Top PDF DOA SEMPENA HARI GURU (3)

DOA SEMPENA HARI GURU (3)

DOA SEMPENA HARI GURU (3)

DOA SEMPENA HARI GURU Ya Allah , Tuhan Semesta Alam , Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk meraikan Majlis sambutan Hari Guru Tahun Semasa per[r]

2 Baca lebih lajut

DOA SEMPENA HARI GURU (2)

DOA SEMPENA HARI GURU (2)

DOA SEMPENA HARI GURU م م ييحم ررلا نم مم حي ررلا همللا مم سي بم نم ييمم لماعملا بب رم هملل ددميحمليام , نم ييقم ترمد ليلم ةبمقم اعملاوم ةلم صر لاوم مدلم سر لاومد ىلمعم انمدميبسم[r]

1 Baca lebih lajut

doa sempena hari guru doc

doa sempena hari guru doc

DOA SEMPENA HARI GURU Ya Allah , Tuhan Semesta Alam , Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk meraikan Majlis sambutan Hari Guru Tahun Semasa per[r]

2 Baca lebih lajut

DOA SEMPENA HARI GURU (1)

DOA SEMPENA HARI GURU (1)

Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman, justeru itu kurniakanlah kepada guru-guru kami hati yang ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya . Lorongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan seluruh aktriviti dunia pendidikan sebagai ibadah mengharapkan rahmat dan keredhaan-Mu semata-mata.

2 Baca lebih lajut

DOA SEMPENA HARI GURU docx

DOA SEMPENA HARI GURU docx

Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman/justeru itu/kurniakanlah kepada guru-guru kami/hati yang ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya /Lorongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan seluruh aktiviti dunia pendidikan sebagai ibadah/mengharapkan rahmat dan keredhaan-Mu semata-mata/

2 Baca lebih lajut

Doa Upacara hari Kesaktian Pancasila

Doa Upacara hari Kesaktian Pancasila

Jadikanlah Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami, jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, makmur, adil, dan sejahtera, Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur.

2 Baca lebih lajut

DOA PERINGATAN HARI IBU

DOA PERINGATAN HARI IBU

Ya Allah, berkat karunia dan nikmat dari-Mu kami semua dapat memperingati Hari Ibu Ke-89 tahun 2017 yang merupakan hari bersejarah yang tak dapat kami lupakan sepanjang hayat. Kami menyadari betapa besar jasa para pejuang perempuan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk memperjuangkan kesatuan, persatuan dan kemerdekaan Indonesia,

2 Baca lebih lajut

KITAB SUCI doa tiap hari

KITAB SUCI doa tiap hari

TEORI DAN PRAKTEK JARINGAN KOMPUTER Nama : Novia Afifah.[r]

2 Baca lebih lajut

Kumpulan Doa Sehari   hari

Kumpulan Doa Sehari hari

Dari Uqbah bin Am ir ra. dia berkata: “Rasulullah saw. keluar, sedan g kam i di seram bi m esjid (Madin ah). Lalu beliau bersabda: “Siapakah dian tara kam u y an g sen an g beran gkat pagi pada tiap hari ke Buththan atau Al-Aqiq, lalu kem bali dengan m em baw a dua un ta y ang besar punukn y a, tanpa m engerjakan dosa atau m em utus sanak?” Kam i (yan g hadir) berkata: “Ya, kam i senang w ahai R asulullah!” Lalu beliau bersabda: “Apakah seseorang diantara kam u tidak beran gkat pagi ke m esjid lalu m en gajar atau m em baca dua ay at Al- Quran , hal itu lebih baik bagin y a dari dua unta. Dan (m engajar atau m em baca) tiga (ay at) akan lebih baik daripada m em peroleh tiga (un ta). Dan (bila m em baca atau m en gajar) em pat ay at akan lebih baik bagin y a daripada m em peroleh em pat (un ta) dan dari seluruh bilan gan un ta.”
Baca lebih lanjut

50 Baca lebih lajut

DOA PERINGATAN HARI IBU 2016

DOA PERINGATAN HARI IBU 2016

Ya Allah, berkat karunia dan nikmat dari-Mu kami semua dapat memperingati Hari Ibu ke-88 tahun 2016 yang merupakan hari bersejarah yang tak dapat kami lupakan sepanjang hayat. Kami menyadari betapa besar jasa para pejuang perempuan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk memperjuangkan kesatuan, persatuan dan kemerdekaan Indonesia,

1 Baca lebih lajut

DOA PERINGATAN HARI BELA NEGARA

DOA PERINGATAN HARI BELA NEGARA

Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, para sesepuh kami, para guru kami, orang-orang yang mempunyai hak atas kami, orang-orang yang cinta dan berbuat baik[r]

2 Baca lebih lajut

Doa Hari Pahlawan 2017

Doa Hari Pahlawan 2017

Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu, atas Izin dan perkenan-Mu pada hari ini kami dapat menyelenggarakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal, 10 November 2017, semoga acara ini mendapat curahan rahmat dan ridha- Mu.

1 Baca lebih lajut

Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari

Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari

Apa itu doa? Doa seringkali dideskripsikan sebagai “percakapan dengan Allah”, tetapi doa juga merupakan Allah yang berbicara kepada kita. Doa orang percaya harus berpusat kepada Allah dan berfokus kepada Allah. Mengapa kita berdoa? R. C. Sproul menyatakan, “Karena Allah yang berdaulat memerintahkan kita untuk berdoa, dengan firman-Nya yang suci dan berdaulat.” Salah satu tema besar Reformasi adalah pemikiran bahwa seluruh kehidupan haruslah dijalanki di bawah otoritas Allah, untuk kemuliaan Allah, dalam hadirat Allah. Doa bukanlah sebuah pilihan

4 Baca lebih lajut

DOA UPACARA HARI GURU NASIONAL DAN HUT PGRI

DOA UPACARA HARI GURU NASIONAL DAN HUT PGRI

Puji syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau anugrahkan kepada kami. Pada hari ini Jumat, 2 5 No e ber …. kami berkumpul di halaman Sekolah …. dalam rangka Upacara Hari Guru Nasional dan HUT PGRI , dengan tulus kami bersimpuh memohon kehadirat- Mu….ya Allah ya ‘ob…. Ø Ya Allah ya Qo iyyu ya Lathif …… Duhai ‘ob ya g Maha Kuat lagi Le but, de ngan Kelembutan meliputi langit dan bumi, anugrahkan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk istiqomah Ibadah kepada- Mu…

2 Baca lebih lajut

Doa sehari hari menurut Hindu DOA SEHARI

Doa sehari hari menurut Hindu DOA SEHARI

Om adalah seruan yang tertua kepada Tuhan dalam Hindu. Setelah zaman Puranalah Tuhan Yang Mahaesa itu diseru dengan ribuan nama. Kata Om sebagai seruan suci kepada Tuhan yang memiliki tiga fungsi kemahakuasaan Tuhan. Tiga fungsi itu adalah, mencipta, memelihara dan mengakhiri segala ciptaan-Nya di alam ini. Mengucapkan Om itu artinya seruan untuk memanjatkan doa atau puja dan puji pada Tuhan.

11 Baca lebih lajut

17172350 UJIAN PEMAHAMAN TAHUN 5 (1)

17172350 UJIAN PEMAHAMAN TAHUN 5 (1)

Berbekalkan didikan dan ilmu yang diberikan oleh guru itulah kami akan menempuh liku-liku hidup pada masa depan. Kami tahu bahawa tidak mungkin semua harapan yang disandangkan pada bahu kami akan menjadi realiti, namun kami berjanji akan berusaha sedaya upaya. Ini untuk diri kami sendiri, sekolah, masyarakat dan juga negara yang tercinta.

4 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...