• Tidak ada hasil yang ditemukan

:-,..!',,,:...,.,. 1 :.. :l : ':: lrl:r'.: -

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan ":-,..!',,,:...,.,. 1 :.. :l : ':: lrl:r'.: -"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

i " : . - ' . . - - - -

: - , . . ! ' , , , : . . . . , . , .

1 : .. :l :

':: lrl:r'.: -

LANB.Ai.A}I DAERAS

KCTA}"IADYA D,A.EN.AH TINGX.AT I1 B.ANDA ACEH TAEIIN 1984

S e r l D

N o n o r i 5 N o n o r : 5

PERATURAN DAERAE KOT.A}GDYA DAERIX

TINGGT II.B.ANDA ACEH

N O M O R : 1 T . A H U N 1 9 8 4 T E N T A N G

SUSL'N-AN OERGANISASI D.A}.] TATA XERJA PH{ERINT.AN DESA D3N PER.ANGI!{T DESA DENGA.N R.AHMAT TUEAN YANG MAHA ESA

WAI,IKOTAM.ADYA KEPnl-A D-A.ERAH TINGI{AT II

B.A].IDA ACEE,

Meninhang : a. b a h w a u n t u k k e l a n c a r a n p e n y e l e n e g a r a an PeEerinl,ahan secara berctaya guna d a n b e r h a s i l g u n a s e s u a i d e n g a n p e r keBbangan peBbangunan. maka dalan

r a n e k a p e l a k s a n a a ! p d s a l 3 a y a l 1 4 ) U E d a n g - u n d a n g Io . 5 T a h u n l 9 ? 9 t e n - t , a d g P e n e r l n t a t r D e s a d i p a r d a n g p e r l u unluk neEy€raga$kan lrentuk suaunan - o f g a a i s a s i d a n t a l r a K € l i a ? e n e i i n t a h D e s a d a n P e r a n g k a t D e s a s e s u a l d e _ n g a n P e r a t u r a n M e n t , e r i D a l a n N e g e r i N o . l T a h u n 1 9 8 1 ;

bahrra untu.k naksuil r,ersebut perlu ee netapkan dtalan suatu Peraturan Dae- r a h .

U D d a n g - u n i l a $ g N o . 8 ( D r i ) t a h u n 1 9 5 6 t e n t a n g P e n b e n t u k a n D a e r a h o t o n o m K o l , a - k o t a B e s a r a l a l a n l i n g k u n g a n D a e

r a h P r o p i r s i S u m a t , e r a u t a r a ;

U n d a n g - u n d a n g N o , 5 l a h u n 1 9 7 4 t c n - t a n s P o k o l - D o k o k P e o e r i n t o h d r D a e -

r a n ; 6 d

b .

M e [ g i n g a i : 1 .

2 .

(2)

6 7 3 . U n d a n g - u n d a n g N o . 5 T a h u [ 1 9 ? 9 t e n t a r g 4 . P e r a t u r a n P e u e r i n t a h N o . 5 Tahun 19a3

teniangPFrubahan Batas Wileyah Kotana atya Daerah Tlngkat II Banda Aceh;

5 . Peraturan Menteri Da]sm Negeri No. 14 tahun 1974 t,entang Bentuk Peraturan - D a e r a h ;

6 . Peraturan Menteri Dalan Negerl Nonor- l Tahuf 1981 t,eni,arg Susunan oreanisa E l i l a n f a t a K e r j a Penerirlah Desa alar P e r a n g k a t D e s a .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rak yat, Daerah (oianaalya Daerah Tingkat II B a n d a Aceh,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEn-A.TURAN D,AERAII KOT-AIIADYA DAEB"{H IING KAT II B.{NDA ACEH TENTA].TG SUSUN.A.}i ORGA NISASI D,S}I TATA KERJA PBdERINTA}I DESA D4N PERANGKAT DESA.

B A B

KETENTUAN I]TITJM P a s a l I

Dalan P€raturan Daerah lnl yang alinlahsudt oengan :

a. Desa adatah suatu wilayah yang alitenpa t i o1€h sejumlah pendudut eelagai kEsa:

iuan -Easyarakat tei-nasuk allalalamnya ke satuan nasyarakai huklrn yang neEpllnyai o r g a n l s a s l p e i e r i n t a h a B terendah l a n E s l m g dibawah Caoat.berhak Eenyetengga:

rakaB rumah taagganya setrdlri dalao - i k a l r a n Negara kesatuan Republik Indon€

a i a .

. b . Perangkat ...

(3)

oa

P e r a n g k a t Desa adalah Penbantu Penerintah D e s a a l a l a n p e l a k s a n a a n tugasnya.

D u s u n a a l a l a h b a g i a n W i l a y a h dala$ D e s a yang rerupakan 1ltlgkulgan kerja pelaksana a t r p e o e r l n t a h a n D€sa.

P e m e r l n t a h D e s a adalah pelaksanaan kegiat a n d a l a n r a n g k a p e n y e l e n g g a r a a E Pemerin- tahan yang terendah langsung atlbarrah Ca- n a i .

P e o e r i n t a h a d a l a h P e n e r l n t a h Reputllk In- P e n e r i n t , a h Daerah atlalah Pener.intah Kota- madya Daerah Tingkat II Banala Aceh.

B A B

SUSUNAN ORGANISASI Pts'ERINTAH DESA DAN PER.qNGKAT DESA

BAGIAN PERTAMA

OBG4NISASI PE\,IEBINTAH DESA D3.Ii PEn 4-N'_GKAT DESA

P a s a l 2

( 1 ) . Sus1ulan organlsasi Penerintah Desa Teratlri a l a r i :

a . K e p a l a D € s a ;

b. Lenbaga MusyarYaiah Desa;

c . Perangkat Desa.

( 2 ) . SuEunan organlsasi LeBbaga Musyawarah Desa sebagainaoa Ainaksud alalan ayat, (1) huruf b teralirl alarl :

a ; K e t u ai b : Sekr€tarls;

c . lnggota.

( 3 ) . Junlah Anggota Lenbaga Musyawarah Desa seba gainana atlnaksual dalan ayai (2) hurut c ada l a h sedikit-dikitnya 9 ( s e D b i I a n ) orang dan s e o a n y a & - b a n y a l n t ' a 15 (Iima betas) orane _ t l i l a k t e l E a s u k keiua dan Sekret,aris.

I T

(4)

0 9 ( 4 ) . Perangkai Desa selragainana dinalisual alalan

a y a t ( I ) h u n f c t e r d i r i d a r i : a . S e k r e i a r i a t - D e s a .

b . I(epala-kepala Dusun.

( 5 ) , . Sekreiariat D e s a s e b a g a i n a n a a t i n a k s u d d l a l a n a y a t ( 4 ) h u r u f a t e r d i r i d a r l I

a . S e k r e t a r l s D e s a . b , Kepala-kepala Urusan.

( 6 ) , Jurllah Itepala Urusan sebagainana alinaksud 4 a l a n a y a t ( 5 ) h u r u f b t e t d i r i d a r i s e d i k i i - a i i k i t n y a 3 ( t i g a ) y a i t u K e p a l a u r u s a n P e n e r i n i a h a n , K e p a l a U r u s a n P e m b a n g u n a n alar Kepala Urusan Ueun dan sebanyak - ta- n y a k n y a 5 ( l i n a ) y a l t u Kepala Urusan Pene r i n t a h a n , K e p a l a U r u s a n P e n b a n g u n a n , K e p a 1 a Urusan Kesejahieraan Rakyat, Kepala - Urusan Keuangan alan I{epala Urusan Unum.

( 7 ) . BaCan susunan organisasi P€nerintah D e s a d a n P e r a n g k a t D e s a s e b e g a i m a n a a t i m a k s u d - d a l a n a y a t ( 1 ) , ( 2 ) , ( 8 ) d a D ( 5 ) a d a r a h a e b a g a i n a n a t e r c a n i u s d a l a n l a n p i r a n Pera turan Daerah 1tri.

BAGI,CN KEDUA

KEDUDTJK4.}.I, TUCAS DAN F"{'NGS I PN,ARINTAH DESA DAN PEruNGXAT DESA

P a s a l 3

( 1 ) . . Kepala Desa l(edudukan sebagal alat Pelle - r i o t a h , a l a i P e n e r l a t a h D a e r a h a l a n a l a t P e n e r l n t a h D e s a y a n g m e n l n p i n p e n y e l e n g g a l a a n P e n e r i n t a h a n D e s a .

( 2 ) , Kepsla Desa oempunyal tugas

a. MenJalaBkan uruaan runah tangganya sen- d i r i .

b . Menjalsnkan urusan PeEeriniahan, PeBba- n g u n a n b a i ) a d a r l P e n e r l n t a h ::::-: n a u - pun Peoerintah Daerah alan nasyarakaian

(5)

70 alalan rangks Penyelenggaraan Peneriniahan Desa terlnasul penblnaan ketentrarnan dan k e t e r t i b a n d t w i l a y a h D e s a n y a .

c, Menunbuhkan serta D€ngenbangka$ senangai g o t o n g royong nasyarakat sebagai s e n d i utatna pelaksanaan Penerintahan dan penba ngunarr Desa.

( 3 ) . Untuk nelaksanakau iugas sebagainana d t l i n a k s u d d a l a n a y a t ( 2 ) K e p a l a D e s a D e o p u n y a i f u o g s l :

a. Melaksanakan keglatan alalan rangka penye lenggaraan urusan rurnah iangga Desanya - 9 e $ a l i r l .

t . Menggerakkan partislfasi n a s y a r a k a ! a l a - lam rilayah Desaixya.

c. Melaksanaka[ tugas ilarl Penerintah Plrsal, dan Pederlntah Daerah.

al. Melaksanakan tugas dalan rangka leBbinaan keteniraoan ilan ketertlban masvarakat D€

e. Melaksanakan kooratitrasi jalannya Pemerin- iahan, peobangunan alan lemhinaan kehidup a n n a 8 y a r a k a t a l L D e s a .

f , M e l a k s a n a k a n u r L r s a n p e d e r l n t a h a n l a i n n y a y a n g ttdak terrnasuk dalam tugas s e s u a t u inslansi ilan tidlak ierdasuk urusan rurah l r a n g g a a l e s a n y a sendlri.

P a s a l 4

( 1 ) . Lenbaea Musyaiar'ah D€sa dalaE susunan organi a a s l Pederintah Desa adalab sebagal W a i t a h pefEusyawarah/permufakatan penuka-penulla rna s y a r a k a i y a a g 6da dl Desa.

( 2 ) . LeDDags Musyawarah Desa nenpunyai tugas un- iuk oenyalurka[ pendapat nasyarakat ali Desa d€nga[ Debusyawarshkan setlap rencana yang d i a J u k a n oleh Kepala Desa setelue alitetapkan n e n J a d l k e p u t , u s a n Desa.

(6)

( 3 ) . Untuk rnenjalankan tugas sebagaiEana atinak s u d d a l a n a - \ ' a t ( 2 ) L e n b a e a M u s y a $ a r a b D e - s a o e 4 p u n y a i f u n E s i n e l a k s a n a l c a n k e g i a t a n rnusyal:arahlnufahat atalan rangka pen]'usun a n k e p u t u s a n D e s a .

( l ) . hetua Lanbaqa Musydltarah Desa dr Iabdr o l e h ( e p a l a D e s a k a r e n a j a b a t a n n y a , d a n k e d u d u h a n s e b a q a i P i n p 1 n a n L e B b a g a U u s y a s 3 r a h D p s a m e m p u n y a l r u 8 a . m c m r m p l n n u s y a

*arahlnufakat dan neidpunyai lungsi nenbi n a k e l a n c a r a n d a r n e E p e r b a t i k a n s u n g g u l r - s u n g g u h k e n y a t a a n y a n g h i d u p d a n b e r k e n b a n g d a l a m n a s y a r a k a t D e s a y a n g b € r s a n g k u ( 2 ) . Sekr€taris Lembaga Musyawarah Desa d i j a

I ? r i o l e h s e k r e t a r ' l s D e s a k a r e n a i a b a r a n n 3 a d a n t t e r k e d u d u k a n s e b a g a i a l a t p e l a k s a n a a d n l n l s t r a s i , m e r o p u n y a i fu n g s i o e o b i r a kelancaran dan beikeBbang alalai0 dasl'ara k a t . ,

( 3 ) . tlgeoia Lenbaga Musyawarah Desa .ra[g ter- d l r l d a r i p e n u l a - p e n u k a E a s y a r a l a t d i d e s a b e r i u g a s u n t u k n e n p e r h a t i k a n s u n g g u h - s u r r g g u h kenyataan yane hidup, dan berkeobang dalan nasyaratsat Desa serta neEpunyai fungsi menyalurkaraya dalan rapat Lenbaga M u s y a w a r a h D e s s ,

P a s a l 6

( 1 ) . Sekr'etaris Desa berkedudukan sebagai un- s u r s t a f p e n b a n t , u K e p a l a D e s a d a n n e [ i n p l n Sekleiarlai D e s a .

( 2 ) . Sekretaris Desa nenpunyai tugas benjalan- k a n a d n i n l s i r a s i Peoerlntahan, p€Ebangun- an cLaa keDasyarakatan dl Desa serta EeEbe r l k a n p e l a y a n a n ad.Einist,ratif kepada I(epa 1 a D e s a -

(7)

7 2 ( 3 ) . Uniuk oelaksanalian tugas sebagainana di.rak

s u d d a l a l t a y a t ( 2 ) S € k r e t a r i s D e s a m e n p u - n y a i f u r g s i :

a . Melaksanakan urusan surat oenyura!, ke- a r s i p a n d a n l a p o r a n .

b . MelaksanakaB urusan Keuangan.

c . Melaksanakan adnlnlstrasi P e E e r i n t a h a n , pedbangunan alan ke[asyarakatan.

d . Melaksanakan tugas dar lungsl K e p a l a . D e s a a p a h l l a K e p a l a D . e s a te r b a l a n g a n n e

lat(sanakan tugasnya.

P a s a l 7

( t ) . K e p a l a D u s u n b e l k e d u i l u k a n s e b a g a i u r s u r p e l a k s a n s a n t u g a s f , e p a l a D e s a d a l a E F i l a y a h k e r j a n y a .

( 2 ) . ( e p a I a Dusun Eenpunvai tugas denjalankan _ k e g i a t a n N e p a l a D e s a d a L a D k e p e E i E p j n a n K e p a l a Desa di w-ilayah kerianya.

( 3 ) . Untuk nenjalatrkan tugas sebagaiEaaa dinak- s u d d a l a n a y a t ( 2 ) f e p a l a l l u s u n d e o p u n v a i f u n g s i :

a . M e l a k s a n a k a n k e g i a t a n P e E e r i n i a h a f l . p e E b a n c u n a n a t a n k e n a s y a r a k a t a n s e r t a k e i e n t r a i a n d a n k e t e r t i b a n a l i w i l a v a h k e r i a

l1ya.

b . M e l a k s a n a k a n k e p u t u s a n D e s a d i w i l a y a b k e r j a t l y a ;

c . M e l a k s a n a k a n k € b i i a k s a n a a n K e p a t a D e s a . P a s a l a

{ 1 ) . K e D a l a U r u s a n b e r k e d u d u . k a n s e b a g a i u n s u r p e m b a n t u Sekretarls Desa dalatn bidang tu- g a s n y a .

( 2 ) . Kepala Urusan Eenpunyai tugas nenjalan]ran k e g i a t a n S e k r e t a r i a t D e s a d a l a D b i d a r l g t u -

(8)

g a s n y a .

( 3 ) . U n t u I ( n e n j a l a n h a n s u d d a l a m a y a t ( 2 )

7 3

t u g a s n y a s € h a g a l m a n a d i m a l i K e p a l a U r ' u s a n n e n p u n ] ' a i f u n g s i :

a . M e l a h s a n a k a n k e g i a t a n - l i e g i a t a n u r u s a n p e n b a n g u n a n , k e s e j a h t e r a a n . k e u a l g a n d a n u m u l l s e s u a i b i d a n g t u g a s n t ' a n a s i n g - m a s i n g b . M e l a k s a n a k a n p e l a r a n a n a d n i n i s t r a : i K o p a -

l a D € s a .

B A D I 1 I

TATA KXRJA PN,INRINTIII DES-\

D.\\ DEIT,!-\CILIT Df SA P a s a l 9

D a l a n n e n y e l e n g g a r a k a n P e n e r l n t a h a n D e s a , P e n € r i n t , a h D e s a a l a n P e r a n g k a t D e s a s e b a g a i n a n a d j . o a h s u d d a l a d p a s a l I f l e n e r a p k a n p e r l n s i p ( o o r d i n a s i d a n

P a s a l 1 O

( 1 ) , D a l a m m e n " l ' e l e n g e a r a r ( a n i u g a s a l a n f u n g s i n l a , - K e p a l a D e s a :

a . b e r t a n g g u n q J a l r a l r k e p a d a $ a l i l i o t a n a d y a K e p a l a Daer.:!h Tingkat I I B a n d a A c e h B e l a l u i C a o a i .

b . n e r i r e r l k a ^ k e t e r a n g a n p e r i a n g s u n g j a r 3 b a r k e p a d a L e n b a 4 a \ n r s y a w a r a h D e s a s e l i u r a n g - k u r a n g n y a s a i u k a l i s e t a h u n .

( 2 ) , D a l a n E e n y e l e n g g a r a l i a n t u g a s d a n f u n g s i n j ' a - L e l b a g a Y u s y a w . r r a h D e s a n e l a k s a n a l i a n r a p a r L e n b a g a M d s y a r v a r a b D e s : ! . e i i u r a n g - k l r r a n g n t a s a t u k a l 1 s e i a h u [ ,

( 3 ) . D a r a E n e n j a l a n k a n i u q a s d a n l u n g s i n y a S e k r e - t , a r ' 1 s D e s s b e r : i a n g g u r g j a e a b kepa4a I { € p a ] a D e s a .

( 4 ) . D a l a n n e n j a l a n l i a n t u g a s d a n f u n s s i n ) ' a l i e p a l a D u s u n b e r t a n g g u n g j a w a b kepada tiepala Desa.

(9)

7 4 ( 5 ) . Dalan nenjalanr.an tugas alan funssinya Xepa

l a U r u s a n b e r i a n g g u n g iawab kepada Sekre- t , a r l s D e s a .

P a s a l 1 1

D a l a n s e n j a l a n k a n t , q g a s d a n k e w a i i b a n s e b a g a i D e n a n E A u n q ia w a b u L a o a d - L b r d a n g P e o b a n g u n a n x e - i a r a o . s s - c i u a n t u o l e h L e r b a g a X e L a h a n a n M a s y a -

B A B

MTE\TUAN PE'iUTUP P a s a l 1 2

D e n s a n b e r l a k l u l y a P e r a i u r a n D a e r a h i a l n a k a s e m u a k e t e n i u a n y a n g n e n g a i u r i € n t a n g s u s u n a n 0 r -

e a n i s a s i r l a n T a i a K e r i a P e n e r i n t a h D e s a d a n P e -

; a n s k a i D e s a d a n l i e i e n t u a n - k e l , e n i u a o l a i n v a n g b e r i € n t a n E a n d e n g a n P e r a i u r a n D a e r a h i n i a t i n , w a - t , a k a n t , i d . a k n e r ' l a k u 1 a g i .

P a s a l 1 3

H a l - h a 1 l a i n y a n q b e l u n d i a i u r d a l a n P e r a t u r a n D a e r a [ i n i s e p a n . ] a n g :r e n g e n a l P e r a t u r a n p e l a k s a n a a n n Y a a l i a n d i a t u r l e l r i b l a n j u - L d e n g a n k e F ' r : u - s B n { a l i k o t e n e d t a l { e p a l a D a e r a h T i n g l ( a i 1 I ; l a n - d a Aceh alengan tnempethaiikan I:€lrenrlran dan pe'to r E a n y a o g b e r l a l r u .

P a s a l 1 4

( 1 ) . Peraturan llaerah inl cai)at disebui "PE!-aTf' RAr* DIXRqE TE\T]L\:C SLSr--li;-\ oRG.!\ISASI DA,\

TATA KEqJI PBIERI:iTAE DESA Dr\N PER,Nf;Glt\T - D E S A " .

( 2 ) . Peraturan Daerah inl nulal berlaku p a d a t a n s g a l d i u n a l e n g k a n d a l a r L e E b ? ' r a n D a e r a h ( o i ; ; a d y a D a e r a h T i n g h a t I I e a n d r A c e h '

l l a n d a A c e h . . . . . . . .

(10)

i I B r d a , \ c t h , 6 . l a n u a r r l 9 a l . w-\LrlicT,!i1'DY-\, KEP-\I-,I DAI',RUt TI:iGlir.T

B-L\iDA ]ICEH Callallto

=. DES,E.AHARTDDIN Y-{ilT .=

K E T I i A c a P l d t o

_ , DRS.II. OES}ITI tsUKET .=

D l s a h h a n ^1eh GuherEur l(epala Daeiah Istinewa A c e i r a i e r g a ! k e p u i u s a r m j " a N o . 1 8 S . 3 4 2 1 1 3 6 , / 1 9 8 4

t a n q g a l 1 4 A p r i l 1 9 8 . 1 .

AN, CLSER\1'N XEPALA D.{ER$i ISTI}IETA ,q.Cfl].

S e k r e t a r i s W i l a y a h / D a e i a h

u , b

A s i s t e n P e n e r i n r a h a n Ca!//al1; o.

= . DRS. IS\L{IL iiJSI\ . = N r P . ' O 1 0 0 2 2 5 5 3 .

PENF-AIi ILIJ RAKYAT DAEruH I{OT,{\1{DI,\

DAERAH TI-'IGIiAT I] BI]iDA ACEII

D i u n d a n g k a n d a l a E L e e b a r a n D a e r a h K o t a m a d y a T a h u n 1 9 5 - 1 D d F r a h l r n s r a t l I B a n d a A c e h N o . 5

S e r i D N o . 5 t a n g e a l 1 6 l t e i - 1 9 8 4 . S e k r e t a r i s

T. SULAIILT.Ii .=

0 1 0 0 4 4 4 6 1 . -

(11)

L-ATTPIRAN - PEMTUR"AI DAEB.A.F KOTAMADYA DAE- RAH T]NGKAf II BA}IDA ACEH NOTiOR I T A E U l , l 1 9 8 4 . - - - - -

SUSUMN ORGANISASI PA{ERINTAB DESA DAN ?ERTNCXAT DES.[

XIPALA DESA

LN'BAGA I'SSTA rAR"A.E DESA

X3PAI,3 DUSTIN

SEKRETARIS DESA

?6

(12)

1 7

P E N J E L A S A N

I . U M U M .

IBahwa dlalsn usaha peayelenggaraan Penerinlrah a l l s e c a r a b e r h a s i l g u n a alan berdaya guna de- ngan perkernbangan dewasa 1ni, naka alalatr r ; n g k a p e l a k s a n a a n p a s a l 3 a y a ! ( 4 ) U n d a n g - unalallg No.5 Tahlm 1979 teitang Penerlntah De s a d i p a n d a n g p e r l u L r n l , u k tr e n y e r a g a D l a n b e n - r u k S u s u n a n O r g a l r i s a s l d a n T a t a K e r i a P e m e r i n t a h D e s a d a n P e r a n g k a l , D e s a .

II. PENJELASAN PASAI DEMI PASA.L.

T l d a k d l p e r l u k a n l a g i k a r € n a s u d l a h c u k u p i e l a s .

Referensi

Dokumen terkait

Secara garis besarnya PLTU yang ada di Indonesia memnggunakan bahan bakar HSD dan a, dimana memilik kesamaan dari siklusnya tetapi perbedaannya terletak pada Produksi

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah pengembangan portal UMKM dibawah binaan posdaya Pangauban, sebagai media penyampaian informasi terkait dengan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan cara belajar matematika siswa sekolah dasar dengan menggunakan pelatihan senam otak yang berguna untuk

Berdasarkan latar belakang yang ada maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui struktur komunitas Collembola di lingkungan rhizosfer Chromolaena odorata pada

Menurut Mohan, baik kampung Keling maupun di Pakam, interaksi yang terjadi antara orang orang yang tinggal di sana (pribumi, India, Chinese dan Arab) disudah

paling banyak dilakukan oleh sekolah adalah praktikum pengukuran, pengenalan alat-alat optik dan hukum Ohm, sedangkan judul-judul yang lain keterlaksanaannya masih

Ketiga, pembelajaran pada kelas eksperimen dengan Group Investigation memberikan pengaruh yang positif pada kemampuan mahasiswa menulis artikel ilmiah karena identik

Simpulan dalam penelitian ini, secara keseluruhan hasil independent sample t-test kelompok jenis kelamin menunjukkan tidak ada perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi