Top PDF DOA SEMPENA HARI GURU (1)

DOA SEMPENA HARI GURU (1)

DOA SEMPENA HARI GURU (1)

Pada kesempatan ini, kami mohon kepada kebesaran dan kehebatan- Mu ya Allah sudilah kiranya Engkau mengurniakan kepada kami sifat yang mulia dan akhlak yang luhur, mudah-mudahan kami akan menjadi anak didik yang sentiasa menghormati guru-guru kami, mendengar tunjuk ajar daripada guru-guru kami, kami sentiasa mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru, semoga kami menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada agama , bangsa dan negara tercinta .

2 Baca lebih lajut

DOA SEMPENA HARI GURU (3)

DOA SEMPENA HARI GURU (3)

DOA SEMPENA HARI GURU Ya Allah , Tuhan Semesta Alam , Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk meraikan Majlis sambutan Hari Guru Tahun Semasa per[r]

2 Baca lebih lajut

DOA SEMPENA HARI GURU (2)

DOA SEMPENA HARI GURU (2)

DOA SEMPENA HARI GURU م م ييحم ررلا نم مم حي ررلا همللا مم سي بم نم ييمم لماعملا بب رم هملل ددميحمليام , نم ييقم ترمد ليلم ةبمقم اعملاوم ةلم صر لاوم مدلم سر لاومد ىلمعم انمدميبسم[r]

1 Baca lebih lajut

doa sempena hari guru doc

doa sempena hari guru doc

DOA SEMPENA HARI GURU Ya Allah , Tuhan Semesta Alam , Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk meraikan Majlis sambutan Hari Guru Tahun Semasa per[r]

2 Baca lebih lajut

DOA SEMPENA HARI GURU docx

DOA SEMPENA HARI GURU docx

Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman/justeru itu/kurniakanlah kepada guru-guru kami/hati yang ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya /Lorongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan seluruh aktiviti dunia pendidikan sebagai ibadah/mengharapkan rahmat dan keredhaan-Mu semata-mata/

2 Baca lebih lajut

Kumpulan Doa Sehari   hari

Kumpulan Doa Sehari hari

Dari Uqbah bin Am ir ra. dia berkata: “Rasulullah saw. keluar, sedan g kam i di seram bi m esjid (Madin ah). Lalu beliau bersabda: “Siapakah dian tara kam u y an g sen an g beran gkat pagi pada tiap hari ke Buththan atau Al-Aqiq, lalu kem bali dengan m em baw a dua un ta y ang besar punukn y a, tanpa m engerjakan dosa atau m em utus sanak?” Kam i (yan g hadir) berkata: “Ya, kam i senang w ahai R asulullah!” Lalu beliau bersabda: “Apakah seseorang diantara kam u tidak beran gkat pagi ke m esjid lalu m en gajar atau m em baca dua ay at Al- Quran , hal itu lebih baik bagin y a dari dua unta. Dan (m engajar atau m em baca) tiga (ay at) akan lebih baik daripada m em peroleh tiga (un ta). Dan (bila m em baca atau m en gajar) em pat ay at akan lebih baik bagin y a daripada m em peroleh em pat (un ta) dan dari seluruh bilan gan un ta.”
Baca lebih lanjut

50 Baca lebih lajut

DOA SEHARI HARI. Doa Sebelum Makan

DOA SEHARI HARI. Doa Sebelum Makan

Doa Menyambut Sore Hari ته وقمهنبَ كب بروبَ َّايبحقنبَ كببروبَ َّانبحقببصق ابَ كب بروبَ َّانبيقسب مقابَ كب برَ منههللللاب رهيقصر مبلقاَ كب يقلباروب Artinya : "Ya Allah, karena Engkau k[r]

3 Baca lebih lajut

Doa sehari hari menurut Hindu DOA SEHARI

Doa sehari hari menurut Hindu DOA SEHARI

Om adalah seruan yang tertua kepada Tuhan dalam Hindu. Setelah zaman Puranalah Tuhan Yang Mahaesa itu diseru dengan ribuan nama. Kata Om sebagai seruan suci kepada Tuhan yang memiliki tiga fungsi kemahakuasaan Tuhan. Tiga fungsi itu adalah, mencipta, memelihara dan mengakhiri segala ciptaan-Nya di alam ini. Mengucapkan Om itu artinya seruan untuk memanjatkan doa atau puja dan puji pada Tuhan.

