BORANG DAN PANDUAN TAWARAN PINJAMAN PELA

12  45 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

1

BORANG DAN PANDUAN TAWARAN

PINJAMAN PELAJARAN MARA

SPIP DALAM NEGARA

BAHAGIAN PENGANJURAN PELAJARAN MARA TINGKAT 3, BANGUNAN MEDAN MARA

JALAN RAJA LAUT 50609 KUALA LUMPUR

(2)

2

BUTIR-BUTIR SEMAKAN CATATAN

1. Surat Tawaran Pinjaman MARA (Salinan Pejabat & Lampiran A & B)

(2 salinan bertandangan oleh pelajar sahaja yang perlu

dihantar kepada pihak

MARA)

2. Borang BPPM/B/01 (Perlu tandatangan Saksi dan Salinan Kad Pengenalan hendaklah disertakan)

3. Borang BPPM/B/02 (Salinan Kad Pengenalan dan Slip Gaji Penjamin hendaklah disertakan)(Surat pengesahan pendapatan jika tidak

mempunyai slip gaji)

4. Borang BPPM/B/03

( Surat Akuan bersumpah oleh Penjamin)

5. 4 Salinan Surat Perjanjian Pinjaman MARA beserta Surat Iringan

6. Sertakan Salinan Buku Akaun Bank/ Slip / Penyata Akaun Bank ) – Bank Islam, CIMB,

BSN, Bank Kerjasama

Rakyat, Affin Islamic, RHB Islamic Bank sahaja. (Disahkan oleh pihak bank)

7. 7. Lain-lain perkara

Nota:

1)

Semua salinan dokumen hendaklah disahkan benar.(Sila rujuk m/s 10 para 5.3)

(3)

3

Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA Tingkat 3, Medan MARA, Jalan Raja Laut, 50609 Kuala Lumpur.

Tuan,

KEBENARAN MENGHUBUNGI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI/KUMPULAN WANG SIMPANAN

PEKERJA/BANK UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT-MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR DAN KEBENARAN UNTUK MENZAHIRKAN SURAT-SURAT DARIPADA MARA KEPADA PENJAMIN.

Saya yang tersebut nama di atas, membenarkan MARA untuk menghubungi Jabatan yang tersebut di atas bagi tujuan mendapatkan maklumat peribadi saya pada bila-bila masa diperukan.

Keterangan diri saya bagi tujuan di atas adalah seperti berikut:-

(i) Bilangan ahli KWSP : ...

(ii) Bil. Rujukan di Lembaga : ... Hasil Dalam Negeri

(iii) Nama dan Alamat Bank : ...

(iv) No. Akaun Semasa / Simpanan : ...

Surat kebenaran ini adalah sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat pinjaman pelajaran yang diluluskan oleh MARA mengikut Surat Pinjaman Pelajaran Bil ...bertarikh ...

Dengan ini juga, saya dengan rela hati, memberi persetujuan kepada MARA untuk menzahirkan kepada penjamin- penjamin saya, segala surat menyurat di antara MARA dengan saya berkaitan dengan Pinjaman Pelajaran saya.

Sekian, terima kasih.

(4)

4

BPPM/B/02

PERHATIAN

SUKACITA DIINGATKAN BAHAWA TUAN/PUAN SEBAGAI PENJAMIN ADALAH MENJADI

TANGGUNGJAWAB BERSAMA TERHADAP KEWAJIPAN DAN TANGGUNGAN-TANGGUNGAN DENGAN PELAJAR DI BAWAH SURAT PERJANJIAN PINJAMAN YANG AKAN TUAN/PUAN TANDATANGANI

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN PELAJARAN MARA – LAPORAN PENJAMIN

---

1. Saya seperti nama di bawah ini mengesahkan bahawa saya bersetuju untuk menjadi penjamin kepada Encik/Cik

...

(pelajar)

2. Saya dengan rela hati bersetuju menjamin sebanyak Ringgit Malaysia : ...

...(RM : ...) Iaitu jumlah yang telah diluluskan bagi membolehkan Pelajar mengikuti pengajiannya dan lain-lain tambahan

perbelanjaan sekiranya ada di Institusi ...

(Institusi pengajian pelajar)

3. Saya mengaku dan faham saya sebagai penjamin adalah menjadi tanggungjawab bersama dengan pelajar terhadap kewajipan dan tanggungan-tanggungan di bawah Surat Perjanjian Pelajaran MARA.

Nama : ... ALAMAT DAN JUMLAH PINJAMAN YANG DIJAMIN TERMASUK PEMEGANG BIASISWA KERAJAAN DAN LAIN-LAIN BADAN, SEKIRANYA ADA.

...

Saya mengakui dan mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang disebutkan di atas adalah benar.

