Top PDF Tahap Penguasaan Kemahiran Membina Inferens Dan Mentafsir Data Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu, Dua Dan Empat Program Kimia Universiti Teknologi Malaysia

Tahap Penguasaan Kemahiran Membina Inferens Dan Mentafsir Data Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu, Dua Dan Empat Program Kimia Universiti Teknologi Malaysia

Tahap Penguasaan Kemahiran Membina Inferens Dan Mentafsir Data Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu, Dua Dan Empat Program Kimia Universiti Teknologi Malaysia

Daripada analisis didapati secara keseluruhannya tahap penguasaan KPS responden berada di tahap yang baik (60.1%). Tahap kemahiran membina inferens mencapai tahap sederhana (54.4%) dan kemahiran mentafsir data mencapai tahap yang baik (65.7%). Secara keseluruhannya dapat dikatakan hampir separuh sampel tidak dapat menguasai sebahagian daripada KPS yang diuji. Keputusan yang diperolehi daripada kajian menunjukkan keputusan yang kurang memberangsangkan disebabkan faktor-faktor tertentu. Antaranya ialah mungkin kurangnya penekanan yang diberikan oleh guru ketika di sekolah dan matrikulasi. Keadaan ini berlaku di sekolah kerana kebanyakan guru tidak menyedari tentang kepentingan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik, tetapi kebanyakan guru sains lebih memberi tumpuan kepada kemahiran penghafalan, formula dan teorem (Ab. Rahim, 2000). Kurangnya kesedaran ini menyebabkan KS yang merupakan aset bagi menggalakkan pemikiran kritis, kreatif dan bersistematik kurang berlaku. Menurut Tan (1991), penekanan yang diberikan oleh guru semasa amali adalah cara untuk mendapatkan jawapan dan bukannya pada KPS yang perlu dikuasai. Ini menyebabkan pelajar kecewa kerana hasil yang diperolehi tidak sama apa yang dijangkakan. Faktor ini lebih terbukti dengan kajian yang dilakukan oleh Chong (1990) yang mendapati wujudnya korelasi positif yang lemah (Pekali korelasi + 0.274) di antara pencapaian pelajar dalam kemahiran proses sains dengan penekanan guru kepada kemahiran proses sains dalam pengajaran. Akibat kegagalan pelajar menguasai kemahiran-kemahiran asas dan dan bersepadu secara tidak langsung akan menjejaskan kemahiran pelajar dalam mengeksperimen (Zaiton, 2005).
Baca lebih lanjut

7 Baca lebih lajut

Tahap Penguasaan Topik `Lines And Angles` Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Matematik Di

Universiti Teknologi Malaysia

Tahap Penguasaan Topik `Lines And Angles` Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Matematik Di Universiti Teknologi Malaysia

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti corak kesilapan pelajar dalam pembelajaran topik `Lines and Angles` Tingkatan Satu dan Tiga. Antara aspek kemahiran dan konsep dalam topik `Lines and Angles` dikaji terdiri daripada mendefinisi sudut, mengenalpasti jenis-jenis sudut, mengenalpasti jenis- jenis garisan, sudut pada garis lurus, sudut pada satu titik dan penyelesaian soalan masalah. Kajian telah dijalankan ke atas 59 responden yang terdiri daripada pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan Matematik(Kimia)-4SPM dan pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan Matematik(Komputer)-4SPT tahun empat di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Satu set soalan matematik berkaitan tajuk `Lines and Angles` yang terdiri daripada 19 item merangkumi semua aspek yang dikaji menjadi instrumen untuk mengumpulkan data. Data dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif serta pemerhatian dijalankan terhadap corak kesilapan yang dilakukan oleh responden. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden menghadapi masalah dalam semua aspek kemahiran dan konsep dalam topik `Lines and Angles` dikaji. Bagi mengatasi masalah yang dihadapi, beberapa cadangan tindakan pemulihan dikemukakan. Antaranya ialah pembaikan proses penyampaian guru yang perlu memberi perhatian lebih kepada penanaman definisi istilah matematik dan menggilap tahap penguasaan Bahasa Inggeris responden.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

Tahap Kefahaman Kemahiran Mengawal Pembolehubah Dan Membina Hipotesis Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains

Tahap Kefahaman Kemahiran Mengawal Pembolehubah Dan Membina Hipotesis Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains

Abstrak : Kemahiran Proses Sains merupakan salah satu aspek penting dalam mempelajari Sains. Kebolehan memahami Kemahiran Proses Sains membantu pelajar menguasai ilmu sains dengan lebih baik. Atas kesedaran ini, penyelidik memfokuskan kajian untuk mengetahui tahap kefahaman dua Kemahiran Proses Sains iaitu kemahiran mengawal pembolehubah dan kemahiran membina hipotesis dalam kalangan bakal guru di Universiti Teknologi Malaysia. Reka bentuk kajian yang digunakan adalah berbentuk tinjauan. Penyelidik telah melibatkan dua pembolehubah bebas iaitu jantina dan program pengajian. Seramai 50 orang pelajar lelaki dan perempuan tahun empat Sarjana Muda Sains serta Pendidikan(Sains)-Perdana dan Sarjana Muda Sains serta Pendidikan(Sains)-Program Khas Pensiswazahan Guru telah terlibat dalam kajian ini. Penyelidik telah menggunakan alat kajian yang dinamakan Ujian Pencapaian Tahap Kefahaman Kemahiran Mengawal Pembolehubah dan Membina Hipotesis dengan nilai kebolehpercayaan α=.87. Alat kajian ini mengandungi 40 item berbentuk soalan objektif. Analisis statistik deskriptif dalam bentuk min, sisihan lazim, maksimum, minimum serta peratus telah digunakan sebagai tatacara menganalisis data. Hasil daripada kajian yang telah dijalankan memperlihatkan tahap kefahaman kemahiran mengawal pembolehubah dan membina hipotesis adalah sederhana. Terdapat perbezaan tahap kefahaman kemahiran mengawal pembolehubah dan membina hipotesis merentas jantina iaitu sederhana bagi pembolehubah lelaki dan baik bagi pembolehubah perempuan. Terdapat perbezaan tahap kefahaman kemahiran mengawal pembolehubah dan membina hipotesis merentas program pengajian iaitu sederhana bagi pembolehubah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan(Sains)-Program Khas Pensiswazahan Guru dan baik bagi pembolehubah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan(Sains)-Perdana. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tahap kefahaman kedua-dua kemahiran yang dikaji masih berada pada tahap yang kurang memuaskan. Oleh itu, penekanan kepada Kemahiran Proses Sains perlu dititikberatkan dalam proses pembelajaran dan pengajaran bagi mencapai matlamat kurikulum sains untuk melahirkan generasi yang mempunyai pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi serta mampu mengaplikasikan pengetahuan sedia ada.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

Tahap kefahaman kemahiran mengumpul data dan mentafsir data dalam kalangan pelajar tahun empat pendidikan sains

Tahap kefahaman kemahiran mengumpul data dan mentafsir data dalam kalangan pelajar tahun empat pendidikan sains

Abstrak : Masalah kefahaman dalam Kemahiran Proses Sains telah menarik perhatian penyelidik. Penyelidik menetapkan pembolehubah bersandar adalah tahap kefahaman kemahiran mengumpul data dan mentafsir data dalam kalangan pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains, Universiti Teknologi Malaysia. Terdapat dua pembolehubah bebas dalam kajian ini iaitu merentas jantina dan program pengajian. Peserta kajian terdiri daripada 52 orang pelajar Program Pendidikan Sains – Perdana dan Program Pendidikan Sains – Program Khas Pensiswazahan Guru. Kajian ini berbentuk tinjauan dan alat kajian yang ditadbir ialah Ujian Tahap Kefahaman Kemahiran Mengumpul Data Dan Mentafsir Data yang mempunyai 40 item objektif dengan nilai kebolehpercayaan ά = .89. Analisis Statistik Deskriptif dalam bentuk min, sisihan lazim dan markat maksimum dan minimum telah digunakan dalam tatacara menganalisis data kajian ini. Tahap kefahaman kemahiran mengumpul data dan mentafsir data dalam kalangan pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains secara keseluruhan dan merentas jantina adalah baik. Dapatan kajian menunjukkan kedua-dua kemahiran merentas program pengajian adalah sederhana untuk Perdana dan baik untuk Program Khas Pensiswazahan Guru. Implikasi daripada kajian ini ialah perlunya ada perubahan sikap pelajar dan amalan pengajaran dan pembelajaran pensyarah.
Baca lebih lanjut

