TUGAS PENILAIAN PENCAPAIAN HASIL BELAJAR. Dosen pengampu : Sutrisna Wibawa, M. Pd

23 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

TUGAS

PENILAIAN PENCAPAIAN HASIL BELAJAR

Dosen pengampu : Sutrisna Wibawa, M. Pd

Disusun oleh : Andra Dadang P

06205244088 A

PENDIDIKAN BAHASA DAERAH FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

(2)

LEMBAR SOAL TES UJIAN SEKOLAH SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Kelas : XI/ gasal Tahun Pelajaran : 2009/2010

Hari / Tanggal : Senin, 11 April 2009 Waktu : 90 menit

PITEDAH UMUM:

1. Anggenipun nggarap wonten ing lembar jawaban!

2. Kaseratna nama, kelas, lan nomer ujian wonten ing lembar jawaban!

I. Wangsulana pitakenan ing ngandhap menika kanthi maringi tandha ping (X) ing wangsulan a, b, c utawi d ingkang kaanggep paling leres!

1. “Lirik Campur sari AJA DIPLEROKI Mas…mas….mas aja dipleroki Mas…mas…mas aja dipoyoki Karepku jaluk diesemi

Tingkah lakumu kudu ngerti cara Aja ditinggal kapribaden ketimuran Mengko gek keri ing jaman

Mbok ya sing eling dhik…. Eling bab apa mas…..

Iku budaya , pancene bener kandamu….

(3)

a. Budaya b. Sosial c. Umum d. Pendhidhikan

2. Menapa kemawon urutaning sesorah ingkang leres ? a. Pambuka, isi, panutup

b. Pambuka, pasrahan, panutup c. Pambuka, isi, pasrahan d. Pambuka, sesrahan, panutup

3. Sesorah pambagya harja menika ngandharaken babagan? a. Lamaran

b. Panampi lamaran c. Srah tinampen

d. Panampi penganten kakung

4. Wigati, wonten ing rerantamanipun sesorah tegesipun inggih punika … a. Perkawis-perkawis ingkang dipun wedharaken.

b. Inti saking isi ingkang sampun diwedharaken.

c. Atur panuwun saha panyuwunan pangapunten bilih wonten kalepatan anggennipun sesorah.

d. Pitedah-pitedah saha pangajeng-ajeng ingkang dipun andharaken dhateng para pamiyarso.

5. Sesorah kang diwenehake minangka wakile keluarga kang lagi nandhang sungkawa becik …

a. Cekak aos apa prelune. b. Waton ngomong lan seru.

c. Manut kapinterane sing ngomong. d. Manut pamundhute sing duwe gawe.

6. Tiyang ingkang ngatur lampahipun adicara dipunsebat …. a. Produser.

(4)

c. Sutradara d. Dhalang

7. Ingkang kedah dipungatosaken dening pranatacara babagan teknik performa, inggih menika ...

a. Intonasi b. Eye Contact

c. Aksentuasi (accentuation) atau logat d. Kecepatan (speed) bicara

8. Ingkang kedah dipungatosaken dening pranatacara babagan teknik vokal inggih menika…..

a. Aksentuasi (accentuation) atau logat b. Busana lan tat arias.

c. Ear contact d. Eye Contact

9. “Angka kaping tiga inggih menika atur pambagya harja saking kulawarga penganten kakung”. Ukara wonten ing sesorah menika dipunginakaken wonten ing pahargyan menapa?

a. Penganten b. Mitoni c. Ambal Warsa d. Tiyang Pejah

10. Menapa ingkang prelu dipunginakaken pranata acara supados sae: a. teks, ageman rapi, peci

b. teks, urutan acara, daftar nama tamu

c. dafar tamu ingkang disebutaken, urutan acara, ageman rapi d. teks, ageman sae, peci

(5)

