Top PDF Fonologi rangkap vokal dan kepelbagaian dialek Melayu: analisis teori optimaliti

Fonologi rangkap vokal dan kepelbagaian dialek Melayu:

analisis teori optimaliti

Fonologi rangkap vokal dan kepelbagaian dialek Melayu: analisis teori optimaliti

Makalah ini membincangkan perilaku fonologi rangkap vokal dalam empat kumpulan dialek Melayu, iaitu dialek Johor, dialek Kedah, dialek Perak dan dialek Kelantan. Data kajian terdiri daripada data sekunder yang dipetik daripada beberapa kajian lepas (Asmah Haji Omar, 1985; Raja Mukhtaruddin, 1986; Ajid Che Kob, 1984; Teoh Boon Seong 1994). Analisis fonologi yang dikemukakan berdasarkan pendekatan kekangan daripada teori optimaliti (Prince & Smolensky, 2004; McCarthy 2008). Dapatan kajian menunjukkan kesemua dialek ini secara umumnya tidak membenarkan kehadiran rangkap vokal di peringkat permukaan kerana ini melibatkan pengingkaran onset. Dari sudut pendekatan rumus, rangkap vokal di peringkat dalaman akan ditangani melalui proses fonologi, seperti diftongisasi, ambisilabifikasi, peleburan vokal dan pengguguran vokal. Setiap dialek menggunakan strategi yang berbeza dalam menangani rangkap vokal ini, dan kesannya menyebabkan wujudnya kepelbagaian dialek dalam bahasa Melayu. Dari sudut pendekatan kekangan dalam kerangka teori optimaliti pula, kewujudan pelbagai dialek Melayu disebabkan oleh pematuhan dan pengingkaran kekangan- kekangan yang bersifat universal, dan setiap dialek itu mempunyai susunan tatatingkat kekangannya yang tersendiri. Semua dialek ini meletakkan kekangan *KOMPLEKS, *VK], KONTIGUITI dan KT≥KAKI di tingkat tertinggi dan tidak boleh diingkari. Kekangan yang boleh diingkari pula terdiri daripada ONSET, UNIFORMITI, INTEGRITI, MAKS-IO, *KODA, dan kekangan-kekangan ini ditatatingkatkan secara berbeza dalam dialek-dialek tersebut.
Baca lebih lanjut

26 Baca lebih lajut

Proses pemanjangan vokal dalam dialek Hulu Sik Kedah: satu penerapan teori fonologi generatif model non-linear

Proses pemanjangan vokal dalam dialek Hulu Sik Kedah: satu penerapan teori fonologi generatif model non-linear

Dalam bahasa Melayu, terdapat dua fenomena fonologi yang melibatkan segmen vokal, iaitu proses pemanjangan dan proses penyisipan vokal. Proses pemanjangan vokal tidak begitu dihiraukan atau kurang diberikan perhatian untuk dibincangkan secara lebih mendalam. Justeru, dalam penulisan ini, data dialek Hulu Sik Kedah (DHSK) akan diajukan bagi melihat fenomena pemanjangan vokal yang berlaku dalam dialek ini. Fenomena pemanjangan vokal ini berlaku akibat daripada proses pengguguran, pembundaran dan peninggian vokal. Kerangka teori linguistik yang digunakan dalam kajian ini ialah teori fonologi generatif model non-linear atau dikenali juga sebagai teori fonologi autosegmental yang diperkenalkan oleh Goldsmith pada tahun 1976. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan DHSK ini ternyata tidak membenarkan kehadiran dua vokal secara berurutan. Sekiranya, terdapat dua vokal hadir secara berurutan, maka kekangan dalam perkataan itu akan berlaku iaitu vokal pertama akan mengalami pengguguran dan vokal yang kedua pula mengalami pembundaran. Kesan daripada proses pembundaran dan peninggian ini, vokal akan mengalami pemanjangan kerana vokal pada segmen melodi menghubungkan garisan pada segmen skeletal atau gatra V yang kosong pada tingkat skeletal. Secara keseluruhannya, ternyata teori fonologi autosegmental model skeletal KV ini mampu menangani ataupun menghuraikan fenomena pemanjangan yang berlaku dalam DHSK secara berpada.
Baca lebih lanjut

