Top PDF Pembangunan modal insan di Malaysia: analisis terhadap pendekatan Islam selepas negara merdeka

Pembangunan modal insan di Malaysia: analisis terhadap pendekatan Islam selepas negara merdeka

Pembangunan modal insan di Malaysia: analisis terhadap pendekatan Islam selepas negara merdeka

Walaupun gagasan yang diutarakan oleh sarjana-sarjana ini tidak memakai nama pendekatan Islam Hadhari, sedikit sebanyak ia bersesuaian dengan pendekatan Islam Hadhari itu sendiri, khususnya jika dirujuk kepada perspektif pendekatan budaya ilmu yang dipilih untuk menerapkan usaha reformasi. Hal ini dapat diperincikan dengan berikut; Pertama, ianya lebih mementingkan pendekatan action-oriented sebagai ganti kepada pendekatan retorik dalam sesuatu program yang dirancang; kepentingan mengamalkan perancangan rapi (blueprint) yang praktikal dan bukannya secara retorik semata-mata. (Muhammad Kamal Hasan 1996) Bagi reformis semasa, demi untuk memastikan kejayaan usaha reformasi yang lebih berkesan, kita perlu menjauhi perjuangan dan pemikiran ala Khutbah, golongan yang hanya pandai bercakap dengan gagasan yang begitu ideal tetapi tidak tahu menterjemahkan cita-cita tersebut kepada suatu program tindakan yang bersifat praktikal untuk diamalkan. Apa yang lebih diperlukan adalah perjuangan ala fukaha, yang berfikir secara waras dengan mengambil kira faktor kegagalan dan kejayaan sesuatu program reformasi, dan mampu menterjemahkan cita-cita kepada program praktikal bersesuaian dengan suasana setempat. (Dr. Majid Irsan Kailani 1998) Kita boleh mengemukakan beberapa contoh untuk menerangkan pendekatan ini. Antaranya, pertama, pendekatan gerakan Islam di Malaysia yang menjalankan agenda gerakan mereka bukan setakat dibuat secara retorik semata-mata bahkan perlu disertakan dengan program
Baca lebih lanjut

20 Baca lebih lajut

Analisis kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi terhadap pembangunan modal insan di Malaysia

Analisis kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi terhadap pembangunan modal insan di Malaysia

Islam sebagai agama yang syumul meliputi kehidupan bermasyarakat. Syumul bersifat menyeluruh dan sempurna. Islam terkandung peraturan kepada insani menjangkaui aspek ibadat, akhlak, mualamat, undang-undang dan lain-lain. Oleh kerana itu, Islam tidak membataskan kemajuan dan kemodenan malah menyeru ummatnya agar bergerak bertindak dengan arus perdana. Namun begitu, dalam meniti kemodenan dan kemajuan fasiliti, infrastruktur dan kemudahan perdana, pembangunan modal insan tidak harus dipandang ringan. Ini kerana, pengisian jiwa dan lahiriah perlu dititikberat agar nilai masyarakat meningkat selari dengan pembangunan negara. Indikator pembangunan ekonomi lazimnya dapat diukur melalui indeks ukuran ekonomi, tetapi pembangunan modal insan sukar diukur dan mengambil masa untuk diserapkan kepada masyarakat madani. Tambahan pula, keunggulan peribadi masyarakat akan mencerminkan refleksi yang baik kepada pertumbuhan negara. Dalam konteks Malaysia, pembangunan modal insan diterapkan kepada masyarakat yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Artikel ini, akan membincangkan tentang analisis pembangunan modal insan yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdullah Ahmad Badawi di Malaysia dalam usaha mempertingkatkan mutu masyarakat khususnya.
Baca lebih lanjut

