhan, beliau lebih utama dari apa yang ada di benak Anda, kecuali, beliau memiliki tabiat yang keras.’

Hadhrat Abu Bakr bersabda, ُر ْمَ

لأا َي ضْ فُ

أ ْوَ ل َو ،اً

قي قَر ي ناَرَي ُهَّ

نَ لأ َ

ك لَ ٍدَّم َح ُم اَبَ ذ

أ اَ

ي َو هْيَل َع َو ُه ا َّم م اًري ثَ ك َ

ك َرَ تَ

ل هْيَل إ َرَ

أ ُ هَ

ل ُ تْ

ن ل اَ

ذ إَو ،ُهْن َع ا َض ِّرلا ي نا َرَ أ ء ْي َّ

شلا ي ف ل ُ ج َّرلا ىَ

لَ ع ُ

تْ ب ضَ

غ اَ ذ إ ي نُ

تْ يَ

أ َرَ ف ،ُ

هُ تْ

ق َم َر ْ دَ

ق اَ

بَ أ اَ

ي ْرُ كْ

ذَ

َ لا ، هْيَل َع َة َّد ِّشلا ي نا م ٍدَّم َح ُم اً

ئيْ َ ش َ

كَ ل ُ

تْ لُ

ق ا َّم ‘Beliau bersikap keras untuk mengimbangi kelembutan saya. Namun, jika kepadanya diserahkan tanggung jawab untuk memimpin, beliau akan melepaskan hal-hal seperti itu.

Karena saya perhatikan, ketika saya bersikap keras terhadap seseorang, ‘Umar berusaha untuk meyakinkan saya berkenaan dengan orang tersebut supaya saya bersikap lembut. Begitu pula, ketika saya bersikap lembut, ‘Umar ra biasanya meminta saya untuk bersikap tegas pada orang tersebut.’

Setelah itu Hadhrat Abu Bakr memanggil Hadhrat ‘Utsman dan meminta pendapat berkenaan dengan Hadhrat ‘Umar. Hadhrat ‘Utsman berkata, اَ

ني ف َسيْ َ ل ْ

نَ أ َو ، ه تَ

ي نلاع َ ْ

ن م رْي َخ ُهََ َريِر َس َّنَ أ ه ب ي مْ

ل ع َّم ُهَّللا

ُهُ لْ

ث م ‘Batiniah beliau lebih baik dari penampilan lahiriah beliau dan tidak ada diantara kami yang menyerupai beliau.’”1

Hadhrat Abu Bakr bersabda kepada Hadhrat Abdurrahman Bin Auf dan Hadhrat ‘Utsman, ا َرُ كْ

ذَ

َ َ

ْ لَ

نَ أ ُ

هَ ل ُ

ة َري خْ لا َو ،َ

نا َمْ ثُ

ع ُ ت ْوَ

دَ ع ا َم ُ

هُ تْ

ك َرَ

َ ْوَ ل َو ،اً

ئْ يَ

ش ا َمُ كَ

ل ُ تْ

لُ ق ا َّم م ْمُ

كِروُمُ أ ْ

ن م ُ تْ

نُ ك يِّ

نَ أ ُ

تْ

د دَوَل َو ،اًئْي َش ْمُكِروُمُ أ ْ

ن م َي لَ ي َ

لَ

ْمُ ك فَ

ل َس ْ ن م ى َ

ض َم ْ ن َمي ف ُ

تْ نُ

ك َو ،ا ًوْ

ل خ ‘Apapun yang saya katakan kepada kalian berdua, jangan sampaikan kepada siapapun. Begitu pula, jika saya mengabaikan (tidak memilih-Pent) ‘Umar, (pilihan kedua) tidak akan lepas dari ‘Utsman.’ (Dalam pandangan Hadhrat Abu Bakr, keduanya (Hadhrat ‘Umar dan Hadhrat

‘Utsman) layak untuk memenuhi hak sebagai Khalifah). Dan siapapun yang terpilih diantara mereka berdua nantinya, berhak untuk tidak mengurangi apapun yang berkaitan dengan urusan kalian. Saya akan terlepas dari segala urusan kalian dan menjadi pendahulu kalian (wafat).’”2

Ketika Hadhrat Abu Bakr sakit, Hadhrat Thalhah Bin Ubaidullah datang menemui beliau. Hadhrat Thalhah berkata kepada beliau, ه ب َفْي َكَ

ف ،ُ ه َع َم َ

تْ نَ

أ َو ُ هْ

ن م ُساَّ

نلا ىَ قْ

لَ ي ا َم َ

تْ يَ

أ َر ْ دَ

ق َو ، َر َمُ ع ِساَّ

نلا ىَ لَ

ع َ تْ

فَ لْ

خَ ت ْسا

َكُ ل ئا َسَ

ف َ كِّ

ب َر ٍقلا َ تْ

نَ

أ َو ! ْم ه ب لاَ خ اَ

َ ذ إ

ك تَّي ع َر ْنَع “Anda telah menetapkan Hadhrat ‘Umar sebagai Khalifah

penerus Anda bagi umat Islam, padahal Anda sendiri mengetahui bagaimana beliau memperlakukan orang-orang di tengah keberadaan anda, lantas bagaimana keadaannya nanti sepeninggal tuan? Anda (Hadhrat Abu Bakr) akan pergi berjumpa dengan Tuhan. (di akhirat nanti) Tuhan akan menanyakan kepada Anda perihal pengikut anda.”

1 Tarikh ath-Thabari (824 : هحفص 3 : دلج ريرج نبا ،يربطلا : هدنسيون يربطلا خيرات هلصو كولملاو لسرلا خيرات), pemilihan ‘Umar ( نب رمع هفلاختسا ركذ هدعب نم ةفلاخلا دقع باطخلا نْب رمعل اهيف يفوت يتلا هتضرم يف ركب وبأ دقعو باطخلا).

2 Al-Kamil Fi Al-Tarikh, Ibnu al-Atsir

(3)

Hadhrat Abu Bakr bersabda, “Dudukkan saya.” Orang-orang lalu membantu Hadhrat Abu Bakr

untuk duduk. Hadhrat Abu Bakr bersabda kepadanya: ي نُ

ق ُرْ فَ

َ هَّ

للا بَ أ ي نُ -

ف ِّوَ خُ

َ هَّ

للا بَ أ ْوَ

أ -

يب َر ِّ َ هَّ

للا ُ تي قَ

ل اَ

َ ذ إ ك لْ

هَ أ َر ْيَ

خ َ ك لْ

هَ أ ىَ

لَ ع ُ

تْ فَ

لْ خَ

ت ْسا : ُ تْ

لُ ق ي نَ

ل َءا َسَ

ف “Apakah Anda memperingatkan saya dengan Allah Ta’ala?

Ketika saya berjumpa dengan Allah Ta’ala nanti dan Dia bertanya kepada saya, akan saya katakan,

‘Saya telah memilih yang terbaik dari antara hamba Engkau untuk menjadi Khalifah bagi mereka.’”3 Ketika Hadhrat Abu Bakr memanggil Hadhrat ‘Utsman secara terpisah untuk mencatat wasiat berkenaan dengan Hadhrat ‘Umar, Hadhrat Abu Bakr bersabda, “Tulislah, ا َم اَ

ذَ

ه مي حَّرلا ِنَم ْحَّرلا هَّ

للا مْس ب

ُد ْعَب ا َّمَ أ ،َ

ني م ل ْس ُمْلا ىَل إ َ ةَ

فاحَ ُ ق ي بَ

أ نُ ْ ب ِرْ

كب وَ بَُ أ َ

د هع Bismillaahirrahmaanirrahiim. Berikut ini adalah wasiat Abu َ Bakr ibn Abi Quhafah untuk umat Muslim.’”

Setelah mengatakan itu, Hadhrat Abu Bakr pingsan. Kemudian Hadhrat ‘Utsman menuliskan sendiri sbb: هنم اريخ مكلآ ْمَ

ل َو ، با َّ

طَ خْ

لا نَ ب َر َمْ ع ْمُ ُ ك ْيَ

لع َ ُ تْ

فَ لْ

خَ ت ْسا دَ

ق يِّ

ن إَ ف ،ُ

د ْعب ا َّمَ َ

أ “Saya telah menetapkan ‘Umar Bin Al-Khaththab untuk menjadi Khalifah bagi kalian dan saya tidak mengurangi dalam kebaikan berkenaan dengan kalian.”

Lalu Hadhrat Abu Bakr sadarkan diri dan bersabda, “Coba bacakan kepada saya, apa yang ditulis?”

Hadhrat ‘Utsman membacakannya untuk beliau. Setelah mendengar itu, Hadhrat Abu Bakr mengucapkan Allahu Akbar dan bersabda: !ي تَي ْ

شَ

غ ي ف ي سْ فَ

ن ْ تَ

ت لُ تْ

فا ن إ ُساَّنلا َف لَتْ خي َ ْ

نَ أ َ

تْ ف خ كا َرَ َ

أ “Saya beranggapan bahwa Anda khawatir, jika pada saat pingsan tadi saya wafat, jangan sampai timbul perselisihan di dalam umat.”

Hadhrat ‘Utsman berkata: ْم َعَ

ن “Ya, benar demikian.”

Hadhrat Abu Bakr bersabda: ه لْ هَ

أ َو ملاْس لإا ِنَ ع ا ًر ْيَ

خ ُ هَّ

للا َ كاَ

ز َ

ج “Semoga Allah Ta’ala memberikan ganjaran kepadamu dari pihak Islam dan umat Muslim.”4 Itu artinya, Hadhrat Abu Bakr tidak berkeberatan atas apa yang ditulis oleh Hadhrat ‘Utsman berkenaan dengan penetapan Hadhrat ‘Umar sebagai Khalifah.

Tertulis dalam Tarikh ath-Thabari bahwa Muhammad Bin Ibrahim Bin Harits ( ِنْ ب َمي ها َرْ

ب إ ِنْ ب دَّم َح ُم ثِراحَ ْ

لا) meriwayatkan, نُ ْ ب ِرْ

كب وَ بَُ أ َ

د هع ا َم اَ َ ذَ

ه مي حَّرلا ِنَم ْحَّرلا هَّ

للا م ْس ب : ْبُتْكا :لاقف ،اًي لا َخ َناَمْ ثُ

ع ٍرْ كب وَ بَُ

أ اعَ َ د ىَ

ل إ َ ةَ

فاَ حُ

ق ي بَ ا دَ أ

ق يِّ

ن إَ ف ،ُ

د ْعَ ب ا َّمَ

أ :ُ نا َمْ

ثُ ع َبَ

تَ كَ

ف ،ُ هْ

نَ

ع بهذف ، هْيَل َع َي مْ غُ

أ َّمُ ث : َلاَ

ق ُ د ْعَ

ب ا َّمَ أ ،َ

ني م ل ْس ُمْلا ْمُ

ك ْيَ لَ

ع ُ تْ

فَ لْ

خَ ت ْس

َرَ قَ

ف ، َّيَ لَ

ع ْ أ َرْ

قا : َلاَ قَ

ف ، ٍرْ كَ

ب وُ بَ

أ َ قاَ

فَ أ َّمُ

ث ،هنم اريخ مكلآ ْمَ ل َو ، با َّ

طَ خْ

لا َ نْ

ب َر َمُ

َ ع تْ

ف خ َ كا َرَ

أ : َلاَ ق َو ، ٍرْ

كَ ب وُ

بَ أ َر َّبَ

كَ ف ، هْيَل َع َ

أ ملا ْس لإا ِنع ا ًر ْيَ َ

خ ُ هَّ

للا َ كاَ

زج : َلاَ َ ق ، ْم َعَ

ن : َلاَ

ق !ي تَي ْش َغ ي ف ي سْ فَ

ن ْ تَ

ت لُ تْ

فا ن إ ُساَّنلا َف لَتْ خي َ ْ

نَ ٍرْ أ

كب وَ بَُ أ اَ

ه َّرَ قَ

أ َو ، ه لْ هَ

أ َو

ْلا اَ ذَ

ه ْ ن م هُ ْ

نع هللا ىضرَ

ِع ضْو َم . “Hadhrat Abu Bakr memanggil Hadhrat ‘Utsman secara terpisah dan

bersabda, ‘Tulislah, “Bismillaahirrahmaanirrahiim. Persetujuan ini diterbitkan oleh Abu Bakr Bin Abu Quhafah teruntuk umat Muslim, amma Ba’du.”’

Setelah mengucapkan itu Hadhrat Abu Bakr pingsan. Kemudian Hadhrat ‘Utsman menuliskan sendiri sbb: هنم اريخ مكلآ ْمَ

ل َو ، با َّ

طَ خْ

لا نَ ب َر َمْ ع ْمُ ُ ك ْيَ

لع َ ُ تْ

فَ لْ

خَ ت ْسا دَ

ق يِّ

ن إَ ف ،ُ

د ْعب ا َّمَ َ

أ ‘Saya telah menetapkan

‘Umar Bin Al-Khaththab untuk menjadi Khalifah bagi kalian dan saya tidak mengurangi dalam kebaikan berkenaan dengan kalian.’

Ketika sadarkan diri beliau memerintahkan Hadhrat ‘Utsman untuk memperdengarkan apa yang telah ditulis. Setelah mendengarnya, Hadhrat Abu Bakr bersabda, ‘Allahu Akbar. Semoga Allah Ta’ala

3 Tarikh ath-Thabari (824 : هحفص 3 : دلج ريرج نبا ،يربطلا : هدنسيون يربطلا خيرات هلصو كولملاو لسرلا خيرات), ( يف ركب وبأ دقعو باطخلا نب رمع هفلاختسا ركذ هدعب نم ةفلاخلا دقع باطخلا نْب رمعل اهيف يفوت يتلا هتضرم).

4 Al-Kamil Fi Al-Tarikh, Ibnu al-Atsir, Vol. 2, pp. 272-272, Dar-ul-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut [2003]). Tarikh ath-Thabari ( خيرات : باتک مان هحفص 3 : دلج ريرج نبا ،يربطلا : هدنسيون يربطلا خيرات هلصو كولملاو لسرلا خيرات يربطلا)

(4)

memberikan ganjaran kebaikan padamu dari pihak Islam dan umat Islam atas kalimat yang telah Anda tulis ini.’ Hadhrat Abu Bakr membiarkan tulisan tersebut dan tidak merubahnya.’”5

Dalam satu Riwayat disebutkan, َّ

ن إ هَّ

للا َو َو ٍلُ ج َر ب َّيَ

لَ ع ْر شَ

أ : َلاَ قَ

ف َ ناَّ

فَ ع ِنب ْ َ

نا َمْ ثع ىُ َ

ل إ ٍرْ كب وَ بَُ

أ َل َس ْرَ أَ ي دْ ف

ن ع َ ك َّمُ

ث ، هْيَل َع َي شُ غَ

ف م ْس لاا ىَ ل إ ىهََ

تْ نا ىَّ

تح َبَ َ تَ

كَ ف ، ْبُ

تْ كا : َلاَ

قَ

ف ُر َمع : َلاُ َ قَ

ف ع ضْو َم َو ل ْهَ َ لأ اهََ

ل َر َمع ْبُ ُ

تْ كا : َلاَ

قَ ف َ

قاَ فَ

أ

“Hadhrat Abu Bakr memanggil Hadhrat ‘Utsman lalu bersabda, ‘Berikanlah masukan kepadaku perihal orang yang akan ditetapkan sebagai Khalifah selanjutnya. Demi Tuhan! Dalam pandangan saya, Anda layak untuk dimintai musyawarah.’

Hadhrat ‘Utsman berkata, ‘’Umar.’

Hadhrat Abu Bakr bersabda, ‘Tulislah.’

Hadhrat ‘Utsman pun mencatatnya dan setelah beliau menuliskan nama tersebut, Hadhrat Abu Bakr pingsan. Setelah sadarkan diri, Hadhrat Abu Bakr bersabda, ‘Tulislah nama ‘Umar!’”6

Dalam Riwayat lain dikatakan, ( : ْ تَ

لاَ ق ،َ

ة َ ش ئاَ

ع ْ نَ

ع) Hadhrat Aisyah meriwayatkan, ُبُ تْ

كَ ي ُ

نا َمْ ثُ

ع َ ناَ

ك ٍرْ

كَ ب ي بَ

أ َ ة َّي صَو

ْ » ن َم : ٍرْ

كب وَ بَُ أ ُ

هَ ل َلاَ

ق ،َ قاَ

فَ أ ا َّمَ

لَ ف ، با َّ

طَ خْ

لا نَ ب َر َمْ ع : َبُ َ تَ

ك َو َلج َعَّ َ

ف هْيَل َع َي مْ غُ

أَ ف " : ْ

تَ لاَ

ق ،

: َلاَ ق ؟ َ

ت ْبَ تَ

ك

ْوَ ل َو ، ه ب َ

ك ُر ُمآ ي ذَّ

لا ِوَ أ ُ

تْ د َرَ

أ ي ذَّ

لا َ ت ْبَ

تَ ك : َلاَ

ق ، باطَّ َ خْ

لا نَ ب َر َمْ عُ

ً لْ هَ

أ اهََ ل َ

تْ نُ

ك ك َسَ ْ فَ

ن َ ت ْبَ

تَ

ك " “Hadhrat ‘Utsman

tengah mencatat wasiat yang didiktekan oleh Hadhrat Abu Bakr lalu Hadhrat Abu Bakr pingsan.

Kemudian Hadhrat ‘Utsman menuliskan nama Hadhrat ‘Umar. Setelah sadarkan diri, Hadhrat Abu Bakr bertanya, ‘Apa yang Anda tulis?’

Hadhrat ‘Utsman menjawab, ‘Saya telah menuliskan nama ‘Umar.’

Hadhrat Abu Bakr bersabda, ‘Anda telah menulis apa yang ingin saya katakan. Jika Anda menuliskan nama Anda juga, Anda pun layak untuk itu.’” 7

Dalam satu riwayat disebutkan, نيرجاهملا نم لاجرو نامثعو يلع ىلإ لسرأ عجولا ركب يبأب رعتسأ امل :اولاق .مكل ترتخا متئش نإو ،مكسفنلأ مَرتخا متئش نإف ،مكرمأب مئاق نم دب لاو نورَ ام رضح دق :لاقف راصنلأاو انل رتخا لب “Ketika Hadhrat Abu Bakr jatuh sakit, beliau (ra) menyampaikan pesan kepada Hadhrat Ali, Hadhrat ‘Utsman dan beberapa orang dari kalangan Muhajirin dan kalangan Anshar untuk datang kepada beliau lalu bersabda kepada mereka, ‘Sekarang telah tiba saatnya [kewafatan], seperti apa yang telah kalian saksikan dan akan tidak ada yang berdiri untuk memberikan instruksi kepada kalian. Jika kalian menghendaki, kalian bisa memilih salah seorang diantara kalian [sebagai pemimpin], namun jika kalian menghendaki, akan saya pilihkan sendiri untuk kalian.

Mereka berkata, ‘Mohon Anda pilihkan untuk kami.’

Hadhrat Abu Bakr bersabda kepada Hadhrat ‘Utsman, رخآ يف ةفاحق يبأ نب ركب وبأ دهع ام اذه :بتكأ وهو دهع .بذاكلا قدصيو رفاكلا نمؤيو رجافلا بوتي ثيح اهيف ً

لاخاد ةرخلآاب هدهع لوأو ،اهنم ً

اجراخ ايندلاب هدهع نأو هللا لاإ هلإ لا نأ دهشي

فلختسا دقو هلوسرو هدبع ً ادمحم -

ةيشغ هتقهر مث

- ‘Tulislah! Ini merupakan

pernyataan janji yang disampaikan oleh Abu Bakr Bin Abu Quhafah pada masa masa akhir hidupnya sebelum meninggalkan dunia ini dan merupakan janji pertama ketika menjelang masuk ke alam akhirat, dimana para pendosa akan taubat, orang kafir akan beriman dan pendusta akan membenarkan. Janji itu

5 Tarikh ath-Thabari, Vol. 2, p. 353, Dar-ul-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut [1987 ( ۔باطخلا نب رمع فلاختسا رکذ ،ھ33 ۃنس ۔353 ہحفص 2 دلج یربطلا خيرات ء3841 توريب ۃيملعلا بتکلا راد)

6 Tarikh al-Madinah karya Ibnu Syabah (665 : هحفص 2 : دلج ةبش نبا : هدنسيون ةنيدملا خيرات : باتک مان). Tercantum juga dalam Kitab Manaqib Amiril Mukminin ‘Umar ibn al-Khaththab (باطخلا نب رمع نينمؤملا ريما بقانم) karya Ibnu al-Jauzi (ىزوجلا نبا). Tarikh Madinah Dimasyq karya Ibnu Asakir (284 : هحفص 88 : دلج ركاسع نبا : هدنسيون قشمد ةنيدم خيرات : باتک مان).

7 Sirah Umar bin Khaththab karya Ibnu Jauzi, terbitan al-Mishriyah al-Azhar, pp. 44-45. ( رکذ یف 85-88 ہحفص یزوج نبا زا باطخلا نب رمع تريس رہزلاا ہيرصملا ۃعبطملا رمع یلعرکب یبا دہع). tercantum juga dalam Mushannaf Ibni Abi Syaibah (ةبيش يبأ نبا فنصم) karya Abu Bakr bin Abi Syaibah [ةبيش يبأ نب ركب وبأ], 32040.

(5)

adalah dia memberikan kesaksian tidak ada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Saya tetapkan Khalifah...’

- ةيشغ هتقهر مث -

نب رمع تبتك .معن :لاق ؟ً

ائيش تبتكأ لاق قافأ املف ،باطخلا نب رمع نامثع بتكف

:لاقف ،باطخلا Setelah mengatakan itu, Hadhrat Abu Bakr pingsan. Kemudian Hadhrat ‘Utsman sendiri berinisiatif menulis nama ‘Umar Bin Al-Khaththab. Setelah Hadhrat Abu Bakr sadarkan diri, beliau bersabda, ‘Apakah Anda telah menuliskan sesuatu?’

Hadhrat ‘Utsman menjawab, ‘Ya, saya menulis ‘Umar Bin Al-Khaththab.’

Mendengar itu Hadhrat Abu Bakr bersabda: دق بتكاف .ً

لاهأ اهل تنك كسفن تبتك ول كنأ امأ هللا كمحر تفلختسا ريخلاو ،تبسك ام سفن لكلف لدب نإو ،هيف ينظ كلذف لدع نإف ،مكل هتيضرو يدعب باطخلا نب رمع

بيغلا ملعأ لاو تدرأ Semoga Allah Ta’ala mencurahkan rahmat-Nya padamu. Jika Anda menulis nama Anda sendiri, Anda pun layak untuk itu (menjadi Khalifah). Tulislah bahwa aku menetapkan ‘Umar Bin Al-Khaththab sebagai Khalifah penggantiku bagi kalian dan aku ridha kepadanya bagi kalian.8

Setelah menulis wasiat, Hadhrat Abu Bakr bersabda, “Bacakan wasiat ini di hadapan orang-orang.”

Kemudian Hadhrat ‘Utsman mengumpulkan umat Muslim dan beliau mengirimkan surat melalui bekas budak beliau. Pada saat itu Hadhrat ‘Umar bersama dengannya. Hadhrat ‘Umar berkata kepada orang-

orang yang tengah berkumpul, هَّ

للا لوُس َر ةَ في لَ

خ ل اوُع َم ْسا َو اوُت صْ نَ

أ هْيَل َع ُهَّللا ىَّل َص-

َمَّ

ل َس َو - اح ْصً ُ

ن ْمُ كُ

لْ أي ْمَ َ

ل هُ َّ

ن إَ ف

“Diam dan simaklah perkataan Khalifah Rasulullah (saw) karena beliau (Hadhrat Abu Bakr) tidak mengurangi bagian kalian dalam itikad baik.”

Kemudian orang-orang duduk dengan tenang. Lalu wasiat dibacakan di hadapan hadirin. Hadirin telah mendengarnya dan taat. Saat itu Hadhrat Abu Bakr mengarah kepada kumpulan orang dan

bersabda: ُ

تْ فَ

لْ خَ

ت ْسا دَ ق يِّ

ن إَو ، ٍةَباَرَ ق اَ

ذ ْمُ ك ْيَ

لَ ع ُ

تْ فَ

لْ خَ

ت ْسا ا َم يِّ

ن إَ ف ؟ ْمُ

ك ْيَ لَ

ع ُ تْ

فَ لْ

خَ

ت ْسا ِنَم ب َ نو ُ

ض ْرَ

ََ أ ْيَ

لَ ع َر َمُ

ع ْمُ ك .ِيْ

أ َّرلا دهْج ُ ْ ن م ُ

ت ْوَ لَ

أ ا َم هَّ

للا َو يِّ

ن إَ

ف ،او ُعي طَ أ َو ُ

هَ

ل او ُع َم ْساَ

ف ‘Apakah kalian setuju dengan orang yang telah saya angkat sebagai Khalifah? Karena saya tidak menetapkan Khalifah dari antara kerabat saya sendiri.

Sesungguhnya saya menetapkan ‘Umar sebagai Khalifah bagi kalian. Maka dari itu, dengarkanlah dan taatlah pada perintahnya. Demi Tuhan! Sesungguhnya saya telah menimbang dan merenungkan dengan baik berkenaan dengan hal ini dan tidak ada yang saya kurangi.’

Orang-orang mengatakan, اَ ن ْع َ

طَ أ َو اَ

ن ْع م َس ‘Kami telah mendengarnya dan kami taat.’

Hadhrat Abu Bakr lalu memanggil Hadhrat ‘Umar dan bersabda, لو ُس َر باَ ح ْصَ

أ ىَ لَ

ع َ كُ

تْ فَ

ل ْ خَ

ت ْسا دَ ق يِّ

ن إ هَّ

للا - َمَّ

ل َس َو هْيَل َع ُهَّللا ىَّل َص

‘Saya telah menetapkan Anda untuk menjadi Khalifah atas para sahabat Rasulullah.’ : َلاَ

ق َّمُ ث ، هَّ

للا ى َوْ قَ

ت ب ها َص ْوُ َ

أ َو Kemudian beliau (ra) mewasiatkan kepada Hadhrat ‘Umar untuk menempuh jalan takwa lalu bersabda, ُهُ

ل َبْ قَ

ي َ لَ ِراَ

هَّ

نلا ي ف اًّ

قَ ح َو ، ِراَ

هَّ

نلا ي ف ُ هُ

ل َبْ قَ

ي َ

لَ لْيَّللا ب اًّ

قَ ح هَّ

ل ل َّ

ن إ ،ُر َم ُع اَي يِزاَو َم ْتَل ُقَ

ث ا َمَّ

نَ أ ُر َمُ

ع اَ ي َرَ

َ ْمَ لَ

أ ،ُ ة َ

ضي ِرَ فْ

لا ىَّ

دَ ؤُ

َ ىَّ

تَ ح ً

ةَ ل فاَ

ن ُل َبْ قَ

ي َ لَ ُ

هَّ

ن إَو ، لْيَّللا ب

ْتَ لُ

قَ ث ْ

ن َم ُ ُم ه عاَبَِّا ب ةَماَي قْ ن

لا م ْوَ َ ي ُ

هُ نيِزاَو َم

َي َرَ

َ ْمَ لَ

أ . ً لي قَ

ث َ نوُ

كي َ ْ نَ

أ ٌّ

قح َ َّ

لَ إ اً دَ

غ هي ف ُع َضوُي َلَ ٍناَزي م ل َّق ُح َو ، ْم هْيَ لَ

ع ه لْ

ق ثَو َّق َحْلا

ْتَّ

فَ خ ن َم ْ ُ

نيِزاَو َم ْت َّف َخ ا َمَّنَ أ ُر َمع اُ .اً

في ف َ خ َ

نوُ كي َ ْ

نَ أ ل طاب َ َّ

لَ إ اً دَ

غ هي ف ُع َضوُي َلَ ٍناَزي م ل َّق ُح َو ، ْم هْيَ لَ

ع ه تَّ

ف خَو َل طاَبْ

لا ُم ه عاَبَِّا ب ةَماَي قْ لا م ْوَ ي َ ُ

هُ

نيِزاَو َم‘Wahai

‘Umar! Wahai ‘Umar! Sesungguhnya ada perbuatan yang harus dikerjakan untuk Allah pada malam hari

8 Shahih Tarikh ath-Thabari, Penerbit Dar Ibnu Katsir, Damaskus-Suriah, 2007 ( نب رمع فلاختسا رکذ ۔ہيشاح 326 ہحفص 3 دلج یربطلا خيرات حيحص ء2001قشمد ريثک نباراد ،باطخلا). Tercantum juga dalam al-Kitab al-Awaa-il (لئاولأا) karya al-‘Askari (يركسعلا), bab ( نع ىور اميف عبارلا بابلا )هنع هللا ىضر( ركب وبأ ءافلخلا نم فلختسا نم لوأ نيعباتلاو ةباحصلا), bahasan (ركب وبأ ءافلخلا نم فلختسا نم لوأ). Abū Hilāl al-'Askarī ( دبع نب نسحلا للاھ وبأ يركسعلا نارهم نب ىيحي نب ديعس نب لهس نب هللا) yang meninggal pada tahun ke-395 H/1005 M adalah seorang sarjana Islam. Diantara karyanya adalah Jamharat al-Amthal (Kumpulan Amsal), Kitab as-sinaatain, Diwan al-Maani, Kitāb mā takama bi-hi l-ḫulafā' ilā l-quḍāt. Tercantum juga dalam al-Iktifa (2ج 2-3 افلخلا ةثلاثلاو )ص( هللا لوسر يزاغم نم هنمضت امب افتكلاا) karya Abu ar-Rabi’ Sulaiman bin Musa al-Himyari al-Kala’i (يعلاكلا يريمحلا/ىسوم نب ناميلس عيبرلا يبأ). tercantum juga dalam al-Iqdul Farid (ديرفلا دقعلا) karya Ibnu ‘Abd Rabbihi al-Andalusi ( هبر دبع نبا يسلدنلأا), (رمعل ركب يبأ فلاختسا هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ مهمايأو مهخيراوتو ءافلخلا يف ةيناثلا ةدجسعلا باتك سماخلا ءزجلا).

(6)

dan tidak diterima jika dikerjakan pada siang hari. Ada juga perbuatan yang harus dikerjakan untuk Allah pada siang hari dan tidak akan diterima jika dikerjakan pada malam hari. Sesungguhnya ibadah nafal tidak akan diterima sampai ibadah fardu dilaksanakan.

Wahai ‘Umar! Tidakkah kamu ketahui orang-orang yang memiliki timbangan amal kebaikan yang berat di akhirat, adalah mereka yang selalu mengikuti kebenaran di dunia. Kebenaran itulah yang memberatkan timbangan mereka. Sungguh, timbangan tidak akan menjadi berat kecuali di atasnya ada kebenaran. Adapun orang-orang yang memiliki timbangan amal kebaikan yang ringan di akhirat adalah mereka yang mengikuti kebatilan selama hidup di dunia. Kebatilan itulah yang membuat timbangan mereka menjadi ringan. Sungguh, timbangan tidak akan menjadi ringan kecuali di atasnya ada kebatilan.

ل ؛ ءاَ خ َّرلا ةَ

يآ َع َم ةَّ

د ِّ

شلا ُ ةَ

يآ َو ، ةَّ

د ِّ

شلا ةَ يآ َع َم ءاَ

خ َّرلا ُ ةيآ َ ْ

تَ لَ

زَ ن ا َمَّ

نَ

أ ُر َمع اُ ي َرَ َ

َ ْمَ لَ

أ ُبَ

غ ْري َ َ

لَ ،ا ًب هاَر اًب غا َر ُن مْ ؤ ُمْ

لا َ نوُ

ك َي َ

هي ف ىَّ

ن َمَ تَ

ي ً ة َبْ

غ َر َرَ

كَ ذ ا َمَّ

نَ أ ُر َمُ

ع اَ ي َرَ

َ ْمَ ل َوَ

أ . هْ يَ

د َي ب اَ هي ف ىَ

قْ لَ

ي ً ة َبْ

ه َر ُبَ ه ْرَ

ي َ لَ َو ،ُ

هَ ل َسْ

يَ ل ا َم هَّ

للا ىَ لَ أ َو ْسَ ع ا

أ ب ِراَّ

نلا َلْ هَ

أ ُ هَّ

للا َّ

نَ أ َو ، ْمهُْ

ن م َ نوُ

كَ أ َ

لَ ْ نَ

أ وج ْرُ َ َ لأ يِّ

ن إ : ُ تْ

لُ ق ْمهُُ

َ ْرَ كَ

ذ اَ ذ إَ

ف ، ْم ه لاَم ْعَ أ ْمهَُ

ل ُ ز ِواجَ ُ

ي ُ هَّ

نَ

لأ ؛ْم ه لاَم ْعَ أ ِنَس ْحَ

أ ب ةَّ

نجَ ْ لا َلْ

هَ أ َرَ

كَ ذ ا َمَّ

ن إ ُ ه وُ

كي َ َ لَ

ف ي تَّي ص َو َت ْ ظ فح َ ْ

ن إَ

ف ؟ ْم ه لاَم ْعَ أ ْ

ن م ي لَم َع َنْيَ أ ُ

تْ لُ

ق ْمهُُ

َ ْرَ كَ

ذ اَ ذ إَ

ف ، ٍئِّي َس ْن م َناَ ك ا َم

ْن م َك ْيَ ل إ َّب َحَ

أ ب ئاَ غ نَّ َ

ن . هِز جْع ُم ب َ

ت ْسَ

ل َو ، تْو َمْلا َن م ٍر ضا َح Tidakkah engkau tahu bahwa Allah menurunkan ayat yang mengandung harapan bersamaan dengan ayat yang mengandung kesulitan, dan ayat yang mengandung kesulitan bersamaan ayat yang mengandung harapan? Hal ini dimaksudkan agar manusia selalu berharap dan takut kepada Allah, tidak membinasakan dirinya serta tidak memohon kepada Allah pada sesuatu yang tidak benar. Wahai ‘Umar! Tidakkah kamu melihat bahwa Allah Ta’ala mengingat para penghuni neraka semata mata disebabkan oleh amalan buruknya. Jadi, ketika kamu mengingat mereka, katakanlah bahwa sesungguhnya aku berharap agar aku tidak termasuk diantara mereka. Dan Allah Ta’ala mengingat para penghuni surga semata-mata disebabkan oleh amalan baiknya. Karena Allah Ta’ala telah memaafkan keburukan mereka. Jadi, ketika kamu mengingat mereka, katakanlah bahwa apakah amalanku seperti amalan mereka?’”9 Tanyakanlah kepada hatimu.

Ketika waktu kewafatan Hadhrat Abu Bakr telah dekat, beliau bersabda: Kembalikanlah harta umat Muslim yang ada pada saya, saya tidak ingin menggunakan harta itu walaupun sedikit. Beberapa lahan tanah yang terletak di berbagai tempat saya peruntukkan untuk umat Muslim sebagai ganti dari harta yang saya ambil dari Baitul Maal sebagai nafkah.

Lahan tanah, unta, pedang, budak belian, tukang politur dan kain seharga 5 dirham, semuanya telah diberikan kepada Hadhrat ‘Umar. Ketika Hadhrat ‘Umar melihat semua barang itu, beliau mengatakan,

“Hadhrat Abu Bakr telah menyulitkan orang yang menjadi pengganti beliau.”10

Hadhrat Khalifatul Masih pertama menjelaskan, “Seseorang bertanya kepada Hadhrat ‘Umar, ‘Saat ini kami tidak melihat sifat kasar pada diri Anda seperti yang kami dapati pada masa jahiliyah. Mengapa demikian?’

Hadhrat ‘Umar menjawab, ‘Sifat kasar itu masih ada, namun saat ini hanya ditampakkan ketika menghadapi orang-orang kafir.’”11

9 Al-Kaamil fit Tarikh karya Ibnu Atsir, Vol. 2, pp. 273-274, Dar-ul-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut [2003] ( ہحفص 2 دلج ريثا نبلا خيراتلا یف لماکلا ء2003 نانبل توريب ۃيملعلا بتکلاراد 218-213). tercantum juga dalam Kitab berjudul Abu Bakr ash-Shiddiq (نيدشارلا ءافلخلا لوأ قيدصلا ركب وبأ) karya Muhammad Rasyid Ridha (اضر ديشر دمحم), bahasan wasiat beliau (ركب يبأ ةيصو).

10 Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibnu Sa’d, Vol. 3, p. 143, Dar-ul-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut [1990 ( 383 ہحفص 3 دلج دعس نبلا ٰیربکلا تاقبطلا ء3880 توريب ۃيملعلا بتکلاراد)

11 Haqaiqul Furqaan, Vol. 1, p. 206 (206ہحفص لّوا دلج ناقرفلا قئاقح زا ذوخام)

(7)

Hadhrat Mushlih Mau’ud (ra) bersabda, “Orang-orang berkata kepada Hadhrat Abu Bakr (ra), ‘Anda telah menetapkan ‘Umar (ra) sebagai pengganti sepeninggal Anda, padahal beliau memiliki tabiat yang kasar, karena beliau orangnya galak.’

Hadhrat Abu Bakr bersabda, ‘Gejolak amarah beliau akan terlihat demikian selama saya masih ada, namun jika saya telah tiada nanti, dengan sendirinya beliau akan menjadi lembut.’”12

Berkenaan dengan Hadhrat ‘Umar (ra), Hadhrat Masih Mau’ud (as) bersabda, “Berkenaan dengan sifat kasar beliau diriwayatkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Hadhrat ‘Umar, ‘Sebelum datang Islam, Anda adalah seorang yang galak.’

Hadhrat ‘Umar menjawab, ‘Sifat itu bahkan masih melekat dalam diri saya sampai saat ini. Namun bedanya, dahulu bukan pada tempatnya, tapi kalau saat ini sifat keras saya pada tempatnya.’”13

َنْب َر َمُع ُ

ت ْع م َس : َلاَ ق ُ

هَ ل ٍةبا َرَ َ

ق ي ذ نْ َ ع ٍداَّ

دَ ش ِنْ

ب ِع ماج َ نْ عَ :اه ْيَ َ

لع اوَ ُ ن مْي َهَ

ف اهَُ تْ

لُ ق اَ

ذ إ ٍتاَم لَ ك َ

ثلاَ ث : ُلوُ

قَ ي با َّ

طَ خْ

لا

Jami’ Bin Syaddad meriwayatkan dari kerabat dekat, “Saya mendengar Hadhrat ‘Umar pernah mengatakan, ي نِّ

خ َسَ

ف لي خب يَ ِّ

ن إ َّم ُهَّللا .يِّنِّيَلَ ف ٌ

ظي لَ غ يِّ

ن إ َّم ُهَّللا .ي نِّو َقَ ف في ع َ

ض يِّ

ن إ َّم ُهَّللا ‘Allahumma inni dha’iifun faqawwinii. Allahumma inni ghaliizhun fa-layyinii. Allahumma inni bakhiilun fa-sakhkhinii.’ - ‘Ya Tuhan aku sangat lemah, berikanlah aku kekuatan. Aku sungguh keras (kasar), lunakkanlah hatiku. Aku begitu kikir, jadikanlah aku dermawan.’”14

Pidato pertama yang disampaikan oleh Hadhrat ‘Umar setelah terpilih sebagai Khalifah terdapat dalam beragam Riwayat. Salah satunya diriwayatkan bahwa Humaid Bin Hilal ( ٍللا ه نَ ب ْ َ

د ْي َمح) ُ meriwayatkan, ْبَ

ق باَرُ

َ ْ نَ

ع ُ ه َ

دَ ي َضْ

فَ ن ه نْ

فَ د ْ

ن م ُرَم ُع َغَرَ ف ا َّمَ

لَ ف قيِّ

د ِّصلا ٍرْ كَ

ب ي بَ أ َ

ةاَ ف َو َ

د هَ ش ْ

ن َم اَ ن َر َبْ

خَ ا ًبي طَ أ

خ ماَ َ ق َّمُ

ث هِر : َلاَ

قَ ف ُ

هَ ناَ

ك َم“Orang-orang yang hadir pada saat kewafatan Hadhrat Abu Bakr memberitahukan kepada kami bahwa setelah selesai dari proses pemakaman Hadhrat Abu Bakr, Hadhrat ‘Umar merapikan tanah yang ada diatas kuburan dengan tangan sendiri lalu berdiri pada tempatnya dan bersabda, ْمُ

كلاَ تْ

با َ هَّ

للا َّ

ن إ دعب مكيف ي ناَ

قبَْ أ َو ْمُ

ك ب ي نلاَ تْ

با َو ي ب ولآف ينع بيغتي لاو ينود دحَ َ

أ ُ ه َي لَيَ

ف ْمُ كِرْمَ

أ ْ ن م ء ْيَ

ش ي نُر ُض ْحَي لا هللا وف .يبحاص

.مهب نلكنلأ اوءاسأ نئلو مهيلإ ننسحلأ اونسحأ نئلو .ةناملأاو ءزجلا نع هيف ‘Allah telah menguji kalian dengan diriku dan menguji diriku lewat kalian. Sepeninggal kedua sahabatku (Nabi Muhammad (saw) dan Khalifah Abu Bakr (ra)), kini aku ada di tengah-tengah kalian. Demi Tuhan! Apapun urusan kalian yang dihadirkan ke hadapanku, tidak ada yang akan memperhatikannya selainku. Urusan yang tidak dihadapkan kepadaku, akan aku tetapkan untuknya seorang tangguh dan amanah yang akan mengawasi kalian. Kalau orang-orang berlaku baik, akan kuperlakukan baik, tetapi kalau berbuat jahat, aku akan menghukumnya.’"15

Hasan mengatakan, : َلاَ ق َّمُ

ث هْيَل َع ىَنْ ثَ

أ َو َ هَّ

للا َ

د مح ُر َمَ ع اُ ه َبَ َ طَ

خ ٍةَب ْط ُخ َل َّوَ أ َّ

نَ أ نُّ ُ

ظَ

ن ا َمي ف “Kami beranggapan pidato pertama yang disampaikan oleh Hadhrat ‘Umar adalah bahwa beliau menyampaikan puji sanjung ke hadirat Ilahi Rabbi lalu bersabda, ْن َمَ

ف ، ي ب حا َص َد ْعَب ْمُكي ف ُتْ فَ

لَ

خ َو ، ي ب ْمُتي لُتْبا َو ْمُ ك ب ُ

تي لُ تْ

با دَ قَ

ف ، ُ د ْعب ا َّمَ َ

ُ أ

ه ْب قاَعُن ْئ سُي ْن َم َو ، اًن ْس ُح ُه ْدِزَ ن ْ

ن س ْ حُ

ي ْ ن َمَ

ف ، ةَ نا َمَ ْ

لأا َو ةَّو ُقْلا َل ْهَ أ اَ

ن ْيَّ

ل َو اَّ

نَ ع َ

باَ غ ا َمْ

ه َم َو ، اَ ن سُ

فْ نَ

أ ب ُ هاَ

ن ْرَ شاَ

ب اَ

ن ََر ْض َح ب َ ناَ

ك ْمُ

كَ ل َو اَ

نَ ل ُ

هَّ

للا ُر فْ غَ

ي َو ، ‘Amma Ba’du, Allah telah menguji kalian dengan diriku dan menguji diriku melalui kalian. Sepeninggal kedua sahabatku, sekarang aku ada di tengah-tengah kalian. Apapun urusan kalian yang dihadirkan ke hadapanku, tidak ada yang akan memperhatikannya selain dari aku. Adapun urusan yang tidak dihadapkan kepadaku, aku akan tetapkan untuknya orang yang tangguh dan amanah yang

12 Anwar-e-Khilafat, Anwarul ‘Uluum jilid 3, h. 151 (353ہحفص 3دلج مولعلا راونا ،تفلاخ راونا)

13 Apa Perbedaan antara Ashmadi dan bukan Ahmadi?, Ruhani Khazain jilid 20, h. 487 ( نئازخ یناحور ،؟ےہ قرف ايک ںيم یدمحا ريغ روا یدمحا 841ہحفص20دلج) The Advent of the Promised Messiah (as), p. 45, Islam International Publications Ltd, UK, 2016.

14 Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibnu Sa’d.

15 Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibnu Sa’d.

(8)

akan mengawasi kalian. Kalau orang-orang berlaku baik, maka akan kuperlakukan dengan baik, tetapi kalau berbuat jahat, maka aku akan menghukumnya. Semoga Allah mengampuniku dan kalian.’”16

Jami’ Bin Syaddad meriwayatkan dari ayahnya, : َلاَ ق ْ

نَ أ َر َبْ

ن مْ لا َ

د ع َص َني ح ُرَم ُع ه ب َمَّ

لَ كَ

َ ٍملاَ ك ُل َّوَ

أ َ ناَ

ك Ketika Hadhrat ‘Umar menaiki mimbar, kalimat pertama yang beliau sabdakan adalah دي دَ

ش يِّ

ن إ َّم ُهَّللا ي نِّ

خ َسَ ف لي خَ

ب يِّ

ن إَو ، ي نِّو َقَ ف في ع َ

ض يِّ

ن إَو ، يِّنِّيَلَ

ف ‘Allahumma inni syadiidun fa-layyinii wa inni dha’iifun fa- qawwinii wa inni bakhiilun fasakhkhini’ - ‘Ya Allah, aku ini sungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku, Ya Allah aku sangat lemah, maka berikanlah kekuatan, Ya Allah aku ini kikir, jadikanlah aku dermawan bermurah hati.’"17

: َلاَ ق ، هي بَ

أ نْ َ ع ، ٍداَّ

د َ ش ِنْ

ب ِع ماج َ نْ عَ Jami’ Bin Syaddad meriwayatkan dari ayahnya, ُر َم ُع َف لْ خُ

ت ْسا ا َّمَ ل ْسا َ

ني ح ه ب َ قطَ َ

ن ٍق طْ ن َم َل َّوَ

أ َ ناَ

كَ ف ،َّ

ن هْيَل َع اوُن ِّمَ أَ

ف ٍتاَم لَ ك ل ئاَ

ق يِّ

ن إ :َلا َقَ ف ، َر َبْ

ن مْ لا َ

د ع َص َف لْ

خُ

ت “Ketika Hadhrat ‘Umar

terpilih sebagai Khalifah, beliau naik mimbar dan bersabda, ‘Saya akan sampaikan beberapa patah kata, jawablah dengan aamiin.’ Itulah ucapan pertama yang beliau sampaikan pada waktu terpilih sebagai Khalifah.”

Hushain al-Murri ( ِّي ِّر ُمْ

لا ٍنْي َص ُح) meriwayatkan bahwa Hadhrat ‘Umar (ra) bersabda, بَر َعْ لا ُلَ

ث َم ا َمَّ

َ ن إ لع ْمَ هُ َّ

نَ ل محْ َ

لأ ةَب ْع َكْلا بر وف انا اماو ،دوقي ُثْي َح ُه ُد ئاَ ق ْر ُ

ظْ ن َيْ

لَ ف ،هُ َ

د ئاَ ق َع َبَّ

َا ٍف نَ

أ ٍلَم َج ُلْث م قيِر َّ

طلا ى ‘innamaa

matsalul ‘Arabi mitslu jamalin anifin ittaba’a qa’idahu, falyanzhur qa’iduhu haitsu yaqudu, wa ama ana fa- wa Rabbil Ka’bati la-ahmilannahum ‘alath thariq.’ - “Sesungguhnya orang-orang Arab laksana unta jinak yang dengan patuh mengikuti Qa’id (penggembala)nya. Oleh karena itu, penggembala hendaklah memperhatikan hewan-hewan yang hendak dia bawa itu. Adapun aku, demi Tuhan Ka’bah, aku akan membawa mereka berada di atas jalan yang lurus.”18

Riwayat sebelumnya yang menyebutkan untuk menjawab Aamiin, tidak diterangkan lebih lanjut.

Riwayat ini mungkin kelanjutannya.

Pendek kata, setelah Hadhrat ‘Umar (ra) terpilih sebagai Khalifah, pada hari ketiga, beliau menyampaikan pidato lengkap, yang riwayatnya sebagai berikut: يف حيصف رمأ هل سانلا ةبيه رمع غلب املف

سانلا املف ،هيمدق عضي ركب وبأ ناك ثيح ربنملا نم سلج مث اورضحف "ةعماج ةلاصلا"

دمحف ً

امئاق ماق اوعمتجا

:لاق مث ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ىلصو هلهأ وه امب هيلع ىنثأو هللا “Ketika Hadhrat ‘Umar mengetahui orang-orang khawatir dengan terpilihnya beliau sebagai Khalifah sehingga atas perintah beliau diserukanlah ةعماج ةلاصلا (shalat akan dimulai) secara lantang kepada orang-orang sehingga orang- orang pun hadir. Hadhrat ‘Umar naik ke atas mimbar di tempat Hadhrat Abu Bakr biasa menginjakkan kaki. Ketika semua telah berdatangan, yakni orang-orang telah berkumpul, beliau berdiri lalu seperti

16 Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibnu Sa’d, jilid ketiga (ثلاثلا دلجملا), bab pemilihan Umar (هللا همحر رمع فلاختسا ركذ), nomor 3519.

17 Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibnu Sa’d, Vol. 3, p. 208, Dar-ul-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut [1990 ( ۔204 ہحفص 3 دلج دعس نبلا ٰیربکلا تاقبطلا ء3880 توريب ۃيملعلا بتکلا راد ،رمع فلاختسا رکذ)

18 Tarikh ath-Thabari, Vol. 2, p. 355, Dar-ul-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut [1987 ( توريب ۃيملعلا بتکلاراد ،ھ33 ۃنس ۔355 ہحفص 2 دلج یربطلا خيرات ء3841). Ada beberapa penulis yang berjuluk Ath-Thabari, contohnya yaitu Abu Ja’far bin Jarir Ath Thabari (biasa dikenal dengan Ibnu Jarir), dan Muhib Ath Thabari. Abu Ja’far bin Jarir Ath Thabari, dia adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir. Lahir 839 M di Thabaristan, tahun wafat 923 M di Baghdad. Imam di bidang fiqih, mujtahid mutlak, bahkan fiqihnya menjadi mazhab sendiri yaitu Jariri, hanya saja mazhab tersebut telah punah. Dia juga imamnya para ahli tafsir, dan sejarawan. Kitab tafsirnya menjadi kitab tafsir tertua dan induk terbesar tafsir, yaitu Jami’ul Bayan yang lebih dikenal dengan: Tafsir Ath Thabari. Karya lainnya yang rata-rata berjilid-jilid: Tarikhul Imam wal Muluk, Tahdzibul Atsar, dll.

Muhibuddin Ath Thabari, dia adalah Abul Abbas, Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Ath Thabari, dia lahir 4 abad setelah Ibnu Jarir, yaitu 1218 M di Mekkah, wafat 1295 M juga di Mekkah. Dia imam fiqih mazhab Syafi’i. Di antara karyanya: Khulashah Siyar Sayyid Al Basyar, Ar Riyadh An Nadhrah fil Manaqib Al ‘Asyrah, Dzakhair Al’ Uqba fil Manaqib Dzawil Qurba, dll.

(9)

biasa mengucapkan kalimat puji sanjung kepada Allah dan shalawat kepada Nabi (saw).19 Beliau (ra)

lalu bersabda, َساَّ

نلا َّ

نَ أ ي نَ

غَ لبَ دق

:اوُ لاَ

ق َو ،ي ت َ ظْ

ل غ اوُ فاَ

خ َو ،ي ََّ

د ش اوباُ َ ه

َ دق ناَ

َ ك نيَ

ب هللا ُلو ُس َر َو اَنيَل َع ُّدَت ْشَي ُر َم ُع

َذ َلاَ ق ْ

ن َم ؟ هيَ ل إ ُرو ُمُ

لأا تَرا َص ْدَ ق َو َفيَ

كَ ف ،ُ

هَ نوُ

د اَ ني لاَو ٍرْ

كَ ب وُ

بَ أ َو اَ

نيَ لَ

ع َّ

دَ ت ْ

شا َّمُ ث ،اَ

نِرُ ه ْ

ظَ

َ أ قَ

د َص ْ دَ

قَ ف َ

ك ل ‘Saya

mendengar orang-orang takut dengan sifat keras saya, dan segan akan sikap tegas saya. Mereka berkata, “Umar pun bersikap keras kepada kami di masa Rasulullah (saw) masih ada di antara kami.

Sikap keras ini pun berlanjut ketika Abu Bakr menjadi pemimpin kami. Kini tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi tatkala segala kewenangan ada di tangannya (Hadhrat ‘Umar).” Orang yang berkata seperti itu adalah benar.’

ي نَّ

ن إ دق َم ْ

ح َّرلا َو ِنيِّ

للا َ ن م ُ

هَ تَ

ف ص دَ حَ

أ ُ غُ

ل ْبَ ي َ

لَ ْ ن َم َ

ناَ ك َو ،ُ

ه َم دا َ خ َو ُ

هَ د ْبَ

ع ُ تْ

نُ كَ

ف ، هللا لو ُس َر َع َم ُتْن ُك ، ة

دقو هامس

ىَ لا َعَ

َ ُ هللا

ميحر فؤر هئامسأ نم نيمسا هل بهوو كلذب

ىَّ

تح ،َ ً لَوُ

ل ْس َم اً في َس هيَ

دَ ي َ

نيَ ب ُ

تْ نُ

كَ

ُ ف ، ي نُ ي

عَ دَ

ي ْوَ أ ي نَ

د مْ غ

ى ضْمَ أَ

ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضبُ

ق ىتح

،ُ د َع ْسَ

أ ه ب اَ نَ

أ َو ، هلل ُ د ْم َ

حلا َو ، ٍضاَر ىِّن َع َو ُه َو ، Memang saya

ada bersama Rasulullah (saw), dan saya adalah hamba dan khadim beliau; dan mengenai Rasulullah (saw), tidak ada seorang pun yang tidak mengenal sifat lembut dan belas kasih beliau. Allah Ta’ala telah menamai beliau dengan (sifat) itu dan memberi nama beliau dengan julukan ف ْو ُٔو َر (sangat santun) dan م ْی ِحَر (penyayang). Sementara saya adalah pedang yang terhunus, dimana jika beliau menghendaki, saya akan menutupnya atau membiarkannya terhunus untuk menebas siapapun, hingga pada akhirnya Rasulullah (saw) pun wafat. Beliau rela hati atas saya. Saya pun bersyukur pada Allah akan keberuntungan yang turun atas saya ini.

َناَ كَ

ف ، ٍرْ كَ

ب وُ بَ

أ َ

ني م ل ْسملا َر ْمَ أ َي لَو َّمُ

ث

ْ م

َ ن َم نو ُر كْ

نُ

َ َ لَ

قر ،ُ

هَ نوَ

ع َو ُ ه َم داَ

خ ُ تْ

نُ كَ

ف ،ُ هَ

ني لَو ُه َم َرَكَو ُهَت ي ََّ

د ش ُ ط ل ْ

خَ أ

ىَّ

تح ،َ ً لَوُ

ل ْس َم اً في َس َ

نوُ كَ

أَ ف ، ه ني ل ب

ُي ي نَ

د مْ غ يِّ

نع َوَ ُ

ه َو ، َّلج َو َ َّ

زع َ ُ هللا ُ

ه َ ض َبَ

ق ىَّ

تح َ َ ك لَ

ذَ ك ُ

ه َع َم ْلَ زَ

أ ْمَ لَ

ف ،ي ضْمَ أَ

ف ي نعُ َ دي ْوَ َ

أ د َع ْسَ

أ ه ب اَ نَ

أ َو ، َ ك لَ

ذ ىَ لَ

ع هلل ُ د ْمحلاَ َ

ف ، ٍضاِر Lalu Abu Bakr menjadi pimpinan untuk semua, dan beliau merupakan sosok di mana tidak ada seorang pun yang tidak mengenal kehalusan hati dan kelembutan budi beliau, dan saya adalah khadim serta penolongnya. Saya menyelaraskan sifat keras saya dengan kelembutan hatinya dan menjadi pedang yang terhunus baginya, di tangannya-lah apakah saya harus menutupnya atau menghunuskannya. Dalam keadaan demikianlah saya terus bersamanya hingga Allah yang Maha Kuasa mewafatkannya dan ia rida kepada saya. Alhamdulillah, saya merasa beruntung atas hal ini.

يِّ

ن إ َّمُ ث دق ، ُساَّ

نلا اهَيَُّ أ ْمُ

ك َرو ُمُ أ ُ

تيِّ

ل ُو ، مْ و

لُّ

ظلا لْ هَ

أ ىَ لع َ ُ

نوُ كَ

َ ا َمَّ

ن إ اهََّ

ن كَ ل َو ، ْ

تَ ف ع ْ

ضُ أ ْ

دَ ق َ

ةَّ

د ِّ

شلا َ كْ

ل َ َّ

نَ أ او ُمَ

لعاْ

،َ

ني م ل ْسملا ىَل َع ْي ِّد َعَّتلا َو ةَم َل َّسلا ُل ْهَ و

أ ا َّمَ أ لاو نيدلاو

ُ لضف ت ْسَ

ل َو ، ٍضْعَب ىَل َع ْم ه ضْعَب ْن م ْم ُهَ ل نَيُ ْ

لَ أ اَ

نَ أَ

ف دجأ

اً دحَ َ

أ َّ

تَ ح ، ِر َ

خلآا ِّ

دَ خلا ىَ

لَ ع ي مَ

دَ ق َع َ

ضَ أ َو ، ِضْرَ

لأا ىَ لَ

ع ُ هَّ

دَ خ َع َ

ضَ أ ىَّ

تَ ح هيَ

لَ ع ى َّ

د َعَ تَ

ي ْوَ أ ،اً

دَ حَ

أ ُم ل ْ ظَ

ِّ ي قَ

حلا ب َ ن عْ

ذُ

ي ى Lalu,

wahai manusia, saya telah menjadi pemimpin atas urusan-urusan Anda semua. Kini yakinlah bahwa sifat keras itu telah mencair, namun ia akan muncul di hadapan mereka yang bersikap aniaya kepada orang- orang Islam. Saya lembut di hadapan Anda semua, namun sikap keras itu akan muncul di hadapan para musuh. Adapun terhadap orang-orang yang suci, bertakwa, dan memiliki kemuliaan; saya akan menjadi lebih lembut daripada kelembutan yang mereka perlihatkan diantara mereka, dan saya tidak akan membiarkan seorang pun yang bersikap aniaya kepada yang lain kecuali dengan membelenggu kedua kakinya diatas bumi hingga ia benar-benar memahami kebenaran (yakni saya akan bersikap sangat keras).

19 Ar Riyadh An Nadhrah fil Manaqib Al ‘Asyrah karya Muhibuddin Ath Thabari. Tercantum juga dalam Kitab Hayatul Hayawaanil Kubra (ىربكلا ناويحلا ةايح باتك) karya Ad-Damiri (يريِمَّدلا), juz pertama (لولأا ءزجلا), bab hamzah (ةزمهلا باب), al-Iwaz (زولإا), faidah al-Ajnabiyah ( ةدئاف ةيبنجأ), Khilafah ‘Umar al-Faruq (هنع ىلاعت هللا يضر قورافلا رمع ةفلاخ).

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in