7 Baca lebih lajut

Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Dan Hubungannya Dengan Pencapaian

Akademik Pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap penguasaan kemahiran manipulatif dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar. Seramai 92 orang pelajar tahun tiga dan empat SPC, Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Kimia) dan SPK, Sarjana Muda Sains Komputer Serta Pendidikan (Kimia) dipilih secara rawak sebagai sampel kajian. Kajian dijalankan dengan menggunakan set borang soal selidik (α=0.753) yang terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A soal selidik digunakan untuk mengetahui latar belakang dan pencapaian akademik pelajar manakala Bahagian B adalah untuk mengenalpasti tahap penguasaan kemahiran manipulatif pelajar dalam amali kimia. Data-data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian Microsoft Excell dan SPSS. Analisis yang digunakan adalah kekerapan, peratus, min dan ujian kolerasi Pearson. Hasil kajian menunjukkan tahap penguasaan kemahiran manipulatif dalam kalangan pelajar berada di tahap baik (70.3%) tetapi tidak wujud hubungan yang signifikan antara tahap penguasaan kemahiran manipulatif dengan pencapaian akademik pelajar (r=0.197). Beberapa cadangan untuk meningkatkan kemahiran manipulatif serta cadangan untuk kajian lanjutan turut dikemukakan di samping implikasi kajian.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

Tahap Penguasaan Kemahiran Membuat Hipotesis Dan Mendefinisi Secara Operasi Di Kalangan Pelajar Kimia Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor

Tahap Penguasaan Kemahiran Membuat Hipotesis Dan Mendefinisi Secara Operasi Di Kalangan Pelajar Kimia Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor

Abstrak : Kemahiran Proses Sains Bersepadu merupakan satu elemen penting dalam pembelajaran sains. Memandangkan, Kemahiran Proses Sains Bersepadu amat perlu dikuasai oleh semua pelajar, maka kajian ini telah dijalankan bagi mengukur tahap penguasaan pelajar dalam kemahiran ini. Hanya dua jenis kemahiran sahaja yang diuji iaitu Kemahiran Membuat Hipotesis dan Kemahiran Mendefinisi Secara Operasi. Kajian ini telah melibatkan responden yang terdiri daripada pelajar Pendidikan Kimia, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Seramai lapan puluh sembilan orang bakal guru daripada setiap tahun pengajian diuji bagi menjayakan kajian ini. Instrumen kajian yang digunakan adalah berbentuk soal selidik. Nilai kebolehpercayaan kajian ini ialah α=0.87. Data mentah yang diperolehi, diproses untuk mendapatkan frekuensi, peratusan dan min dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Science versi 11.5 (SPSS 11.5). Selain itu, ujan-t juga digunakan untuk melihat perbezaan tahap penguasaan kemahiran yang diuji bagi dua kursus pendidikan kimia yang dikaji. Dapatan kajian yang diperolehi mendapati purata tahap penguasaan Kemahiran Membuat Hipotesis berada di tahap baik sementara Kemahiran Mendefinisi Secara Operasi berada di tahap yang sederhana sahaja. Kajian ini juga mendapati terdapat perbezaan tahap penguasaan Kemahiran Proses Sains Bersepadu yang signifikan bagi pelajar tahun akhir pendidikan kimia yang diuji.
Baca lebih lanjut

9 Baca lebih lajut

Tahap penguasaan kemahiran membuat inferens, membuat hipotesis dan mentafsir data dalam kalangan pelajar tahun empat Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains)