11 Baca lebih lajut

Suku kata dasar dialek Kelantan berdasarkan teori optimaliti

Suku kata dasar dialek Kelantan berdasarkan teori optimaliti

Makalah ini bertujuan memberikan penjelasan terhadap interaksi kekangan bagi suku kata dasar dialek Kelantan berdasarkan teori Optimaliti (TO). Analisis terhadap suku kata dasar bahasa Melayu sebelum ini hampir keseluruhannya membincangkan aspek polanya sahaja. Analisis seperti ini tidak dapat membezakan suku kata dasar bahasa Melayu dengan suku kata dasar dialek-dialek Melayu kerana semuanya berasal daripada bahasa induk yang sama. Kebanyakannya menggunakan pola suku kata dasar (konsonan)-vokal- (konsonan) (K)V(K), iaitu KV, KVK, VK dan V. Namun begitu, hasil kajian ini menunjukkan bahawa terdapat satu set hierarki kekangan dalam nahu dialek Kelantan yang menjadi dasar suku katanya yang berbeza dengan set hierarki kekangan suku kata dasar bahasa Melayu. Susunan set hierarki kekangan dialek Kelantan yang terhasil ialah *NUKLEIKOMPLEKS, *KODAKOMPLEKS, KONTIGAKAR >> JAJAR-KIRI >> ONSET >> DEP >> MAKS >> *KODA. Kekangan yang terbentuk dalam minda manusia secara konseptual ini bersifat sejagat, namun susunan hierarkinya adalah bergantung kepada cara kekangan ini berinteraksi dalam bahasa atau dialek tempatan. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa penjelasan interaksi kekangan daripada TO ini adalah lebih berpada untuk menjelaskan nahu sesuatu bahasa.
Baca lebih lanjut

16 Baca lebih lajut

Perbandingan inventori vokal dialek Kelantan dan Negeri Sembilan

Perbandingan inventori vokal dialek Kelantan dan Negeri Sembilan

vokal dalam dialek Kelantan ( DK ) dan meninjau pemakaian dan penyebarannya manakala Hasim Musa (1974) juga mengkaji morfemik dialek Melayu Kelantan. Kedua-dua kajian pengkaji struktural ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan. Seterusnya, pengkaji fonologi seperti Ajid Che Kob (1977), Teoh (1994) dan Adi Yasran (2005) turut bersetuju dengan pengkaji struktural bahasa yang mana sememangnya terdapat enam fonem vokal dalam dialek Kelantan ( DK ). Ajid Che Kob (1977) memfokuskan kepada penyebaran dan kesejajaran vokal dalam dialek Kelantan ( DK ) dari aspek fonologi dan leksikal manakala kajian Adi Yasran (2005) pula bertujuan menilai dan memperbaiki semula aspek-aspek fonologi dialek Kelantan ( DK ) yang masih belum mendapat penjelasan yang sewajarnya dalam kajian lalu dengan cara menghuraikan dan memperjelaskannya secara lebih berpada dengan menggunakan kerangka Teori Optimaliti. Kesemua kajian sarjana yang berikut ada memaparkan inventori vokal dialek Kelantan ( DK ) serta contoh-contoh vokal yang tersebar dalam perkataan dialek Kelantan ( DK ).
Baca lebih lanjut

10 Baca lebih lajut

Fonologi Dialek Melayu Urak Lawoi  Berdasarkan Teori Autosegmental

Fonologi Dialek Melayu Urak Lawoi Berdasarkan Teori Autosegmental

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti inventori fonem dialek Melayu Urak Lawoi (DMUL) dan mengenal pasti struktur suku kata DMUL. Selain itu, kajian ini juga menganalisis proses-proses fonologi DMUL. Analisis ini memanfaatkan teori autosegmental berdasarkan geometri fitur distingtif model Halle (1995), representasi tingkat suku kata Clements (1985(a)), model pemindahan melodi Clements (1985(b)) dan pembinaan suku kata Zaharani dan Teoh Boon Seong (2006). Reka bentuk kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data, pengkaji telah turun ke lapangan dan membuat pemerhatian serta temu bual dengan informan. Hasil kajian menunjukkan DMUL mempunyai sebanyak empat vokal, iaitu vokal /i, a, ə, u/ yang menghasilkan lapan bunyi vokal seperti [a, i, u, e, , , , o], 19 konsonan dan 4 konsonan terbitan. Manakala, struktur suku
Baca lebih lanjut

