POKJA III.pdf

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

KATA PE

KATA PENGAN

NGANTAR

TAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan dan menyusun rahmat, taufik, hidayah serta inayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK tahun 2013 dengan baik. Dan laporan pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK tahun 2013 dengan baik. Dan sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai  p

 peemmbbaawwa a kkaabbaar r bbagagi i uummmmaattnnya ya yyaanng g bbeerrimimaan n ddaan n bbeertrtaaqqwwaa..

Dalam kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada segenap pihak yang Dalam kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu kami dengan rasa penuh tanggung jawab, kesadaran yang tinggi, telah membantu kami dengan rasa penuh tanggung jawab, kesadaran yang tinggi, kekeluargaan, keikhlasan serta keterbukaan dalam melaksanakan tugas..

kekeluargaan, keikhlasan serta keterbukaan dalam melaksanakan tugas..

Kami menyadari akan keterbatasan dan kemampuan dalam menyusun laporan ini, Kami menyadari akan keterbatasan dan kemampuan dalam menyusun laporan ini, yang mana dalam pembahasan dan penulisannya banyak kekurangan dan jauh dari yang mana dalam pembahasan dan penulisannya banyak kekurangan dan jauh dari kesem

kesempurnaan. Oleh karena purnaan. Oleh karena ititu, kamu, kami dengan tangan terbuka i dengan tangan terbuka dan dan llapang dapang dada mada menerienerimmaa saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan laporan dan semakin maksimalnya saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan laporan dan semakin maksimalnya  p

 peelalakkssaannaaan an kkeeggiiaattaan n pprrooggraram m ppookkook k PPKKK K ddi i tatahhuun n yyaanng g aakkaan n ddaattaanngg.. A

Akhirnya, hakhirnya, hanya kepada Allahlah nya kepada Allahlah kamkami i mmemohemohon taufion taufik dan hik dan hidayahNdayahNya semogya semogaa senantiasa

senantiasa mmememberiberikan kekuatan dan semakan kekuatan dan semangat kepngat kepada kitada kita dalam ma dalam mensukseskensukseskan gerakanan gerakan PKK di Desa Pringgowirawan. PKK di Desa Pringgowirawan.

Sumberbaru, 30 April 2013

Sumberbaru, 30 April 2013

TP-PKK Desa Pringgowirawan

TP-PKK Desa Pringgowirawan

Ketua Pokja III

Ketua Pokja III

DEW

(2)

LAPORAN

LAPORAN

PEL

PELAKSANAAN 10

AKSANAAN 10 PROGRAM

PROGRAM POKO

POKOK PKK

K PKK

DESA

DESA PRINGGO

PRINGGOW

WIRAWAN TAHUN 2013

IRAWAN TAHUN 2013

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A

A.. Latar Belakang

Latar Belakang

Sebagai gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat Sebagai gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan perem

dengan perempuan sebagai puan sebagai motor penggeraknya, motor penggeraknya, mmaka Gerakan aka Gerakan PemPemberdayaan berdayaan dandan Kesejahteraan Keluarga (PKK) semakin menunjukkan jati dirinya di tengah-tengah Kesejahteraan Keluarga (PKK) semakin menunjukkan jati dirinya di tengah-tengah masyarakat dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

masyarakat dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

PKK mempunyai tujuan, meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin menuju PKK mempunyai tujuan, meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri dan hidup terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri dan hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Maha Esa. Tim

Tim PenggeraPenggerak PKk PKK K Desa PringgowiDesa Pringgowirawan dalarawan dalam m rangka mencapai trangka mencapai tujujuanuan PKK telah melakukan berbagai upaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan PKK telah melakukan berbagai upaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan  p

 peemmbbininaaaan sen serrtta pa peenngggegerraakkaan sn segegeennaap pp pootetennssi mi maasysyaarraakkaat set sertrta ea evvaaluluasasi pi peelalakkssananaaaann  p

 prrooggrraam m ddaalalam m rraangngkka a ppeellaakkssananaaaan n 110 0 PPrrooggrram am PPookkook k PPKKKK..

