Top PDF Modul Pengajaran Pend Jasmani Mslh Pembelajaran

Modul Pengajaran Pend Jasmani Mslh Pembelajaran

Modul Pengajaran Pend Jasmani Mslh Pembelajaran

Kemahiran Pergerakan Masa : 60 minit Tunjang Utama : Perkembangan Fizikal dan Estetika Standard Kandungan : 1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang b[r]

28 Baca lebih lajut

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 3 SK

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 3 SK

Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketrampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah:

68 Baca lebih lajut

Panduan Pengajaran Pend Muzik Thn 4

Panduan Pengajaran Pend Muzik Thn 4

Panduan Pengajaran Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) mempunyai kandungan yang berbeza dengan Panduan Pengajaran Tahap II (Tahun 4,5 dan 6). Buku Panduan Pengajaran Tahap I memuatkan 20 unit pengajaran untuk memenuhi keperluan pengajaran selama setahun. Di Tahap II, murid akan dibekalkan dengan buku teks. Oleh yang demikian, Panduan Pengajaran Tahap II hanya memuatkan contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap modul dalam Dokumen Standard Kurikulum (DSK) Pendidikan Muzik. Buku ini juga memuatkan skor beserta CD muzik iringan yang boleh digunakan oleh guru untuk member pengalaman kepada murid bermain muzik secara ensemble. Namun demikian, lagu -lagu yang dibekalkan hanya merupakan lagu cadangan. Guru boleh memilih dan menggunakan lagu daripada koleksi mereka sendiri asalkan sesuai dengan aktiviti P&P yang dijalankan.
Baca lebih lanjut

68 Baca lebih lajut

Pendidikan STEM dalam Entrepreneurial Sc

Pendidikan STEM dalam Entrepreneurial Sc

Artikel ini bertujuan untuk berbagi pengalaman mengenai program penelitian pengintegrasian pendidikan STEM dalam pengajaran dan pembelajaran sains di sekolah dasar dan menengah yang telah dijalankan oleh Fakulti Pendidikan, UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia). Program pendidikan STEM tersebut adalah berupa pengintegrasian pemikiran kewirausahaan ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains melalui kemahiran proses sains. Pengintegrasian ini kami istilahkan dengan sebutan “ESciT” (Entrepreneurial Science Thinking) atau dalam bahasa Indonesia “PeSaK” (Pemikiran Sains Kewirausahaan). ESciT merupakan suatu proses pengintegrasian pengetahuan sains secara inovatif dan kreatif dengan pemikiran yang berorientasikan kewirausahaan. Konsep ESciT sendiri lahir dari pada perbandingan dan persamaan antara langkah-langkah dalam kemahiran proses sains (science process skill) dan pemikiran kewirausahaan. Produk yang kami hasilkan dari program penelitian pengintegrasian ini adalah “modul ESciT”. Modul EScit juga telah kami lakukan pengujian di beberapa sekolah rendah dan menengah di Malaysia. Hasil dari pengujian modul ESciT tersebut menunjukkan bahwa selain prestasi dan minat pelajar dalam pembelajaran sains meningkat, sikap dan pandangan mereka terhadap kewirausahaan juga menunjukkan hasil yang positif. Pelajar menjadi lebih menyadari dan memahami relevansi antara pengetahuan sains yang mereka pelajari di kelas dengan kehidupan sehari-hari. Diharapkan melalui huraian penjelasan secara terperinci artikel ini mengenai Konsep ESciT, modul ESciT, serta aktivitas pelajar dan peran guru dalam setiap langkah modul ESciT dapat dijadikan sebagai salah satu masukkan bagi guru dan pemerintah Aceh dalam mengaplikasikan pengintegrasian pendidikan STEM dalam kurikulum pendidikan sains sekolah dasar dan menengah.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

Modul Teras Kebudayaan.

Modul Teras Kebudayaan.

Modul Kejurulatihan Kursus Kokurikulum Berkredit ini adalah bertepatan dengan senario semasa untuk memenuhi keperluan memperkasa kualiti tenaga pengajar serta graduan yang dihasilkan oleh IPT. Modul seperti ini sangat perlu untuk membantu tenaga pengajar lebih bersedia menghadapi cabaran pada masa hadapan seterusnya menghasilkan graduan yang berkualiti tinggi dalam menghadapi persaingan dalam dunia pekerjaan yang semakin sengit. Hanya graduan yang mempunyai keputusan akademik yang baik dan memiliki segala kemahiran insaniah yang diperlukan oleh majikan sahaja mempunyai peluang yang cerah untuk mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan.
Baca lebih lanjut

