Teks penuh

(1)

Rosi Gasanti

Metode demontrasi pikeun ngaronjatkeun kamampuh siswa dina ngadongeng (studi kuasi eksperimen ka siswa kelas x-ii sma negeri 1 tasikmalaya taun ajaran 2012/2013) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

BAB I

BUBUKA

1.1 Kasang Tukang Masalah

Salasahiji folklor nu nyampak dina kahirupan masarakat Sunda nya éta

carita rayat atawa dongéng. Hal ieu luyu jeung pamadegan James Danandjaja

(1994:56) nu nétélakeun yén Folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif

yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja,

secara tradisional dalam versi yang berbéda, baik dalam bentuk lisan maupun

contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat.” Dongéng

kaasup kana carita pondok koléktif dina kasusastraan lisan, jeung mangrupa carita

prosa rayat nu caritana dianggap euweuh kajadianana (fiktif). Hal ieu luyu jeung

pamanggih Iskandarwassid (1992: 32) nu nétélakeun yén dongéng téh

diwariskeunana sacara turun temurun jeung sumebarna sacara lisan. Lantaran

gelarna sacara lisan atawa tatalépa, ilaharna dongéng sumebarna henteu sarua ti

unggal daérah. Umumna dongéng caritana parondok. Kajadianana sakapeung sok

pamohalan. Tokoh-tokohna, jalan caritana, jeung latarna sakapeung mah hésé

ditarima ku akal.

Dongéng mangrupa salasahiji matéri pangajaran basa Sunda nu geus aya

dina kurikulumna sarta kudu ditepikeun luyu jeung SKKD (Standar Kompeténsi

jeung Kompeténsi Dasar). Standar Kompeténsi jeung Kompeténsi Dasar Mata

Pelajaran basa Sunda disusun dumasar Peraturan Daérah Provinsi Jawa Barat No.

5 taun 2003 ngeunaan ngamumulé basa, sastra, jeung aksara daérah nu netepkeun

basa Sunda mangrupa salasahiji mata pelajaran nu diajarkeun di lembaga

(2)

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) mangrupa salasahiji pedoman pikeun

ningkatkeun pangajaran basa Sunda sangkan leuwih interaktif sarta mampu

mekarkeun kompeténsi dasar jeung indikator pangajaran luyu jeung standar

kompetensina dina ngahontal katuntasan diajar anu maksimal. Hal ieu luyu jeung

tujuan pangajaran basa Sunda di SMA nurutkeun KTSP (2006:24) nya éta:

“Murid mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra Sunda untuk

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa Sunda, mengembangkan

kepribadian, dan memperluas wawasan kehidupan.” Luyu jeung anu geus

dijéntrékeun dina SKKD SMA kelas X dina aspék nyarita, ditétélakeun dina

kompetensi dasarna nya éta ngeunaan ngadongéng.

Dumasar kana panalungtikan anu geus dipaluruh, kiwari loba siswa SMA nu kamampuh ngadongéngna masih kénéh handap. Ieu hal bisa kajadian lantaran

siswa teu miboga élmu pangaweruh nu jembar ngeunaan ngadongéng. Salasahiji

tarékah pikeun ngungkulan pasualan saperti kitu nya éta ku cara ngagunakeun

métode pangajaran nu bisa ngadeudeul pangaweruh siswa sangkan mampuh

ngadongéng kalawan hadé. Métode pangajaran anu baris ditepikeun ka siswa kudu

leuwih unggul, luyu jeung kamekaran élmu pangaweruh jeung téhnologi.

Dina ieu panalungtikan, panalungtik baris nerapkeun métode Demonstrasi

nu dipiharep bisa nyugemakeun siswa. Métode Demonstrasi mangrupa salasahiji

métode pangajaran nu digunakeun ku guru kalawan ngadémonstrasikeun matéri

pangajaran sacara aktif jeung kréatif sarta dirojong ku kaparigelan dina

ngagunakeun alat peraga. Siswa salaku paregep teu ngan saukur bisa

ngaregepkeun wungkul, tapi engkéna mampuh ngadémonstrasikeun deui matéri

pangajaran kalawan ngalaksanakeun prakték-prakték ngagunakeun basa, sarta

parigel dina ngagunakeun alat peraga. Ku sabab kitu, dina prak-prakanana ieu

métode kudu dirojong ku alat peraga nu aya patalina jeung aspék ngadongéng.

Hasil panalungtikan séjén anu maluruh kaéféktifan métode Démonstrasi

nya éta dina ngaronjatkeun kamampuh siswa ngalaksanakeun prakték solat dina

mata pelajaran agama Islam di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung nu meunangkeun

hasil anu alus. Sedengkeun dina ieu panalungtikan, baris ngagunakeun metode

(3)

kamampuh siswa dina ngadongéng kalawan parigel ngagunakeun alat peraga,

jeung bisa leuwih museurkeun paniténna nalika narima matéri.

Luyu jeung pamadegan jeung pasualan-pasualan nu geus dijéntrékeun di

luhur, ku kituna panalungtikan ngeunaan Métode Démonstrasi pikeun

Ngaronjatkeun Kamampuh Siswa dina Ngadongéng perlu dilaksanakeun.