Tahap penguasaan kemahiran membuat inferens, membuat hipotesis dan mentafsir data dalam kalangan pelajar tahun empat Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains)

Abstrak: Kemahiran Proses Sains (KPS) merupakan satu kemahiran penting dalam mempelajari Sains. KPS membantu pelajar menguasai ilmu Sains dengan lebih baik. Jadi kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk mengenalpasti tahap penguasaan pelajar Tahun Empat Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains) (SPN) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dalam kemahiran membuat inferens, membuat hipotesis dan mentafsir data. Responden kajian terdiri daripada 55 orang pelajar Perdana dan pelajar PKPG Tahun Empat SPN UTM. Instrumen kajian dinamakan Ujian Pencapaian Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains (UPTPKPS) yang mengandungi 35 item berbentuk soalan objektif. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan Perisian statistical Packages For social science for Windows (SPSS) versi 11.5. Hasil analisis dipersembahkan dalam bentuk min, sisihan lazim, maksimum, minimum dan peratusan. Kebolehpercayaan instrumen kajian dengan nilai Alpha Cronbach (α) adalah memuaskan iaitu bernilai .83. Tahap kemahiran proses sains yang dipilih pada keseluruhannya adalah baik dengan min ialah 24.7 dari markah maksimum 35 dan peratusan min sebanyak 70.66%. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada tahap penguasaan pelajar merentasi program pengajian.
Baca lebih lanjut

10 Baca lebih lajut

Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Pendidikan Fizik

Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Pendidikan Fizik

Akhir sekali, dapatan kajian ini juga diharap boleh membantu PPK dalam mengenal pasti tahap kefahaman kemahiran mereka bentuk eksperimen dan kemahiran mengeksperimen dalam kalangan pelajar Pendidikan Fizik di UTM. Melalui dapatan kajian ini juga, PPK akan dapat mengenal pasti beberapa faktor yang mungkin menjadi punca masalah penguasaan KS dalam kalangan pelajar sekolah pada masa kini seperti penglibatan pasif pelajar dalam amali Fizik, kurang aktiviti hands-on dalam pembelajaran Fizik, sikap guru terhadap kelas amali Fizik dan sikap pelajar terhadap mata pelajaran Fizik . Berdasarkan empat faktor ini, PPK diharap dapat mengetahui lebih khusus lagi bahawa masalah penguasaan KS ini mungkin bermula di peringkat sekolah menengah dan bukan di peringkat IPTA atau di Institusi Perguruan (IP). Berikutan dari masalah ini, PPK akan dapat mengkaji semula objektif Kurikulum Fizik yang sedia ada bagi mengenal pasti strategi yang sesuai untuk meningkatkan penguasaan KS dalam kalangan pelajar sekolah menengah. PPK juga boleh menambah baik pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran dalam Kurikulum Fizik untuk memastikan pelajar dapat menguasai semua kemahiran yang terkandung dalam KS.
Baca lebih lanjut

10 Baca lebih lajut

Tahap penguasaan teori dan amali dalam kalangan pelajar ekonomi

rumah tangga: kajian persepsi di universiti awam Malaysia

Tahap penguasaan teori dan amali dalam kalangan pelajar ekonomi rumah tangga: kajian persepsi di universiti awam Malaysia

Penguasaan teori dan amali adalah penting dalam bidang pendidikan teknikal dan vokasional untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran dan berketerampilan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi tahap penguasaan teori dan amali pelajar-pelajar Ekonomi Rumah Tangga (ERT) di sebuah universiti awam bagi kursus jahitan. Seramai 100 orang pelajar program Sarjana Muda ERT terlibat sebagai sampel kajian. Kajian ini berbentuk tinjauan dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data daripada responden kemudiannya dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 18.0. Nilai kebolehpercayaan soal selidik adalah α = .771. Dapatan kajian menunjukkan persepsi tahap penguasaan teori pelajar adalah pada tahap sederhana (min = 0.65) dan amali juga adalah sederhana (min = 3.50). Keputusan analisis ujian ANOVA mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap penguasaan teori dan amali pelajar ERT dalam kursus jahitan bagi semester pengajian. Walau bagaimanapun, analisis ujian Eta pula menunjukkan bahawa terdapat tiga item teori dan empat item amali yang mempunyai hubungan signifikan rendah dengan semester pengajian. Analisis Pearson r pula menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara penguasaan teori dengan penguasaan amali dalam kalangan pelajar ERT.
Baca lebih lanjut

