Surat Keputusan Kepala Madrasah SK PEMBAGIAN TUGAS GURU

479  Download (11)

Teks penuh

(1)

LEMBAGA PENDIDIKAN

MADRASAH IBTIDAIYAH AMALUS SHOLEH

Alamat : Dusun Pos Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten

Pamekasan 69371

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MI AMALUS SHOLEH TLANAKAN NOMOR : 003/ MI.AS / 001 / VI / 2012

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Menimbang : Bahwa dalam rangka membantu tugas Kepala Sekolah dan demi kelancaran proses belajar mengajar di MI. Amalus Sholeh dipandang perlu menetapkan pembagian tugas guru.

Mengingat : 1. Permenag Nomor 2 Tahun 2008

2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 3. Keputusan Mendiknas RI .Nomor : 1018/ K/2002 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990.

Memperhatikan : Rapat dewan guru & pengurus MI. Amalus Sholeh tanggal 28 Juni 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penugasan guru dalam kegiatan proses pembelajaran di MI. Amalus Sholeh seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya dan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan Pada tanggal : 28 Juni 2012 Kepala MI. Amalus Sholeh

MOH. IFROT, S.Pd.I

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Amalus Sholeh 2 .PPAI kec. Tlanakan

(2)

N

O NAMA JABATAN BIDANG STUDI

JUMLAH

JAM KET

1 Moh Ifrot, S.Pd.I Guru SKI 6 Kepsek

2 Syarifatul Laily Guru Guru Kelas 24 3 Kurratul Aini Guru Guru Kelas 24

4 Anis Kurniawati Guru IPS 6

5 Marwan Muzadi Guru Bhs Inggris 4

6 Moh Sahidi Guru Orkes 8

7 Hasimah, S.Pd.I Guru Qur’an Hadits 8

8 Lukman Guru Guru Kelas 24

9 Sri Silowati Guru IPA 8

Pamekasan, 28 Juni 2012 Kepala MI. Amalus Sholeh

(3)

LEMBAGA PENDIDIKAN

MADRASAH IBTIDAIYAH AMALUS SHOLEH

Alamat : Dusun Pos Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten

Pamekasan 69371

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MI AMALUS SHOLEH TLANAKAN NOMOR : 005/ MI.AS / 001 / VI / 2013

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Menimbang : Bahwa dalam rangka membantu tugas Kepala Sekolah dan demi kelancaran proses belajar mengajar di MI. Amalus Sholeh dipandang perlu menetapkan pembagian tugas guru.

Mengingat : 1. Permenag Nomor 2 Tahun 2008

2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 3. Keputusan Mendiknas RI .Nomor : 1018/ K/2002 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990.

Memperhatikan : Rapat dewan guru & pengurus MI. Amalus Sholeh tanggal 30 Juni 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penugasan guru dalam kegiatan proses pembelajaran di MI. Amalus Sholeh seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya dan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan Pada tanggal : 30 Juni 2013 Kepala MI. Amalus Sholeh

MOH. IFROT, S.Pd.I

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Amalus Sholeh 2 .PPAI kec. Tlanakan

(4)

N

O NAMA JABATAN BIDANG STUDI

JUMLAH

JAM KET

1 Moh Ifrot, S.Pd.I Guru SKI 6 Kepsek

2 Syarifatul Laily Guru Guru Kelas 24 3 Kurratul Aini Guru Guru Kelas 24

4 Anis Kurniawati Guru IPS 6

5 Marwan Muzadi Guru Bhs Inggris 4

6 Moh Sahidi Guru Orkes 8

7 Hasimah, S.Pd.I Guru Qur’an Hadits 8

8 Lukman Guru Guru Kelas 24

9 Sri Silowati Guru IPA 8

Pamekasan, 30 Juni 2013 Kepala MI. Amalus Sholeh

(5)

LEMBAGA PENDIDIKAN

MADRASAH IBTIDAIYAH AMALUS SHOLEH

Alamat : Dusun Pos Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten

Pamekasan 69371

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MIS. AMALUS SHOLEH TLANAKAN NOMOR : 009/ MI.AS / 001 / VI / 2014

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Menimbang : Bahwa dalam rangka membantu tugas Kepala Sekolah dan demi kelancaran proses belajar mengajar di MI. Amalus Sholeh dipandang perlu menetapkan pembagian tugas guru.

Mengingat : 1. Permenag Nomor 2 Tahun 2008

2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 3. Keputusan Mendiknas RI .Nomor : 1018/ K/2002 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990.

Memperhatikan : Rapat dewan guru & pengurus MI. Amalus Sholeh tanggal 30 Juni 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penugasan guru dalam kegiatan proses pembelajaran di MI. Amalus Sholeh seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya dan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan Pada tanggal : 30 Juni 2014 Kepala MI. Amalus Sholeh

MOH. IFROT, S.Pd.I

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Amalus Sholeh 2 .PPAI kec. Tlanakan

(6)

N

O NAMA JABATAN BIDANG STUDI

JUMLAH

JAM KET

1 Moh Ifrot, S.Pd.I Guru SKI 6 Kepsek

2 Syarifatul Laily Guru Guru Kelas 24 3 Kurratul Aini Guru Guru Kelas 24

4 Anis Kurniawati Guru IPS 6

5 Marwan Muzadi Guru Bhs Inggris 4

6 Moh Sahidi Guru Orkes 8

7 Hasimah, S.Pd.I Guru Qur’an Hadits 8

8 Lukman Guru Guru Kelas 24

9 Sri Silowati Guru IPA 8

Pamekasan, 30 Juni 2014 Kepala MI. Amalus Sholeh

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...