11 Baca lebih lajut

Doa Hari Pahlawan 2017

Doa Hari Pahlawan 2017

Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu, atas Izin dan perkenan-Mu pada hari ini kami dapat menyelenggarakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal, 10 November 2017, semoga acara ini mendapat curahan rahmat dan ridha- Mu.

1 Baca lebih lajut

DOA PERINGATAN HARI IBU

DOA PERINGATAN HARI IBU

Ya Allah, berkat karunia dan nikmat dari-Mu kami semua dapat memperingati Hari Ibu Ke-89 tahun 2017 yang merupakan hari bersejarah yang tak dapat kami lupakan sepanjang hayat. Kami menyadari betapa besar jasa para pejuang perempuan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk memperjuangkan kesatuan, persatuan dan kemerdekaan Indonesia,

2 Baca lebih lajut

KITAB SUCI doa tiap hari

KITAB SUCI doa tiap hari

TEORI DAN PRAKTEK JARINGAN KOMPUTER Nama : Novia Afifah.[r]

2 Baca lebih lajut

DOA SORE HARI docx 1

DOA SORE HARI docx 1

pasrahkan kepadaMu semua usaha dan ikhtiar hamba, karena rahmat dan kasihMu lebih luas dari amal usaha hamba, maka sempurnakanlah persembahan hamba. Ya Alloh Tuhan segala kebaikan, pekerjaan yang hamba lakukan dari pagi hingga sore hari, begitu membuat keluarga hamba bersabar menanti kebaikan-kebaikan dariMu, karenanya ya Alloh, berkahilah hidup keluarga hamba, bukakanlah pintu kebaikan untuk kami.

6 Baca lebih lajut

Doa Upacara hari Kesaktian Pancasila

Doa Upacara hari Kesaktian Pancasila

Jadikanlah Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami, jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, makmur, adil, dan sejahtera, Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur.

2 Baca lebih lajut

DOA PERINGATAN HARI IBU 2016

DOA PERINGATAN HARI IBU 2016

Ya Allah, berkat karunia dan nikmat dari-Mu kami semua dapat memperingati Hari Ibu ke-88 tahun 2016 yang merupakan hari bersejarah yang tak dapat kami lupakan sepanjang hayat. Kami menyadari betapa besar jasa para pejuang perempuan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk memperjuangkan kesatuan, persatuan dan kemerdekaan Indonesia,

1 Baca lebih lajut

DOA PERINGATAN HARI BELA NEGARA

DOA PERINGATAN HARI BELA NEGARA

Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, para sesepuh kami, para guru kami, orang-orang yang mempunyai hak atas kami, orang-orang yang cinta dan berbuat baik[r]

2 Baca lebih lajut

Doa kita tiap hari ini

Doa kita tiap hari ini

Doa kita hari ini : ةةمةللكة ععمةجعوة نة يدد لا ءةادة عع أة كة ئةادةععأة رعمددةوة نةيكلرلشعمملعاوة كةرعشدلا للذلأةوة نةيملللسع مملعاوة مةلة سع لل اع زلعلأة ملهملللاة نة يمللةعةلعا بل ر[r]

2 Baca lebih lajut

Contoh Doa Upacara Hari Guru dan HUT PGRI

Contoh Doa Upacara Hari Guru dan HUT PGRI

Sudah menjadi kehendak-Mu, Ya ilahi Rabbi, "Bahwa tidak ada seseorang pun yang pintar, mahir dan pandai kecuali pernah dididik oleh seorang guru" namun kami yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang guru pun yang sempurna sebagai pendidik dan pengajar yang senantiasa digugu dan ditiru tanpa ramhat dan pertolongan-Mu, oleh karena itu berilah rahmat dan pertolongan agar kami selalu konsisten di jaan yang Engkau telah ridhai.

2 Baca lebih lajut

Doa Sehari Hari docx 1

Doa Sehari Hari docx 1

HR Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik Doa Berpakaian هتلا واهت اما رممشا وا همرممشا نومم كابم ذتووعتاا وا هتلا واهت اما رميوخا وا همرميوخا نومم كالتأاسااا يونممام مماهتلملاا all[r]

3 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...