18 Baca lebih lajut

Cabaran dalam pelaksanaan program pembangunan modal insan (PMI) di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Cabaran dalam pelaksanaan program pembangunan modal insan (PMI) di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti yang dicadangkan oleh Robson (2011) menerusi kaedah kajian kes yang digunakan sebagai strategi kajian, dengan memilih JAKIM sebagai organisasi kajian kes. Kaedah pengumpulan data utama dalam kajian ini ialah dengan menggunakan kaedah temu bual separa- struktur. Selain itu, kajian ini juga menggunakan kaedah analisis dokumen, iaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Teknik temu bual digunakan memandangkan ia merupakan satu cara cepat bagi mendapatkan maklumat yang banyak dalam masa singkat (Cohen et al. 2013). Sebelum sesi temu bual berjalan, pengkaji meminta kebenaran telebih dahulu kepada informan agar diberi kebenaran untuk menjalankan sesi tersebut. Pengkaji juga meminta izin untuk merakam temu bual menggunakan Sony Digital Recoder yang dibawa bersama di mana kebenaran ini adalah penting bagi memastikan temubual dijalankan benar-benar mengikut prosedur yang tepat.
Baca lebih lanjut

20 Baca lebih lajut

Tinjauan ketatanegaraan Islam terhadap darurat Negara menurut perundangan Malaysia

Tinjauan ketatanegaraan Islam terhadap darurat Negara menurut perundangan Malaysia

Selanjutnya, deklarasi darurat kedua yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong pada 3 September 1964, dalam jangka waktu kurang lebih dua minggu sebelum lahirnya Persekutuan Malaysia. Negara Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno dan menteri luar negeri Dr. Subandrio menentang dengan keras kelahiran Negara Malaysia. Konon Malaysia adalah suatu ancaman politik yang akan membahayakan kedudukan Indonesia. Pertentangan ini terjadi pada awalnya dalam arena diplomatik dan politik antarbangsa, tetapi apabila benar bahwa Malaysia akan memproklamirkan diri, maka Soekarno akan melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia dengan mengatakan bahwa para tentaranya sebentar lagi akan memasuki perairan negeri Johor, Melaka dan negeri Sembilan. Bahkan tak lama setelah itu, tentara Indonesia telah mendarat di beberapa tempat di Johor, Melaka dan negeri Sembilan. Namun, ancaman ini berhasil dicegah oleh Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 (sekarang-International Security Act), di mana seluruh wilayah pantai selebar dua batu diukur dari air pinggir laut, wilayah perairan di negeri-negeri Tanah Melayu dan Singapura telah diumumkan sebagai batas wilayah darurat negara.
Baca lebih lanjut

98 Baca lebih lajut

HUKUM KOLONIAL DI NEGARA MERDEKA.

HUKUM KOLONIAL DI NEGARA MERDEKA.

Dalam konsideran UUPA 1960 antara lain menyatakan, bahwa perundang-undangan agraria kolonial tidak menjamin kepastian hukum bagi rakyat asli (masyarakat adat). Oleh sebab itu diperlukan Undang-undang agraria baru yang berdasarkan hukum adat, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut dalam penjelasan umum UUPA 1960 dinyatakan, bahwa asas domein sebagaimana yang dianut Agrarische Besluit 1870 bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Berhubung karena itu, maka asas tersebut ditinggalkan dan pernyataan- pernyataan domein dicabut kembali. UUPA 1960 berpangkal pada pendirian, bahwa tidak pada tempatnya negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat bertindak selaku badan penguasa. Isi konsideran dan penjelasan UUPA 1960 tersebut menunjukan, bahwa UUPA 1960 dapat dipandang sebagai monumen pembongkaran terhadap tatanan perundang-undangan agraria kolonial, dan sekaligus menetapkan hukum adat sebagai tuan dirumahnya sendiri.
Baca lebih lanjut

13 Baca lebih lajut

Pendekatan Hasan al-Banna dalam pembangunan

insan menerusi Majmu’at al-Rasail

Pendekatan Hasan al-Banna dalam pembangunan insan menerusi Majmu’at al-Rasail

Justeru, masyarakat Islam yang dicetuskan oleh Hasan al-Banna (Sa’id Ramadan 1955) yang lahir daripada rumah tangga/keluarga Islam yang benar-benar komited, akan menjadi masyarakat mithali, ia jelma dari kebaikan rumah tangga yang dibina sebagai langkah pertama ke arah segala bentuk kebaikan. Jika ia baik, maka baiklah masyarakat kerana Islam telah menggariskan kaedah kehidupan bermasyarakat yang harmoni, yang ada di dalamnya keutuhan ukhuwah yang menjadi penyebab masyarakat mampu menilai yang hak dan batil. Institusi masyarakat yang dijelmakan oleh Ikhwan Muslimun sentiasa meletakkan konsep ‘takaful/saling bantu membantu’, bukan sahaja dalam aspek kewangan dan kebendaan, malah yang lebih penting menjadi masyarakat yang menjamin akan keberlangsungan keberadaannya dalam memberi khidmat terbaik buat ummah. Biro Khidmat dan Kebajikan Jemaah Ikhwan Muslimun telah memainkan peranan penting dan berkesan kepada ummah seperti menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit secara percuma, menyediakan kelas-kelas pengajian buat mereka yang kurang berkemampuan dengan sukatan pelajaran yang lebih mapan bertujuan untuk menghapuskan buta huruf dalam kalangan rakyat bawahan termasuk kelas-kelas buat golongan dewasa.
Baca lebih lanjut

14 Baca lebih lajut

Pendekatan Islam dalam menangani kemungkinan risiko bioteknologi di Malaysia

Pendekatan Islam dalam menangani kemungkinan risiko bioteknologi di Malaysia

Melalui pendekatan mencegah keburukan berbanding melaksanakan kebaikan ini, Islam dilihat lebih menekankan pemeliharaan maslahah yang lebih utama iaitu nyawa, keselamatan dan kesihatan manusia daripada menanggung mafsadah harta iaitu kerugian sesetengah individu atau organisasi yang mempunyai kepentingan tertentu dalam bioteknologi moden. Tambahan pula, menolak risiko kesihatan, keselamatan, pencemaran alam sekitar ini melibatkan ruang lingkup yang luas meliputi manusia dan persekitarannya. Ini termasuklah menjaga seluruh ekosistem seperti flora dan fauna dalam jangka masa panjang yang perlu diutamakan berbanding memenuhi keperluan makanan bagi sesetengah negara miskin. Begitu juga dengan menyediakan sumber nutrisi tambahan yang sebenarnya boleh diperoleh dari pelbagai sumber makanan lain. Tambahan pula, banyak lagi kaedah alternatif pertanian lain yang boleh digunakan bagi meningkatkan mutu hasil pertanian.
Baca lebih lanjut

22 Baca lebih lajut

GERAKAN ISLAM DAN PENGLIBATANNYA DALAM POLITIK DI MALAYSIA, 1981-2014: KAJIAN TERHADAP PENDEKATAN ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) DAN JEMAAH ISLAMIYAH MALAYSIA (JIM).

GERAKAN ISLAM DAN PENGLIBATANNYA DALAM POLITIK DI MALAYSIA, 1981-2014: KAJIAN TERHADAP PENDEKATAN ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) DAN JEMAAH ISLAMIYAH MALAYSIA (JIM).

