• Tidak ada hasil yang ditemukan

1 Rajah di atas merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah. X ialah

N/A
N/A
Info

Unduh

Protected

Academic year: 2021

Membagikan "1 Rajah di atas merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah. X ialah"

Copied!
19
2
0
Menampilkan lebih banyak ( Halaman)

Teks penuh

(1)

Temu bual Kaedah Lisan Ucapan X

1 Rajah di atas merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah. X ialah A Penceritaan

B Perbahasan C Pengkajian D Pembacaan

Dalam upacara pengkebumian, mayat dikebumikan dengan barang-barang seperti makanan dan alat-alat batu.

2 Penyataan di atas merujuk kepada upacara pengkebumian dalam masyarakat A Zaman Logam B Zaman Neolitik C Zaman Mesolitik D Zaman Paleolitik X

Setiap benda seperti batu dan pokok mempunyai semangat

3 Rajah di atas menunjukkan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Zaman Prasejarah. Kepercayaan X ialah

A Animisme B Hinduisme C Buddhisme D Politiesme

4 Apakah kepentingan Gunung Jerai kepada kerajaan Kedah Tua? A Pusat perdagangan hasil tempatan

B Panduan kepada pedagang C Pusat persinggahan pedagang D Pusat pengeluaran padi yang utama

(2)

`

5 Gambar di atas adalah gambaran pelukis menunjukkan kemudahan yang terdapat di pelabuhan Melaka. Antara kemudahan yang disediakan ialah

I tenaga kerja II tempat rekreasi

III alat timbang dan sukat

IV bekalan air bersih dan makanan A I dan II

B I dan IV C II dan III D III dan IV

Pembesar Kawasan Pegangan Bendahara Muar dan Bentan

Penghulu

Bendahari Sening Hujung dan Kampar Temenggung Tiada kawasan pegangan

Laksamana Temasik

Hulubalang Sungai Raya dan Siantan.

Pembesar Melaka dan Kawasan Pegangan

6 Mengapakah wujudnya kawasan tersebut dalam Kesultanan Melayu Melaka?

A Memastikan keamanan setiap wilayah jajahan terjamin.

B Meningkatkan sokongan dan taat setia rakyat kepada pembesar. C Meningkatkan sokongan dan taat setia pembesar terhadap Sultan D Memastikan setiap wilayah jajahan menyerahkan ufti kepada Sultan.

(3)

7 Maklumat di atas merujuk kepada peranan pembesar dalam Sistem Pembesar Empat Lipatan di Melaka.Siapakah pembesar tersebut? A Laksamana

B Bendahara C Temenggung

D Penghulu Bendahari

8 Walaupun Melaka sudah jatuh di tangan Portugis, Sultan Mahmud Shah mendirikan kerajaan baru dan berusaha mendapatkan semula Melaka. Apakah ikhtibar yang dapat diperoleh daripada peristiwa tersebut? A Menghargai pemimpin

B Mencabar kuasa Portugis C Mengadakan rundingan damai

D Mempertahankan kedaulatan bangsa

9 Sistem di bawah diamalkan oleh kerajaan Johor.

A Memantapkan hubungan luar B Melicinkan sistem pentadbiran C Melindungi negeri naungan Johor D Menjaga keselamatan pedagang asing 10

Rajah di atas merujuk kepada Perang Tiga Segi yang berlaku pada kurun ke-16. Apakah punca tercetusnya peperangan tersebut?

A Perebutan Selat Melaka B Penyebaran dakwah Islam C Penyebaran agama Kristian D Penguasaan jalan perdagangan

• Ketua polis dan penjara • Ketua protokol istana Hakim di darat

(4)

Gambarajah di atas menunjukkan Kedah menghadapi ancaman daripada ketiga-tiga kuasa tersebut pada kurun ke-18. Situasi ini telah menyebabkan Sultan Kedah

A memohon bantuan daripada pihak British

B memohon perlindungan daripada pihak Belanda C meminta bantuan ketenteraan daripada negeri Perak D menandatangani perjanjian sulit dengan pihak Belanda

12

Sistem pentadbiran Negeri Sembilan adalah berasaskan A Adat Melayu B Adat Perpatih C Adat Temenggung D Adat Minangkabau 13

Apakah kegunaan alatan di atas dalam masyarakat Melayu tradisional? A Menangkap ikan B Menyimpan bijirin C Melombong galian D Menternak binatang 4 Kedah Siam Burma Bugis • Serkap • Tanggul • Tangguk

Negeri Sembilan mempunyai sistem pentadbiran yang unik berbanding negeri-negeri Melayu yang lain

(5)

Etnik di SarawakOrang MelayuOrang Melanau

Di manakah lokasi kawasan petempatan etnik tersebut di Sarawak? A Pesisiran pantai

B Lembah sungai C Kawasan berbukit D Kawasan pedalaman

15

Mengapakah masyarakat kawasan pedalaman di Sabah mengutamakan pendidikan di atas kepada anak-anak mereka?

A Melatih kekuatan fizikal B Memupuk semangat jati diri C Mewarisi pekerjaan keluarga D Mengutamakan asas kemahiran 16

Pelantikan Tunku Abdullah sebagai pewaris takhta Kedah

Penentangan kerabat diraja Kedah dan serangan Bugis

Peristiwa Q

Berdasarkan rajah di atas, Apakah peristiwa Q?

A Sultan Muhammad Jiwa melarikan diri ke Kota Bharu B Sultan Muhammad Jiwa meminta bantuan SHTI C Sultan Kedah memperbesarkan angkatan tenteranya D Sultan kedah menyerahkan takhtanya kepada orang Bugis

 Mendaki bukit  Memburu binatang  Memanjat pokok

(6)

6

Peta di atas menunjukkan Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap Kepulauan Melayu? I Empayar Johor-Riau berpecah

II Kepulauan Melayu dibahagikan kepada dua lingkungan pengaruh III Bangkahulu dan Melaka dijadikan garis pemisah antara dua kuasa

IV Kepulauan Riau serta Lingga menjadi kawasan perdagangan yang pesat A I dan II

B I dan IV C II dan III D III dan IV 18

Dialog di atas mungkin sekali berlaku pada akhir kurun ke-19. Mengapakah British bertindak sedemikian?

A Rasa tanggungjawab British membangunkan Pahang B Pembesar Pahang memohon bantuan ketenteraan C Bimbang dengan kemaraan kuasa Eropah lain

D Kawasan perlombongan emas di Pahang belum diterokai

19 Sistem Residen diwujudkan setelah British berjaya campur tangan di negeri-negeri Melayu.

Apakah tugas Residen British? A Menjaga keamanan negeri

B Mengadakan sistem cukai yang seragam C Menjadi wakil syarikat Hindia Timur Inggeris

D Menasihati sultan dalam hal pentadbiran kecuali agama Pegawai

British A:

“Pahang tidak kaya dengan hasil bumi seperti negeri-negeri Melayu yang lain.”

Pegawai

(7)

20

Pada tahun 1909 satu perjanjian telah ditandatangani antara British dengan Siam yang

Melibatkan negeri yang berlorek dalam peta di atas.

Apakah faktor yang mendorong British menandatangani perjanjian tersebut ?

A Permintaan daripada Raja Siam

B Kekayaan hasil bumi di negeri tersebut C Perebutan kuasa antara pembesar tempatan D Kebimbangan terhadap campur tangan kuasa lain

21

Dialog di atas mungkin sekali berlaku di Johor yang berkaitan dengan Sistem Kangcu.

Apakah kepentingan Surat Sungai berdasarkan dialog tersebut A Mengusahakan pertanian di tebing sungai

B Menentukan jenis pendapatan negeri C Menentukan jenis sewaan tanah D Mengiktiraf Kangkar

Sebelum anda

menjalankan urusan di sini, anda mestilah mendapatkan Surat Sungai terlebih dahulu Baiklah, kami

(8)

8 22

Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah perjanjian tersebut dianggap satu kejayaan kepada Maharaja Abu Bakar?

I Beliau diiktiraf sebagai sultan Johor

II Bebas melantik penasihat British dalam pentadbiran III Tidak berhubung terus dengan kerajaan British di London

IV Berkedudukan lebih tinggi daripada pesuruhjaya Tinggi British d Singapura A I dan II

B I dan IV C II dan III D III dan IV

23

Ilustrasi di atas menggambarkan perbincangan yang membawa kepada perjanjian 184

antara Pangeran Muda Hashim dengan James Brooke.

Apakah faktor yang mendorong termeterainya perjanjian tersebut? A Menamatkan pemberontakan

B Menentukan kuasa pemerintahan C Memperkemaskan sistem pendidikan D Mendapatkan bantuan pentadbiran British 24

Pernyataan di atas merujuk kepada penentangan rakyat Sarawak terhadap pemerintahan wakil Brunei di Sarawak pada tahun 1837.

Mengapakah berlakunya penentangan tersebut? I Perlaksanaan perdagangan

II Pengenalan cukai yang tinggi III Pekerja Bidayuh tidak diberi upah IV Perebutan kawasan perlombongan

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Datu Patinggi Ali ialah pembesar tempatan yang memimpin orang Melayu menentang pemerintahan Pangeran Indera Mahkota di Sarawak pada kurun ke-19

Pada tahun 1885 Maharaja Abu Bakar telah menandatangani perjanjian persahabatan dengan Kerajaan British

(9)

26. Akhbar Tahun Warta Malaya Majlis 1930 1931

Apakah yang diperjuangkan oleh kedua-dua akhbar dalam jadual di atas ?

A Memajukan pendidikan B Meningkatkan taraf hidup C Memajukan bidang agama D Mengkritik sikap penjajah

27.

Garis masa di atas menunjukkan peringkat pengukuhan kuasa James

Brooke di Sarawak.

Apakah faktor kejayaan James Brooke mengukuhkan kuasa di Sarawak?

A Kekukuhan kewangan B Kekuatan ketenteraan 25

Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah berlaku keadaan sedemikian? A Masalah kekurangan modal

B Rancangan pembangunan tidak cekap C Tentangan daripada pihak pemberontak

D Pembangunan tertumpu di Bahagian Pertama dan Kedua

Tarikh Peristiwa

1846 Sultan Omar Ali Saifuddin mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Sarawak

1842 Sultan Omar Ali Saifuddin mengiktiraf perjanjian antara Pangeran Raja Muda Hashim dengan James Brooke

1841 Pangeran Raja Muda Hashim

melantik James Brooke sebagai Gabenor Sarawak

Walaupun pemerintahan Brooke mengadakan perubahan sosial, tetapi rakyat tidak menikmati faedah sepenuhnya

(10)

D Kehebatan berdiplomasi

28 Mengapakah rancangan Perlembagaan 1941 yang dicadangkan oleh Vyner Brooke gagal dilaksanakan?

A Meletusnya Perang Dunia Kedua B Menimbulkan kemarahan British C Memerlukan perbelanjaan yang tinggi D Mendapat tentangan penduduk tempatan 29

Berdasarkan situasi di atas, siapakah yang akan mengadili kes tersebut?

A Raja Sarawak B Pegawai Daerah C Pegawai Anak Negeri D Ketua-ketua tempatan

30

TAHUN PERISTIWA

1877 Perjanjian antara Sultan Brunei dengan Syarikat Overback dan Dent

1878 Perjanjian antara Sultan Sulu dengan Syarikat Overback dan Dent

Berdasarkan maklumat di atas, apakah kesan daripada perjanjian tersebut?

A Penguasaan Sabah oleh pihak British

B Perdamaian rakyat Sabah dengan pihak British C Penguasaan ekonomi Brunei oleh pihak British

D Perdamaian rakyat Brunei dan Sulu dengan pihak British

31

10

Satu rompakan dan pembunuhan telah berlaku di Sibu, Sarawak semasa pentadbiran keluarga Brooke

(11)

Hasil eksport Sagu di Sabah dalam nilai dolar

Carta di atas menunjukkan nilai eksport sagu di Sabah antara tahun 1884 hingga 1886.

Apakah faktor yang membawa kepada peningkatan nilai eksport di atas

I permintaan meningkat

II penanaman secara komersial III penggunaan teknologi moden IV pelaburan pengusaha Barat

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

32

Dialog di atas mungkin sekali berlaku di Sabah semasa pentadbiran Syarikat

(12)

A Sekolah Latihan B Sekolah Inggeris C Sekolah Melayu D Sekolah Bumiputera 33

Peta di atas menunjukkan perkembangan pertanian dagangan di Tanah Melayu

pada kurun ke-20.

Apakah kesan perkembangan pertanian tersebut?

