• Tidak ada hasil yang ditemukan

RUP Bagian Umum dan Pengadaan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "RUP Bagian Umum dan Pengadaan"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

×Ý ŞŤúŞŤŰ

◤Ş佨§ŶŞᴐŞŞ§ŞŰ佨ⵔⵔ沤Ş沤ⵔ§Ŷ䇼ŞŞ Ť

Ć ﹔蓨﹔ՠՠ§ՠ远ՠ§沤軨ՠ§佨﹔蓨軨ՠ Ť

Ť﹔ՠՠ§佨ՠ﹔ՠî§﹔ՠ㴴㉀§ՠ§Ť﹔ՠ§㉀远§ՠ蓨ՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§nĆîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠð§Ű﹔远

Ť﹔ՠՠ§ՠ㴴﹔ú﹔뜘ՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§ĆĀîĐĜĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠð§Ű﹔远

n ﹔蓨ö§ՠ远ՠ§䇼㉀뜘軨㴴ՠ远î§沤軨뜘﹔§Űՠ蓨ՠ§Ş§ՠ§远㴴 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§ĢînĮĀîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠð§Ű﹔远

Đ ﹔蓨öՠ远ՠ§ՠ뜘ՠ§Ťՠՠ§佨㴴§﹔뜘﹔ՠ Ť A P B D

Ť﹔ՠՠ§Ş㴴 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĨîĢĮĀîĀĀĀöĀĀ A P B D 軨 軨ðŞ軨远

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§ĆnîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D 軨 軨ðŞ軨远

Ť﹔ՠՠ§﹔뜘§ՠ远ՠ§Ş远軨ՠ远 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§nîĨĜĀîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D 軨 Ş軨远§nĀĆnð§Ş軨远§nĀĆĐ

Ĝ ﹔蓨ö§ՠ远ՠ§䇼﹔﹔远 ՠ§䇼ՠ㉀ Ť

Ť﹔ՠՠ§Ş䇼 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĮîĆĜnîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş ŞðŰ﹔远

Ť﹔ՠՠ§Ū﹔ՠ㴴 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĆîĴĐĜîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş Şð§軨

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ĜĀnîĮĀĀöĀĀ A P B D 佨﹔ 佨﹔ð軨

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ§䇼﹔﹔远 ՠ§ՠ§Ťՠ ՠ§﹔뜘﹔远 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§nĨnînĜĐîĀĀĀöĀĀ A P B D 佨﹔ 佨﹔ðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ģ ﹔蓨ö§Şՠ§軨远§䇼ՠ㉀ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĜĀĀîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş ŞðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ĩ ﹔蓨ö§Ťՠՠ§Ū﹔ՠ㴴ՠ§ՠ§﹔ՠՠՠ Ť

Ť﹔ՠՠ§Ū﹔ՠ㴴 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĐĴnîĜĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð軨

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§ĜĨîĜĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠ軨ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

Į ﹔蓨ö§䇼㉀뜘㉀﹔§远㴴ú﹔﹔ՠՠ§Ťՠ軨ՠ§䇼ՠ㉀ Ť

Ť﹔ՠՠ§Şՠ§远㴴§ՠ§Ŷ﹔㴴㉀㴴 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĴĮĮîĴĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð軨

Ť﹔ՠՠ§Ū﹔ՠ㴴 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ĴĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð軨

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĢîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ðŞ軨远軨远

Ĵ ﹔蓨﹔ՠՠ§佨ՠ㴴ՠՠ§ՠ§佨軨뜘ՠ Ť

Ť﹔ՠՠ§佨ՠ㴴ՠՠ§ՠ§佨軨뜘ՠ§ՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§ĜĨîĢĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§佨ՠ㴴ՠՠ§ՠ§佨軨뜘ՠ§ՠ뜘軨 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§ĖîĆĢĀîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§䇼㉀远軨뜘远 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§ĆîĨĮnîĖĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

ⵔⵔ ◤Ş佨§Ŷⵔ◤䇼ŞŞ§沤ŞŞŞ§ŰŞ§Ş沤ŞŞŞ§ŞŞŞӄ Ť

Ć ﹔ՠՠՠ§䇼﹔ՠՠՠ§Űՠ远ú﹔ՠ远㉀ՠ Ť

Ť﹔ՠՠ§Ş䇼 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĴîĮĨĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş Şð軨

Ť﹔ՠՠ§Ū﹔ՠ㴴 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĮîĜnĜîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş Şð軨

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§ĆĖîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş Şð軨

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ö§Şՠ§Ş㴴軨§Űՠՠ§Ť﹔뜘㉀㉀§﹔﹔ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§ĐîĢĀĀîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ö§Şՠ§Ş㴴軨§Űՠՠ§Ť﹔뜘㉀㉀§沤ՠ㉀§㰬ՠ㉀ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§ĐîĜĀĀîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ö§Şՠ§Ş㴴軨§Űՠՠ§Ť﹔뜘㉀㉀§Ť﹔뜘㉀㉀§Ť軨远 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĴĀĀîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ö§Şՠ§Ş㴴軨§Űՠՠ§Ť﹔뜘㉀㉀§Ť﹔뜘㉀㉀§佨⦸㉀§Ť軨远 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§ĐînĀĀîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ö§Şՠ§Ş㴴軨§Űՠՠ§Ť﹔뜘㉀㉀§⦸㴴ðӄ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§nîĢĀĜîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ö§Şՠ§Ş㴴軨§Űՠՠ§Ť﹔뜘㉀㉀§沤﹔﹔ՠ§佨㉀㉀ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§nînĨĆîĀĮĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð軨

Ť

㉀軨뜘﹔ ㉀㴴ՠ远§﹔㴴﹔ՠՠ

ŤŞ◤ⵔާӄ佨ӄ佨§ŰާŶ◤ŞŰŞŞ§沤ŶŰŞ§䇼ŞŤö§佨ӄŤŞ

Ŷ◤ӄ佨ӄ佨Ş

ŶŪŞŞ§ӄ佨ӄ佨§Ŷ◤ŞŰŞŞ§ŤŞŞ◤úŞ沤Ş

㰬ՠ㴴軨§﹔ՠ㴴远ՠՠՠ 䇼﹔﹔ՠՠ ﹔⦸ՠՠ§﹔ՠՠՠ

﹔㴴ՠՠ§沤軨뜘﹔§Űՠՠ

﹔㴴ՠՠ§㰬ՠ㴴軨§ 佨軨ՠ§ ﹔ՠ㴴远ՠՠՠ

(2)

×Ý ŞŤúŞŤŰ

㉀軨뜘﹔ ㉀㴴ՠ远§﹔㴴﹔ՠՠ 㰬ՠ㴴軨§﹔ՠ㴴远ՠՠՠ 䇼﹔﹔ՠՠ

﹔⦸ՠՠ§﹔ՠՠՠ ﹔㴴ՠՠ§沤軨뜘﹔§Űՠՠ

﹔㴴ՠՠ§㰬ՠ㴴軨§ 佨軨ՠ§ ﹔ՠ㴴远ՠՠՠ

㉀ ՠ뜘ՠ§﹔㴴﹔§﹔㴴﹔ՠՠ Ūՠՠ§﹔ՠՠՠ

n ﹔ՠՠՠ§﹔﹔㴴ՠՠ§◤﹔軨§䇼ՠ㉀ Ť

Ť﹔ՠՠ§Ş䇼 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĖîĖĮĜîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 軨ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠŤՠ ՠú佨ՠ﹔ՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĜĖĀîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 軨ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĮîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 軨ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§﹔﹔㴴ՠՠ§◤﹔軨§䇼ՠ㉀ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĖĴĖîĀnnîĜĀĀöĀĀ A P B D Ş 軨ðŞ軨远軨远

Ť

Đ ﹔ՠՠՠ§﹔ՠՠՠ§軨뜘ՠ §ՠՠՠúŰՠ远 Ť

Ť﹔ՠՠ§Ş䇼 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĢîĖnĀîĀĀĀöĀĀ A P B D 佨﹔ 軨ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĢîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D 佨﹔ 軨ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ§佨﹔軨﹔﹔軨 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĴĜĜîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D 佨﹔ 軨ðŞ軨远軨远

Ť

Ė ﹔ՠՠՠ§﹔ՠՠՠ§◤﹔軨§䇼ՠ㉀ Ť

Ť﹔ՠՠ§Ş㴴 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĖîĆĜĜîĀĀĀöĀĀ A P B D 佨﹔ 軨ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĮîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D 佨﹔ 軨ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ՠՠՠ§ŞՠðŞՠ§Ť﹔㴴﹔ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĴĀĖîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D 佨﹔ 軨ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ՠՠՠ§䇼ՠ㉀ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĮĴĀîĮĨĀîĀĀĀöĀĀ A P B D 佨﹔ 軨ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ՠՠՠ§㰬ՠ﹔§㉀諀﹔§ՠ㴴 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĮĖĴîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D 佨﹔ 軨ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ՠՠՠ§䇼㉀뜘軨﹔ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĢĀĜîĀĆĀîĀĀĀöĀĀ A P B D 佨﹔ 軨ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ՠՠՠ§ŞՠðŞՠ§沤軨㉀ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĆĢĴîĜĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D 佨﹔ 軨ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ՠՠՠ§沤㉀軨§沤蓨远﹔뜘 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§ĖĴîĜĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D 佨﹔ 軨ðŞ軨远軨远

Ť

Ĝ ﹔ՠՠՠ§佨﹔軨﹔﹔軨 Ť

Ť﹔ՠՠ§Ş㴴 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĖînĨĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĢîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ՠՠՠ§佨﹔軨﹔﹔軨 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§ĜîĆĮĜîĜĜĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ðŞ軨远軨远

Ť

Ģ ﹔뜘﹔ ՠՠՠ§軨úŤ﹔㴴ՠՠ§軨뜘ՠ §ՠՠՠ Ť

Ť﹔ՠՠ§Ş䇼 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĖîĆĜĜîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş

Ť﹔ՠՠ§Ū﹔ՠ㴴 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§nînnĜîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĢîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş

Ť﹔ՠՠ§﹔远ՠ§ՠ軨§◤ՠ远 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§nĜîĴnĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ§䇼﹔﹔远 ՠ§ՠ§Ťՠ ՠ§﹔뜘﹔远 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĆĨĀîĮĮĜîĮĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð軨

Ť﹔ՠՠ§㴴ՠ諀ՠú ՠ úⵔ﹔﹔ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĆnĴîĢĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠ軨ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§﹔뜘﹔ ՠՠՠ§ⵔ﹔ՠ远§䇼ՠ㉀ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§ĮĖîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠ軨ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§﹔뜘﹔ ՠՠՠ§Ťՠ軨ՠ§軨뜘ՠ §Űՠ远 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§nînĮĖînĴĨînĀĀöĀĀ A P B D Ş 軨ð㉀﹔뜘﹔

Ť

Ĩ ﹔뜘﹔ ՠՠՠ§軨úŤ﹔㴴ՠՠ§◤﹔軨§䇼ՠ㉀ Ť

Ť﹔ՠՠ§Ş䇼 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĢîĴĆĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĢîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş

Ť﹔ՠՠ§﹔远ՠ§ՠ軨§﹔뜘ՠՠ뜘§䇼﹔ՠ㴴ՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĆĀĜîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠ軨ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§﹔뜘﹔ ՠՠՠ§◤﹔軨§䇼ՠ㉀ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĴĐĴîĐĖĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş ՠ軨ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§﹔뜘﹔ ՠՠՠ§ՠՠ뜘ՠ§◤﹔軨§䇼ՠ㉀ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§nĴĮîĖĆĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ðŞ軨远軨远

(3)

×Ý ŞŤúŞŤŰ

㉀軨뜘﹔ ㉀㴴ՠ远§﹔㴴﹔ՠՠ 㰬ՠ㴴軨§﹔ՠ㴴远ՠՠՠ 䇼﹔﹔ՠՠ

﹔⦸ՠՠ§﹔ՠՠՠ ﹔㴴ՠՠ§沤軨뜘﹔§Űՠՠ

﹔㴴ՠՠ§㰬ՠ㴴軨§ 佨軨ՠ§ ﹔ՠ㴴远ՠՠՠ

㉀ ՠ뜘ՠ§﹔㴴﹔§﹔㴴﹔ՠՠ Ūՠՠ§﹔ՠՠՠ

Į ﹔뜘﹔ ՠՠՠ§軨úŤ﹔㴴ՠՠ§䇼﹔ՠՠՠ§Űՠ远ú﹔ՠ远㉀ՠ Ť

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠ諀ՠՠ§㴴﹔ՠՠՠ§Ť﹔뜘㉀㉀ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĆĨĀîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠ軨ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠ§沤軨㴴軨§Ūՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§ĆîĢĢĖînĜĢîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠ軨ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§ŤŤ佨ú◤ՠ远§ՠ§﹔軨뜘ՠ远 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§ĐîĮnĜîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠ軨ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§沤䇼 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§ĐĀîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠ軨ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

A P B D

Ĵ ﹔뜘﹔ ՠՠՠ§軨úŤ﹔㴴ՠՠ§﹔﹔㴴ՠՠ§◤﹔軨§䇼ՠ㉀ Ť

Ť﹔ՠՠ§﹔뜘﹔ ՠՠՠ§ⵔ﹔ՠ远§䇼ՠ㉀ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĆĜĴîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠ軨ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

ĆĀ ﹔뜘﹔ ՠՠՠ§軨úŤ﹔㴴ՠՠ§﹔ՠՠՠ§◤﹔軨§䇼ՠ㉀ Ť

Ť﹔ՠՠ§﹔뜘﹔ ՠՠՠ§ⵔ﹔ՠ远§䇼ՠ㉀ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĆnĀîĢĀĮîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠ軨ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§﹔뜘﹔ ՠՠՠ§佨﹔远 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĐĨĐîĐĴnîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠ軨ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

ĆĆ ﹔ ՠՠ远§沤﹔ՠúŤ﹔ՠ§軨뜘ՠ §ՠՠՠ Ť

Ť﹔ՠՠ§Ş䇼 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§ĆĖîĨĢĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð沤﹔﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§ĆĢîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð沤﹔﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ՠՠՠ§䇼㉀远軨㴴远ú﹔뜘﹔ՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§ĨîĀĴĆîĆĖĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð沤﹔﹔뜘﹔

Ćn ﹔ ՠՠ远§沤﹔ՠúŤ﹔ՠ§◤﹔軨§䇼ՠ㉀ Ť

Ť﹔ՠՠ§Ş䇼 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĨîĐĮĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð沤﹔﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĮîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð沤﹔﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ՠՠ§䇼㉀远軨㴴远ú﹔뜘﹔ՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§ĆĖîĖĨĨîĜnĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð沤﹔﹔뜘﹔

ĆĐ ﹔ՠՠՠ§ⵔ远ՠՠ远§远㴴§ՠ§﹔﹔㉀ Ť

Ť﹔ՠՠ§Ş䇼 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĖîĆĜĜîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 軨ð沤﹔﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§Ū﹔ՠ㴴 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĐîĀnĜîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 軨ð沤﹔﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĨîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 軨ð沤﹔﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ՠՠՠ§ⵔ远ՠՠ远§远㴴§ՠ§﹔﹔㉀ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§ĐîĀĨĐîĮĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 軨ð沤﹔﹔뜘﹔

ⵔⵔⵔ ◤Ş佨§Ŷⵔ◤䇼ŞŞ§Űⵔ沤ⵔⵔ§ŞŞŞӄ

Ć ﹔ՠՠՠ§ՠ㴴ՠՠ§Űՠ远§﹔远﹔ՠ§﹔﹔㴴ՠՠ蓨ՠ A P B D

Ť﹔ՠՠ§Ş䇼 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĐîĴĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð軨

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĖîĖĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð軨

Ť﹔ՠՠ§ՠ㴴ՠՠ§Űՠ远§ՠ§Ş軨蓨ՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĐĨĆîĖĜĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð軨

A P B D

n ﹔ՠՠՠ§ՠ㴴ՠՠ§䇼 軨远軨远§ՠð ՠ§﹔﹔軨 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§ĨĜîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 佨﹔ð軨

A P B D Ŷⵔ◤䇼ŞŞ§ŶŞᴐŞŞ§䇼ŶŰⵔŞ沤ާ䇼Űú㰬䇼Ű

﹔﹔뜘ՠՠ§䇼軨軨ՠ§䇼﹔ՠ§﹔ՠՠ§﹔ՠՠúŰ﹔öú﹔뜘ö§﹔뜘﹔ՠ §㉀§Ű﹔ú軨ՠ A P B D

Ť﹔ՠՠ§Ş䇼 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĜîĐĢĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş

Ť﹔ՠՠ§Ū﹔ՠ㴴 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĜĴĜîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş 軨ðŞ軨远軨远

Ť﹔ՠՠ§﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĜîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş Şð佨﹔

Ť﹔ՠՠ§沤﹔諀ՠ§軨뜘ՠ ú◤﹔軨ú◤軨ՠúՠ㴴 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĜĐĐîĮĴĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§沤﹔諀ՠ§﹔﹔㴴ՠՠ§ՠ§﹔ՠՠՠ§䇼ՠ㉀ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§ĖĜĜîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§沤﹔諀ՠ§﹔ՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§nĨĜîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D ՠ軨ՠ ՠðŰ﹔远﹔뜘﹔

(4)

×Ý ŞŤúŞŤŰ

㉀軨뜘﹔ ㉀㴴ՠ远§﹔㴴﹔ՠՠ 㰬ՠ㴴軨§﹔ՠ㴴远ՠՠՠ 䇼﹔﹔ՠՠ

﹔⦸ՠՠ§﹔ՠՠՠ ﹔㴴ՠՠ§沤軨뜘﹔§Űՠՠ

﹔㴴ՠՠ§㰬ՠ㴴軨§ 佨軨ՠ§ ﹔ՠ㴴远ՠՠՠ

㉀ ՠ뜘ՠ§﹔㴴﹔§﹔㴴﹔ՠՠ Ūՠՠ§﹔ՠՠՠ

◤Ş佨§Ŷ◤ӄŞ沤ŞŞî§Ŷ佨ⵔⵔ䇼Şî§Ŷ◤◤ӄŞŞ§Ë§Ŷ佨ŞŞŞŞ§ŞŞ

Ť﹔ՠՠ§Ş䇼 Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§ĐîĨĨĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş Şð㉀﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ﹔ՠՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§§§§§§§§§§§§nîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş Şð㉀﹔뜘﹔

Ť﹔ՠՠ§佨㉀ՠ§﹔ՠՠՠ§ՠՠ Ť 沤﹔㴴ՠ蓨軨 §§§§§nĀîĀĀĀîĀĀĀîĀĀĀöĀĀ A P B D Ş Şð㉀﹔뜘﹔

䇼ŶŞŞ§ŤŞ◤ⵔާӄ佨ӄ佨§ŰާŶ◤ŞŰŞŞ 沤Ŷ䇼ŶŞⵔŞ§ŰŞŶާ䇼ŞŤӄŞŶ§佨ӄ沤ⵔ§ŤŞᴐӄŞ沤ⵔ§

Referensi

Dokumen terkait

(Proust) dan Hukum Perbandingan Berganda melalui fenomena dengan data hasil eksperimen, gambar submikro, dan animasi atau tayangan video. 5) Siswa diminta mengamati tayangan

Untuk mengetahui kadar logam Fe pada air reservoir I dan reservoir II. di Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM

24 Guru menyediakan waktu berdiskusi mengenai materi pelajaran di dalam kelas saat proses belajar 25 Saya tidak leluasa jika berdiskusi dengan guru.

tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan untuk.. proses penetapan menjadi

[r]

5.1.3 Menjelaskan melalui contoh bahagian yang terdapat pada tubuh haiwan. 5.1.4 Mengitlak bahawa terdapat haiwan

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang..

Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer.. Jakarta: