• Tidak ada hasil yang ditemukan

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA A03201 PENILAIAN AKHIR SEMESTER 2 SESI 2/2015 Matematik Oktober

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA A03201 PENILAIAN AKHIR SEMESTER 2 SESI 2/2015 Matematik Oktober"

Copied!
23
0
0

Teks penuh

(1)

Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak. NO. KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA

A03201

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 2 SESI 2/2015

Matematik

Oktober

1 2 1

jam Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan dan

angka giliran anda pada petak

yang disediakan.

2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

3. Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian.

4. Jawapan bagi Bahagian A hendaklah ditulis dalam lajur yang disediakan pada halaman 14.

5. Jawapan bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan.

6. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya.

Soalan Nama Pemeriksa:

Markah

Penuh DiperolehMarkah Bahagian

A

Untuk Kegunaan Pemeriksa

20 6 B 21 22 23 24 25 Jumlah 6 6 6 6 1 – 2 0 50

(2)

RUMUS MATEMATIK

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan.

PERKAITAN 1 Teorem Pithagoras c2 = a2 + b2 2 Lilitan bulatan = πd = 2πj 3 Luas trapezium = 2 1

 hasil tambah dua sisi selari  tinggi 4 Luas bulatan = πj2

5 Luas permukaan melengkung silinder = 2πjt 6 Luas permukaan sfera = 4πj2

7 Luas permukaan kon = πj2 + πjs

8 Luas permukaan piramid = luas tapak + jumlah luas semua permukaan segi tiga 9 Isi padu prisma tegak = luas keratan rentas  panjang

10 Isi padu silinder = πj2t 11 Isi padu kon =

3 1

πj2t

12 Isi padu sfera = 3 4

πj3

13 Isi padu piramid tegak = 3 1

 luas tapak  tinggi

14 Hasil tambah sudut pedalaman poligon =

n2

 180

15  360 pusat sudut bulatan lilitan lengkok panjang 16  360 pusat sudut bulatan luas sektor luas

(3)

Bahagian A [20 markah]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Tulis pilihan jawapan anda pada halaman 14.

1 Permudahkan 18 : 12 kepada sebutan terendah. A 9 : 6

B 6 : 4 C 3 : 4 D 3 : 2

2 Sebuah kereta bergerak dengan purata laju 90 kmj-1 dalam masa

2 1 2 jam. Hitung jarak, dalam km, perjalanan kereta itu.

A 90

B 175

C 225

D 275

3 Permudahkan nisbah berikut kepada sebutan terendah.

A 1 : 5 B 3 : 5 C 10 : 50 D 30 : 150

(4)

4 Rajah 1 menunjukkan titik R pada suatu satah Cartes.

Nyatakan koordinat bagi titik R. A (–1, 4)

B (–2, 4) C (4, –1) D (4, –2)

5 Rajah 2 menunjukkan dua titik, P dan Q pada suatu satah Cartes.

Cari jarak di antara titik P dan titik Q.

A 2 B 3 C 4 D 6 Rajah 1 4 2 4 –2 –4 O x yR –4 Rajah 2 O –2 2 4 2 4 6 x yQP

(5)

6 Dalam Rajah 3, JK ialah garis lurus. M ialah titik tengah garis lurus JK.

Cari koordinat titik M.

A (–1, 5) B (–5, 1) C (1, 3) D (5, 3)

7 Jadual 1 menunjukkan hubungan antara suhu, T (°C) dan masa, t (min) bagi suatu ujikaji di dalam makmal sains.

Jadual 1

Dengan menggunakan T sebagai paksi-y dan t sebagai paksi-x, tentukan persamaan yang mewakili hubungan tersebut.