44 Baca lebih lajut

AFIKSASI BAHASA MELAYU DIALEK NGABANG

AFIKSASI BAHASA MELAYU DIALEK NGABANG

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) data yang sudah dipilih ditranskripsikan ke dalam bahasa tulis pada kartu pencatatan. (2) data yang udah ditranskripsikan peneliti, diterjemahan dari BMDN ke dalam bahasa Indonesia. (3) Data yang telah diperoleh atau terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan submasalah yang akan diteliti, yaitu bentuk, fungsi, dan makna afiks dalam BMDN. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut. (1) Menganalisis data yang menunjukkan bentuk afiks dalam BMDN. (2) Menganalisis data yang menunjukkan fungsi afiks dalam BMDN. (3) Menganalisis data yang menunjukkan makna afiks dalam BMDN. (4) Membuat simpulan dari hasil penelitian afiksasi dalam BMDN berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

Aspektualitas Bahasa Melayu Dialek Sambas

Aspektualitas Bahasa Melayu Dialek Sambas

Setelah menelaah hasil penelitian, peneliti menyadari bahwa kajian ini memiliki beberapa catatan yang ditujukan untuk peneliti seterusnya. Penelitian terhadap aspektualitas BMDS kali ini dibatasi pada analisis bentuk, makna, dan fungsi. Sebenarnya peneliti masih memberikan celah yang belum dianalisis yaitu pada aspek terminatif dan nonterminatif frasa, klausa, dan kalimat. Oleh karena itu, celah ini bisa diisi dan diteruskan oleh peneliti selanjutnya agar sistem atau pola-pola aspektualitas BMDS semakin holistik dan komprehensif. Kajian mengenai aspektualitas dapat diperluas ke dalam kajian-kajian yang lain. Pengungkap aspektualitas (alat yang mampu menunjukkan aspektualitas) bisa dikaji lebih serius melalui sudut pandang morfologi dan sintaksis.
Baca lebih lanjut

13 Baca lebih lajut

Kata soal bila dalam dialek Kedah Melayu Baling:

satu analisis sintaksis

Kata soal bila dalam dialek Kedah Melayu Baling: satu analisis sintaksis

Chomsky (1986) menyatakan bahawa KOMP membawa fitur yang memberikan indikasi bahawa sesuatu ayat itu ayat penyata atau ayat soal. Berdasarkan dakwaan ini, struktur (11) yang merupakan ayat soal memiliki fitur kata soal yang tak berinterpretasi tetapi kuat, iaitu [uwh]. Justeru, fitur ini perlu disemak. Namun demikian, fitur yang kuat hanya boleh disemak secara lokal sahaja (Adger, 2004). Untuk mencapai posisi lokal, fitur [uwh] ini akan diperkolatkan ke posisi KOMP’ seperti dalam (11). Secara langsung, ini menyebabkan kata soal bila perlu bergerak ke posisi spek FKOMP untuk menyemak fitur tak berinterpretasi itu. Maka, berlaku pergerakan kata soal ke posisi skop, iaitu Spek FKOMP. Oleh yang demikian semua fitur tak berinterpretasi dapat disemak sebelum cetusan. Ini adalah penting kerana fitur tak berinterpretasi tidak dapat diinterpretasikan pada BL. Sekiranya tiada fitur tak berinterpretasi selepas Cetusan maka ayat ini ditandakan gramatis pada aras BL. Oleh yang demikian, Program Minimalis telah berjaya menganalisis pergerakan kata soal dalam dialek Utara bahasa Melayu.
Baca lebih lanjut

12 Baca lebih lajut

Bahasa orang asli Melayu-proto: Bahasa atau dialek Melayu?

Bahasa orang asli Melayu-proto: Bahasa atau dialek Melayu?

B.. Daripada Jadual 5 di atas, didapati bahawa bahasa Melayu-Proto dan bahasa Melayu. Keempat-empat bahasa ini memperlihatkan peratusan lebih daripada 85 peratus, kecuali bahasa Kuala ya[r]

16 Baca lebih lajut

Penerokaan bentuk keterikatan Melayu melalui ragam bahasa:

perbandingan fonologi Melayu Sadong Sarawak dengan Melayu Semenanjung

Penerokaan bentuk keterikatan Melayu melalui ragam bahasa: perbandingan fonologi Melayu Sadong Sarawak dengan Melayu Semenanjung

Makalah ini bertujuan menyerlahkan keterikatan ragam bahasa antara Dialek Melayu Sarawak dengan dialek Melayu di semenanjung Malaysia, khususnya dari aspek fonologi. Keterikatan ini seterusnya dinilai berasaskan konsep kesepaduan dan keharmonisan ragam bahasa Melayu di Malaysia. Kaedah lapangan dan kepustakaan telah diaplikasikan bagi memperoleh data dan maklumat berkaitan ragam bahasa Melayu yang dituturkan di kawasan lembangan Sungai Sadong Sarawak serta Semenanjung Malaysia. Kajian ini berbentuk kualitatif dan data telah dihuraikan secara kaedah Linguistik Deskriptif. Kawasan penelitian merangkumi kampung-kampung Melayu di sepanjang lembangan Sungai Batang Sadong di Sarawak. Penelitian ke atas kosa ilmu kajian lepas menunjukkan bahawa fokus kajian terdahulu lebih tertumpu kepada Dialek Melayu Kuching, Dialek Melayu Saribas, dan Dialek Melayu Sibu. Varian dialek Melayu di lembangan Sadong dianggap sebagai cebisan Dialek Melayu Kuching. Terdapat juga pengkaji lepas (misalnya, Saidatul 2013, Madzhi 1988) yang menganggap bahawa Dialek Melayu Kuchinglah yang lebih dekat dan terikat dengan Bahasa Melayu. Namun demikian, dapatan awal pengkaji menunjukkan bahawa dialek Melayu di lembangan Sadong memiliki ciri linguistik yang tersendiri yang berbeza dengan Dialek Melayu Kuching, Melayu Saribas, mahupun Melayu Sibu. Selain itu, dialek Melayu Sadong menyerlahkan beberapa bentuk bukti kesejajaran fonologinya dengan beberapa dialek Melayu di Semenanjung Malaysia. Antara lain, kewujudan bentuk kelainan [ ], [] dan [] di akhir kata (masing-masing mirip kepada dialek Melayu Kelantan, Johor dan Negeri Sembilan), penggunaan nasal alveolar menggantikan nasal velar di akhir kata yang mirip dialek Melayu Kedah, di samping elemen monoftongisasi. Justeru, di sebalik kewujudan unsur inovasi, ciri retensi bersama yang diperlihatkan antara dua varian dialek Melayu yang terpisah jauh oleh Laut Cina Selatan ini sangat mengagumkan. Unsur pengekalan ini menyerlahkan keutuhan perpaduan Melayu melalui bahasa. Kajian ini mampu memberi implikasi penting kepada pemetaan landskap dialek Melayu, di samping menyerlahkan indikasi signifikan kepada khazanah kosa ilmu budaya Melayu.
Baca lebih lanjut

