Iman kepada Allah dan hari kemudian

Top PDF Iman kepada Allah dan hari kemudian:

Iman Kepada Hari Akhirat

Iman Kepada Hari Akhirat

Surga adalah tempat kebahagiaan yang hakiki, disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk kaum mu'minin yang muttaqin. Di dalamnya terdapat segala keni'matan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terbesit dalam hati manusia. 6 Firman Allah:

14 Baca lebih lajut

BAB 3 IMAN KEPADA HARI AKHIR - 03. Iman kepada Hari Akhir

BAB 3 IMAN KEPADA HARI AKHIR - 03. Iman kepada Hari Akhir

pada hari itu semua benda yang di langit sudah tidak beraturan lagi. Baik bintang, planet, maupun bulan saling bertabrakan. Gunung-gunung meletus, hancur, dan bertaburan. Badai, ombak sangat dahsyat, manusia pontang-panting tidak dapat mengenali sanak saudaranya, yang akhirnya semua kehidupan hancur dan mati. Tidak hanya manusia saja yang mati, semua tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, syaitan, bahkan semua malaikat termasuk malaikat pencabut nyawapun juga mati, kecuali Allah SWT Yang Maha Hidup.

10 Baca lebih lajut

BAB III IMAN KEPADA HARI AKHIR - IMAN KEPADA HARI AKHIR

BAB III IMAN KEPADA HARI AKHIR - IMAN KEPADA HARI AKHIR

Banyak ayat maupun hadits nabi yang menerangkan, bahwa kehidupan dunia ini sifatnya fana, sementara, dan suatu saat akan binasa. Sedangkan kehidupan akhirat itu abadi. Oleh sebab itu kita hendaknya memanfaatkan kehidupan yang sementara ini untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran agama. Kita mencari bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat. Perhatikan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al- Hadid : 20.

5 Baca lebih lajut

Iman Kepada Kitab Kitab Allah

Iman Kepada Kitab Kitab Allah

Maka dengan diturunkannya Al-Qur'an, Allah mencabut keberlakuan hukum kitab-kitab yang sebelumnya dan menjamin untuk memeliharanya dari tindakan jahat orang- orang yang mau merusaknya serta orang-orang yang ingin mengubahnya, karena Al-Qur'an akan tetap lestari menjadi bukti yang nyata bagi seluruh makhluk sampai datang hari kiamat nanti. Firman Allah ‘Azza wa Jalla:

10 Baca lebih lajut

BAB II IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH - IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH

BAB II IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH - IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH

Al-Qur’an pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam senin, 17 Ramadlan tahun 40 dari kelahiran Nabi ( 6 Agustus 610 M ) ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hira. Wahyu yang pertama kali turun, surat Al-’Alaq ayat 1-5. Sedangkan yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3, pada hari Jum’at, 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijrah (16 Maret 632 M) ketika sedang wukuf di Padang Arafah (haji wadak).

5 Baca lebih lajut

Iman Kepada Kitab Suci Allah SWT

Iman Kepada Kitab Suci Allah SWT

di padang ‘Arafah ketika beliau sedang menunaikan haji wada’ (haji perpisahan), karena beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut nabi Muhammad saw wafat. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Sebahagian isinya menghapus sebahagian syari’at yang tertera dalam kitab- kitab terdahulu dan melengkapinya dengan hukum yang sesuai dengan hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa , berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman, serta pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia agar tercapai kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu,sebagai muslim kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Firman Allah:
Baca lebih lanjut

20 Baca lebih lajut

3. IMAN KEPADA HARI AKHIR - IMAN KEPADA HARI AKHIR

3. IMAN KEPADA HARI AKHIR - IMAN KEPADA HARI AKHIR

187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak Mengetahui".
Baca lebih lanjut

5 Baca lebih lajut

IMPLEMENTASI IMAN KEPADA ALLAH DAN YANG

IMPLEMENTASI IMAN KEPADA ALLAH DAN YANG

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya, Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,Rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS.An Nisa : 136).

10 Baca lebih lajut

11. IMAN KEPADA RASUL ALLAH - 4 iman kepada rasul allah

11. IMAN KEPADA RASUL ALLAH - 4 iman kepada rasul allah

136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya. barangsiapa yang kafr kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu Telah sesat sejauh- jauhnya.

6 Baca lebih lajut

Makalah Iman Dan Kepada Allah

Makalah Iman Dan Kepada Allah

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Sesungguhnya kebajikan itu adalah iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan (sebagian) harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-ornag yang menepati janjinyaapabila ia berjanjidan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulahorang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah, 2: 177)
Baca lebih lanjut

17 Baca lebih lajut

MAKALAH iman kepada kitab kitab Allah

MAKALAH iman kepada kitab kitab Allah

Dalam agama islam dikenal empat buah kitab yang wajib kita percaya serta kita imani. Jumlah kitab suci sebenarnya tidak dijelaskan dalam Al-quran juga dalam Hadits. Selain dari kitab Allah yang dturunkan melalui rasul melalui malakiat Jibril, kita juga bisa berpedoman pada Hadits nabi Muhammad SAW dan sahifah-sahifa/ suhuf/ lembaran firman Allah SWT yang diturunkan pada nabi Adam, Ibrahim, dan Musa AS.

11 Baca lebih lajut

Bab 2 Iman Kepada Kitab Allah

Bab 2 Iman Kepada Kitab Allah

Men u r u t bah asa, im an ad alah per caya atau m em ben ar kan . M e n u r u t is t ila h , im a n a d a la h k e p e r ca ya a n ya n g d iya k in i keben aran n ya dalam hati, diucapkan den gan lisan , dan diam alkan den gan perbuatan . J adi, im an kepada Allah swt. artin ya percaya dan m eyakin i bahwa Allah m em pun yai kitab yan g telah diturun kan kepada para rasul agar m en jadi pedom an bagi um atn ya. H ukum berim an kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ’ain . Oran g yan g t id ak m em p er cayai ad an ya kit ab-kit ab Allah d in am akan kafir , sebagaim an a firm an Allah swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 213, berikut in i.
Baca lebih lanjut

12 Baca lebih lajut

Bab 11 Iman Kepada Rasul Allah

Bab 11 Iman Kepada Rasul Allah

Tugas rasul san gatlah berat, sehin gga Allah swt. m en gan gkat rasul pada oran g-oran g yan g ben ar-ben ar dipilih oleh Allah yan g m em pun yai sifat-sifat yan g baik dan istim ewa. Secara um um sifat r a su l d a p a t d ikelom p okka n m en ja d i 3 ya it u sifa t wa jib , sifa t m ustahil, dan sifat jaiz.

14 Baca lebih lajut

BAB II IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH - IMAN KEPADA RASUL

BAB II IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH - IMAN KEPADA RASUL

Mukijzat adalah keistimewaan/keajaiban/keanehan yang diberikan oleh Allah kepada seorang Rasul di luar akal sehat manusia sebagai bukti kebenaram bahwa ia benar-benar seorang utusan Allah swt. Sedangkan Irhas adalah kejaiaban yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sebelum diangkat menjadi rasul. Karomah adalah keaiaban yang diberikan oleh Allah kepada seseorang wali (kekasih Allah) sedangkan Sihir adalah kejaiaban yang diberikan oleh Allah kepada seseorang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah.

6 Baca lebih lajut

IMAN KEPADA KITAB KITAB ALLAH DAN DAMPAK

IMAN KEPADA KITAB KITAB ALLAH DAN DAMPAK

Kedua,yakin bahwa kitab-kitab tersebut adalah kalam allah, bukan kalam selain-Nya. Allah berbicara dengannya secara hakiki dan dengan cara yang ia hendak. Diantara ada yang didengar dari balik tabir tanpa perantara, dan di antaranya adayang disampaikan kepada utusan dari malaikat lalu allah memerintahkannya untuk menyampaikan kalam tersebut kepada rasul dari manusia.

13 Baca lebih lajut

10. IMAN KEPADA QADA DAN QADAR ALLAH SWT - IMAN KEPADA QADA DAN QADAR

10. IMAN KEPADA QADA DAN QADAR ALLAH SWT - IMAN KEPADA QADA DAN QADAR

Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang ke enam. Arti qada menurut bahasa adalah: keputusan, qadar menurut bahasa artinya jangka atau ukuran. Menurut istilah qada artinya: keputusan atau ketetapan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan.

7 Baca lebih lajut

Menangis Karena Allah, Bukti Iman Yang Tidak Bisa Direkayasa

Menangis Karena Allah, Bukti Iman Yang Tidak Bisa Direkayasa

ُُُْٙثٍُُٛل ْذٍَ ِج َٚ ُ ّللّا َشِوُر اَرِئ َٓ٠ِزٌَّا َُِِْْٕٛإٌُّْا بََِّّٔئ ٍََُّْٛو ََٛزَ٠ ُِِّْٙثَس ٍََٝػ َٚ ًبٔبَّ٠ِئ ُُْْٙرَدا َص ُُٗربَ٠آ ُِْْٙ١ٍََػ ْذَ١ٍُِر اَرِئ َٚ ― Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakkal.” (QS. Al-Anfal: 2)
Baca lebih lanjut

6 Baca lebih lajut

2. IMAN KEPADA ALLAH SWT - IMAN KEPADA ALLAH

2. IMAN KEPADA ALLAH SWT - IMAN KEPADA ALLAH

Selain itu masih banyak perilaku yang mencerminkan sifat Allah antara lain; suka menolong. Perilaku ini terinspirasi dari sifat ma’ani Allah yakni qudrah (berkuasa), iradah (kehendak), ilmu (mengetahui), hayat (hidup), sama’ (mendengar), basar (melihat), dan kalam (berbicara). Sifat tersebut dapat dijadikan patokan bahwa sifat Allah tercermin dalam perilaku manusia.

9 Baca lebih lajut

BAB II IMAN KEPADA ALLAH SWT - 2 Iman kepada Allah

BAB II IMAN KEPADA ALLAH SWT - 2 Iman kepada Allah

Bagaimana sikap kita setelah meyakini bahwa Allah SWT mempunyai sifat basar (Maha Melihat) ? Tentunya kita lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Kita tidak mungkin berbohong atau menyembunyikan kebohongan di hadapan Allah SWT. Karena apapun yang kita lakukan sudah barang tentu akan dilihat oleh Allah SWT. Bila kita melakukan suatu kebaikan sekecil apaun akan dilihat Allah SWT , sebaliknya bila kita melakukan kejelekan walupun disembunyikan juga akan tetap dilihat oleh Allah SWT. Sekarang terserah manusia itu sendiri, mau memperbanyak berbuat baik atau menunmpuk-numpuk perbuatan jahat.
Baca lebih lanjut

12 Baca lebih lajut

Pendidikan Agama Islam I Kelas 1 Ngatmin Abbas Dariyanto dan Suratmi 2011

Pendidikan Agama Islam I Kelas 1 Ngatmin Abbas Dariyanto dan Suratmi 2011

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet ( website ) Jaringan Pendidikan Nasional.

168 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...