Islam seringkali menjadi faktor penggerak dalam membentuk perubahan sosial masyarakat Melayu Malaysia. Kebangkitan Islam era 1970-an di Malaysia telah ditandai dengan penyertaan dan pewarnaan dakwah Islamiah oleh beberapa gerakan dakwah Bukan Kerajaan (Non-Governmental Organization - NGO) mahupun gerakan yang bersifat politik. Setiap gerakan ini mempunyai pendekatan tersendiri tentang bagaimana usaha dalam menyedarkan masyarakat Islam khususnya dapat digerakkan dengan cara yang berkesan. Kajian ini bertujuan menganalisis dan membuat perbandingan tentang pendekatan politik yang digunakan oleh gerakan Islam seperti ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) dan JIM (Jemaah Islamiyah Islam) dalam politik demokrasi di Malaysia dalam usaha untuk mendekati sasaran dakwah mereka. Selain itu, peranan dan usaha-usaha penyebaran dakwah oleh gerakan-gerakan ini terutama dalam pendekatan politik mereka dalam berdakwah turut dikaji bagi melihat sumbangannya dalam konteks dakwah kontemporari. Tinjauan mendapati wujud kedinamikan dalam pendekatan politik dalam gerakan Islam Bukan Pemerentah dari segi manhaj dan uslubnya yang tidak jauh berbeza. Walaupun mereka merupakan sebuah pertubuhan Islam, tetapi mereka turut serta dalam arus politik nasional. Ini disebabkan kejayaan dakwah bagi sebuah gerakan Islam bergantung kepada suasana politik semasa. ABIM dan JIM sebagai gerakan Islam utama di Malaysia mempunyai pelbagai pendekatan politik bergantung pada suasana politik ketika itu. Tinjauan mendapati wujud kedinamikan dalam pendekatan politik dalam gerakan Islam Bukan Kerajaan dari segi manhaj dan uslubnya yang tidak jauh berbeza. Kedua-dua pertubuhan juga mempunyai tujuan dan matlamat yang sama iaitu, menyeru umat manusia untuk kembali kepada ajaran Islam sebenar.
Baca lebih lanjut

17 Baca lebih lajut

BAHASA DAN EPISTEMOLOGI MELAYU ISLAM DALAM PEMBANGUNAN ILMU BERTARAF TINGGI DI MALAYSIA: SATU ANALISIS

BAHASA DAN EPISTEMOLOGI MELAYU ISLAM DALAM PEMBANGUNAN ILMU BERTARAF TINGGI DI MALAYSIA: SATU ANALISIS

sarjana Islam moden yang mengatakan bahawa antara faktur utama yang menyebabkan kegagalan proses reformasi dan penerapan S&T di dalam institusi pengajian Islam adalah kerana sikap sarjana Islam sendiri yang terlalu mengaku kalah dengan cara berserah dan bergantung sepenuhnya kepada keilmuan S&T barat, tanpa menyedari bahawa S&T barat di peringkat epistemologinya telah diresapi dengan idea dan ruh sekularisme yang tertanam secara halus di dalam keilmuan tersebut. Sepatutnya, berhadapan dengan dilema ini, sarjana Islam sendiri perlu menerima S&T barat secara berhemah yang diikuti pula dengan proses pengubahsuaian S&T barat ini dengan realiti masyarakat Islam, sebagaimana apa yang cuba dilakukan oleh Osman Bakar, Syed Hussein Nasr, Ziauddin Sardar dan ramai lagi tokoh-tokoh saintis moden Islam. 93
Baca lebih lanjut

15 Baca lebih lajut

Konsep perjuangan Tunku Abdul Rahman tentang kemerdekaan malaysia dalam persepektif islam di negara Malaysia

Konsep perjuangan Tunku Abdul Rahman tentang kemerdekaan malaysia dalam persepektif islam di negara Malaysia

Selain sistem pemerintahan Khalifah dan Imamah, terdapat sistem pemerintahan lain yang dipraktikan oleh umat Islam dalam konteks negara- bangsa (nation state), yaitu sistem pemerintahan demokrasi yang sekarang ini banyak dipraktekkan di sejumlah negara-negara muslim. 3 Kata Tunku dalam bukunya “Political Awankening” : “Demokrasi yang didefinisikan sebagai suatu Negara yang mempunyai peraturan langsung atau wakilnya, mengabaikan hak turun temurun dan pembagian drajat dan dipermudahkan dengan pandangan minoritas. Ide demokrasi Malaysia ini konsisten dengan definisinya kecuali konstitusi yang menetapkan aturan dan perlindungan kepada penduduk asli yang kurang progresif secara ekonomi dan kurang berdaya maju berbanding pendatang yang telah imigrasi”. 4
Baca lebih lanjut

81 Baca lebih lajut

Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia : Analisis Ketatanegaraan Islam

Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia : Analisis Ketatanegaraan Islam

golongan tertentu maupun ras, status sosial ekonomi dan budaya. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu terutama yang menyangkut hal ihwal kepemimpinan dan pengurusan agama Islam, terdapat jabatan-jabatan politik yang tidak diberikan kepada non Melayu dan hal ini ditetapkan dalam undang-undang negara-negara bagian yang bersultan, jabatan-jabatan itu antara lain jabatan Sultan atau Raja, Menteri Besar, Mufti, Hakim di Mahkamah Syari’ah dan jabatan ketua angkatan bersenjata oleh Yang di-Pertuan Agong. Hal tersebut jika dilihat dari konsep ketatanegaraan Islam terdapat kesesuaian atau persamaan, yaitu dalam konsep ketatanegaraan Islam pun terdapat jabatan- jabatan yang tidak boleh dipegang oleh ahl al-Dzimmi (non Muslim), seperti jabatan Kepala Negara, Panglima Perang, ketua Majelis Syura, Hakim bagi orang Islam dan jabatan-jabatan lain yang berkaitan langsung dengan urusan agama Islam. Adanya ketentuan tersebut karena dalam politik Islam bahwa kepemimpinan harus di tangan orang Islam yang bertanggungjawab atas urusan dunia dan menjalankan hukum-hukum Islam.
Baca lebih lanjut

126 Baca lebih lajut

MODAL INSAN DAN KEPENDUDUKAN DALAM PEMBA

MODAL INSAN DAN KEPENDUDUKAN DALAM PEMBA

Pemikiran beliau tentang tamadun yang didasari oleh konsep ashabiyyah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat semasa kita yang terkenal dengan kepelbagaian etniknya. Konsep yang diperkenalkan ini amat penting kepada masyarakat kita untuk memupuk perasaan kekitaan yang tinggi di kalangan rakyat jelata dalam menjalankan sesuatu aktifitas yang tidak pula bercanggah dengan agama, malah ia boleh menjadi pemangkin kepada kejayaan pembangunan negara. Kepahaman yang jelas terhadap konsep ashabiyyah yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun dan penolakan kepahaman lapuk tentang ashabiyyah yang menuntut kepada pergaduhan antara etnik, membantu dan menyokong rakan taulan sendiri walaupun ternyata salah dan seumpamanya akan membawa kepada keharmonian dalam negara. Apabila negara hormani, aman dan rakyatnya saling menyayangi dan menghormati antara satu sama lain, maka setiap agenda yang diaturkan oleh kerajaan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, modal insan yang mampu merealisasikan pembangunan negara akan dapat berfungsi dengan baik.
Baca lebih lanjut

21 Baca lebih lajut

PENGARUH KORUPSI DAN PENDAPATAN NASIONAL TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA ISLAM

PENGARUH KORUPSI DAN PENDAPATAN NASIONAL TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA ISLAM

2.1.5 Kesehatan Rakyat dan Pembangunan Bidang kesehatan termasuk salah satu kategori prioritas ekonomi yang utama dan merupakan unsur pokok dalam kualitas sumber daya manusia. Masalahnya berkisar pada hubungan timbal-balik antara kesehatan rakyat dan proses pembangunan. Oleh WHO (World Health Organization) diungkapkan bahwa paham kesehatan menyangkut keadaan yang pada umumnya menunjukkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Pengertian demikian harus dianggap terlalu luas, oleh karena dalam perkembangannya sulit sekali untuk diamati dan dipantau dengan tolak ukur-tolak ukur yang agak pasti. Dalam pandangan umum, biasanya kesehatan diartikan sebagai keadaan dimana tidak dialami penyakit yang bersifat kronis yang cenderung meluas dan dimana cacat tubuh maupun cacat jiwa hanya diderita dalam kalangan terbatas.
Baca lebih lanjut