Kegiatan konsultasi ke Tim penggerak PKK Kecamatan, memberikan Kegiatan konsultasi ke Tim penggerak PKK Kecamatan, memberikan  b

 bimimbbiinnggaann, , mmootitivvaassi i ddaan pn peetutunjnjuuk kk keeppaadda Ta Tiim Pm Peennggggeerarak Kk Keeccaatatan sen se--WWililaayyaah Dh Deessaa Pringgowir

Pringgowirawan awan sertserta a mmenyusenyusun un dan dan mmenyampaikaenyampaikan n laporlaporan an kepada kepada TP-PKKTP-PKK Kecamatan Sumberbaru merupakan wujud pertanggungjawaban TP-PKK Desa Kecamatan Sumberbaru merupakan wujud pertanggungjawaban TP-PKK Desa Pringgowirawan dalam pelaksanaan kegiatan PKK tahun 2013

Pringgowirawan dalam pelaksanaan kegiatan PKK tahun 2013

Kegiatan PKK di Desa Pringgowirawan dilaksanakan diberbagai tingkatan Kegiatan PKK di Desa Pringgowirawan dilaksanakan diberbagai tingkatan wilayah, mulai tingkat Dusun, RW sampai dengan tingkat Desa.

wilayah, mulai tingkat Dusun, RW sampai dengan tingkat Desa.

Secara administratif Desa Pringgowirawan terdiri dari 5 Dusun , 15 RW, 81 Secara administratif Desa Pringgowirawan terdiri dari 5 Dusun , 15 RW, 81 RT dan secara Demografis ada 3.816 kepala keluarga yang terdiri dari 13.104 jiwa. RT dan secara Demografis ada 3.816 kepala keluarga yang terdiri dari 13.104 jiwa.

B

B.. Dasar Pembuatan Laporan

Dasar Pembuatan Laporan

a). Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah a). Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

 b

 b

). Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara). Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

(3)

c).

c).

Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Program NasionalUndang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Program Nasional

d). Keputusan Menteri Dalam Nomor 411.4-401 tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil d). Keputusan Menteri Dalam Nomor 411.4-401 tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil

Keputusan Rakernas VI PKK tahun 2005 Keputusan Rakernas VI PKK tahun 2005

e). Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 e). Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000

tentang Gerakan PKK tentang Gerakan PKK

f). Pedoman Umum Gerakan PKK Tahun 2001 f). Pedoman Umum Gerakan PKK Tahun 2001

g). Program kerja tahunan Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember tahun 2012 g). Program kerja tahunan Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember tahun 2012 h). Berita SSB / Surat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember Nomor : h). Berita SSB / Surat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember Nomor : .../Skr/PKK-Kab/IV/2014 perihal Permintaan Laporan Evaluasi 10 Program .../Skr/PKK-Kab/IV/2014 perihal Permintaan Laporan Evaluasi 10 Program Pokok PKK tahun 2013

Pokok PKK tahun 2013

C

C.. Maksud dan Tujuan Pembuatan LaporanMaksud dan Tujuan Pembuatan Laporan

Pembuatan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Desa Pembuatan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Desa Pringgow

Pringgowirirawawan taan tahun 201hun 2013 i3 ini dini dimmaksud seaksud sebagai pertbagai pertanggungjawanggungjawaban Ketua Timaban Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pringgowirawan dalam melaksanakan operasional kepada Ketua Penggerak PKK Desa Pringgowirawan dalam melaksanakan operasional kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecatan Sumberbaru selama satu tahun.

Tim Penggerak PKK Kecatan Sumberbaru selama satu tahun. Tujuan pembu

Tujuan pembuatan latan laporaaporan 10 n 10 ProgrProgram Pam Pokok PKokok PKK K Desa PrinDesa Pringgowiraggowirawanwan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tujuan

Tujuan UmUmum um ::

a). Meningkatkan dan memantapkan fungsi, peran kelembagaan dan 10 a). Meningkatkan dan memantapkan fungsi, peran kelembagaan dan 10

 p

 prrooggrraam m ppookkook k PPKKK K ddaalalam m mmeelalakksasannaakkaan n ppemembbaanngguunanan n mmaassyyaarrakakaatt  b

 b)). M. Meennuummbbuuh h kkeemmbbananggkkaan n jijiwwa a sseemmaannggaat t ppeennggababddiaiann, k, koommppeetitisi si aannttaar r ddaaeerraahh dan para kader PKK serta masyarakat, sebagai pelaksana pembangunan dan para kader PKK serta masyarakat, sebagai pelaksana pembangunan

melalui 10 program pokok PKK di tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan. melalui 10 program pokok PKK di tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan.