1.2 Idéntifikasi jeung Rumusan Masalah

1.2.1 Idéntifikasi Masalah

Dumasar kasang tukang nu diébréhkeun di luhur, ieu panalungtikan

miboga maksud pikeun nalungtik kumaha kamampuh siswa kelas X-11 dina

ngadongéng sasakala. Aya sababaraha hal nu kudu diperhatikeun minangka aspék

penting dina ngadongéng, diantarana; volume sora, lafal, basa (ucapan, lentong,

adegan basa, jeung diksi), eusi (sistematika eusi, pamekaran eusi jeung

pamahaman eusi, tehnik/gaya (cara ngagunakeun alat peraga, susunan jeung

hubungan, réngkak jeung peta). Di antara sababaraha aspék di luhur, aspék nu

digunakeun dina ieu panalungtikan ngawengku lafal, lentong, pamahaman eusi,

sistematika eusi, réngkak jeung peta, sarta cara ngagunakeun alat peraga. Tina

sababaraha hiji métode pangajaran, panulis milih métode Démonstrasi dina

pangajaran dongéng nu diperedih bisa leuwih ngaronjatkeun kamampuh siswa

dina ngadongéng sasakala. Aya sababaraha léngkah nu kudu dilaksanakeun ku

guru nalika ngagunakeun métode Démonstrasi. Di antarana nya éta ti mimiti

ngararancang, dituluykeun kana uji coba jeung prak-prakanana nu dilakukeun ku

guru kalawan diturutan deui ku siswa, jeung dipungkas ku évaluasi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Anu jadi masalah dina ieu panalungtikan dirumuskeun dina wangun

patalékan ieu di handap:

a. Kumaha kamampuh ngadongéng siswa kelas X-11 saméméh jeung

(4)

b. Naha métode Démonstrasi téh bisa ningkatkeun kamampuh siswa kelas

X-11 dina ngadongéng?

c. Naha aya béda nu signifikan kamampuh ngadongéng siswa kelas X-11

saméméh jeung sanggeus ngagunakeun metode Démonstrasi?

1.3 Tujuan Panalungtikan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum diayakeunana ieu panalungtikan nya éta pikeun mikanyaho

signifikansi métode Démonstrasi kana kamampuh siswa dina ngadongéng

sasakala.

1.3.2 Tujuan Husus

Tujuan husus dina ieu panalungtikan téh nya éta pikeun ngajelaskeun

jeung ngadéskripsikeun:

a. kamampuh ngadongéng siswa kelas X-11 saméméh jeung sanggeus

ngagunakeun métode Démonstrasi;

b. ningkatna kamampuh ngadongéng siswa kelas X-11 ngagunakeun métode

Démonstrasi; jeung

c. béda nu signifikan kamampuh ngadongéng siswa kelas X-11 saméméh

jeung sanggeus ngagunakeun metode Démonstrasi.

1.4 Mangpaat Panalungtikan

1.4.1 Mangpaat Tioritis

Sacara tioritis, ieu panalungtikan bisa ngeuyeuban élmu pangaweruh pikeun

guru dina nepikeun pangajaran dongéng sarta bisa nyiptakeun kaayaan kelas nu

kondusif.

1.4.2 Mangpaat Praktis

Mangpaat sacara praktis nu dipiharep dina ieu panalungtikan diantarana:

(5)

Bisa ngaronjatkeun pamahaman jeung kamampuhna dina pangajaran

ngadongéng, sarta bisa nimbulkeun kareueus siswa kana sastra Sunda

hususna dongéng sasakala;

b) pikeun Guru

Bisa ngukur kamampuh siswa dina ngadongéng, hususna ngadongéng

sasakala;

c) pikeun Sakola

Salasahiji pangaweruh dina tarékah ngaronjatkeun kualitas

pangajaran di sakola, hususna dina pangajaran basa Sunda.

1.5 Raraga Tulisan

BAB I ngawengku: 1) kasang tukang masalah, 2) watesan masalah,

rumusan masalah, 3) tujuan panalungtikan, 4) mangpaat panalungtikan, jeung

5) sitematika nyusun skripsi.

BAB II ngawengku: 1) tiori ngadongéng; 2) dongéng; 3) pangajaran

ngadongéng; 4) métode Démonstrasi; 5) pangajaran ngadongéng ngagunakeun

métode Démonstrasi; 6) anggapan dasar jeung hipotésis; tur 7) raraga mikir.

BAB III ngawengku: 1) métode panalungtikan; 2) wangenan operasional;

3) desain panalungtikan; jeung 4) téhnik ngolah data.

BAB IV ngawengku: 1) kamampuh ngadongéng ngagunakeun métode

Démonstrasi siswa kelas X-11 SMA Negeri 1 Tasikmalaya nu ngawengku

kamampuh awal ngadongéng jeung kamampuh ahir ngadongéng; 2) uji sipat data

anu ngawengku uji normalitas pretés, uji normalitas postés, uji homogénitas;

jeung uji hipotésis.

BAB V baris medar kacindekan tina panalungtikan jeung rékoméndasi anu

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Unduh sekarang (5 Halaman)