11. Undheraning andharan sesorah talang basa saking siswa wonten acara sawalan ing sekolah yaiku?

a. Panuwun dateng siswa b. Panuwun dateng guru

c. Nyuwun pangapura dateng warga sekolah d. Nyuwun pangapura dateng siswa

12. Sesorah ingkang sae inggih menika irah-irahan kedah wonten gegayutanipun kaliyan? a. Isi

b. Ageman c. Solah bawa d. Papan

13. Menawi ngandharaken sesorah tiyang menika kedah? a. Jumeneng sinambi nyepang dhaharan

b. Jumeneng sinambi ngapurancang c. Jumeneng sinambi nggendhong asta d. Jumeneng sinambi sidhakep

14. (1)Sakderengipun acara dipun milahi, kulo badhe maosaken reroncening adicara ing majlis menika: pambuka, waosan kalam ilahi lan sari tilawah, sambutan-sambutan, istirohat, acara inti, panutup

(2)Saderengipun monggo kita aturaken raos puji syukur kita dumateng Allah SWT, ingkang sampun paring rahmat lan karunianipun dumateng kita sedaya. Saengga kita saged makempal wonten ing aula SMA I Ambarawa guna ngadiri HUT SMA I Kaping 22 tahun. (3)Hadirin ingkang minulya, mangga acara ing dalu menika kita wiwiti kanthi waosan

basmalah.

(6)

Ingkang kita hormati panjenenganipun Bapak Sukro Harjo minangka Kepala Sekolah SMA I Ambarawa;

Ingkang kita hormati Bapak/Ibu guru;

Mas Bagus minangka ketua OSIS SMA I Ambarawa; Kanca-kanca sedaya ingkang minulya;

(5)Saderengipun acara kita tutup, kula wonten mriki nyuwun pangampunten bilih anggenipun kula ndereaken acara menika kathah klentunipun. Kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Mannga acara ing siang menika kita tutup kanthi sareng-sareng maos tahmid. Wasalamualaikum wr,wb.

(6)Hadhirin hadhirot engkang minulyo, acara sak lajengipun inggih menika sambutan. Sambuatan ingkang sepindah sangking ketua panitia Hut SMa I Ambarawa dumateng Mas Bagus kula sumanggaken …

(7)Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Mas Bagus. Bapak ibu hadirin/hadhirot rokhimakumulloh, mekaten wau adicara ing siang menika. Mugi-mugi kita saged mendet hikmah lan nglaksanaaken menapa ingkang sampun dados aturipun bapak kepala sekolah.

Pranatacara menika badhe sae bilih disusun kanthi urutan.... a. (1), (2), (3), (7), (6),(4), (5)

b. (1), (3), (2), (5), (4), (7), (6) c. (4), (2), (1), (3), (6), (7), (5) d. (5), (4), (3), (2), (1), (6), (7) 15. Isinipun purwaka inggih menika…..

a. Salam dhumateng para tamu b. Puji syukur dhateng Gusti

(7)

c. Panyuwunan lan pangajeng-ajeng

d. Puji syukur dhateng Gusti lan atur panuwun dhateng para tamu 16. Isinipun panutup inggih menika…..

a. Atur panuwun dateng para tamu

b. Nyuwun pangampunten saking ingkang kagungan kersa bilih anggenipun nampi tamu wonten kekirangan

c. Puji syukur dhateng Gusti

d. Atur panuwun dateng para tamu ugi nyuwun pangampunten saking ingkang kagungan kersa bilih anggenipun nampi tamu wonten kekirangan, salam panutup

17. Pranatacara mboten pareng nggadhahi sipat … a. Pengetahuan ingkan luas

b. Sance of humor c. Sifat minder d. Sopan-santun

18. Ingkah mboten kedah dipungatosaken dening pranatacara nalika nyusun teks acara inggih menika…,

a. Wekdal ingkang dipunbetaheken b. Jumlahipun tamu undangan c. Sinten kemawon ingkang terlibat

d. Mata acara menapa ingkah kedah dipundisikaken

19. (1)Saderengipun monggo kita aturaken raos puji syukur kita dumateng Allah SWT, ingkang sampun paring rahmat lan karunianipun dumateng kita sedaya. Saengga kita saged makempal wonten ing aula SMA I Ambarawa guna ngadiri HUT SMA I Kaping 22 tahun.