Tujuan

Tujuan KhusKhusus us ::

a).

a). UUntuk mntuk mengetahui perkemengetahui perkembangan, keberhasibangan, keberhasilan pelaksanaan 10 proglan pelaksanaan 10 programram  p

 pookkook k PPKKK K sseeccaarra a bbeerrjejennjajanng g ddaarri i KKeecacammaatatann, D, Deessa a / / KKeelluurraahhanan

 b

 b)).. Diketahuinya kinerja kader-kader sebagai ujung tombak pelaksanaan PKKDiketahuinya kinerja kader-kader sebagai ujung tombak pelaksanaan PKK dan diketahuinya peran dan fungus serta perkembangan Dasa Wisma sebagai dan diketahuinya peran dan fungus serta perkembangan Dasa Wisma sebagai

Insti

Institusi terbawahtusi terbawah/t/terdepa erdepa terhadap terhadap pelaksanaan ppelaksanaan pemembangunan bangunan mmelelaluialui gerakan PKK.

gerakan PKK.

c).

(4)

/ / organisasi, organisasi, Dinas/InstanDinas/Instansi si terkait terkait yang yang ada ada diwildiwilayahnya ayahnya mmelalui elalui gerakangerakan PKK dan program-programnya.

PKK dan program-programnya. d).

d). UUntuk mntuk menentukan Denentukan Desa / Kelurahan sebagai pelaksaesa / Kelurahan sebagai pelaksana terbaik 10 Programna terbaik 10 Program Pokok PKK secara berjenjang

Pokok PKK secara berjenjang

D

D.. Jangka Waktu Pelaporan

Jangka Waktu Pelaporan

Jangka w

Jangka waktaktu pelaporan selamu pelaporan selama sata satu tahun pelaksanaannya terhiu tahun pelaksanaannya terhitung mutung mulailai  b

 buulalan n JJaanunuaarri i ssamamppaai i bbululaan n DDeseseemmbbeer tr taahhuun n 22001133. . DDalalaam m lalapoporraan n inini i mmeellipipuuti ti sseelulurruuhh kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Sumberbaru serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Sumberbaru serta semua jenjang kepengurusan baik dalam rangka pelaksanaan 10 Program Pokok PKK semua jenjang kepengurusan baik dalam rangka pelaksanaan 10 Program Pokok PKK m

(5)

RI

RINCI

NCIAN DANA TIM PENGG

AN DANA TIM PENGGERAK PKK

ERAK PKK

DES

DESA PRINGGOW

A PRINGGOWIIRAW

RAWAN TAHUN

AN TAHUN 2

201

013

3

POKJA III

POKJA III

NO

NO BIDANG

BIDANG

URA

URAIIAN

AN

JUMLA

JUMLAH

H

KET

KET

1

1

Pok

Pokjja

a II

III

I

1.

1. Pemberian bantuan benih

Pemberian bantuan benih

sayuran di 5 dusun (

sayuran di 5 dusun (

100.000 × 5 ).

100.000 × 5 ).

2

2.. Pem

Pembenahan adm

benahan adminis

inistr

trasi

asi

 p

 po

ok

kja

ja II

IIII

3

3.. Penyuluhan pemamfaatan

Penyuluhan pemamfaatan

ttanah pekarang

anah pekarangan dan

an dan

kebersihan lingkungan.

kebersihan lingkungan.

4

4.. M

Mengikuti

engikuti pertemuan

pertemuan

rutin di TP PKK

rutin di TP PKK

kecamatan dan Desa (

kecamatan dan Desa (

25.000 × 12 ).

25.000 × 12 ).

5

5.. Bantuan pupuk di 5

Bantuan pupuk di 5

Dusun.

Dusun.

6

6.. Mengadakan lomba

Mengadakan lomba

lingkungan bersih dan

lingkungan bersih dan

sehat.

sehat.

Rp.

Rp.

400.000.-Rp.

Rp.

200.000.-Rp.

Rp.

300.000.-Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

250.000.-Rp.

Rp.

400.000.-APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Jumlah

Rp.1.800.000.-Jumlah

Rp.1.800.000.-Pringgowirawan , 30 April 2013

Pringgowirawan , 30 April 2013

TP-

TP- PKK DESA

PKK DESA PRI

PRINGGOW

NGGOWIIRAW

RAWAN

AN

Ketua Pokja III

Ketua Pokja III

DEW

(6)

BAB II

BAB II

PEL

PELAKSANAAN

AKSANAAN KEGIAT

KEGIATAN

AN

Kelompok Kerja III ( POKJA III )

Kelompok Kerja III ( POKJA III )

1

1.. Uraian Kegiatan Tahun 2011

Uraian Kegiatan Tahun 2011

aa.. Memberikan pnyuluhan kepada masyarakat melalui kelompok pengajianMemberikan pnyuluhan kepada masyarakat melalui kelompok pengajian  p

 poossyyaannddu u mmeengngeennaai i ppeennttininggnnyya a ggizizi i sseeimimbabanng g uuttaammaanynya a uunntutuk k kkeelluuaargrgaa..  b

 b.. Mengikuti pembinaan administrasi PKK di panti TP PKK KecamataMengikuti pembinaan administrasi PKK di panti TP PKK Kecamata Sumberbaru.

Sumberbaru.

cc.. Menghadiri pertemuan rutin dipanti TP PKK kec, SumberbaruMenghadiri pertemuan rutin dipanti TP PKK kec, Sumberbaru d

d.. Menghadiri pertemuan rutin dipanti PKK kec, SumberbaruMenghadiri pertemuan rutin dipanti PKK kec, Sumberbaru

ee.. MMengadakengadakan an lomlomba kebersiba kebersihan lhan lingkungan antar ingkungan antar RW RW di dusudi dusun dalam rangkan dalam rangka meperingati HUT RI ke 66.

meperingati HUT RI ke 66.

ff.. Mengikuti kegiatan kerjabakti dengan dilanjutkan membenahi karang kitri.Mengikuti kegiatan kerjabakti dengan dilanjutkan membenahi karang kitri.

2

2.. Uraian Kegiatan Tahun 2012

Uraian Kegiatan Tahun 2012

aa.. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui kelompok pengajian,Memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui kelompok pengajian,  p

 poossyyaannddu u mmeengngeennaai i ppeennttininggnnyya a ggizizi i sseeimimbabanng g uuttaammaanynya a uunntutuk k kkeelluuaargrgaa..  b

 b.. Mengadakan pembinaan karang gizi di dusun krajan dalam persiapan lombaMengadakan pembinaan karang gizi di dusun krajan dalam persiapan lomba kesatuan gerak PKK. KB KES.

kesatuan gerak PKK. KB KES.

cc.. MMenghadiri enghadiri penilaipenilaian loman lomba pemba pemamfaatan lahan tanaamfaatan lahan tanah pekarangan di dusunh pekarangan di dusun krajan.

krajan. d

d.. Mengikuti pembinaan administrasi PKK di panti TP PKK KecamataMengikuti pembinaan administrasi PKK di panti TP PKK Kecamata Sumberbaru.

Sumberbaru.

ee.. MMenghadiri enghadiri pertemuan rutipertemuan rutin TP PKn TP PKK kecamK kecamatan Sumberbaru di atan Sumberbaru di 10 Desa10 Desa secara anjangsana.

secara anjangsana.

3

3.. Uraian Kegiatan Tahun 2013

Uraian Kegiatan Tahun 2013

aa.. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui kelompok pengajian,Memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui kelompok pengajian,  p

 poossyyaannddu u mmeengngeennaai i ppeennttininggnnyya a ggizizi i sseeimimbabanng g uuttaammaanynya a uunntutuk k kkeelluuaargrgaa..  b

 b.. Memberikan penyuluhan tentang program pangan dengan memamfaatkanMemberikan penyuluhan tentang program pangan dengan memamfaatkan lahan pekar

lahan pekarangan dengan menanamangan dengan menanami beri bermmacam macam macam jenis acam jenis buah dan syurbuah dan syur sayuran.

sayuran.

cc.. MMengadakengadakan an lomlomba kebersiba kebersihan lhan lingkungan antar ingkungan antar RW RW di dusudi dusun dalam rangkan dalam rangka meperingati HUT RI ke 68.

(7)

d

d.. Mensosialisasikan pentingnya menjaga agar lingkungan tetap bersih dan asri,Mensosialisasikan pentingnya menjaga agar lingkungan tetap bersih dan asri, di kelompok kelompok pengajian sewilayah Desa Pringgowirawan.

di kelompok kelompok pengajian sewilayah Desa Pringgowirawan.

ee.. Memberikan penyuluhan pada PKK Dusun dan RW, se wilayah DesaMemberikan penyuluhan pada PKK Dusun dan RW, se wilayah Desa Pri

Pringgowirnggowirawan untuawan untuk memk membubudididayakdayakan TABan TABULULAPOT APOT ddan Tan TABULABULAKAAKARR di setiap rumah dan lahan pekarangan warga lingkungan.

di setiap rumah dan lahan pekarangan warga lingkungan.

ff.. Mengikuti pembinaan administrasi PKK di panti TP PKK KecamataMengikuti pembinaan administrasi PKK di panti TP PKK Kecamata Sumberbaru.

Sumberbaru. g

g.. MMenghadiri enghadiri pertemuan rutipertemuan rutin TP PKn TP PKK kecamK kecamatan Sumberbaru di atan Sumberbaru di 10 Desa10 Desa secara anjangsana.

(8)

PERBANDINGAN DA

PERBANDINGAN DATA POK

TA POKJA I

JA III

II

TAHUN 2011 s/d 2013

TAHUN 2011 s/d 2013

NO

KOMPONEN

NO

KOMPONEN

TAHUN

TAHUN

KET

KET

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Jumlah kader

Jumlah kader

-- Pangan

Pangan

-- Sandang

Sandang

-- Perumahan

Perumahan

Makanan pokok

Makanan pokok

-- Beras

Beras

--  N

 No

on

n b

beera

rass

Pemamfaatan pekarangan

Pemamfaatan pekarangan

-- Hatinya PKK

Hatinya PKK

-- Peternakan

Peternakan

-- Perikanan

Perikanan

-- Warung hidup

Warung hidup

-- TOGA

TOGA

-- Tanaman keras

Tanaman keras

Jumlah industri Rumah Tangga

Jumlah industri Rumah Tangga

-- Pangan

Pangan

-- Sandang

Sandang

-- Konveksi

Konveksi

-- Jasa

Jasa

-- Lain lain

Lain lain

Jumlah warung PKK

Jumlah warung PKK

Jumlah r

Jumlah rum

umah

ah

-- Sehat

Sehat

-- Tidak sehat

Tidak sehat

Jumlah penyuluhan

Jumlah penyuluhan

1

10

0

8

8

5

5

3.918

3.918

0

0

134

134

1

15

5

1.221

1.221

329

329

628

628

2

27

7

3

35

5

0

0

3

30

0

0

0

2.997

2.997

580

580

1

10

0

8

8

5

5

3.977

3.977

0

0

134

134

1

15

5

1.221

1.221

329

329

643

643

2

29

9

4

40

0

0

0

3

32

2

0

0

3.012

3.012

565

565

1

10

0

8

8

5

5

3.983

3.983

0

0

134

134

1

15

5

1.221

1.221

329

329

658

658

3

31

1

4

40

0

0

0

3

34

4

0

0

3.027

3.027

550

550

(9)

BAB III

BAB III

PENUTUP

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan 10 Program Pokok PKK Desa

Demikian laporan kegiatan 10 Program Pokok PKK Desa

Pringgowirawan khususnya Pokja III dan dengan segala kerendahan hati

Pringgowirawan khususnya Pokja III dan dengan segala kerendahan hati

kami mohon maaf, karena keterbatasan kemampuan kami dalam menyusun

kami mohon maaf, karena keterbatasan kemampuan kami dalam menyusun

laporan ini sehingga kami menyadari pasti banyak sekali

laporan ini sehingga kami menyadari pasti banyak sekali

kesalahan-kesalahan. Semoga laporan yang telah kami susun ini sebagai wujud

kesalahan. Semoga laporan yang telah kami susun ini sebagai wujud

 p

 peerrta

tan

ng

gg

gu

un

ng

gjjaaw

waab

baan

n k

kaam

mi

i tteerrh

haad

daap

p k

keeg

giiaattaan

n--k

keeg

giiaattaan

n p

prro

og

grraam

m P

PK

KK

K d

di

i D

Deessaa

Pringgowirawan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Pringgowirawan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Akhirnya, hanya kepada Allahlah kami memohon taufik serta

Akhirnya, hanya kepada Allahlah kami memohon taufik serta

hidayahNya semoga senantiasa memberikan kekuatan dan semangat dalam

hidayahNya semoga senantiasa memberikan kekuatan dan semangat dalam

mensukseskan gerakan PKK di Desa Pringgowirawan.

mensukseskan gerakan PKK di Desa Pringgowirawan.

Pringgowirawan, 30 April 2014

Pringgowirawan, 30 April 2014

TP PKK Desa Pringgowirawan

TP PKK Desa Pringgowirawan

Ketua Pokja III

Ketua Pokja III

Miss. DEWI ANGGRAENI

Miss. DEWI ANGGRAENI

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :