Guru Besar

Top PDF Guru Besar:

Kepemimpinan guru besar dalam pelaksanaa

Kepemimpinan guru besar dalam pelaksanaa

Untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik, beberapa semakan dan tapisan telah dibuat. Peringkat pertama, soal selidik disemak dan dibincangkan dengan penyelia sebelum kajian rintis dijalankan. Oleh kerana responden kajian adalah di kalangan guru besar aliran Sekolah Kebangsaan maka pengkaji telah memilih seramai 15 orang peserta Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Ambilan 1 sesi 2006/2009 , Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai bagi tujuan kajian rintis. Pemilihan 15 orang rakan ini dilakukan secara rawak mudah. Pengkaji menggunakan Statiscal Package For The Social Sciences (SPSS) Versi 15.0. untuk mendapat nilai pekali kebolehpercayaan (Alpha Cronbach’s).
Baca lebih lanjut

9 Baca lebih lajut

pidato guru besar drdidik

pidato guru besar drdidik

9. Seluruh staf edukatif, administratif maupun tenaga laboran di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Hasan Doewes, dr, SU, MARS, PAK., Sri Indratni, dr, PAK, MOr., Ratnaningsih H, drg, Ort., Selfi Handayani, dr, MKES, Nanang Wiyono, dr., mbak Sribukit, mas Mujiono, mas Darmanto, dan mas Lasimin atas bantuan pengertian dan kerjasama yang baik selama ini, sehingga saya dipercaya untuk memangku jabatan akademik Guru Besar Anatomi.

31 Baca lebih lajut

surat pernyataan non guru besar

surat pernyataan non guru besar

Saya akan memperbaiki laporan BKD yang Tidak Memenuhi persyaratan T dan/atau masih harus merevisi sesuai hasil penilaian Tim BKD Kopertis Wilayah III paling lambat tanggal 30 Desember 20[r]

1 Baca lebih lajut

MENYIMAK KIPRAH SANG GURU BESAR.

MENYIMAK KIPRAH SANG GURU BESAR.

Keunikan budaya dan keindahan alam Pulau Bali tidak hanya menarik minat para wisatawan, tetapi juga menggugah perhatian para peneliti asing untuk melakukan penelitian tentang berbagai [r]

14 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...