A T = –t + 60 B T = t + 60 C T = 5t + 60 D T = –5t + 60 Rajah 3 y x O   J (–4, 4) (6, 2) M K Titik tengah = ) 2 , 2 (x1x2 y1y2

Masa, t (min) Suhu, T (°C) 0 5 10 60 55 50

(6)

8 Kecerunan garis lurus y x4 50 ialah

A –5

B –4

C 4

D 5

9 Cari persamaan garis lurus yang mempunyai kecerunan –2 dan melalui koordinat (1, 6). A y2x1

B y2x6 C y2x8 D y2x11

10 Di antara garis lurus berikut, yang manakah selari dengan persamaan garis lurus y x4 3? A 2y x8 5

B 2y8x5 C 2y x4 3 D 2y4x3

(7)

11 Rajah 4 menunjukkan pentagon GHIJK dan pentagon STUVW adalah serupa.

Rajah 4 Nyatakan sudut yang sepadan dengan GHI.

AWST

BSTU

CTUV

DUVW

12 Rajah 5 menunjukkan dua segi tiga, MNO dan OPQ yang kongruen.

Rajah 5 Cari OPQ . A 180 B 140 C 80 D 60 G V K H W I J T U S 4 cm 2 cm P  40 80  80 M N Q O 6 cm 6 cm

(8)

13 Dalam Rajah 6, titik F ialah imej bagi titik E di bawah suatu translasi.

Rajah 6

Antara segi tiga A, B, C dan D, yang manakah imej bagi segi tiga S di bawah translasi yang sama?

14 Rajah 7 menunjukkan lima titik Q, A, B, C dan D, pada suatu satah Cartes.

Rajah 7

Antara titik A, B, C dan D, yang manakah imej bagi titik Q dibawah suatu pantulan pada paksi-y?   Q A D C B –2 –4 2 4 –2 2 4    y x O   E F A S D C B

(9)

15 Rajah 8 menunjukkan lima segi tiga M, A, B, C dan D dilukis pada grid segi empat sama.

Rajah 8

Antara segi tiga A, B, C dan D, yang manakah imej bagi segi tiga M di bawah putaran 90° ikut arah jam pada pusat (7, 7).

O 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 A M D C B y x

(10)

16 Rajah 9 menunjukkan dua pentagon, MNOPQ dan RSTUV . Pentagon MNOPQ ialah imej bagi RSTUV di bawah suatu pembesaran.

Rajah 9 Cari faktor skala bagi pembesaran itu.

A –3 B 3 1  C 3 1 D 3 M N O P Q R S T V U

(11)

17 Rajah 9 menunjukkan lima sisi enam S, A, B, C dan D dilukis pada grid segi empat sama.

Rajah 9

Antara sisi enam A, B, C dan D, yang manakah penjelmaan isometri bagi sisi enam S?

18 Jadual 2 menunjukkan pasangan data dan cara pengelasannya. Pilih pasangan yang betul.

Jadual 2 A B S C D A B C D

Data Cara Pengelasan

Markah matematik penilaian akhir tahun. Tinggi sekumpulan murid tingkatan 4. Tahap kualiti perkhidmatan pekerja. Suhu bandar-bandar utama di Malaysia.

Mengukur Mengira Soal selidik

(12)

19 Rajah 10 menunjukkan carta palang bagi kutipan derma oleh lima orang pelajar.

Rajah 10

Tentukan jumlah, dalam RM, nilai kutipan derma terendah dan tertinggi.

A 80 B 110 C 140 D 180 Pelajar 160 20 140 120 100 80 60 40 Kutipan derma (RM) 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

Ahmad Bony Chong Devi Emy

(13)

20 Rajah 11 menunjukkan graf garis bagi bilangan murid yang menghadiri latihan permainan pada suatu hari tertentu.

Tentukan mod permainan itu.

A P B Q C R D S Bilangan murid     Permainan 20 15 10 5 P Q R S Rajah 11 O

(14)

JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Soalan Jawapan

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Soalan Jawapan BAHAGIAN A TAMAT 20

(15)

Bahagian B [30 markah]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

21 (a) Dengan menggunakan maklumat yang diberi, isikan petak di ruang jawapan pada halaman 16. (i) Ringkaskan 20 : 15 : 30 4 : 3 : [1 markah] (ii) Diberi 3 : x = 1 : 6, maka x = [1 markah] (iii) Permudahkan 4 1 : 2 : 2 3 1 : 8 : [1 markah] (iv) Diberi x : y = 10 : 8 : 4 = x + y : y [1 markah]

(b) Puan Aminah menjahit sebanyak 252 helai langsir dalam masa 63 hari.

Berapakah jumlah langsir yang boleh dijahit oleh beliau dalam masa 1 minggu? [2 markah]

(16)

Jawapan: (a) (i) (ii) (iii) (iv) (b)

(17)

22 Diberi persamaan garis lurus RS ialah y = 2x dan persamaan garis lurus TU ialah y = –x + 3.

(a) Nyatakan

(i) kecerunan garis lurus RS, (ii) pintasan-x bagi garis lurus RS,

(iii) pintasan-y bagi garis lurus TU. [3 markah] (b) Pada Rajah 22 di ruang jawapan, lukis garis lurus RS dan TU. Seterusnya, nyatakan

koordinat bagi titik persilangan antara garis lurus RS dengan TU.

[3 markah] Jawapan : (a) (i) (ii) (iii) 6

(18)

(b) Titik persilangan = Rajah 22 –2 –4 –6 2 4 6 –2 –6 2 4 6 y x O –4

(19)

23 (a) Rajah 23.1 menunjukkan pentagon M dan pentagon N dilukis pada grid segi empat sama. Pentagon N ialah imej bagi pentagon M di bawah suatu putaran.

Rajah 23.1 Nyatakan

(i) pusat putaran, [1 markah] (ii) sudut putaran, [1 markah] (iii) arah putaran. [1 markah]

Jawapan : (i) (ii) (iii) 6 4 2 O 2 4 6 8 10 M N x y

(20)

(b) Rajah 23.2 menunjukkan trapezium JKLM dan trapezium PQRS. Trapezium PQRS adalah imej bagi trapezium JKLM di bawah pembesaran dengan faktor skala 3.

Rajah 23.2

(i) Nyatakan pusat pembesaran. [1 markah] (ii) Diberi luas trapezium PQRS ialah 36 unit2, cari luas trapezium JKLM.

[2 markah] Jawapan : (i) (ii) 6 4 2 O 2 4 6 8 10 M R x y 12 14 8 J K L S P Q

(21)

24 Rajah 24 menunjukkan wang simpanan bulanan bagi 30 orang pelajar.

Rajah 24

(a) Berdasarkan Rajah 24, bina satu jadual kekerapan bermula dengan selang kelas 1 – 5.

[4 markah] (b) Nyatakan kelas mod daripada jadual kekerapan yang dibina di 24(a). [1 markah] (c) Hitung titik tengah bagi selang kelas 1 – 5. [1 markah]

Jawapan: (a) (b) (c) 6 8 29 20 20 9 18 29 29 30 5 7 4 25 10 19 30 20 30 25 28 25 27 24 14 18 13 28 15 23 27

(22)

25 Jadual 25 di ruang jawapan menunjukkan jadual kekerapan bilangan jualan telefon pintar, dalam unit, oleh 60 buah kedai komputer.

(a) Lengkapkan Jadual 25 di ruang jawapan. [2 markah] (b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada

2 unit pada paksi mencancang, lukis poligon kekerapan bagi data itu.

[4 markah]

Jawapan:

(a)

Jadual 25

(b) Rujuk graf pada halaman 23. Selang kelas (Unit) Kekerapan 6 - 10 8 0 Titik tengah 11- 15 13 18 23 28 33 38 8 13 18 16 5 0

(23)

Graf untuk Soalan 25

Referensi

Dokumen terkait

Jawapan anda bagi Bahagian A hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini3. Answer any two questions from Section

Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.. Beberapa malam berikutnya ayahku tidak tidur-tidur

Bagi Bahagian B , jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini4. Untuk

Pastikan semua jawapan soalan-soalan dijawab di dalam kotak jawapan (BAHAGIAN A) dan di ruang kosong (BAHAGIAN B) yang

6.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu

Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti , kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Hakim mengeluh sebelum memberi jawapan, “aku

Jawapan Bahagian A hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan.. Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis pada kertas jawapan berasingan yang

(b) Berikut adalah pernyataan yang membuktikan bahawa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia.. Tulis ‘Betul’ pada pernyataan yang betul dan ‘Salah’ pada