A Pengenalan landasan kereta api B Persaingan kuasa imperialis Barat

C Penguasaan orang asing dalam ekonomi D Peningkatan taraf hidup penduduk tempatan

34

Jadual di atas menerangkan pengeluaran bijih timah di Tanah Melayu antara tahun 1889 hingga 1929

Apakah sebab pengeluaran bijih timah meningkat? A Penglibatan buruh India yang ramai

B Kejatuhan harga getah di pasaran dunia C Perkembangan perindustrian di Eropah

D Permeteraian Perjanjian Bijih Timah Antarabangsa

35 Apakah peristiwa yang menyebabkan Jepun dianggap sebagai satu kuasa besar 12

Tahun Pengeluaran bijih timah di Tanah Melayu 1889 1904 1929 26 000 tan 51 733 tan 70 000 tan

(13)

A Berjaya menewaskan Korea B Berjaya menewaskan Russia C Berjaya menakluki Manchuria D Berjaya menakluki Indo-China

37 Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu telah mencetak wang pokok pisang tanpa kawalan. Tindakan ini menyebabkan

A harga barangan tempatan turun B inflasi berlaku di Tanah Melayu C nilai mata wang Jepun meningkat D sekatan perdagangan antarabangsa

38 Kekalahan Jepun menyebabkan kekosongan politik berlaku selama 14 hari di Tanah Melayu. Apakah kuasa yang telah mengambil kesempatan mengisi kekosongan politik tersebut?

A Bintang Tiga B Malayan Union

C Pentadbiran Tentera British D Parti Kebangsaan Melayu Malaya

39 Sekiranya Malayan Union 1946 diteruskan pelaksanaannya di Tanah Melayu, pihak manakah yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita?

A Parlimen British B Majlis Raja-Raja C Majlis Eksekutif

D Pejabat Tanah Jajahan 36

• Semangat Asia • Asia Untuk Asia

Slogan di atas digunakan oleh Jepun sebelum menyerang Tanah Melayu. Apakah matlamat penggunaan slogan di atas?

A Menyatukan wilayah B Meluaskan kuasa C Menyebarkan ideologi

(14)

41 Parti Komunis Malaya atau PKM telah mempengaruhi golongan pekerja untuk melakukan mogok, sabotaj dan tunjuk perasaan membantah kenaikan cukai

Pernyataan di atas adalah antara kegiatan agresif PKM menjelang tahun 1935. Mengapakah PKM menggalakkan tindakan di atas?

A Membantah pentadbiran British B Melumpuhkan ekonomi British C Menuntut kenaikan gaji pekerja D Menguasai ekonomi Tanah Melayu

14 40

Tarikh Pentadbiran

1946 Malayan Union

1948 Persekutuan Tanah Melayu

Rajah menunjukkan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu. Mengapakah British mengambil tindakan di atas?

I Menyekat pengaruh komunis II Menjalankan dasar dekolonisasi III Mengatasi kebangkitan orang Melayu IV Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran A I dan II

B II dan III C III dan IV D I dan IV

42

Rajah di atas menunjukkan tujuan Parti Komunis Malaya ( PKM) menubuhkan Min Yuen. Apakah tindakan British yang telah berjaya melumpuhkan gerakan tersebut?

A Menjalankan siasatan B Menubuhkan Home Guard C Menambahkan bilangan tentera D Menubuhkan kampung baru

Min Yuen Memberi maklumatMembekalkan makanan Membekalkan ubat-ubatan

(15)

Situasi di atas memberi kesan kepada masalah perpaduan rakyat di Tanah Melayu. Apakah langkah awal British bagi mengatasi masalah perpaduan tersebut?

A Mengharamkan parti-parti berhaluan kiri

B Melonggarkan syarat kerakyatan Tanah Melayu C Memperkenalkan kampung-kampung baru cina D Menubuhkan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

44 Jadual di bawah merujuk kepada persidangan yang melibatkan parti - parti politik di negara kita.

Tahun Peristiwa

Februari 1954 Parti Negara menganjurkan Konferensi Nasional Ogos 1954 Parti perikatan mengadakan Konvensi Nasional Apakah kepentingan peristiwa tersebut ?

A Menamatkan darurat

B Mewujudkan perpaduan kaum C Meningkatkan taraf hidup rakyat D Mengembalikan kedaulatan sultan

45 Senarai berikut merupakan anggota dalam Sistem Ahli dan jawatan yang disandang oleh mereka. X ialah...

SISTEM AHLI

Dato Mahmud Mat Ahli Tanah, Perlombongan dan Perhubungan

Dato E.E.C

Thuraisingam Ahli Pelajaran Dr. Lee Tiang Keng X

A Ahli Kesihatan B Ahli Kewangan

C Ahli Pertanian dan Perhutanan D Ahli Hal-Ehwal Dalam Negeri

46 “James telah dilahirkan di Australia. Bapanya seorang Pengurus Besar sebuah syarikat perladangan di negara ini”

Mengikut Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948, James berhak mendapatkan kerakyatan melalui...

A naturalisasi B permohonan

C mengangkat sumpah

D kuat kuasa undang-undang

47 Maklumat berikut merujuk kepada agensi yang ditubuhkan sebelum negara kita mencapai kemerdekaan

(16)

Tahun Peristiwa

1951 Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)

Apakah fungsi agensi tersebut kepada orang Melayu? A Memupuk kesedaran politik

B Merancang pembukaan bandar C Meningkatkan taraf sosioekonomi D Membuka penempatan baru 48

Maklumat berikut berkaitan dengan Sarawak.

Apakah kesan kelulusan Cession Bill? A Penyerahan negeri

B Pemerintahan pusat C Pengunduran British D Pengharaman parti politik

49

Pernyataan di atas adalah perkara penting dalam kemerdekaan negara. Pernyataan tersebut dipersetujui dalam

A Sistem Ahli

B Perjanjian London C Titah raja-raja Melayu D Manifesto Parti Perikatan

50

Perkara di atas merupakan kandungan Perlembagaan Merdeka yang dipersetujui hasil daripada perbincangan masyarakat pelbagai kaum di negara kita.

Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada sikap masyarakat Tanah Melayu? A Bertanggungjawab B Kesederhanaan C Bertolak ansur D Amanah 16

Majlis Negeri telah meluluskan Cession Bill pada tahun 1946

Persekutuan Tanah Melayu akan merdeka pada akhir bulan Ogos 1957

• Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan • Agama Islam sebagai agama rasmi

(17)

51 Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah ditulis dalam tulisan Jawi.

Mengapakah tulisan Jawi digunakan? A Memudahkan rakyat membacanya B Merupakan simbol warisan negara C Merupakan bahasa ilmu di Alam Melayu D Merupakan tulisan yang mudah difahami

52 Suruhanjaya Reid dibentuk sebagai salah satu usaha ke arah kemerdekaan negara kita.

Apakah tujuan suruhanjaya tersebut dibentuk? A Mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu

B Memantau pergerakan pilihan raya Majlis Bandaran C Menggubal perlembagaan persekutuan Tanah Melayu

D Mengumpul pandangan rakyat Sabah dan Sarawak berkaitan dengan kemerdekaan

53 Mengapakah kerajaan British memilih kekerasan untuk menumpaskan Gerakan Antipenyerahan Sarawak?

A Pemulauan Majlis Penyerahan B Pembunuhan Sir Duncan Stewart

C Pembebasan anggota Rukun Tiga Belas

D Perletakan jawatan 338 orang kakitangan awam

54 Petikan sajak berikut ditulis oleh Rosli Dhobi.

Petikan sajak tersebut menunjukkan bahawa Rosli Dhobi seorang yang A Cintakan tanah air

B Gigih berperang C Tegas pendirian D Bijak mencipta

55 Mengapakah kerajaan British ingin menguasai Sabah? I Mengembalikan keamanan di Sabah

II Memenuhi permintaan penduduk tempatan Panggilan-Mu yang suci

Wahai pemuda bercita suci

Kekalkan Sarawak negara kita yang asli

Meskipun bagaimana ancaman terjadi

(18)

IV Memenuhi desakan pelabur dan pemodal Eropah A I dan II

B I dan IV C II dan III D III dan IV

56 Mengapakah waris Kesultanan Sulu menentang penyerahan Sabah kepada British?

A Memelihara kepentingan Sabah B Menganggap Sabah sebagai miliknya

C Memperjuangkan kemerdekaan Sabah D Melindungi hak istimewa golongan peribumi

57 Bagaimanakah pembentukan Malaysia akan memajukan sosioekonomi? A Memajukan taraf hidup rakyat negeri anggota

B Memesatkan pembangunan bidang perindustrian C Menghindarkan Singapura daripada ancaman komunis

D Mengimbangi jumlah penduduk bumiputera dan bukan bumiputera

58 Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong pembentukan Persekutuan Malaysia tetapi mendapat tentangan daripada A.M Azahari.

