Top PDF PELAKSANAAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (1)

PELAKSANAAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (1)

PELAKSANAAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (1)

Pendidikan Teknikal dan Vokasional atau lebih dikenali sebagai Technical and Vocational Education (TVE) di Malaysia berperanan bukan sahaja sebagai satu saluran untuk memproses dan menghasilkan tenaga mahir tempatan, tetapi juga sebagai enjin pembangunan negara. Untuk terus kekal kompetetif dalam suasana pasaran yang sentiasa berubah, keupayaan institusi TVE perlu ditingkatkan bagi menjamin bekalan tenaga kerja mahir negara (Padzil, Hamzah, & Udin, 2011). Antara institusi TVE yang berusaha mempertingkatkan imej dan kualiti latihan kemahiran adalah Pusat Latihan Teknologi Tinggi (lebih dikenali sebagai Advanced Technology Training Centre - ADTEC) dalam misinya menjadi penyumbang tenaga kerja yang berdaya saing negara (JTM, 2009a). Latihan bagi program diploma teknologi yang dijalankan di ADTEC memberi penekanan terhadap teori dan amali dengan komposisi latihan yang diamalkan ialah 40:60 (JTM, 2009b). Komposisi tersebut menuntut supaya pengetahuan tentang teori sesuatu kursus perlu diberikan sewajarnya kepada pelajar supaya mudah untuk mereka melaksanakan latihan praktikal. Pendedahan terhadap teori ini amat penting kerana tanpa asas teori yang kukuh akan menyebabkan pelajar menghadapi masalah dalam melakukan amali. Bagaimanapun, pembelajaran pengetahuan teori menjadi beban bagi kebanyakkan pelajar aliran vokasional, kerana kebiasaanya mereka kurang kompeten dalam kemahiran kognitif. Secara umumnya, pelajar aliran vokasional yang dikaitkan dengan pencapaian akademik yang lemah (Agodini, Uhl, & Novak, 2004) sering menghadapi masalah mengaplikasikan konsep formal dalam domain yang melibatkan pengiraan (Stark, 2004). Sebagai contoh, dalam domain yang kompleks seperti Teori Litar yang terdiri daripada formula matematik dan teori elektrik boleh menyebabkan kandungan yang dipelajari menjadi sukar. Literatur terhadap domain tersebut menunjukkan bukti bahawa pelajar menghadapi kesukaran terhadap konsep kuantiti asas, seperti arus dan voltan, dan juga hubungan antara kuantiti ini yang dinyatakan oleh hukum Ohm (Streveler et al., 2006).
Baca lebih lanjut

816 Baca lebih lajut

Pelaksanaan Sistem Latihan Dual Nasional

Pelaksanaan Sistem Latihan Dual Nasional

Transformasi Pendidikan Vokasional (TPV) merupakan satu usaha untuk merekayasa sistem pendidikan vokasional sedia ada sehingga terbina suatu sistem baru yang dapat menyumbang kepada agenda transformasi Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi. Proses transformasi ini akan dilakukan secara berperingkat iaitu bermula dengan fasa lonjakan (2011-2013), fasa peningkatan (2014-2016), dan seterusnya fasa pemerkasaan (2017-2020). Secara keseluruhannya, Pelan Strategik TPV merupakan merupakan usaha merekayasa kurikulum, institusi, pengajaran dan pembelajaran, pentaksiran, tadbir urus, dan sumber manusia ke arah pembangunan sistem TVET baharu di Malaysia (KPM, 2011). Konsep TPV secara keseluruhannya dapat dilihat pada Rajah 1. Proses transformasi ini diperkukuhkan lagi dengan wujudnya hubungan kerjasama di antara dua agensi kerajaan yang merupakan nadi utama kepada pelaksanaan sistem TVET di Malaysia iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Kementerian Sumber Manusia (KSM). Kedua- dua agensi ini iaitu masing-masing melalui Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) dan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) telah memetrai perjanjian bersama untuk melaksanakan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) di beberapa buah Kolej Vokasional yang terpilih.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA DI BALAI LATIHAN KERJA SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL UNTUK MENGHASILKAN KOMPETENSI KERJA MENGHADAPI DAYA SAING PASAR KERJA - UNS Institutional Repository

PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA DI BALAI LATIHAN KERJA SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL UNTUK MENGHASILKAN KOMPETENSI KERJA MENGHADAPI DAYA SAING PASAR KERJA - UNS Institutional Repository

1. Skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA DI BALAI LATIHAN KERJA SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL UNTUK MENGHASILKAN KOMPETENSI KERJA MENGHADAPI DAYA SAING PASAR KERJA adalah karya saya sendiri dan bebas dari plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik, serta tidak terdapat karya proposal yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini, dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka.
Baca lebih lanjut

16 Baca lebih lajut

Sistem Latihan Dual di Malaysia Satu Per

Sistem Latihan Dual di Malaysia Satu Per

Sistem latihan kemahiran di Negara ini telah bermula sejak zaman sebelum merdeka lagi dan ianya terus berevolusi dari masa ke masa sehinggalah tibanya pengaruh dual system iaitu sistem dual di negara ini. Penulisan konsep yang dilakukan secara kajian literatur mendalam ini akan membincangkan secara ringkas berkenaan dengan pelaksanaan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) di Malaysia dan seterusya melakukan perbandingan dengan sistem dual yang dijalankan di Jerman. Perbandingan literatur akan dilakukan dari pelbagai aspek terutamanya aspek teras, matlamat utama dan bagaimana pelaksanaan sistem dual ini dijalankan di kedua-dua buah negara. Faktor kritikal yang mempengaruhi kejayaan holistik sistem dual ialah bagaimana kerjasama yang erat di antara pihak industri dengan pusat latihan dapat dibentuk dalam mencari kata sepakat dalam setiap aspek pelaksanaannya. Dengan berpandukan kepada matlamat utama proses pendidikan dan garis panduan pelbagai program dan pelan pembangunan modal insan yang sedang digunapakai di Negara ini, penulisan ini diharap akan dapat memberi satu perpekstif dan persepsi baru terhadap bagaimana pelaksanaan sistem dual ini secara sepenuhnya amat berpotensi dalam mengatasi pelbagai isu dan status dalam bidang pekerjaan iaitu World of Work. Ianya juga diharapkan akan dapat membantu dalam proses mencapai matlamat utama serta meningkatkan lagi stigma dan pandangan positif masyarakat terhadap pendidikan dan latihan teknik dan vokasional (TVET) di Malaysia amnya dan di peringkat global khasnya.
Baca lebih lanjut

12 Baca lebih lajut

RELEVANSI SISTEM PELAKSANAAN UJIAN AKHIR NASIONAL DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL (TELAH BERIFIKATIF ATAS PELAKSANAAN UJUAN AKHIR NASIONAL DENGAN UU NOMOR.20 TAHUN 2003) - Test Repository

RELEVANSI SISTEM PELAKSANAAN UJIAN AKHIR NASIONAL DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL (TELAH BERIFIKATIF ATAS PELAKSANAAN UJUAN AKHIR NASIONAL DENGAN UU NOMOR.20 TAHUN 2003) - Test Repository

Dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 mengemukakan: Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Telah jelas dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dalam kehidupan suatu bangsa menduduki peran yang sangat penting dalam perkembangan, kebangkitan, dan kejayaan hidup bangsa akan teijamin melalui pendidikan. Akan tetapi hal-hal tersebut tidak akan tercapai jika sendi- sendi dan pilar-pilar pendidikan rapuh.
Baca lebih lanjut

76 Baca lebih lajut

BERITA ACARA PELAKSANAAN UMBN

BERITA ACARA PELAKSANAAN UMBN

Pada Hari ......................................... tanggal ...................................... bulan tahun dua ribu tujuh belas. Telah diselenggarakan Latihan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Tsanawiyah Tahun 2016/2017, Kelas ............. untuk mata ujian .............................. Dari pukul .............. sampai dengan pukul .................

3 Baca lebih lajut

PENGELOLAAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA (Studi Situs SMK Muhammadiyah 2 Cepu).

PENGELOLAAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA (Studi Situs SMK Muhammadiyah 2 Cepu).

Untuk mencapai kelulusan siswa SMK harus menempuh pendidikan di dua tempat yakni di Sekolah dan di dunia Industri/Usaha, Praktik pembelajaran yang melibatkan dunia Usaha inilah yang dinamai PSG. Hal ini sesuai dengan pengertian Pendidikan Sistem Ganda menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1994:15).

8 Baca lebih lajut

Perencanaan latihan bolabasket 0

Perencanaan latihan bolabasket 0

Dengan pelaksanaan latihan yang sesuai dengan rencana latihan harian yang berpedoman pada rencana mingguan dan rencana mingguan yang bersumber pada rencana induk latihan, maka tugas latihan dapat dikendalikan dan mengarah kepada sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana induk latihan. Inilah yang harus menjadi kebiasaan kerja sehari-hari bagi para pelatih bolabasket.

5 Baca lebih lajut

Simulasi Peredaman Getaran Mekanis Mesin Sentrifugal Dengan Sistem Dual Dynamic Vibration Absorber (DUAL DVA) - ITS Repository

Simulasi Peredaman Getaran Mekanis Mesin Sentrifugal Dengan Sistem Dual Dynamic Vibration Absorber (DUAL DVA) - ITS Repository

dimana sistem primer (mesin Mitsubishi S6K) mengalami gerak osilasi teredam dan mengalami perubahan penurunan amplitudo hingga mencapai keadaan steady state-nya dengan maximal overshoot bernilai 7,204x10 -4 meter dan minimal overshoot bernilai -3,078x10 -4 meter sehingga sistem mencapai keadaan stabil setelah detik ke-5. Hal ini menunjukkan bahwa mesin sentrifugal tidak langsung dapat mencapai keadaan stabil, tetapi membutuhkan waktu untuk berosilasi terlebih dahulu hingga mencapai keadaan stabilnya. Dari nilai maximal dan minimal overshoot inilah kemudian dapat dicari nilai peredaman terbaik dan optimal menggunakan variasi massa, variasi pegas, dan variasi damper menggunakan Sistem Single DVA dan Sistem Dual DVA yang kemudian dibandingkan hasil dari respon peredaman terbaiknya.
Baca lebih lanjut

113 Baca lebih lajut

t ips 0707645 bibliogarphy(1)

t ips 0707645 bibliogarphy(1)

Slamet, Mamiek. “Hasil Studi Kasus Pelaksanaan Sistem Ganda”, Jurnal Pendidikan Nasional, edisi khusus, 2004., Hasil Studi Kasus Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) Di Tiga Sekolah Model Standar: STM Negeri 4 Medan, STM Pembangunan Surabaya, dan STM Karawang Dengan Analisis Kualitatif, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Th IV, No. 013, Juni 1998.

4 Baca lebih lajut

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN LATIHAN BATUK EF

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN LATIHAN BATUK EF

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN LATIHAN BATUK EFEKTIF TERHADAP PENGELUARAN SPUTUM PADA PASIEN ISPA DI PUSKESMAS PRABUMULIH TAHUN 2014 DISUSUN OLEH : NAMA : RIKA SAPRINA MAULIA NPM : 11142013[r]

1 Baca lebih lajut

PROBLEM SOLVING KLAIM BPJS DI RSU PKU MUHAMMADIYAH BANTUL

PROBLEM SOLVING KLAIM BPJS DI RSU PKU MUHAMMADIYAH BANTUL

Salah satu upaya yang telah disepakati seluruh pemangku kepentingan untuk dijalankan oleh BPJS Kesehatan adalah melakukan penerapan model pembayaran prospektif. Amanah ini secara eksplisit tertera dalam Undang- Undang nomor : 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di pasal 24 ayat 2 yang mengamanatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. Penjabaran rinci mengenai hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor: 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang menyatakan ketentuan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA CBG’s).
Baca lebih lanjut

17 Baca lebih lajut

Soal Latihan Ujian Nasional 2016 2017

Soal Latihan Ujian Nasional 2016 2017

Jika jumlah siswa di kelas itu 35 orang dan nilai rata-rata seluruh siswa 69, maka banyak siswa wanita adalah ….. Jika seseorang memancing di kolam tersebut, maka peluang untuk mendapat [r]

20 Baca lebih lajut

Sistem Energi Dalam Latihan

Sistem Energi Dalam Latihan

DESKRIPSI SINGKAT Mahasiswa dapatmMemahami, menghayati tentang sistem energi yang meliputi sistem untuk latihan intensitas maksimal, tinggi, sedang, intermittent, dan pulih asal, sehi[r]

19 Baca lebih lajut

SOAL LATIHAN UJIAN NASIONAL 2018 MATEMAT

SOAL LATIHAN UJIAN NASIONAL 2018 MATEMAT

Budi membeli sebuah sepeda motor seharga Rp 18.000.000,00 dengan sistem kredit yang bunganya 10% pertahun. Jika budi membayar uang muka Rp 6.000.000.00 dan kekurangannya diangsur selama 4 tahun. Maka besar angsuran budi tiap bulan adalah...

10 Baca lebih lajut

ANALISIS DESAIN SISTEM INSTRUMENTASI UNTUK AKTUASI SISTEM PROTEKSI DURESS

ANALISIS DESAIN SISTEM INSTRUMENTASI UNTUK AKTUASI SISTEM PROTEKSI DURESS

DURESS adalah suatu instalasi termohidrolika yang dikembangkan sebagai peralatan eksperimen. Sistem ini terdiri dari dua tangki penampung air yang masing-masing menerima supplai air dari dua pompa utama yang saling berinteraksi. Laju alir keluaran dari satu pompa menuju ke tiap-tiap tangki diatur dengan control valve. Pengontrolan system dalam operasi normal bertujuan untuk menjaga laju alir dan temperatur keluaran dari masing-masing tangki agar bernilai stabil. Aktuasi dari pengontrolan system adalah dengan mengatur besarnya pembukaan 6 control valve dan daya listrik 2 heater. Gambar 3 memperlihatkan diagram pengkabelan komponen-komponen yang dikendalikan dalam DURESS.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL  Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Ujian Nasional.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Ujian Nasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: terdapat pelanggaran (di sekolah Y dan M) dalam pelaksanaan UN seperti; kerjasama antar siswa yang dilakukan oleh peserta didik, kepengawasan yang tidak maksimal oleh pengawas ruang dan pengawas independen, dan pemberian kunci jawaban oleh sekolah atau satuan pendidikan. Sementara terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan UN dari segi substansi hukum terdapat kekosongan aturan teknis atau ketidakpastian hukum dari POS UN terkait pelanggaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

11 Baca lebih lajut

Dual Banking System | Karya Tulis Ilmiah Dual Banking System

Dual Banking System | Karya Tulis Ilmiah Dual Banking System

Giro Wajib Minimun (reserve requirement): yaitu simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan (prudential bank) serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. Besaran GWM adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk IDR (rupiah) dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Jumlah tersebut dihitung dari rata-rata harian dalam satu masa laporan untuk periode dua masa laporan sebelumnya.
Baca lebih lanjut

2 Baca lebih lajut

DESAIN STRUKTUR GEDUNG TIRTAKENCANA TATAWARNA SURABAYA MENGGUNAKAN DUAL SYSTEM DAN METODE PELAKSANAAN

DESAIN STRUKTUR GEDUNG TIRTAKENCANA TATAWARNA SURABAYA MENGGUNAKAN DUAL SYSTEM DAN METODE PELAKSANAAN

Sistem dinding struktur adalah sistem struktur yang mengandalkan kekuatan dinding struktur beton yang di desain mampu menahan gaya aksial , geser , dan momen. Dinding struktur memiliki sifat hampir sama dengan kolom dengan perbandingan panjang dan lebar yang lebih besar pada dinding. Selain itu dinding struktur juga lebih kuat terhadap gaya geser sehingga pada dunia konstruksi biasa disebut shearwall.

212 Baca lebih lajut

Soal Latihan Olimpiade Kimia Nasional 20

Soal Latihan Olimpiade Kimia Nasional 20

Dari keempat pernyataan di bawah ini : 1 Reaksi pada 300C adalah 2,25 kali lebih cepat dari reaksi pada 200C 2 Perbedaan suhu sebesar 100C tidak banyak mempengaruhi kecepatan reaksi 3 [r]

3 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...