9 Baca lebih lajut

Pembinaan Modul Program Pembangunan Sahsiah Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Pembinaan Modul Program Pembangunan Sahsiah Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Berdasarkan penyataan latar belakang masalah di atas jelas menunjukkan tidak ada lagi usaha-usaha untuk membina program-program yang dirancang khas untuk pelajar tahun satu di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Oleh yang demikian dengan merujuk kepada masalah dan dapatan kajian yang dijalankan oleh penyelidik yang lepas seperti Ahmad Nawawi (2007) pengkaji akan merangka dan membina struktur modul program pembangunan pelajar dari segi sahsiah pelajar, mengikut kesesuaian pelajar-pelajar tahun satu di kampus UTM skudai. Ini bagi membolehkan pihak pentadbir menggunakannya untuk program-program khasnya untuk Fakulti Pendidikan.
Baca lebih lanjut

7 Baca lebih lajut

Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia

Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia

Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap stres serta tahap kepuasan kerja dari aspek beban kerja, hubungan interpersonal, persekitaran tempat kerja dan peraturan tempat kerja dalam kalangan pensyarah Universiti Teknologi Malaysia. Soal selidik digunakan untuk mengumpul data bagi kajian berbentuk kuantitatif ini. Kaedah persampelan dilakukan secara persampelan sistematik. Nilai kebolehpercayaan keseluruhan instrumen adalah α = 0.83. Responden kajian terdiri daripada 128 orang pensyarah dan pensyarah kanan Universiti Teknologi Malaysia daripada pelbagai fakulti. Data dikumpulkan dengan menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian dan diedarkan kepada responden. Penganalisaan data dibuat dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science Windows 13) dan dinyatakan dalam bentuk kekerapan, peratusan dan min untuk item-item yang berkaitan dengan tahap stres dan tahap kepuasan kerja. Bagi menguji perbezaan tahap stres dan tahap kepuasan kerja antara lelaki dan perempuan, penyelidik menggunakan Ujian-t. Manakala Ujian Korelasi Pearson digunakan untuk mendapatkan perhubungan antara tahap stres dengan tahap kepuasan kerja dari aspek beban kerja, hubungan interpersonal, persekitaran tempat kerja dan peraturan tempat kerja. Hasil kajian menunjukkan tahap stres dalam kalangan pensyarah Universiti Teknologi Malaysia adalah rendah. Tahap kepuasan kerja bagi semua aspek adalah tinggi kecuali bagi aspek peraturan tempat kerja adalah pada tahap sederhana. Dapatan juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres antara pensyarah lelaki dan perempuan. Dapatan juga mendapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara stres dengan kepuasan kerja dari aspek persekitaran tempat kerja dan hubungan interpersonal. Manakala terdapat hubungan yang signifikan antara stres dengan kepuasan kerja dari aspek beban kerja dan peraturan tempat kerja.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

Tahap penguasaan kemahiran pemikiran kritis dalam kalangan pelajar kejuruteraan dan hubungannya dengan pencapaian pelajar

Tahap penguasaan kemahiran pemikiran kritis dalam kalangan pelajar kejuruteraan dan hubungannya dengan pencapaian pelajar

Pemikiran merupakan proses mental yang terdiri daripada dua operasi iaitu operasi kognitif dan operasi metakognitif. Operasi kognitif digunakan untuk mencari makna di mana ianya meliputi dua bahagian iaitu pertama, kemahiran yang tersendiri dan ringkas seperti kemahiran pemprosesan (menganalisis, mensintesis dan penaakulan) dan pemikiran kritis dan kreatif, kedua, ialah proses atau strategi yang kompleks, seperti membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Operasi kognitif ialah operasi yang melibatkan proses pemikiran kritis, kreatif, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Manakala operasi metakognitif pula ialah proses refleksi yang dilakukan oleh individu pada proses pemikirannya. Operasi metakognitif meliputi operasi yang mengarah dan mengawal kemahiran dan proses kognitif. Metakognitif biasanya dikenali sebagai berfikir tentang pemikiran. Metakognitif melibatkan operasi untuk memandu usaha seseorang demi mencari makna, khususnya operasi merancang, mengarah dan menilai pemikirannya (Azizi, Noordin dan Zurihanmi, 2005). Dengan kata lain, refleksi adalah tindakan kita memikirkan apa yang kita fikir. Perkaitan operasi kognitif dan metakognitif dapat dilihat perkaitannya melalui rajah dibawah:
Baca lebih lanjut

41 Baca lebih lajut

Tahap literasi kewangan dalam kalangan pelajar universiti awam: kajian di Universiti Kebangsaan Malaysia

Tahap literasi kewangan dalam kalangan pelajar universiti awam: kajian di Universiti Kebangsaan Malaysia

Financial literacy is important for it is widely known to have impact on individual financial decision making thus financial wellbeing. In today’s phenomenon of rising students loan default and its association with the financial literacy level locally and globally, this paper attempts to examine financial literacy level among Malaysian students by using sampling from selected students of the Universiti Kebangsaan Malaysia, one of the public universities in Malaysia. In addition this paper also aim to identify factors that influence the level of financial literacy. The findings show that on average the students display a moderate level of financial literacy. The results from the multipleregression analysis and one-way ANOVA show that the types of faculty and the academic performance significantly influenced the financial literacy level. Other factors being examined in this study such as the financier information (financier/sponsor and sponsorship amount per semester), parents background (income, occupation and academic background of the parents), demographic factors (gender, ethnicity), place of residence, students academic background upon university entrance and academic year are not significant. The results thus suggest that necessary measures and more effort should be taken by government to increase awareness about financial related matters among university students. The results also could be used to assist the policy makers, administrators and educators in instilling suitable components of financial literacy in their training endeavours.
Baca lebih lanjut

14 Baca lebih lajut

Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains

Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Mengeksperimen Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Program Pendidikan Sains

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamed, pada 28 Februari 1991, telah mengumumkan satu rangka kerja rancangan pembangunan Malaysia untuk dicapai dalam tempoh masa 30 tahun yang akan datang. Salah satu cabaran yang termaktub dalam wawasan 2020 ialah mewujudkan masyarakat Malaysia yang berfikiran saintifik dan progresif agar dapat menyumbang kepada perkembangan tamadun teknologi dan bukan sekadar pengguna teknologi. Untuk mencapai hasrat ini, mutu pendidikan negara harus ditingkatkan. Lantaran itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah memberi penekanan dalam penambahbaikan kurikulum kebangsaan dalam beberapa mata pelajaran termasuk mata pelajaran Sains.
Baca lebih lanjut

9 Baca lebih lajut

Hubungan antara kemahiran berfikir kritis dengan pencapaian akademik dalam kalangan pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Hubungan antara kemahiran berfikir kritis dengan pencapaian akademik dalam kalangan pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

(Raja Abdullah, 1993:19) Dalam usaha melahirkan insan berfikiran kritis bagi mencapai matlamat wawasan 2020 peranan sebuah institusi pendidikan didapati amatlah besar, iaitu dapat menghasilkan pelajar yang mempunyai pemikiran kritis yang baik. Hasrat ini adalah sejajar dengan teras kedua pembangunan modal insan yang dibentangkan dalam misi nasional RMK 9. Penguasaan pemikiran kritis merupakan salah satu aspek yang terdapat dalam kemahiran insaniah (soft skills) yang dituntut oleh pembangunan modal insan merangkumi definisi berikut, iaitu pemikiran baik (good thinking) atau dapat berfikir secara baik (thinking well). Ketiga-tiga perkara ini biasanya saling diguna pakai bagi maksud yang sama. Secara umum kemahiran berfikir kritis ialah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999). Dalam konteks kajian ini, kemahiran berfikir kritis didefinisikan sebagai yang kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
Baca lebih lanjut

11 Baca lebih lajut

Tahap penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar tahun akhir di Kolej Antarabangsa IKIP

Tahap penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar tahun akhir di Kolej Antarabangsa IKIP

Dalam konteks organisasi pula, modal insan adalah sumber yang paling penting selain dari sumber-sumber lain seperti mesin dan peralatan, kewangan dan prosedur kerja. Modal insan adalah penggerak organisasi dan penentu kejayaan sesebuah organisasi dalam mencapai visi, misi, objektif, matlamat dan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Organisasi secara amnya merupakan himpunan individu (dua atau lebih individu) yang menjalankan tugas tersendiri mengikut unit kerja, yang kemudiannya diselaraskan bagi mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan (Ahmad, 1986). Menurut Rosleh (2010) pula, walaupun manusia mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang setaraf tetapi mereka tetap berbeza di antara satu sama lain disebabkan oleh faktor kemahiran dan sikap. Sikap merujuk kepada perbuatan atau pandangan yang berdasarkan pada sesuatu pendapat, pendirian mahupun fikiran. Sikap banyak dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang individu iaitu nilai yang terbentuk hasil daripada proses pemasyarakatan atau sosialisasi yang dilalui dan dialami oleh seseorang individu, bermula daripada dalam kandungan ibunya hinggalah ke liang lahad.
Baca lebih lanjut

46 Baca lebih lajut

Pembinaan modul Program Pembangunan Kerjaya Pelajar tahun satu Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Pembinaan modul Program Pembangunan Kerjaya Pelajar tahun satu Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Tolbert (1974) ada mengatakan bahawa dengan memberi pendedahan kepada bidang kerjaya kepada individu akan dapat menimbulkan minat untuk berusaha bagi memenuhi keperluan kerjaya tersebut. Ini bertepatan dengan dapatan kajian seramai 101 orang pelajar (78.3%) menyatakan mereka akan lebih bersemangat dan berminat untuk belajar jika mengetahui kepentingannya di alam pekerjaan. Ini dapat disokong oleh kenyataan Rohany (1984) yang menyatakan minat didefinisikan sebagai kecenderungan atau tarikan terhadap sesuatu perkara atau objektif. Ini menunjukkan jika pelajar diberi pendedahan kepada bidang kerjaya yang akan mereka ceburi pada masa akan datang dapat meningkatkan minat pelajar untuk belajar bersungguhsungguh. Rohany (1984) telah menegaskan bahawa individu perlu diberikan maklumat mengenai dunia pekerjaan supaya individu itu dapat membuat persediaan yang realistik.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

