• Tidak ada hasil yang ditemukan

MK Mo ta cong viec nhan vien theo doi don hang

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "MK Mo ta cong viec nhan vien theo doi don hang"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

B NG MÔ T CÔNG VI C

Tên chức danh NV THEO DÕI Đ N HÀNG Số

Đơn vị Ban Kinh doanh. Nơi làm việc TP. Hồ Chí Minh

Cấp trên trực tiếp GĐ. KD

Tóm tắt công vi c :

Nhận –triển khai sản xuất đơn hàng từ khách truyền thống, Phòng KD, Cửa hàng Tự doanh theo Quy

định của Công ty. Đôn đốc khách nhận hàng không để tồn kho. Tham gia giải quyết khiếu nại chất lượng đơn hàng .

Nhi m vụ Tiêu thức đánh giá Định mức thời gian

1. Tiếp nhận & triển khai đơn hàng Số đơn đặt hàng của Phong 5% 2. Theo dõi cọc & thanh toán của khách hàng Theo quy định của Công ty 5% 3. Theo dõi tình hình sản xuất của các đơn vị

sx để lập thông báo cho khách . Theo quy định của công ty (thông báo khách nhận hàng…)

5%

4. Nhận thông tin từ khch & chuyển thông tin

đến XN SX. Số lượng, chất lượng đat. 10%

5. Theo dõi, tổng hợp , phân tích tình hình tồn

thành phẩm các khách hàng đang đặt hàng . Số lượng tồn kho thành phẩm có địa chỉ là khách hàng của

Phong

30%

6. Giải quyết khiếu nại của khách hàng . Số vụ khiếu nại của khách 30% 7. Thực hiện các chỉ đạo khác của cấp trên Tình hình thực hiện chế độ

báo cáo đúng hạn của Phong

KD.

15%

Các mối quan h công tác Ph m vi

quan h Đ n vị liên quan Chức danh người

liên h Mục đích Nội

bộ ngoài Bên

(2)
(3)

- Yêu cầu kinh nghi m( lĩnh vực, thời gian tối thiểu ) - Thời gian làm việc tối thiếu 1.5 năm.

- Có khả năng giải quyết nhanh các vấn đề có liên quan đến đơn hàng và khách hàng . - Các kỹ năng đặc bi t:

Thuyết phục khách hàng .

- Điều ki n lƠm vi c: Tính chất: Lưu động Mức độ: Thường xuyên

Referensi

Dokumen terkait

Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) kebudayaan dan kehidupan masyarakat yang bersumber pada kebudayaan dan dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan daya tarik

Peranan sektor swasta dalam perbenihan tanaman pangan di Indonesi'a masih terbatas. Sistem perbenihan tanaman pangan di'lndonesia mulai dari pembentukan varietas

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pengumuman perihal Rekrutmen Asisten Praktikum Program Studi Teknik Informatika Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014 pada tanggal

[r]

Pembuatan daun Binahong menjadi cincau juga merupakan bentuk dari pemanfaatan yang efektif dan marketable karena hasil olahan tersebut memiliki rasa, aroma yang khas,

Manakala fasilitas infrastruktur tidak hanya tersedia di daerah perkotaan tetapi telah menjangkau daerah kecamatan dan pedesaan, maka kegiatan e-Learning akan

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada bobot potong yang berbeda menghasilkan daging dengan kadar asam lemak laurat, miristat, palmitat, dan palmitoleat yang berbeda nyata

Adapun judul skripsi ini adalah : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Di Kabupaten