12 Baca lebih lajut

STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PERADILAN ISLAM DI NEGARA MALAYSIA DAN SAUDI ARABIA

STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PERADILAN ISLAM DI NEGARA MALAYSIA DAN SAUDI ARABIA

The legal system in Malaysia State reflects the plural model which appears in English Malay Colony. Much of the area of life must be governed by a federal public body. The shariah Court in Malaysia known as the Shariah Court which is a judicial institution that speaks, and sentences to Muslims for civil and criminal misconduct according to the jurisdiction allocated to it. The Shariah Court has jurisdiction as stipulated by the Malaysian Constitution. While in Saudi Arabia Quran and Sunnah Rasulullah s.a.w is the Constitution of the State, and shariah as the basic law implemented by tribunals (courts) shariyah with ulama as Judges and counselors. The Saudi Arabia judiciary is formed based on Islamic shariah which is inseparable from the role of King Abdul Aziz bin Abdul Rahman as-Saud who plundered the territories.
Baca lebih lanjut

27 Baca lebih lajut

Negara Indonesia Merdeka in 2014

Negara Indonesia Merdeka in 2014

kabinet tersebut terdiri dari PSI, Masyumi, PNI dan PKI. Semasa perjuagan fisik ini, dimana perhatian nasional adalah mempertahankan proklamasi dan kedaulatan NKRI, ternyata juga lahir bebebrapa kebijakan yang strategis bak bagi kehidupan demokrasi maupun kesejateraan, hal tersebut adalah maklumat X dari Hatta yang membuka kran demokrasi yakni berdirinya partai-partai sehingga terhindar dari ide monolitik yang sempat mencuat dengan ide partai pelopor. Kebijakan strategis lainnya berhubungan dengan kehidupan perburuhan. Dinmika politik yang terjadi masa ini menggambarkan gesekan antara ‘partai berkuasa’ dengan oposannya terutma berkaitan dengan isu hasil diplomasi dan juga mengenai peran-peran kelompok berkuasa yang dikuasai oleh teknokrat/intelektual berhadapan dengan kelompok radikal-idelogis yang tidak berpendidikan tinggi yang penuh dengan selimut romatika perjuangan. Jatuh bangunnya cabinet tidak bias dilepaskan dari konteks yang demikian, bila saja dikerucutkan maka akan tampak adanya tiga sumbu kekuatan besar dalam republic yang baru merdeka ini yakni: Soekarno-Hatta sebagai obor kebangsaan dan dua sumbu penyangganya yakni Syahrir-Amir
Baca lebih lanjut

50 Baca lebih lajut

Pengaruh Korupsi dan Pendapatan Nasional terhadap Pembangunan Ekonomi di Negara-negara Islam

Pengaruh Korupsi dan Pendapatan Nasional terhadap Pembangunan Ekonomi di Negara-negara Islam

Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayahnya. Usaha pembangunan ini di antaranya mencakup perluasan dasar ekonomi dengan diversifikasi pertanian, pengembangan produksi ekstraktif (pertambangan, kehutanan) pengembangan industri sekunder (manufaktur dan konstruksi) dan kegiatan sektor tersier (jasa-jasa) serta penciptaan lapangan kerja produktif di bidang-bidang kegiatan yang meluas. Terdapat beberapa masalah mendasar dalam pembangunan ekonomi, beberapa di antaranya adalah masalah korupsi dan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa di berbagai bidang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi dan pendapatan nasional terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara Islam. Penelitian dilakukan pada negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan mengambil sampel 52 negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Dari hasil analisis, pembahasan serta pengujian hipotesis dengan menggunakan variabel korupsi dan pendapatan nasional sebagai variabel bebas, dan pembangunan ekonomi sebagai variabel terikat, hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel korupsi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 42.1% terhadap pembangunan ekonomi. Variabel pendapatan nasional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 0.5% terhadap pembangunan ekonomi. Variabel korupsi dan pendapatan nasional secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 33.0% terhadap variabel pembangunan ekonomi.
Baca lebih lanjut

24 Baca lebih lajut

Pembentukan Modal Insan melalui Pengajar

Pembentukan Modal Insan melalui Pengajar

Penggabungan pendekatan tradisonal di dalam bilik darjah dan pendekatan atas talian akan membuka lembaran baru kepada dunia pendidikan. Menurut Karimi, Badariah dan Ahmad (2013), gabungan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersemuka dan atas talian dinamakan pendekatan hibrid. Pada dasarnya, dilihat pelajar akan dapat memupuk penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara praktikal. Malah, pendekatan ini dapat memperbaiki kekurangan yang terdapat di dalam pengajaran tradisional dan atas talian (Syamimi, Razali & Yahya, 2010).
Baca lebih lanjut

4 Baca lebih lajut

MEMPERKUKUHKAN MODAL INSAN

MEMPERKUKUHKAN MODAL INSAN

maju seperti yang terkandung dalam Wawasan 2020, usaha perlu dipergiat bagi membangunkan pekerja berpengetahuan, iaitu berdaya saing, fleksibel, dinamik dan berorientasikan prestasi dan kecemerlangan. Mewujudkan persekitaran yang menyokong pembangunan pekerja berpengetahuan ini juga penting. Oleh yang demikian, pembangunan budaya yang mengutamakan prestasi tinggi di semua peringkat daripada sekolah hingga tempat kerja akan diberi penekanan dalam tempoh Rancangan. Lebih banyak elemen berasaskan prestasi akan disepadukan dalam pelbagai bidang seperti guna tenaga sektor awam, program pembangunan keusahawanan dan geran R&D.
Baca lebih lanjut

26 Baca lebih lajut

Negara berkembang dan negara  malaysia

Negara berkembang dan negara malaysia

perlombongan menjadi penyumbang utama eksport Malaysia, tetapi pada tahun 1990- an, sektor perkilangan pula memberi sumbangan yang utama kepada eksport Malaysia Dalam keadaan negara kita yang berusaha menuju ke arah sebuah negara maju menjelang tahun 2020, sudah pasti kepesatan perkembangan sektor kedua dan ketiga akan mengatasi sektor pertama. Namun begitu kesemua sektor ekonomi adalah

2 Baca lebih lajut

Status quo perundangan Majlis Penasihat Syariah dalam kerangka kerja tadbir urus syariah bagi sistem perbankan Islam di Malaysia selepas Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013

Status quo perundangan Majlis Penasihat Syariah dalam kerangka kerja tadbir urus syariah bagi sistem perbankan Islam di Malaysia selepas Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013

Sebab utama kewujudan terminologi patuh syariah dalam konteks industri perbankan Islam boleh dirujuk melalui sejarah perkembangan bank-bank Islam. Sistem Perbankan Islam mulai dilaksanakan di Malaysia, Indonesia bahkan di mana-mana negara sekalipun, adalah bertitik tolakkan daripada kesedaran dan kemahuan masyarakat Islam khususnya, bersama-sama dengan pihak berwajib (kerajaan) yang ingin membebaskan diri daripada segala sistem perbankan yang terpalit dengan najis riba dan prinsip-prinsip konvensional. Oleh yang demikian, terdapat desakan dalaman yang kuat bagi mengalihkan keseluruhan aktiviti perbankan yang didasari oleh al-Quran dan al-Sunnah. Justeru, adalah jelas bahawa, konsep dan prinsip patuh syariah adalah tunjang yang menjadi tulang belakang pelaksanaan sistem perbankan Islam. Kini, setelah sistem perbankan Islam berjaya mendapat tempat dalam negara yang membolehkannya beroperasi dengan lancar, jaminan kepada pematuhan terhadap syariah dari seluruh aspek perjalanan aktiviti perbankan Islam termasuk pengelolaan dana para pelanggan oleh pihak institusi terlibat, adalah suatu yang amat penting yang tidak boleh dipandang ringan sama sekali. Implikasi ketidakpatuhan apa jua aktiviti perbankan Islam terhadap hukum syarak adalah; risiko perundangan termasuk hukuman denda dan penjara. 45 serta risiko terhadap reputasi kepada
Baca lebih lanjut

9 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...