20 Baca lebih lajut

ASPEKTUALITAS BAHASA MELAYU DIALEK SAMBAS

ASPEKTUALITAS BAHASA MELAYU DIALEK SAMBAS

Berdasar beberapa kajian relevan yang telah dikemukakan, penelitian ini membahas aspektualitas Bahasa Melayu Dialek Sambas (BMDS). Kajian terhadap aspektualitas BMDS dilandasi beberapa alasan. Pertama, pemilihan BMDS sebagai objek bertujuan untuk melengkapi korpus penelitian bahasa melayu pesisir yang digunakan di sepanjang pantai utara Kalimantan Barat. Kajian sintaksis dijadikan fokus utama karena aspektualitas berkaitan erat dengan sisi gramatikal dan tentu saja sintaksis (meliputi frasa, klausa, dan kalimat majemuk) sangat memengaruhi sisi gramatikal suatu bahasa. Kedua, masalah penelitian yang meliputi bentuk, makna, dan aspek akan memberikan gambaran pola ataupun sistem linguistik yang terdapat di dalam BMDS. Ketiga, pemilihan BMDS sebagai objek kajian dikarenakan persebaran penuturnya yang cukup luas yakni meliputi daerah garis pantai utara Kalimantan Barat.
Baca lebih lanjut

13 Baca lebih lajut

Bunyi Vokal Bahasa Gayo Dialek Gayo Lut

Bunyi Vokal Bahasa Gayo Dialek Gayo Lut

Bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat ucap yang secara garis besar alat-alat ucap tersebut terdiri dari bibir, gigi dan lidah yang melakukan kegiatan. Bunyi bahasa dibedakan atas vokal dan konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan melibatkan pita suara tanpa penyempitan atau penutupan apa pun pada daerah artikulasi mana pun. Bunyi vokal terjadi apabila pita suara terbuka dan menghasilkan getaran. Getaran ini terjadi karena dilalui arus udara dari paru-paru dan keluar melalui rongga mulut. Jadi, bunyi vokal adalah bunyi yang bersuara karena dihasilkan melalui pita suara yang terbuka sedikit.
Baca lebih lanjut

5 Baca lebih lajut

AFIKSASI BAHASA MELAYU DIALEK NGABANG

AFIKSASI BAHASA MELAYU DIALEK NGABANG

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, observasi, dan wawancara. Bentuk penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah bentuk kualitatif. Bentuk penelitian kualitatif melihat sebuah penelitian yang dapat memperjelas unsur yang disertai data yang telah dikumpulkan berupa ujaran dan sesuai dengan permasalahan yang dibicarakan oleh peneliti. Sumber data penelitian ini adalah tuturan lisan masyarakat Melayu Ngabang yang kemudian ditranskripsikan menjadi bahasa tulis. Adapun sumber data penelitian ini yaitu informan yang menuturkan dan memberikan informasi BMDN tentang afiksasi BMDN. Data dalam penelitian ini adalah afiks BMDN yang mencakup bentuk afiks BMDN, fungsi afiks BMDN, dan makna afiks BMDN.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

Morfofonemik bahasa Melayu dialek Hamparan Perak

Morfofonemik bahasa Melayu dialek Hamparan Perak

Metode analisis data merupakan suatu langkah dalam penelitian, karena tahap dalam menyelesaikan masalah adalah dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Tahap analisis data merupakan upaya sang peneliti menangani langsung masalah yang terkandung pada data. Penanganan itu tampak pada tindakan mengamati yang segera diikuti membedah atau menguraikan masalah yang bersangkutan dengan cara-cara tertentu (Surdayanto,1993:6). Pada tahap menganalisis data, teks yang telah ditulis disusun kembali dalam bentuk bagian kalimat, kemudian ditarik komponen - komponennya yang berupa morfofonemik. Jika komponen - komponennya yang berupa morfofonemik telah ditemukan, kata itu lalu dianalisis, kemudian diamati keteraturannya. Dari konstruksi kata tersebut dirumuskan pola-pola kaidahnya. Penulis akan menganalisis data morfofonemik untuk dapat menganalisis tipe, bentuk, ciri, fungsi, dan makna morfofonemik bahasa tersebut.
Baca lebih lanjut

92 Baca lebih lajut

PROSES MORFOLOGIS DALAM BAHASA MELAYU DIALEK PONTIANAK

PROSES MORFOLOGIS DALAM BAHASA MELAYU DIALEK PONTIANAK

Bahasa Melayu dialek Pontianak, dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian ini dengan alasan untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah setempat agar tidak punah mengingat pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi. Alasan lain penulis memilih objek penelitian bahasa Melayu dialek Pontianak adalah untuk mengetahui segala bentuk, fungsi dan makna kata berafiks, kata ulang dan kata majemuk yang terdapat dalam BMDP. Alasan mendasar penulis memilih objek kajian tentang proses pembentukan kata dalam BMDP adalah untuk melanjutkan penelitian yang sudah dilakukan pada objek kajian BMDP agar menjadi lengkap. Penulis tertarik meneliti linguistik karena ingin memperdalam pengetahuan di bidang linguistik yang telah didapat di bangku kuliah dan ingin melengkapi penelitian di bidang linguistik khususnya pada BMDP.
Baca lebih lanjut

13 Baca lebih lajut

NUMERALIA BAHASA MELAYU DIALEK KAPUAS HULU

NUMERALIA BAHASA MELAYU DIALEK KAPUAS HULU

Abstrak: Penelitian ini bertujuan meneliti dan menganalisis numeralia bahasa Melayu yang digunakan di Desa Nibung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu. Aspek yang diteliti dan dianalisis dari numerali tersebut adalah bentuk, fungsi, serta makna numeralia bahasa Melayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pancing dan teknik tatap semuka. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bentuk numeralia BMDKH terdiri atas numeralia monomorfemis dan polimorfemis. Fungsi numeralia BMDKH dalam satuan sintaksis dapat mengisi beberapa fungsi sintaksis antara lain berfungsi subjektif, berfungsi predikat, berfungsi objek, dan berfungsi keterangan. Makna numeralia BMDKH terdiri dari makna numeralia dengan prefiks ke- menyatakan makna kumpulan atau kolektif dan menyatakan makna urutan, makna numeralia dengan prefiks se- menyatakan kolektif atau kumpulan, makna numeralia dengan prefiks be- menyatakan kolektif atau kumpulan.
Baca lebih lanjut

13 Baca lebih lajut

RELASI SEMANTIK BAHASA MELAYU DIALEK KETAPANG

RELASI SEMANTIK BAHASA MELAYU DIALEK KETAPANG

Ada beberapa penelitian terdahulu pertama, Hazlida (2010) dengan judul“Relasi Semantik Kata Bahasa Melayu Dialek Sambas Kecamatan Pemangkat.” Metode yang digunakan ialah metode deskriptif dan bentuk penelitiannya kualitatif. Teknik dan alat pengumpul data dalam penelitian ini yakni teknik simak libat cakap dan teknik pancing dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan dan gambar, kartu data, dan cerita rakyat. Kedua, Maksim Agnes (2013) dengan judul “Relasi Semantik Kata dalam Bahasa Dayak Suhaid Dialek Sejuram.” Metode yang digunakan ialah metode deskriptif dan bentuk penelitiannya yaitu kualitatif. Teknik dan alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah teknik pancing, teknik wawancara, dan teknik studi dokumenter dengan menggunakan daftar pertanyaan, instrument yang berupa pedoman gambar, dan cerita rakyat. Ketiga, Tiurmina BR Taambunan (2013) dengan judul “Relasi Semantik Kata dalam Bahasa Melayu Dialek Sekadau.
Baca lebih lanjut

12 Baca lebih lajut

RELASI MAKNA DALAM BAHASA MELAYU DIALEK MELAWI

RELASI MAKNA DALAM BAHASA MELAYU DIALEK MELAWI

Penelitian ini dilakukan di Desa Pelempai Jaya, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi. Sebagian besar masyarakatnya menggunakan bahasa Melayu. Berkaitan dengan relasi makna yang menjadi kajian dalam penelitian ini dengan memperhatikan rumusan masalah yang diangkat yaitu bentuk dan makna dari antonim, sinonim, homonim, dan polisemi diperoleh dapat disimpulkan dengan antonim secara umum diperoleh 133 data. Semua data ini terbagi lagi berdasarkan sifat dari antonim yang berupa antonim mutlak, antonim gradasi, antonim relasi, dan antonim hierarki. Sinonim diperoleh 70 data yang pada tiap kata terdapat 2 atau lebih untuk sinonimnya. Homonim diperoleh 80 data yang kemudian dibedakan menjadi homonim dan homograf. Polisemi diperoleh 20 data, dan tiap kata memiliki 2 atau lebih kata yang berpolisemi. Mengenai makna, dalam penelitian ini diperoleh makna leksikal, kognitif, konotatif, emotif, sempit, referensial, nonreferensial, dan idiomatik.
Baca lebih lanjut

9 Baca lebih lajut

KATA ULANG BAHASA MELAYU DIALEK SANGGAU

KATA ULANG BAHASA MELAYU DIALEK SANGGAU

menemukan pengetahuan yang seluas- luasnya terhadap objek penelitian suatu masa tertentu. Bentuk penelitian ini adalah kualitatif karena penelitian ini akan menghasilkan data, berupa kutipan kalimat- kalimat tentang BMDS. Sumber data dari penelitian ini adalah bahasa Melayu Dialek Sanggau yang digunakan oleh masyarakat penutur asli BMDS, yang bertempat tinggal di Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Adapun syarat-syarat informan yang diambil datanya sebagai berikut: (1) Berjenis kelamin pria atau wanita; (2) Berusia antara 25-62 tahun (tidak pikun); (3) Orang tua, istri, atau suami informan lahir dan dibesarkan di desa itu serta jarang atau tidak pernah meninggalkan desanya, (4) Berpendidikan maksimal tamat pendidikan dasar (SD-SLTP), (5) Berstatus social menengah (tidak rendah atau tidak tinggi) dengan harapan tidak terlalu tinggi mobilitasnya; (6) Pekerjaannya bertani atau buruh; (7) Memiliki kebanggaan terhadap isoleknya; (8) Dapat berbahasa Indonesia; (9) Sehat jasmani dan rohani. Informan dalam penelitian ini adalah: (1) Effendi Ali, tempat tanggal Lahir: Sanggau, 15 April 1957, usia: 60 tahun, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SMA; (2) Dedi, tempat tanggal lahir: Balai Karangan, 29 januari 1977, usia: 40 Tahun, jenis kelamin: Laki-laki, pendidikan: SMP; (3) Hatiya, tempat tanggal lahir: Balai Karangan, 24 November 1975, usia: 42 tahun, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD. Data yang diambil peneliti dalam penelitian ini, adalah kata ulang BMDS secara lisan yang diperoleh dari informan penutur asli BMDS. Teknik yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data terhadap kata ulang BMDS, yaitu metode cakap yang menggunakan teknik pancing, teknik komunikasi langsung, teknik lanjutan (catat dan rekam) terhadap informan yang merupakan penutur asli BMDS.
Baca lebih lanjut

10 Baca lebih lajut

KONJUNGSI KOORDINATIF BAHASA MELAYU DIALEK KETAPANG

KONJUNGSI KOORDINATIF BAHASA MELAYU DIALEK KETAPANG

Dari analisis data mengenai konjungsi Bahasa Melayu Dialek Ketapang dapat disimpulkan bahwa analisis konjungsi hanya dibatasi pada konjungsi koordinatif yang meliputi bentuk, fungsi, dan makna konjungsi koordinatif Bahasa Melayu Dialek Ketapang. Bentuk konjungsi koordinatif pada Bahasa Melayu Dialek Ketapang ada dua yaitu konjungsi koordinatif monomorfemis dan konjungsi koordinatif polomorfemis. Fungsi koordinatif dalam Bahasa Melayu Dialek Ketapang adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status yang sama, konjungsi yang menghubungkan dua kata dalam satu frase, seperti frase dalam subjek, frase dalam predikat, dan frase dalam objek, dan konjungsi yang menghubungkan dua buah kalimat sehingga terpadu dengan erat sedangkan kedua kalimat berkedudukan setara. Makna konjungsi koordinatif dalam Bahasa Melayu Dialek Ketapang sebagai berikut: hubungan penjumlahan, perlawanan, dan pemilihan.
Baca lebih lanjut

13 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...