Edisi Keduo SOSIOLOGI ORGANISASI KOMPLEKS: Teori dan Perspektif. Rosazman Russin Dayang Suria Haji Mulia

14 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Edisi Keduo

SOSIOLOGI

ORGANISASI

KOMPLEKS:

Teori dan Perspektif

Rosazman Russin

Dayang Suria Haji Mulia

(2)

SOSIOLOGI

ORGANISASI

KOMPLEKS:

(3)

SOSIOLOGI

ORGANISASI

KOMPLEKS:

Teori dan Perspektif

Rosazman Hussin Dayang Suria Haji Mulia

VNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Kota Kinabalu • Sabah • 2009 http://www.ums.edu.my/penerbit Ahli Majlis Penerbitan IImiah Malaysia (MAPIM)

(4)

o

Unh'ersiti !\lalaysia Sabah, 2009 Cetakan Pertama. 2002 Edisi Kedua. Cetakan Pertama. 2009

Semua hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel. ilustrasi dan isi kandungan buku ini'dalam apa jua bentuk sarna ada secara elektronik. fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Penerbit Universiti Malaysia Sabah. Keizinan mendapat hak terbitan daripada hak cipta tertakluk kepada pembayaran royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Rosazman Hussin

Sosiologi organisasi kompleks: teori dan perspektif I Rosazman Hussin. Oayang Suria Haji Mulia. - Ed. ke-2.

ISBN 978-967-5224-22-5

1. Complex organizations. 2. Organizational sociology. 3. Personnel management. I. Dayang Suria Haji Mulia. II. Judul.

302.35

Pereka kulit: Francisca Johny Pereka letak halarnan: Tommy Wong

Muka taip teks: Times New Roman Saiz taip teks dan leading: 11 113 poin

Oicetak oleh: SQS PRINTING SON BHO

(5)

V: STRUKTUR ORGANISASI Definisi Struktur Organisasi

Pemikiran Weber Mengenai Struktur Organisasi Hierarki Autoriti

Pengkhususan Kerja Peraturan dan Tatacara

Struktur Organisasi dan Kajian Aston Dimensi Utama Struktur Organisasi

Kompleksiti Perbezaan Mendatar Perbezaan Menegak Perbezaan Ruang F ormalisasi Fungsi F ormalisasi

Kaedah Pelaksanaan F ormalisasi Pemusatan

Reka Bentuk Struktur Organisasi

Faktor yang Mempengaruhi Bentuk Struktur Organisasi Strategi Organisasi Saiz Organisasi Faktor Teknologi Faktor Persekitaran Kesimpulan

VI: KOMUNlKASI DALAM ORGANISASI Definisi Komunikasi dalam Organisasi Elemen Utama Komunikasi dalam Organisasi

Proses dan Mesej Jaringan

Sifat Saling Bergantung

Hubungan antara Individu, Kumpulan dan Organisasi

Persekitaran dan Ketidakpastian

Bentuk-bentuk Komunikasi dalam Organisasi Komunikasi Interpersonal Komunikasi Lisan Komunikasi Bertulis vii 55 69

(6)

III: ORGANISASI SEBAGAI SISTE~i SE~tULA JADI 25

~fatlamat Organisasi

Struktur Organisasi Analisis Infonnal

Analisis Pendckatan Fungsionalisme

~fodel-modcl Utama Sistem Scmula Jadi

~todel Hubungan ~tanusia

Implikasi Kajian Kesan Ha\\1home

Kritikan Terhadap Kajian Kesan Ha\\1home

~todel Sistem Koperatif

Kritikan Terhadap ~todel Sistem Koperatif

~fodel Pcndekatan Institusi

~fodel Sistem Sosial Kesimpulan

IV; ORGANISASI SEBAGAI SISTE~1 TERBUKA

Teori Sistem Umum Kepelbagaian Sistem

Sumbangan Utama Teori Sistem Umum Organisasi Sebagai Sistem Hubungan Longgar Organisasi Sebagai Sistcm Sibcmetik

Organisasi Sebagai Sistem Terbuka

Hubungan Timbal Balik antara Organisasi dengan Perseki taran

Struktur yang Bersifat Terbuka Sempadan Organisasi

Proses dalam Organisasi

Faktor-faktor Keterbukaan Organisasi Persekitaran Maklum Balas Keseimbangan Input Perubahan Output Saling Bergantung Kesimpulan 41

(7)

