SOAL BAHASA ARAB KELAS 5 1

5292  Download (93)

Teks penuh

(1)

KEMENTERIAN AGAMA

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) 1 KOLAKA UTARA

JalanMerdeka Nomor 23 Kelurahan Lasusua Kab. Kolaka Utara

No. Absen/Nama : .... / Hari, Tanggal : NILAI Orang TuaTTD Guru KelasTTD

Guru/Kelas/Sem. : ANSUD, S.Pd. / VA / I (Ganjil) W a k t u : 120 Menit Mata Pelajaran : B. ARAB (Kurikulum 2013) Tahun Pelajaran : 2015/2016

(2)

penjahit terkenal ج. penjahit pakaian د.

... ةمفترسغذ فم ةمستارتدلملا لتاوتدسجت وت ةمغتلللا وت همقسفملسا بذَاتتكم ٦

مموسنتنلا .أ لمكسلتاس .ب سموسلذنجذنلسا .ج ةمرتنننكتاذتننمذلسا .د

" hadzhi gurfatul muzaakaroti nadzifatun wa munadzomatun " .٧ Penulisan kalimat Arab yang benar pada kalimat di atas adalah ….

ةةمتظتنتمذ وت ةةفتنسيظمنت ةمرتنننكتاذتننمذلسا ةذفترسغذ همذمه .أ ةةمتزتنتنمذ وت ةةفتنسيظمنت ةمرتنننكتاذتننمذلسا ةذفترسغذ همذمه.ب ةةمتظتنتمذ وت ةةفتنسيذمنت ةمرتنننكتاذتننمذلسا ةذفترسغذ همذمه .ج ةةمتظتنتمذ وت ةةفتنسيظمنت ةمرتنننكتاذتننمذلسا ةةفترسغذ همذمه .د

.بمتتكسمتلسا ... حذَابتصسنمملسات ُ؟حذَابتصسنمملسا نتيسات ٨

َىلتعت .أ قتوسنتف .ب تتنتتس .ج ءتارتوت .د ... ةمظتفتحسنمتلسا فم ُ؟ةمظتفتحسنمتلسا فم اذتَامت ٩

ةةنتازتخم .أ حةَابتصسمم .ب ةةيستثمكت بةتذكذ .ج يسةثمكت بةتذكذ .د ةةلتننتجنمت وت ةةدتيسرمجت بمتتكسمتلسا َىلتعت ١٠

kata yang bertindak sebagai “Majrur” pada kalimat di atas adalah….

(3)

بمتتكسمتلسا .د

.ةةعتفمتترسمذ ةملتنسيجمرتَانتلا ةذرتجتشت همذمه ١١

kata yang bertindak sebagai “Isim Ma’rifat” pada kalimat di atas adalah….

ةةعتفمتترسمذ .أ ةملتنسيجمرتَانتلا .ب ةرتجتشت .ج همذمه .د .... دةلتوت وتهذ ٌ،مةشمَاهت كتلمذ ١٢

طةيسشمنت .أ رةهمَامت .ب نةلتسسكت .ج ةةدتهمتتجسنمذ .د

Yang bukan merupakan kata sifat pada kata di bawah ini adalah.... ١٣

فةيسظمنت - لذيسجتم .أ ييفمصت - ييقمنت .ب

كتلستم - يتهم .ج ةةلتنسيومطت – ةةختسمتتمذ .د

.... ةذرتجتشت ةمقتنسيدملستا فم ١٤

حمَافتنلتلا .أ لمَاقتنذتبذسلسا.ب َاجتنسمتلسا.ج زموسمتلسا .د

ةمكتبمسلسا فم ةةيستثمكت ...

١٥

(4)

" "لمَاقتنذتبذسلسا ةذرتجتشت وت حمَافتنلتلا ةذرتجتشت وت َاجتنمتلسا ةذرتجتشت َاهتنسنمم١٦

Terjemahan yang tepat untuk kalimat di atas adalah…. di antaranya ada pohon mangga, pohon jeruk dan pohon apelأ. di antaranya ada pohon mangga, pohon apel dan pohon jerukب. di antaranya ada pohon apel, pohon mangga dan pohon jeruk ج. di antaranya ada pohon apel, pohon jambu biji dan pohon pisang د.

ُ؟يسذممنسسَايتلسا ةذرتهسزت همذمه لسهت .

١٧

يسذممنسسَايتلسا ةذرتهسزت همذمه ٌ،مسعتنتن .أ يسذممنسسَايتلسا ةذرتهسزت همذمه ٌ،لت.ب ةمدترسوتلسا ةذرتهسزت همذمه ٌ،مسعتنتن .ج ةمدترسوتلسا ةذرتهسزت همذمه ٌ،لت .د

.... ةمرتوسنلبنننننننننستلا همذمه نذوسلت

١٨

ءذَاضتيسنتب - ضذيتنسبات .أ ءذارتمسنحت – رذنمتنحسات .ب ءذارتضسخت - رذضتخسات .ج ءذَاقترسزت - قذرتزسات .د

“Warna bendera Indonesia adalah Merah dan Putih” ١٩ Kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi....

دذوتسسات وت رذنمتنسسات .أ رذنمتنحسات وت ضذيتنسبات.ب ضذ يتنسبات وت رذنمتنحسات .ج رذفتصسات وت رذضتخسات .د رةَاهتزسات - وت – ةةعتولمنتننتتمذ – ةةقتنسيدمحت – ءتارتوت – تميسنتبلسا – ةةعتسماوت ٢٠

Susunan kalimat di atas yang benar adalah….

ةةعتسماوت رةَاهتزسات وت ةةعتولمنتننتتمذ ةةقتنسيدمحت تميسنتبلسا ءتارتوت .أ ةةعتولمنتننتتمذ رةَاهتزسات وت ةةعتسماوت ةةقتنسيدمحت تميسنتبلسا ءتارتوت .ب تميسنتبلسا ءتارتوت رةَاهتزسات وت ةةعتولمنتننتتمذ ةةعتسماوت ةةقتنسيدمحت .ج ةةعتسماوت ةةقتنسيدمحت ءتارتوت وت تميسنتبلسا ةةعتولمنتننتتمذ رةَاهتزسات .د

(5)

....ٌ،مسعتنتن ُ؟لمَاقتنذتبذسلسا ةذرتجتشت همذمه لسهت ٢١

Kata tujuk كتلتذ dan كتلستم digunakan untuk menunjukkan posisi benda yang .... ٢٢

.ةةعتسماوت ةةفترسغذ همذمه ٢٣

Kata ةةفترسغذ pada kalimat di atas termasuk Isim ....

Majrur adalah kata benda yang berharokat kasroh, karena didahului oleh .... ٢٤

.... اذته ُ؟اذتهَامت ٢٥

ةمرتكتاذتمذنلسا ةمفترسغذ فم .ةةنتازتخم وت بةتتكسمت

٢٦

arti kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas adalah….

....اذته ٌ،لت ُ؟ كةنتمنستاذته لسهت ٢٧

تميسنتبلسا فم سموسلذجذنلسا ةذفترسغذ

٢٨

Kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas memiliki arti …. “di taman ada pohon kelapa” ٢٩ Kata “taman” jika ditulis ke dalam bahasa Arab menjadi ….

ض٣٠ ذ يتنسبات سمَاطترسقملسا نذوسلت ٌ،مسعتنتن ُ؟ . . . سمَاطترسقملسا نذوسلت لسهت

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang singkat, jelas dan benar!

ةةءءَارءققلَلَاء: ةقسءرءدَلمءلَلَا فق

َانذتوسلت ٌ،يسذممنسسَايتلسا ةذرتهسزت لمصسفتلسا ءتارتوت ٌ،ةةعتفمتترسمذ ةملتنسيجمرتَانتلا ةذرتجتشت ةمسترتدسنمتلسا متَامتات .ةةفتنسيظمنت وت ةةيستبمكت ةذسترتدسنمتلسات ٌ،ةةسترتدسمت كتلستم رذفتصسات َانذتوسلت زموسنمتلسا ةمرتجتشتوت رذمتنحسات ةةدترسوت ةمسترتدسمتلسا ةمقتنسيدمحتنلسا فم .ةةعتولمنتننتتمذ ةةرتمتنثت رمَاجتشسلتاس بمنمَاجتنبم .ضذيتنسبات.

Pertanyaan berdasarkan bacaan di atas

Soal untuk nomor 1 dan 2

1. ُ؟ ةةختسمتتمذ وت ةةيستغمصت ةمسترتدسمتلسا لمهت

(6)

3. Tuliskan masing-masing 3 contoh yang termasuk (Isim Nakirat, Isim Ma’rifat dan Isim Sifat) yang pada bacaan di atas!

4. Terjemahkan bacaan/qira’ah di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar!

" رذفتصسات َانذتوسلت زموسنمتلسا ةمرتجتشتوت رذمتنحسات ةةدترسوت ةمسترتدسمتلسا ةمقتنسيدمحتنلسا فم "

5. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memasukkan kata tunjuk dan fungsi al yang sesuai!

+ فةيسظمنت بةتتكسمت =

BAHASA ARAB KELAS V

I. SOAL PILIHAN GANDA

1. D 11. B 22. Jauh/tidak bisa dipegang

23. Nakirat

24. Huruf jar/jar

25. ييسمرسكذ

26. di ruang belajar

27. حةَابتصسمم

28. Ruang tamu

(7)

31. ةةفتنسيظمنت وت ةةيستبمكت ةذسترتدسمتلساتٌ،لت

32.ةمقتنسيدمحتنلسا فم ٌ،رمَاجتشسلتاس بمنمَاجتنبم ٌ،لمصسفتلسا ءتارتوت ٌ،ةمسترتدسنمتلسا متَامتات

33.ةذرتهسزت ٌ،ةةدترسوت ٌ،ةةرتثتت ٌ،ةذرتجتشت ٌ،ةةسترتدسمت

يسذممنسسَايتلسا ٌ،ةملتنسيجمرتَانتلا ٌ،ةذسترتدسنمتلسات (dll) ةةعتفمتترسمذ وت ةةعتولمنتننتتمذ وت ةةفتنسيظمنت وت ةةيستبمكت (dll)

34.

35.Ditaman sekolah ada mawar merah dan pohon pisang warnanya kuning

http://ansud-site.blogspot.com

+ فةيسظمنت بةتتكسمت = - بةتتكسمت كتلمذ/اذته - فةيسظمنت بذتتكسمتلسات

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...