(8)

(2)Assalamualaikum;

Ingkang kita hormati panjenenganipun Bapak Sukro Harjo minangka Kepala Sekolah SMA I Ambarawa;

Ingkang kita hormati Bapak/Ibu guru;

Mas Bagus minangka ketua OSIS SMA I Ambarawa; Kanca-kanca sedaya ingkang minulya;

(3)Hadirin ingkang minulya, mangga acara ing dalu menika kita wiwiti kanthi waosan basmalah.

(4)Sakderengipun acara dipun milahi, kulo badhe maosaken reroncening adicara ing majlis menika: pambuka, waosan kalam ilahi lan sari tilawah, sambutan-sambutan, istirohat, acara inti, panutup

Pundi ingkang dipunwastani uluk salam…. a. (1)

b. (2) c. (3) d. (4)

20. Perangan kang nelakake atur pambuka marang tamu ing sajroning tanggap wacana iku mapan ing …

a. Pambuka b. Purwaka basa c. Surasa basa d. Wasana basa

21. Salam wonten ing tanggap wacana menika wosipun … a. Pakurmatan

(9)

c. Panyapa d. Pangapura

22. Tembang macapat inggih menika….. a. Tembang tradhisional ing tanah Jawa b. Maca papat-papat

c. Sekar alit

d. Tembang ingkang kaiket kalih aturan guru gatra, guru lagu, guru wilangan 23. Paugeran ing tembang macapat punika saged awujud…

a. guru sastra c. guru basa b. guru swara d. guru gatra

24. Paugeran tartamtu ing salebetipun tembang macapat, disebat....

a. guru lagu c. guru wilangan

b. metrum d. guru gatra

25. Cacahing wanda saben sagatra dipunsebat.... a. Guru gatra

b. Guru wilangan c. Guru lagu d. Rima

(10)

II. Pitakonan ing ngandhap menika kapadosna wangsulan ingkang leres kanthi milih B kangge benar lan S minangka salah

26. B-S Panutup: Saderengipun acara kita tutup, kula wonten mriki nyuwun pangampunten bilih anggenipun kula ndereaken acara menika kathah klentunipun. Kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Mannga acara ing dalu menika kita tutup kanthi sareng-sareng maos tahmid. Wasalamualaikum wr,wb.

27. B-S Panutup: Sederengipun monggo kita aturaken raos puji syukur kita dumateng Allah SWT, ingkang sampun paring rahmat lan karunianipun dumateng kita sedaya. Saengga kita saged makempal wonten ing balai dusun Pugeran guna ngadiri malam tirakatan Pengetan Tanggap Warsa Dinten Proklamsi Kamardikan.

28. B-S Pambuka: Saderengipun acara kita tutup, kula wonten mriki nyuwun pangampunten bilih anggenipun kula ndereaken acara menika kathah klentunipun. Kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Mannga acara ing dalu menika kita tutup kanthi sareng-sareng maos tahmid. Wasalamualaikum wr,wb.

29. B-S Pambuka: Sederengipun monggo kita aturaken raos puji syukur kita dumateng Allah SWT, ingkang sampun paring rahmat lan karunianipun dumateng kita sedaya. Saengga kita saged makempal wonten ing balai dusun Pugeran guna ngadiri malam tirakatan Pengetan Tanggap Warsa Dinten Proklamsi Kamardikan.

30. B-S Geguritan ngginakaken purwakanthi swara

31. B-S Aturaning tembang macapat kayata guru gatra, guru lagu, guru wilangan

32. B-S Tembang macapat inggih punika satunggaling karya sastra Jawi ingkang kaserat mawi paugeran tartamtu.

33. B-S Paugeran tartamtu ing salebetipun tembang macapat kasebut purwakanthi 34. B-S Tembang macapat punika gunggungipun wonten sedasa

35. B-S Tembang Pocung: Gatra kapisan cacahe 12 wanda (suku kata, syllable) lan wanda kang pungkasan kudu “u”, kacekak 12-u

(11)

III. Pitakonan ing ngandhap menika kajodhokaken, samangkih ingkang sisih tengen dipunisi kaliyan angka (1/2/3)

36. Saking tuladha pranata cara wonten ing media menika, cobi kajodhokaken: a.pambuka 1. kula nyuwun pangapunten bilih wonten klenta klentunipun b.isi 2.acara ingkang salajengipun inggih menika pasrah tampi... c.panutup 3. ingkang kinurmatan bapak Kepsek saha guru……

37. Kajodhokakaen kanthi tliti:

a. Atur pangandikan 1. Pranata acara b. tiyang nglantaraken acara 2. Atur sabda c. Ndherek bungah 3. Mangayu bagya 38. Kajodhekaken bebasan menika kaliyan teges ingkang leres!

a. aja cedhak kebo gupak 1. wong kang ora duwe pendirian b. kaya kebo dicocok irunge. 2. wong kang manutan

c. kaya gabah den interi 3.aja cedhak karo wong/barang kang sifate ala/mbebayani 39. Kajodhokaken tembang Macapat ing ngandhap menika ingkang trep kaliyan guru gatra,

guru wilangan, lan guru lagu:

a. Pangkur 1. 10i, 60, 100, 10i, 6i, 6u b. Pocung 2. 12u, 60, 8i, 120

c. Mijil 3. 8a, 12i, 8u, 7a,12u,8a,8i

40. Wonten judul karangan Jawa menika kajodhokaken kaliyan jinising karangan ingkang leres:

a. Artikel 1. Aku dolan ning Kali Urang

b. Deskriptif 2. Sastra Jawa Ungu bakal pentas ing FKY c. Narasi 3. Desaku

41. Saking artikel menika, coba kajodhokaken kanthi permati: a. Pelaku 1. Benteng Vredenburgh

(12)

c. Papan 3. 19 Mei 42. Kajodhokna irah-irahan ingkang leres:

a. Pendhidhikan b. Budaya

1. Siswa SMP ana kang melu UAN ing LP 2. Siswa SMP melu UAN ing LP

3. SSJU bakal pentas ing FKY 4. SSJU bakal pentas sesuk ing FKY

43. Tema ingkang leres kaliyan irah-irahan menika, kapadosna:

a. Budidaya buah Naga wis ngrembaka 1. budaya b. Biaya mlebet Perguruan Tinggi langkung 2. pendidikan

c. SSJU bakal pentas ing FKY 3. pertanian

44. Coba kagolekana jodhone:

a. Caritane Bathara Guru 1. artikel b. Cara supaya pinter 2. naratif c. Siswa SD UAN wulan Mei 3.preposisi 45. Kajodhokaken irah-irahan kalian jinising karangan

a. Caritane Bathara Guru .artikel b.Desaku iku Endah 2.naratif c.Waspada Flu Babi 3.deskripsi

IV. Pitakonan ing ngandhap menika kawangsulana kanthi ringkes!

46. “Saderengipun monggo kita aturaken raos puji syukur kita dumateng Allah SWT, ingkang sampun paring rahmat lan karunianipun dumateng kita sedaya. Saengga kita saged makempal wonten ing balai dusun Pugeran guna ngadiri pangaosan malam tirakatan Pengetan Tanggap Warsa Dinten Proklamsi Kamardikan.Hadirin ingkang minulya, mangga acara ing dalu menika kita wiwiti kanthi waosan basmalah.”

(13)

47. “Saderengipun monggo kita aturaken raos puji syukur kita dumateng Allah SWT, ingkang sampun paring rahmat lan karunianipun dumateng kita sedaya. Saengga kita saged makempal wonten ing balai dusun Pugeran guna ngadiri pangaosan malam tirakatan Pengetan Tanggap Warsa Dinten Proklamsi Kamardikan.Hadirin ingkang minulya, mangga acara ing dalu menika kita wiwiti kanthi waosan basmalah.”

Setting waktu saking acara menika yaiku….

48. Wonten ing rantamaning acara Rapat OSIS dipunwiwiti pambuka, sasampunpunipun donga, pranata cara lajeng ngucapaken...dhumateng Gusti.

49. Umpami panjenengan dados pranata cara, basa ingkang dipunginakken basa kanthi ragam……

50. Saking lirik tembang Aja Dipleroki ing inggil menika, saged dipunmagertosi bilih kita kedah nguri-uri...mliginipun Jawi.

51. Salah satunggaling cara supados kita nglesatantunaken budaya inggih menika... 52. Miturut jinisipun, tembang campursari menika kagolong tembang Jawa ingkang.... 53. Tembang Mijil menika saking tetembungan Mijil tegesipun...

54. Saking teks tembang Macapat Mijil ing inggil menika, dhapukanipun tembang Mijil inggih menika...

55. Basa Madya menika campuran antawisipun...

V. Pitakonan ing ngandhap menika kawangsulana kanthi urut lan jelas! 56. Sebataken 3 ancasipun Tanggap Wacana/Sesorah (Pidato)!

57. Cobi dipunandharaken hal-hal ingkang kedah dipun gatosaken nalika pranata cara utawi pambiwara!

58. Kadamelna kerangka pranatacara kanthi tema Dinten Kamardikan RI! 59. Gatosna cuplikan teks pranatacara ing ngandhap menika:

(14)

Sakderengipun acara dipun milahi, kulo ajeng maosaken reroncening adicara ing majlis puniko: pambuka, waosan kalam ilahi lan sari tilawah, sambutan-sambutan, istirohat, acara inti, panutup

Cobi golekana tembung ingkang kurang leres lan benerna!

(15)

NAMA : NO. UJIAN : KELAS : LEMBAR JAWAB PILIHAN GANDA 1 a b c d 11 a b c d 21 a b c d 2 a b c d 12 a b c d 22 a b c d 3 a b c d 13 a b c d 23 a b c d 4 a b c d 14 a b c d 24 a b c d 5 a b c d 15 a b c d 25 a b c d 6 a b c d 16 a b c d 7 a b c d 17 a b c d 8 a b c d 18 a b c d 9 a b c d 19 a b c d 10 a b c d 20 a b c d

(16)

BENAR-SALAH 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. MENJODOHKAN 36. ( A, ) ( B, ) ( C, ) 37 ( A, ) ( B, ) ( C, ) 38 ( A, ) ( B, ) ( C, ) 39. ( A, ) ( B, ) ( C, ) 40. ( A, ) ( B, ) ( C, ) 41. ( A, ) ( B, ) ( C, )

(17)

42. ( A, ) ( B, ) 43. ( A, ) ( B, ) ( C, ) 44. ( A, ) ( B, ) ( C, ) 45. ( A, ) ( B, ) ( C, ) JAWABAN SINGKAT 46. _____________________________________________________________________ 47. _____________________________________________________________________ 48. _____________________________________________________________________ 49. _____________________________________________________________________ 50. _____________________________________________________________________ 51. _____________________________________________________________________ 52. _____________________________________________________________________ 53. _____________________________________________________________________ 54. _____________________________________________________________________ 55. _____________________________________________________________________ URAIAN 56. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

(18)

_____________________________________________________________________ . _____________________________________________________________________ 57. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 58. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 59. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 60. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

(19)

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

(20)

KUNCI JAWABAN: 1. A 2. A 3. A 4. C 5. A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. C 11. B 12. A 13. B 14. C 15. D 16. D 17. C 18. B 19. B 20. A 21. A 22. D 23. D 24. B 25. B BENAR-SALAH 26. B 27. S

(21)

28. S 29. B 30. B 31. B 32. B 33. S 34. B 35. S MENJODOHKAN 36. A3, B2, C1 37. A2, B1, C3 38. A3, B2, C1 39. A3, B2, C1 40. A2, B3, C1 41. A2, B3, C1 42. A2, B3 43. A3, B2, C1 44. A2, B3, C1 45. A2, B3, C1 ISIAN SINGKAT

46. Bale dusun Pugeran solah bawa 47. malem 17 Agustus

48. puja puji/ puji syukur 49. krama

50. budaya

51. ginakaken basa ing padintenan, nderek karawitan, lsp 52. modern

53. miyos/lair/metu

(22)

55. Krama lan ngoko

URAIAN

56. Ancasipun tanggap wacana:

 Kangge mempengaruhu pemanggih utawi pendirian ingkang mirengaken,  Kangge nyaosi pangertosan dhumateng tiyang sanes.

 Kangge nyaosi karemenan dhumateng ingkang kepareng midhangetaken, utawi kangge nyaosi panglipur dhumateng ingkang midhangetaken.

57. ingkang kedah dipungatosaken ing sesorah inggih punika:  teknik performa,

 teknik vokal

58. Tuladha pidato : Dinten Kamardikan RI

Nuwun, para sesepuh para pinisepuh...., para warga mudha-mudhi ingkang karoban ing raos bagya.

Para rawuh sedaya sumangga sumangga ngaturaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti, dene kita sedaya tasih kaparingan kalodhangan makempal wonten ing wekdal menika kanthi wilujeng tanpa alangan setunggal menapa.

Kula minangka sesepuh panitia pengetan pahargyan dinten Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping... Tanggal 17 Agustus tahun... keparenga badhe matur wonten ngarsanipun panjenegan sedaya.

Ingkang sapisan, raos syukur konjuk ngarsanipun Gusti ugi awit bangsa Indonesia sampun kaluberan berkah saha sih kanugrahanipun, awit kita sedaya saged nindakaken pahargyan penegetan Kamardikan kita ingkang kaping ...tanggal 17 Agustus tahun...

Salajengipun kula ngaturaken panuwun dhateng Bapak Ibu warga Dhusun... ing mriki, awit panjenegan sedaya sampun kersa paring pisumbang awujud menpa kemawon penggalihan, dana, tenaga, ingkang sadaya menika saged damel regeng saha rancagipun acara pentas seni pahargyan pengetan dinten kamardikan negari kita ing dalu menika.

Boten kesupen atur panuwun tumuju dhateng para putra-putra taruna mudha-mudhi ing kampung ...mriki, ingkang sampun kanthi rila legawaning manah, saiyeg saeka kapti, makarya sesarengan saengga saged mujudaken acara pentas ingkang dados hiburan tumrapa para warga sedaya.

Para rawuh sedaya ingkang kinurmatan, kados sampun kawuningan bilih rikala tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia sampun kasil maosaken teks Proklamasi kamardikan Bangsa Indonesia ingkang saderengipun sinartan pangorbanan wutahing rah saha musnaning bandha ingkang boten saged dipunwilang. Pramila saking punika, mboten aneh bilih kita pahargya minangka raos syukur ing ngarsaning Gusti, pramila kita ing siang wau sami

(23)

ngawontanaken upacara. Kita sedaya ngawontenaken pentas seni menika saged ugi kalebet rerengkening acara 17 Agustus. Minangka pratandha raos syukur lan hiburan dhateng para warga, ing dinten ingkang mulya menika.

Sumangga para tamu sedaya, kita priksani putra-putri kita ingkang badhe nggelar kawasisan lan kreatifitasipun. Sugeng mrikasani nganti paripurnaning acara. Ingkang pungkasan, kula minangka sesepuh panitia menawi wonten kekirangan utawi wonten bab ingkang kirang mranani ing manah kula nyuwun samodra pangaksami. Jenang sela, wader kali sesonderan. Nuwun

59. Jawaban :

 Sakderengipun acara dipun milahi ingkang leres inggih punika Sakderengipun acara dipun wiwiti.

 , kulo ajeng maosaken reroncening adicara ing majlis puniko ingkang leres inggih punika kulo badhe maosaken reroncening adicara ing majlis punika.

60. `What: menapa ingkang badhe dipunandharaken saking artikel When: kapan wekdalipun

Where: wonten ing pundi papanipun

Why: kenging menapa acara/kagiyatan menika dipunadani Who: sinten ingkang ngayahi/ subjekipun

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :