Top PDF RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) SAINS TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) SAINS TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) SAINS TAHUN 4

6.9.1 Membanding dan membezakan ukuran yang dibuat menggunakan alat piawai dan tidak piawai dengan menjalankan aktiviti 6.9.2 Menaakul kepentingan mengukur menggunakan alat pengukur de[r]

45 Read more

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) SAINS TAHUN5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) SAINS TAHUN5

 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku secara sistematik  Menggunaka[r]

41 Read more

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN J (1)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN J (1)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 4 2014 MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI Komponen Kecergasan Kecergasan Fizikal [r]

14 Read more

KSSR PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN 4

KSSR PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN 4

Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid.

26 Read more

Unit 29 ( Teknologi Semakin Canggih )

Unit 29 ( Teknologi Semakin Canggih )

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh Masa Kelas Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tema MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI Tajuk Teknologi Semakin Canggih Standa[r]

4 Read more

RPT Sains Tahun 1 2017

RPT Sains Tahun 1 2017

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS 2017 LAYARI sumberpendidikan.com Telegram di https://telegram.me/sumberpendidikan MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN MINGGU 1 2/1-6/[r]

6 Read more

Unit 28 ( Sains Dalam Kehidupan )

Unit 28 ( Sains Dalam Kehidupan )

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh Masa Kelas Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tema MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI Tajuk Sains dalam Kehidupan Standard Kan[r]

5 Read more

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 (2015) KBSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 (2015) KBSR

- Murid menjalankan projek untuk mengawet makanan yang telah diberi - Murid berbincang dan memberi alasan mengapa kita perlu mengawet makanan, contoh: a menjadikan makanan tahan lebih l[r]

29 Read more

DSKP KSSR SAINS TAHUN 6

DSKP KSSR SAINS TAHUN 6

sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan. Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang di hasratkan. Secara am, Standard Pem- belajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks, sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembela- jaran. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan, tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti dengan domai n afektif. Standard Prestasi ialah pernyataan
Show more

82 Read more

Autonomi pengajaran KSSR

Autonomi pengajaran KSSR

Bagi merealisasikan matlamat KSSR, guru memainkan peranan penting, bertanggungjawab dan terlibat secara langsung dalam menentukan kejayaan dasar ini (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010). Hal ini kerana perubahan dalam kurikulum adalah satu usaha transformasi pendidikan yang memerlukan komitmen dan sokongan yang tinggi daripada guru sebagai pelaksana dasar untuk memastikan kejayaan pelaksanaannya. Salah satu aspek yang diberi perhatian serius dalam KSSR ialah bentuk pentaksiran yang akan diamalkan di sekolah. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses PdP. Proses PdP akan diikuti dengan pentaksiran yang bersesuaian untuk menilai pencapaian dan pemahaman murid. Guru dapat mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap pencapaian atau pemahaman murid tersebut. Musa (2008) menegaskan bahawa pentaksiran amat penting dalam proses PdP kerana perkara ini akan memberi maklumat tentang hasil pembelajaran murid.
Show more

41 Read more

DSKP Sains KSSR Tahun 1

DSKP Sains KSSR Tahun 1

Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Malaysia yang sedang melangkah ke arah status negara maju, perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik, progresif, berdaya cipta dan berpandangan jauh bukan sahaja dapat memanfaatkan teknologi terkini tetapi turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban sains dan teknologi masa hadapan. Bagi mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi.
Show more

64 Read more

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA

Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahka[r]

21 Read more

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR DUNIA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR DUNIA

U Murid boleh: 3.1.1 Menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian menerusi pelbagai media, ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh seperti:  duri taj[r]

40 Read more

modul pdp sains tahun 6 kssr

modul pdp sains tahun 6 kssr

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul selaras dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.

52 Read more

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDI KAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDI KAN

Baik hati Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas 2.1 Memberi bantuan kepada Jiran Pada akhi[r]

18 Read more

76997975 Rancangan Pengajaran Tahunan Ks

76997975 Rancangan Pengajaran Tahunan Ks

Pemerhatian / Pentaksiran Permainan Kecil: Lumba Mengelecik Bola EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 9 - 11 Band: B3D1E2 Kelecek Bola Dengan Kaki Berkebolehan mengelecek bola m[r]

32 Read more

Rancangan Pengajaran Tahunan RANCANGAN P

Rancangan Pengajaran Tahunan RANCANGAN P

KSSR BM TH 5 29 PERNIAGAAN DI MALAYSIA sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yag jelas dan intonasi yang betul dialami dengan tepat, sebutan yang jelas dan intoa[r]

40 Read more

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 PENDID

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 PENDID

Aras 2 Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1-Murid mengetahui penggunaan bahan , teknik dan elemen seni yang sesuai untuk menghasilkan gurisan... 2-Mengenali garisan yang bersesuaian u[r]

15 Read more

Show all 10000 documents...