Previous Kelas II

Teks penuh

(1)

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Nama :

Kelas : II (Dua) Skor / Nilai Paraf

Hari/Tanggal : Guru Orang Tua

Waktu : 90 Menit

Tidak lama titik air menjadi hujan Kian lama kian deras

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Judul puisi diatas adalah …

A. awan hitam B. hujan C. angin 2. Udara terasa …

A. dingin B. sejuk C. panas

3. Yang bertiup kencang adalah …

A. udara B. awan C. angin

4. Sebelum hujan turun, awan akan berwarna …

A. hitam berarak B. putih bersinar C. cerah 5. Titik air …. Satu-satu

A. deras B. naik C. turun

6. …. kamu bekerja ?

A. dimana B. apa C. siapa

7. Tung … tung … tung suara gendang ….

A. menderu-deru B. bertalu-talu C. berdentang 8. Prok … prok … prok … adalah bunyi ….

A. gendang B. mobil C. tepuk tangan 9. Binatang yang selalu berkokok setiap pagi adalah …

A. ayam B. kucing C. kelinci 10.…. yang sedang membaca koran ? Ayah

A. dimana B. siapa C. kapan

II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar ! 1. Amin datang membawa ….

(2)
(3)

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009

Mata Pelajaran : Matematika Nama :

Kelas : II (Dua) Skor / Nilai Paraf

Hari/Tanggal : Guru Orang Tua

Waktu : 90 Menit

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Angka 3 pada bilangan 312 memiliki nilai tempat …

A. ratusan B. puluhan C. satuan 2. 416 dibaca adalah …

A. empat ratus enam B. empat ratus enam puluh satu C. empat ratus enam belas 3. Angka yang termasuk bilangan ganjil adalah …

A. 213 B. 218 C. 220

4. Angka 4 pada bilangan 146 memiliki nilai angka …

A. 4 B. 40 C. 400

5. Ayam Anita 25 ekor. Ayam Budi 24 ekor, jika disatukan dalam kandang besar berjumlah … A. 94 ekor B. 39 ekor C. 49 ekor

6. Dibawah ini yang termasuk bilangan genap adalah …

A. 211 B. 210 C. 213

7. 10, 12, 14, 16, 18 dan 20 termasuk bilangan loncat …

A. tiga B. dua C. empat

8. Ari memiliki 40 buah buku , buku itu hilang 7 buah, berapa sisa buku Ari sekarang ? A. 47 buah buku B. 74 buah buku C. 33 buah buku 9. Hasil pengurangan dari 80 – 48 adalah …

A. 32 B. 44 C. 23

10. Ayah memiliki 52 ekor ayam, dipotong sebanyak 22 ekor, berapa ekor sisa ayam Ayah sekarang ?

A. 25 ekor B. 42 ekor C. 30 ekor

II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !

1. Isilah titik-titik dengan tanda <, > dan = pada bilangan 182 …… 128 2. Angka 8 pada bilangan 286 memiliki nilai tempat ….

3. Hasil pengurangan dari 346 – 124 adalah …. 4. 13, 16, 10, 12, 14, 14, 15, 11

Urutan bilangan ini dari terkecil ke terbesar adalah …

(4)

Mata Pelajaran : IPS Nama :

Kelas : II (Dua) Skor / Nilai Paraf

Hari/Tanggal : Guru Orang Tua

Waktu : 90 Menit

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Dokumen adalah …

A. surat penting B. surat ijin C. surat dokter 2. Dibawah ini yang termasuk dokumen diri adalah …

A. kartu keluarga B. raport C. foto keluarga 3. Kita berada didalam kandungan ibu selama …

A. 10 bulan B. 9 bulan C. 4 bulan 4. Kartu keluarga menerangkan tentang …

A. macam-macam keluarga B. kenangan keluarga C. anggota keluarga 5. Akta kelahiran harus disimpan di …

A. gudang B. tempat aman C. kamar mandi 6. Akta Kelahiran harus dimiliki oleh setiap …

A. kepala keluarga B. kantor C. orang 7. Dibawah ini yang termasuk dokumen keluarga adalah …

A. kartu keluarga B. KTP C. raport 8. Telephon merupakan alat …

A. informasi B. komunikasi C. transportasi 9. Dokumen harus disimpan dan dijaga dengan …

A. sembarangan B. biasa saja C. baik

10.Dokumen penting yang diperoleh setelah lulus kelas 6 SD adalah … A. raport B. ijazah C. sertifikat

II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !

1. kartu keluarga termasuk contoh dokumen … 2. Akta kelahiran menerangkan tentang … 3. Tempat menyimpan fhoto disebut …

4. Dokumen dan barang berharga harus disimpan dengan ………. Ditempat yang ……

(5)

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009

Mata Pelajaran : IPA Nama :

Kelas : II (Dua) Skor / Nilai Paraf

Hari/Tanggal : Guru Orang Tua

Waktu : 90 Menit

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Sayap pada burung berguna untuk …

A. berjalan B. berlari C. terbang 2. Mata pada kucing terdapat pada bagian …

A. kepala B. kaki C. badan

3. Ikan adalah jenis binatang yang tidak memiliki …

A. kaki B. badan C. ekor

4. Kambing dan gajah termasuk jenis binatang yang berkaki …

A. banyak B. empat C. dua

5. Agar binatang dapat tumbuh dengan baik, maka harus di … A. biarkan B. pisahkan C. pelihara 6. Daun pisang dapat digunakan sebagai …

A. pakaian B. pembungkus C. makanan 7. Akar pohon biasanya terdapat di …

A. atas tanah B. dalam rumah C. dalam tanah 8. Bagian tumbuhan yang biasanya dimakan adalah …

A. dahan B. buah C. ranting

9. Mawar, melati dan dahlia termasuk macam-macam …

A. daun B. buah C. bunga

10.Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk kayu bakar adalah … A. daun dan buah B. dahan dan ranting C. bunga dan daun

II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !

1. Laba-laba jenis binatang yang berkaki … 2. Capung dapat terbang karena memiliki …

3. Agar tumbuhan tidak layu harus di ……….. setiap hari 4. Setiap hari binatang peliharaan harus di beri …

(6)

Mata Pelajaran : PKN Nama :

Kelas : II (Dua) Skor / Nilai Paraf

Hari/Tanggal : Guru Orang Tua

Waktu : 90 Menit

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Berbagiu kepada teman yang membutuhkan adalah …

A. agar dipuji guru B. sayang kepada teman C. keharusan berbagi rejeki 2. Kalau kita mempunyai pengalaman, sebaiknya …

A. dilupakan B. dijasikan pelajaran C. diceritakan kepada teman 3. Agar hidup kita rukun, maka kita harus saling …

A. menghargai B. membenci C. memnita 4. Ketika Ibu sakit, sebaiknya kita …

A. meningggalkannya B. menungguinya C. membiarkannya 5. Kerukunan akan memperkokoh …

A. persatuan dan kesatuan B. kekayaan C. kekuasaan 6. Manfaat tolong menolong adalah …

A. supaya dipuji orang B. meringankan beban orang lain C. mendapat imbalan 7. Memberi pertolongan harus dengan hati …

A. gembira B. berharap C. ikhlas 8. Pembagian tugas dirumah dimaksudkan agar …

A. ayah senang B. pekerjaan cepat selesai C. semua orang bekerja 9. Sikap menghargai orang lain dapat membina …

A. kerukunan B. keimanan C. ketelitian 10.Kita harus menjauhkan diri dari sikap …

A. baik B. sombong C. suka memberi

II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !

1. Teman kita tidak mempunyai buku pelajaran, maka kita harus … 2. Hidup rukun dapat mempererat …

3. pekerjaan yang ringan dapat dikerjakan oleh …

(7)

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009

Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA Nama :

Kelas : II (Dua) Skor / Nilai Paraf

Hari/Tanggal : Guru Orang Tua

Waktu : 90 Menit

Wawanohan

Lia teh murid alihan ti Subang. Denten senen Lia ngawitan lebet ka SD Sukamulya. Kaleresan Vira teh tatangga Lia. Barang lebet ka kelas kasampak di kelas tos aya Anisa sareng Cika

I. Cing cakraan (X) aksara A, B ata aC nu aya hareupeun jawaban anu bener ! 1. Naon judul wacana diluhur …

A. wawanohan B. murid alihan C. kaleresan 2. Lia murid alihan ti …

A. bandung B. sukabumi C. subang 3. Lia ngawitan lebet ka sakola nyaeta dinten …

A. selasa B. rebo C. senen

4. Tatanggga Lia nyaeta ..

A. Anisa B. Cika C. Vera

5. Lia ngalih ka SD …

A. sukamulya B. sukajadi C. sukamanah 6. Ngurud …. Ku silet

A. jukut B. kumis C. kuku

7. Bu Yati nuju tuang, harti bahasa indonesiana nyaeta …

A. Bu Yati sedang makan B. Bu Yati sedang tidur C. Bu Yati sedang pergi 8. Bapa ngosok waos, abdi ngosok …

A. gigi B. huntu C. waos

9. Yana diuk dina … A. korsi

B. meja C. lemari

10.Doni nganggo jeung

A. topi jeung dasi B. seragam jeung dasi C. tas jeung dasi

II. Eusian titik-titik ku kecap anu marenah, nu aya di belah katuhu !! 1. Heru naek ka kelas … kumis 2. Sakola Heru matak … kampak 3. …. Dipelak dina pot dua

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Unduh sekarang (7 Halaman)