Beliau mencadangkan penubuhan A Indonesia Raya

B Malaya Raya C Borneo Raya D Kalimantan Utara

59

. Maklumat berikut merupakan salah satu faktor yang membawa kepada pemisahan Singapura dari Malaysia

Apakah yang dituntut oleh Singapura

A Menentang kerakyatan jus soli B Menuntut bahasa Melayu dikekalkan C Menuntut persamaan hak semua kaum

D Menunjukkan jati diri dalam kalangan rakyat Malaysia.

60

. Ilustrasi di bawah menggambarkan peristiwa yang berlaku di Tanah Melayu semasa konfrantasi Malaysia-Indonesia.

18

(19)

Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut? A Bersatu padu asas kestabilan negara B Berbangga dengan kekayaan negara C Berdikari untuk memperjuangkan hak

Gambar

Ilustrasi   di   atas   menggambarkan   perbincangan   yang   membawa   kepada  perjanjian 184

Referensi

Dokumen terkait

ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar

Kulit merupakan organ ekskresi tempat pengeluaran keringat. Bagian dari kulit yang berfungsi untuk hal ini adalah kelenjar keringat. Pernahkah Anda berpikir, mengapa pada saat

Hal ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa peningkatan kadar ovalbumin dalam butiran hasil enkapsulasi pada formula dengan konsentrasi

Pernyataan berikut berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh kuasa British untuk meluaskan kuasa di negara kita. British mengambil kesempatan dalam peristiwa tentang isu

Hasil penelitian Abadi (1996) menyimpulkan bahwa dalam upaya lebih meningkatkan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan,

diperoleh dari siswa setelah pembelajaran materi Elastisitas dan Hukum Hooke dilihat dari ketuntasan hasil belajar yang diperoleh siswa kelas XI di MAN Model Palangka

Tetapi saya juga mengakui bahwa ada orang yang lebih bodoh dan lebih naif lagi jika mengklaim bahwa semua kejamakan itu (dalam hal ini kejamakan agama) bisa sama-sama benar pada

Adapun atribut pelayanan yang masuk dalam kuadran I adalah hubungan eksteren (hubungan Cleaning Service dengan karyawan). Atribut ini memiliki tingkat harapan

mikrobiologis pada nira perahan 3 dan 4 menjadi sesuatu yang harus dipantau, hal tersebut dilakukan dengan cara mengambil sample nira lalu kemudian menggunakan

[r]

merupakan modifikasi dari kernel Linux, middleware software yang menghubungkan sistem operasi dengan aplikasi, dan aplikasi utama seperti web browser dan.. contact

Risiko pengendalian ditetapkan untuk masing-masing asersi pengolahan transaksi, dan karena banyak kegiatan pengendalian berkaitan dengan jenis-jenis transaksi tertentu, maka auditor

The application of lime and gypsum showed no significant influence on soil Mn content of 0-20 cm and 20-40 cm depth (Table 5 and 6), except for application of lime with 3 ton ha

Jika prosedur utk mendapatkan pemahaman dilakukan bersamaan dgn pengujian pengendalian, maka penetapan awal risiko pengendalian berdasarkan efektivitas operasi

For the sake of the realization of excellent service and contains the principles of fair/equity Wates hospital apply a new innovation of inpatient hospital services

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)) sebagai salah satu institusi publik, maka secara tidak langsung mempunyai kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan segala

Dari paparan di atas maka didapatkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk perbandingan fabrikasi polimer konduktif dengan menggunakan metode elektrokimia dalam

Hal inilah yang dimaksud dalam §103 (a) bahwa perlindungan suatu karya derivative work tidak akan lahir saat seseorang melakukan pelanggaran terhadap suatu

Keranjang buku,vacuum cleaner,kemoceng,ATK (untuk mendata buku yang rusak)dan menyiangi buku-buku yang belum lengkap datanya 30 detik/ buku Buku rapi berjajar di mobil sesuai

Delay pengirimanpun juga memiliki waktu yang relative sama, yaitu rata – rata 5.5 detik, hal ini menunjukkan bahwa waktu penerimaan data masih bisa ditoleransi,

Fungsi utama yang diharapkan dalam website ini adalah perhitungan portofolio saham dengan menggunakan teori HM Markowitz sehingga dapat membantu pengambilan keputusan bagi