78 Baca lebih lajut

Panduan Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun 3

Panduan Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun 3

Aktiviti yang terdapat dalam setiap unit pengajaran menjurus kepada pencapaian standard pembelajaran secara ansur maju. Cadangan aktiviti dalam panduan pengajaran juga menerapkan elemen merentas kurikulum dan pendekatan Teaching Game for Understanding (TGfU). Guru-guru perlu merangsang murid dengan mengemukakan pertanyaan yang membolehkan murid berfikir, menaakul, dan membuat keputusan semasa mempelajari sesuatu

92 Baca lebih lajut

Pendidikan STEM dalam Entrepreneurial Sc (1)

Pendidikan STEM dalam Entrepreneurial Sc (1)

Langkah Inovasi (Innovation). Pada langkah inovasi ini, pelajar diminta untuk menguraikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar ide yang telah dihasilkan pada langkah ide baru sebelumnya dapat diaplikasikan. Inovasi dalam modul ESciT ini merujuk kepada usaha untuk menambah atau memperbaiki sesuatu ide atau produk menjadi lebih baik. Untuk menghasilkan inovasi ini, sebaiknya pelajar melakukannya secara berdiskusi dan memaparkan semua ide di dalam kelompok masing-masing. Agar inovasi yang dihasilkan lebih bermakna, sebaiknya beberapa hal berikut harus diperhatikan dan didiskusikan bersama, seperti; apakah ide yang dihasilkan merupakan sesuatu yang baru?, apakah ide tersebut realistis untuk diaplikasikan?, apa kelebihan ide ini dengan idea atau produk sebelumnya?, dan sebagainya. Untuk itu, diharapkan semua anggota kelompok dapat aktif memberikan tanggapan yang kreatif.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

Pendidikan STEM dalam Entrepreneurial Sc (2)

Pendidikan STEM dalam Entrepreneurial Sc (2)

Langkah Inovasi (Innovation). Pada langkah inovasi ini, pelajar diminta untuk menguraikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar ide yang telah dihasilkan pada langkah ide baru sebelumnya dapat diaplikasikan. Inovasi dalam modul ESciT ini merujuk kepada usaha untuk menambah atau memperbaiki sesuatu ide atau produk menjadi lebih baik. Untuk menghasilkan inovasi ini, sebaiknya pelajar melakukannya secara berdiskusi dan memaparkan semua ide di dalam kelompok masing-masing. Agar inovasi yang dihasilkan lebih bermakna, sebaiknya beberapa hal berikut harus diperhatikan dan didiskusikan bersama, seperti; apakah ide yang dihasilkan merupakan sesuatu yang baru?, apakah ide tersebut realistis untuk diaplikasikan?, apa kelebihan ide ini dengan idea atau produk sebelumnya?, dan sebagainya. Untuk itu, diharapkan semua anggota kelompok dapat aktif memberikan tanggapan yang kreatif.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

Panduan Pengajaran Pend Seni Visual Thn 4

Panduan Pengajaran Pend Seni Visual Thn 4

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini

68 Baca lebih lajut

S JKR 1204081 Abstract

S JKR 1204081 Abstract

Jajang Febri Nuryadi NIM. 1204081 Skripsi: Impelmentasi Modifikasi Media Pembelajaran Pendidikan Jasmani Terhadap Pembentukan Pola Gerak Dalam Aktivitas/Pembelajaran Pendidikan Lempar Lembing (PTK Dikelas VIII C SMP Negeri 6 Cimahi). Skripsi ini dibimbing Oleh Sufyar Mudjianto, M.Pd. Program Studi PJKR. Universitas Pendidikan Indonesia.

2 Baca lebih lajut

Modul Pengajaran Seni Kreatif

Modul Pengajaran Seni Kreatif

Pengalaman Muzikal Masa : 60 minit Tunjang Utama : Perkembangan Fizikal & Estetika Standard Kandungan : 3.3 Memainkan alat perkusi Standard Pembelajaran : 3.3.1 Memegang alat perkusi[r]

50 Baca lebih lajut

TINJAUAN LITERATURE MODUL PENGAJARAN DAN

TINJAUAN LITERATURE MODUL PENGAJARAN DAN

Pelbagai kajian pengajaran dan pembelajaran (P&P) khususnya bahasa Arab yang hanya tertumpu kepada para pelajar sekolah dan universiti telah dijalankan oleh ahli akademik (Anzaruddin Ahmad 2004). Namun begitu, kajian terhadap keperluan orang awam dalam mempelajari bahasa Arab kurang dilakukan dan difokuskan oleh mereka. Hal ini dapat disamakan dengan buku-buku dan modul-modul yang kebanyakannya hanya tertumpu kepada para pelajar sama ada di peringkat pengajian rendah mahupun pengajian tinggi. Penggunaan E-book atau pembelajaran bahasa Arab secara online mungkin menjadi satu bentuk pengajaran yang popular dewasa ini terutama dalam kalangan anak muda dan golongan professional. Bagaimanapun, orang awam yang terdiri daripada kalangan bukan professional dan golongan veteran dan pencen masih menggemari pembelajaran menggunakan buku dan secara bertalaqqi (berguru).
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