Struktur Organisasi Pengkhususan Saling Bergantung

Sumber Terhad dan Perbezaan Matlamat Bidang Tugas yang Tidak lelas

Perbezaan Personaliti Individu Perbezaan Nilai dan Etika

Perbezaan Kemahiran dan Kebolehan Perbezaan Tanggapan

Kepelbagaian Personaliti

Komunikasi yang Kurang Berkesan Implikasi Konflik dalam Organisasi

Konflik Positif Konflik Negatif

Strategi Mengendalikan Konflik Penggunaan Kuasa

Ketentuan oleh Hierarki Tatacara Rayuan

Penstrukturan Semula Sistem Tawar-menawar dan Perundingan Kesimpulan

IX: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN GENDER

Aspek-aspek Pengurusan Sumber Manusia dalam Organisasi

Pe1uang Peningkatan Kerjaya Penilaian Prestasi

Orientasi Pekerja Huraian Kerja

Program Latihan, Motivasi dan Pembangunan Isu Gender dalam Organisasi . Penyertaan Wan ita dalam Pasaran Kerja

Faktor Sosiobudaya F aktor Ekonomi Faktor Politik

Faktor Persekitaran dan Demografi Wanita dan Diskriminasi dalam Organisasi

ix

(8)

"iii

Komunikasi Non-verbal Komunikasi Organisasi

Kepentingan Komunikasi dalam Organisasi Pola Komunikasi dalam Organisasi

Komunikasi Menegak

Komunikasi Menghala ke bawah Komunikasi Menghala ke atas Komunikasi Mendatar

Faktor-faktor Keberkesanan Komunikasi dalam Organisasi

Kesirnpulan

VII: KUASA DAN KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI

Ciri-ciri Kuasa dalam Organisasi Hubungan Kuasa

Jenis-jenis Kuasa Autoriti dan Pengaruh Asas-asas dan Sumber Kuasa Kuasa Mendatar

Kuasa dalam Organisasi Pembahagian Kuasa

F aktor Dalarnan Faktor Luaran

Kepernirnpinan dalam Organisasi Definisi Kepemimpinan

Fungsi Kepemimpinan

Komponen Utama Kepemimpinan Gaya Kepemirnpinan

Ciri-ciri Pemimpin yang Berkesan Kesimpulan

VIII:KONFLIK DALAM ORGANISASI Definisi Konflik

Jenis-jenis Konflik dalam Organisasi Konflik Menegak

Konflik Mendatar

Faktor-faktor Konflik dalam Organisasi

83

(9)

xi

SENARAI RAJAH

Rajah 1: SkemaAGIL 39 Rajah 2: Kajian Sejarah Perkembangan Syarikat 86 Rajah 3: Hubungan antara Kawalan Persekitaran 89

Organisasi dengan Ahli-ahlinya

Rajah 4: Gaya dan Kontinum Sifat Kepemimpinan 92 dalam Organisasi

Rajah 5: Tahap-tahap Budaya dalam Organisasi 129 Rajah 6: Empat F aktor Pembentuk Gelagat 131

Pengurusan Syarikat

Rajah 7: Hubungan Kait Budaya Sepadan Strategi 135 dengan Prestasi Syarikat

Rajah 8: Budaya dan Prestasi Syarikat 137 Rajah 9: Keadaan dan Impak Budaya Sepadan 140

Strategi yang Tidak Bersesuaian

Rajah 10: Budaya Boleh Suai Lawan Budaya Tidak 142 Boleh Suai

(10)

x

Pengkhususan Kerja Berasaskan Gender Pengkhususan Kerja Mendatar Pengkhususan Kerja Menegak

Kesan Diskriminasi Gender dalam Organisasi Pengasingan Kerja

Perbezaan Upah

Stereotaip Terhadap Pekerja Wanita Kesimpulan

X: BUDAYA DALAM ORGANISASI 127

Tahap-tahap Budaya

Tahap Pertama: Sifat Tentangan untuk Perubahan Tahap Kedua: Sifat Penampilan

Keperluan Budaya dalam Organisasi Budaya Korporat

Budaya Korporat dan Prestasi Syarikat Budaya Kukuh

Budaya Sepadan dengan Strategi Budaya Boleh suai

Kesimpulan XI: PENUTUP

Teori-teori Organisasi

Struktur dan Komunikasi dalam Organisasi Kepemimpinan dan Kuasa dalam Organisasi Konflik dalam Organisasi

Pengurusan dalam Organisasi Kesimpulan

BIBLIOGRAFI INDEKS

(11)

X III

yang semakin kompleks. Penulisan inijuga diharapkan dapat merangsang minat pembaca untuk mendalami pengetahuan berkaitan teori organisasi

dan seterusnya memahami sifat dan ciri-ciri sebuah organisasi kompleks.

Tan Sri Prof. Datuk Seri Panglima Dr.Abu Hassan Othman Naib Canselor

Universiti Malaysia Sabah Oktober 2002

(12)

Xli

KATA PENGANTAR

Bidang kajian Sosiologi Organisasi Kompleks telah mengalami perkembangan pesat sejak awal abad ke-20. Kini, dunia sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran berhubung kait dengan perubahan persekitaran, perkembangan teknologi yang pantas, saiz organisasi berskala besar yang semakin kompleks dan diiringi pula oleh perkembangan perbadanan multinasional akibat kepesatan globalisasi. Kesemua faktor tersebut menjadikan sempadan organisasi semakin bersifat terbuka dan terdedah kepada persaingan sejagat

Selaras dengan perkembangan semasa, penulisan buku dalam bidang organisasi perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan kepekaan terhadap perkembangan organisasi kompleks yang bersifat dinamik.

Pelbagai perspektif, pemikiran dan teorl yang dipaparkan dalam buku ini bertujuan mcndcdahkan para pembaca kepada kepelbagaian teorl dan kaitannya dengan sifat sesebuah organisasi. Diyakini bahawa mcncrusi kefahaman yang mendalam berhubung teori dan pemikiran mengenai organisasi boleh dimanfaatkan untuk tujuan mengurus, memahami dan menilai kewajaran gelagat scsebuah organisasi.

Sesungguhnya, pengetahuan yang mendalam terhadap perspektif teorl merupakan asas yang kukuh untuk memaharni isu, persekitaran dan keadaan sesebuah organisasi. Oleh itu, para pengurus atau pihak yang terlibat dalam pengurusan organisasi disarankan untuk memahaminya sebelum mengambil sesuatu keputusan penting mclakukan pcmbaharuan atau perubahan ke atas sesebuah organisasi.

Buku ini cuba mengetengahkan, membincang serta menganalisis teori dan perspektif organisasi kompleks bermula dari perkembangan teori organisasi kompleks klasikal sehinggalah kepada teori organisasi kontemporari. Oleh itu, buku ini berguna sebagai bacaan umum di samping boleh digunakan sebagai teks rujukan di institusi pengaj ian tinggi. Diharapkan pembaca dapat memanfaatkan kandungannya sekali gus merangsang penulisan lain dalam bidang organisasi.

Tahniah diucapkan kepada kedua-dua penulis, Dr. Rosazman Hussin dan Dr. Hajah Dayang Suria yang betjaya menerbitkan buku ini. Sesungguhnya usaha seperti ini dapat menambah bahan bacaan berkaitan organisasi dalam bahasa Melayu, di samping menjadikannya sebagai swnber rujukan bagi pelajar mendapatkan pengetahuan dalam persekitaran

(13)

xiv

A\\'ALKATA

&gala puji-pujian dan kcsyukuran dipanjatkan kcpada Allah S.W.t kerana

dcngan berkat keizinan-Nya, buku ini dapat disempurnakan dan ditcrbitkan dalam keadaannya sckarang. Buku Sosiologi Organisasi Kompleks ini mcmbincangkan pcngurusan organisasi dari perspektif sosiologi. Olch itu, ciri-ciri hubungan kemanusiaan dalam pcngurusan organisasi dan eI~mcn budaya korporat mcnjadi fokus utama pcrbincangan. Kajian-kajian mengenai organisasi kompleks mendapati bahawa kejayaan cemcrlang syarikat-syarikat korporat antarabangsa ditunjangi oleh hubungan manusia dalam organisasi dan amalan budaya organisasi yang kukuh, strategik dan bcrsifat boleh suai dengan setiap perubahan di sekeliling organisasi atau syarikat berkenaan. Oleh itu. tidak hairanlah j ika kebanyakan syarikat antarabangsa ini terus maju dan kekal scrta mampu bersaing dalam konteks pcrsaingan global masakini.

Buku ini mcnggabungkan bebcrapa esei dan sumber rujukan kuliah yang dihasilkan oleh dua orang pcnulis. Tulisan-tulisan ini telah disusun dan dikcmas kini scrta diolah semula agar scsuai dijadikan bah-bab dalam sebuah buku. Jalinan bah-bab-bah-bab tersebut dibuat dengan

~'d~mikian rupa agar fokus pcrbincangan dari satu bab ke bab bcrikutnya

lx.-ninambungan dan bcrhubung kait antara satu sarna lain.

11 bab dapat dihimpunkan di dalam buku ini. Bab pcrtamanya membcri penerangan yang ringkas tctapi padat berkaitan dengan organisasi kompleks dan budaya korporat sebagai bidang kajian sains sosial. Tiga bab seterusnya, iaitu Bab II, III dan IV membincangkan mazhab-mazhab yang dicadangkan olch Scott dalam kajiannya terhadap struktur organisasi, iaitu Organisasi scbagai Sistem Rasional, Organisasi sebagai Sistem Semula Jadi dan Organisasi sebagai Sistcm Tcrbuka. Ketiga-tiga mazhab ini sebahagiannya berkonflik, sebahagiannya bcnindih dan sebahagian lagi saling mclengkapi antara satu sarna lain.

Sct~rusnya Bab V membincangkan struktur, fizikal dan sosial

dalam sescbuah organisasi secara tcrpcrinci. Tujuannya untuk mclihat kebcrkesanan operasi scsuatu organisasi dan hubung kait an tara elemen-elemen sosial dalam organisasi yang terdiri daripada ahli organisasi, kedudukan ataujawatan dan unit-unit dalam organisasi scpertijabatan di bahagian-bahagian tertentu.

Bab VI dalam buku ini mengupas permasalahan, isu kuasa dan kepemimpinan dalam organisasi. Bahagian ini mclihat bagaimana gaya kepemimpinan dalam penggunaan kuasa yang berkesan seharusnya dimanipulasikan terhadap sesebuah organisasi.

(14)

xvi

PENGHARGAAN

Syukur aIhamdulillah, akhimya buku ini dapat diterbitkan WalauplUl masing-masing sentiasa diburn kesibukan tugas dan kadang-kadang menggendalakan sedikit banyak kelancaran kerja-kerja peringkat awal penulisannya

Kami amat menghargai dan berterima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Seri Panglima Dr. Abu Hassan Othman,

mantan Naib Cansclor Universiti Malaysia Sabah (VMS) atas sumbangan dan dorongan beliau dalam menghasilkan buku ini. Sejak dari peringkat awallagi beliau sentiasa memberi buah fikiran dan nasihat berhubung dengan kandungan buku ini. Setinggi-tinggi penghargaan juga penulis tujukan buat Yang Berbahagia Kol. Prof. Datuk Dr. Kamaruzaman Hj.

Ampon, Naib Canselor VMS atas galakannya.

Penghargaan juga kami tujukan kepada mantan Dekan Sekolah Sains Sosial, Profesor Dr. Sabihah Osman yang memberi sokongan dan

banruan menjayakan penerbitan ini. Begitujuga kepada Prof. Madya Hasan

Mat Nor, mantan Tunbalan Dekan (pembangunan dan Penyelidikan) dan

Prof. Madya Dr. Asmady Idris, Dekan Sekolah Sains Sosial, Puan Mruja

Azlima Omar, mantan wakil tetap Sekolah Sains Sosial ke Jawatankuasa Penerbitan VMS, Cik Jalihah Md Shah serta semua rakan akademik kerana sokongan dan galakan yang berterusan.

Terima kasih juga ditujukan kepada Puan Sarlona Gindug dan staf sokongan Sekolah Sains Sosial kerana turut memberi sokongan awal terhadap kerja-kerja penulisan manuskrip sebelum diambil alih oleh Unit Penerbitan. Kami juga ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada mereka atas komen dan teguran serta cadangan yang membina sehingga akhimya buku ini boleh diterbitkan dengan sewajamya.

Sebenamya tanpa sokongan semua pihak, tidak mungkin kami

betjaya menyempumakan buku ini. Terima kasibjuga ditujukan kepada para

siswa dan siswi VMS kerana merekalah sebenamya yang merangsang minda kami menulis buku ini.

Penghargaan yang paling istimewa dan jutaan terima kasih adalah buat keluarga tersayang kerana sentiasa bersabar dan memahami erti kesibukan tugas kami. Tanpa pengertian, sokongan dan kesabaran tersebut kami percaya karya ini menghadapi masalah untuk disempumakan.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :