LAmpiran VI

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ………

NIP : ……… Jabatan : ……… Unit Kerja : ………

Menyatakan dengan sesungguhnya, apabila saya diangkat menjadi pejabat

Administrator/Pengawas*) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), saya

bersedia ditempatkan di seluruh kantor BKN di seluruh Indonesia, dan bersedia

menerima hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku jika saya tidak

menepati surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Pejabat Tinggi Pratama

_________________________________

NIP……….

Yang membuat Pernyataan,

_______________________________

NIP……….

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

Materai,

Rp.6000,- Lampiran VI

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...