S JKR 1204081 Chapter3

S JKR 1204081 Chapter3

Data-data yang terkait dengan fokus penelitian dicatat dalam catatan lapangan yang dijadikan data untuk pembahasan dan dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Data hasil pengamatan tersebut yang berupa masalah-masalah yang teridentifikasi, selanjutnya dijadikan pedoman untuk membuat perencanaan perbaikan dalam pembelajaran tahap berikutnya. Dalam penelitian ini, salah satu perencanaan yang dibuat oleh peneliti adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) aktivitas pembelajaran lempar lembing dengan menerapkan modifikasi media pembelajaran kapal-kapalan. Sesuai dengan batasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
Baca lebih lanjut

16 Baca lebih lajut

S JKR 1204081 Bibliography

S JKR 1204081 Bibliography

Sujati, P. (2015). Upaya Peningkatan Pembelajaran Lempar Cakram Dengan Menggunakan Modifikasi Media Piring Plastik Siswa Kelas V Sd Negeri Klegung 1 Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. (Skripsi). Diakses dari : http://eprints. uny.ac.id/23075/1/Puji%20Sujati_13604227038.pdf

3 Baca lebih lajut

Pendidikan STEM dalam Entrepreneurial Sc (3)

Pendidikan STEM dalam Entrepreneurial Sc (3)

menengah di Aceh mulai dari sekarang sudah dapat mempersiapkan diri dalam melaksanakan pengaplikasian pendidikan STEM ini. Guru sebagai ujung tombak pelaksana pengajaran dan pembelajaran di sekolah, dituntut harus mampu mengembangkan pendekatan pengajaran yang sesuai dalam pengaplikasian metode ini. Oleh itu, melalui artikel ini kami ingin berbagi pengalaman dengan guru, terutamanya guru sains mengenai pengaplikasian pengintegrasian pendidikan STEM dalam pengajaran dan pembelajaran sains di sekolah dasar dan sekolah menengah, yaitu dengan menggunakan pendekatan modul ESciT. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan pada beberapa sekolah dasar dan sekolah menengah di Malaysia, menunjukkan bahwa pengajaran dan pembelajaran sains yang menggunakan modul ESciT secara keseluruhan menunjukkan hasil positif bagi pelajar. Selain prestasi dan minat terhadap sains lebih meningkat, pelajar juga menunjukkan sikap positif terhadap dunia kewirausahaan. Pelajar menjadi lebih menyadari dan memahami relevansi antara pengetahuan sains yang mereka pelajari di kelas dengan kehidupan sehari-harinya.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

PENELITIAN KELOMPOK FIX

PENELITIAN KELOMPOK FIX

Menurut Suryosubroto (2009: 3) guru yang profesional harus memenuhi 10 kompetensi guru yaitu: (1) menguasai bahan, meliputi menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah dan menguasai bahan penunjang bidang studi. (2) mengelola program belajar mengajar, meliputi merumuskan tujuan instruksional, mengenal dan dapat menggunakan prosedur instruksional yang tepat, melaksanakan program belajar mengajar, mengenal kemampuan peserta didik. (3) mengelola kelas, mengatur tata ruang kelas dan menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif. (4) penggunaan media atau sumber belajar yang meliputi mengenal, memilih, dan menggunakan media, membuat alat bantu pembelajaran yang sederhana. (5) penguasaan landasan-landasan pendidikan. (6) mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar, (7) menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran, (8) mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan, (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan (10) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.
Baca lebih lanjut

17 Baca lebih lajut

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Tahun 3

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Tahun 3

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum... Cetaka[r]

80 Baca lebih lajut

24. PEND. JASMANI ADAPTIF

24. PEND. JASMANI ADAPTIF

Mata kuliah ini membahas tentang: Perspektif Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendekatan dalam Pendidikan Jasmani Adaptif, Olahraga Permainan, Perkembangan Pendidikan Jasmani adaptif, Media dalam Pendidikan Jasmani Adaptif, Organisasi yang menangani olahraga bagi anak berkebutuhan khusus, Muatan Lokal dalam Pendidikan Jasmani Adaptif, serta simulasi dan praktek Pendidikan Jasmani Adaptif.

4 Baca lebih lajut

t por 0907704 bibliography

t por 0907704 bibliography

Model Pembelajaran Pendidikan Jasmani Alternatif Pengembangan dan Implementasi Mode Pembelajaran dalam Pengajaran Pendidikan Jasmani.. Bandung: FPOK UPI Bandung.[r]

3 Baca lebih lajut

pend jasmani&olahraga.

pend jasmani&olahraga.

Kompet ensi yang diharapkan adalah menget ahui, memahami konsep kebugaran jasmani dan bentuk-bent uk lat ihannya, mampu meningkt kan t ingkat kebugaran jasmani sert a mempunyai t ingkat [r]

6 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...