Tahap Kemahiran ICT di Kalangan Pelajar

Tahap Kemahiran ICT di Kalangan Pelajar

Menurut Oldham (2003), penggunaan ICT berupaya menunjukkan konsep abstrak secara visual dan seterusnya membantu pelajar memahami konsep yang abstrak dengan menggunakan model, simulasi, permainan, video dan penjelajahan multimedia. Begitu juga dalam pendidikan subjek sains seperti Biologi, Kimia dan Fizik, guru-guru sains berpotensi dalam membangunkan pembelajaran menggunakan ICT dengan cara yang berkesan ke arah usaha untuk meningkatkan pemahaman pelajar (Val Oldham 2003). Hasil kajian oleh Hamzah dan rakan-rakan (2010) bagi penggunaan ICT dalam pembelajaran Pendidikan Islam, menunjukkan sebilangan besar pelajar (melebihi 70%) bersikap positif terhadap penggunaan komputer dan berpeluang menggunakannya untuk mempelajari subjek ini. Penggunaan e-pembelajaran bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran dalam institut pendidikan telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. E-pembelajaran (E-learning) merupakan kaedah alternatif dalam pengajaran dan pembelajaran di mana ia menggunakan semua media elektronik, termasuk Internet, rangkaian, audio / video, pita, dan CD-ROM (Thanakorn Wangpipatwong 2009). Kemunculan E- pembelajaran 2.0 pula menggambarkan beberapa perkembangan, trend dan pandangan, yang memerlukan perubahan dari pengajaran kepada pembelajaran. Ciri-ciri E-learning 2.0 ialah menggunakan perisian sosial dan pembelajaran, yang boleh digabungkan keperluan individu di mana pembelajaran dan penyertaan saling berhubung. Malah, E- pembelajaran Web 2.0 boleh digunakan untuk membangunkan hasil pembelajaran dengan cara kerjasama dan komunikasi, menyusun persekitaran pembelajaran mengikut cita rasa sendiri dan memahami keseluruhan internet sebagai sumber pembelajaran (Ehlers, 2009). Teknologi multimedia memainkan peranan yang penting bgi membantu pelajar memahami konsep-konsep yang sukar serta bersifat abstrak (King-Dow Su, 2008). Ia telah banyak digunakan oleh guru sebagai salah satu bahan bantu mengajar yang efektif. Malah penggunaannya mampu meningkatkan pencapaian pelajar dalam sesuatu subjek yang dipelajari, sebagai contohnya dalam tajuk Elektrokimia (Tien Tien Lee & Kamish Osman 2012).
Baca lebih lanjut

5 Baca lebih lajut

FAKTOR TEKANAN DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA: SATU TINJAUAN AWAL

FAKTOR TEKANAN DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA: SATU TINJAUAN AWAL

Selain itu, Al-Dubai et al. (2011) mendapati bahawa tekanan mempunyai hubungan signifikan dengan kebimbangan tentang masa hadapan, masalah kewangan, konflik interpersonal, masalah keluarga, harga diri rendah, konflik rakan sebilik, ketidakupayaan mendapatkan sokongan ibu bapa untuk menyelesaikan masalah, dan perubahan tabiat makan. Khan et al. (2013) menyatakan bahawa pelajar mengalami tekanan disebabkan oleh perubahan gaya hidup, hubungan interpersonal dan tekanan akademik seperti peperiksaan, kerja rumah dan keperluan tambahan yang mungkin melampaui kebolehan mereka. Lin dan Huang (2012) pula menyatakan bahawa faktor tekanan seperti kesunyian dan keruntuhan (burnout) menjadi masalah biasa dalam kalangan pelajar dan ia merupakan sesuatu yang mungkin mereka hadapi sewaktu di universiti. Keadaan sunyi akan mewujudkan perasaan negatif, terpencil dan tidak berharga yang terjadi akibat beberapa faktor termasuk kurangnya kepuasan dalam hubungan sosial, jangkaan yang tidak memenuhi status sosial sebenar, atau defisit dalam kesalinghubungan emosi (Stoliker & Lafreniere 2015).
Baca lebih lanjut

11 Baca lebih lajut

Kemahiran Visualisasi Dan Gaya Pembelajaran Pelajar Program Kejuruteraan Di Universiti Sains Malaysia

Kemahiran Visualisasi Dan Gaya Pembelajaran Pelajar Program Kejuruteraan Di Universiti Sains Malaysia

bentuk-bentuk objek 2 dimensi mengandungi 64 soalan dan Bahagian C: Mental Cutting Test (MCT) untuk menguji pelajar mengenalpasti satu pandangan keratan daripada objek tiga dimensi yang dipotong pada satah tertentu. Bahagian E adalah soalan dalam set soal selidik jenis gaya pembelajaran Aktivis, Teoris, Reflektor dan Pragmatis yang dibina oleh Peter Honey dan Mumford iaitu Using Your Learning Styles (ULS) yang dialih bahasa ke bahasa Melayu mengandungi 40 soalan diikuti dengan dua pilihan jawapan berbentuk binari iaitu dengan pilihan jawapan ya atau tidak.
Baca lebih lanjut

10 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...

Related subjects