... ...

Tandatangan Tarikh

PENGESAHAN MAJIKAN ( UNTUK DIISI OLEH MAJIKAN PENJAMIN SAHAJA)

---

(Bagi yang tiada majikan, pengesahan oleh Ketua Kampung, Pengerusi JKKK, Penghulu, Jaksa Pendamai dan ADUN)

Saya sahkan bahawa keterangan yang diberikan oleh Encik/Cik ...

... seperti di atas adalah benar.

... ...

Tandatangan Majikan Tarikh

(5)

5

BPPM/B/03 (Diisi Oleh Penjamin)

SURAT AKUAN

Saya ...

No K/P : ... dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa

1. Saya bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan;

2. Saya tidak pernah disabitkan sama ada di dalam atau di luar Malaysia dengan kesalahan mengenai fraud atau penipuan yang membawa hukuman penjara tiga bulan atau lebih jika disabitkan dan tidak pernah dipenjarakan atas kesalahan tersebut.

Dan saya membuat pengakuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa ianya benar dan mengikut peruntukan Akta Akuan Berkanun 1980.

Diakui dengan sebenarnya ]

... ]

di ... ] ... Tandatangan Penjamin

Dalam Negeri : ... ]

Pada ... hb ... 20 ... ].

Dihadapan saya

(6)

6

PANDUAN MENGISI SURAT PERJANJIAN

PINJAMAN PELAJARAN MARA

SILA BACA DENGAN TELITI KETERANGAN INI

SEBELUM MENGISI SURAT PERJANJIAN

1. SURAT PERJANJIAN

1.1 Tiap-tiap penuntut yang ditawarkan pinjaman MARA adalah dikehendaki memenuhi dan menandatangani:;

1.2 Lima (5) salinan Surat Perjanjian (untuk Pengajian Luar Negara). 1.3 Empat (4) salinan surat Perjanjian ( untuk Pengajian Dalam Negara).

1.4 Surat-surat Perjanjian yang dilengkapkan dengan tidak mengikuti peraturan atau didapati kotor / terlalu banyak kesilapan dan dikembalikan / ditolak dan pihak MARA tidak bertanggungjawab atas sebarang kelewatan akibat dari ini.

Bayaran hanya akan dibuat setelah surat-surat perjanjian dipenuhi dengan betul dan teratur.

2. PERATURAN MENGISI SURAT PERJANJIAN

2.1 Surat perjanjian hendaklah diisi dengan tulisan yang jelas menggunakan DAKWAT HITAM ATAU BIRU. Salinan karbon (carbon copies) dan tulisan bertindih adalah tidak dibenarkan.

2.2 SEBARANG KESILAPAN HENDAKLAH DIPOTONG SATU GARISAN SAHAJA DAN

DITANDATANGANI RINGKAS (INITAL) OLEH PENUNTUT DAN KEDUA-DUA PENJAMIN.

Penggunaan sebarang cecair (correcting fluid) untuk tujuan pembetulan adalah tidak dibenarkan.

3. CARA-CARA MENGISI SURAT PERJANJIAN

3.1 Hanya tulisan rumi dibenarkan untuk mengisi surat-surat perjanjian.

3.2 Nama penuh, alamat rumah yang tetap dan nombor kad pengenalan penuntut dan penjamin- penjamin dalam perjanjian itu hendaklah diisi dengan lengkap.

3.3 Contoh untuk mengisi borang perjanjian dilampirkan bersama. Pelajar dinasihatkan berhati-hati semasa mengisi borang perjanjian.

4. SYARAT & KELAYAKAN PENJAMIN-PENJAMIN PELAJARAN MARA

Perkara Pengajian

Dalam Negara Luar Negara

Penjamin Satu (1) penjamin Dua (2) penjamin

Warganegara Malaysia

Penjamin bapa, hanya salah seorang sahaja layak menjadi penjamin dalam Warganegara Malaysia yang tidak diisytihar muflis. Jika ibu atau satu-satu masa

Jika Ibu/ Bapa

menjadi penjamin Tiada had Umur bagi menjadi penjamin

Jika bukan Ibu/bapa menjadi penjamin

Umur tidak melebihi 50 tahun dari tarikh menandatangani surat perjanjian MARA

Gaji / Pendapatan > RM 500 sebulan > RM 1000 sebulan

Bagi ibu/bapa golongan rakyat termiskin

(7)

7

4.1 Pengesahan Pendapatan / Slip Gaji / Slip Pencen:-

a. Bekerja dengan Kerajaan/Swasta : Disahkan oleh majikan masing-masing

b. Bekerja sendiri/berniaga/pesara : Disahkan oleh Penghulu/Ketua Kampung/Pengerusi JKKK/ Jaksa Pendamai/ADUN

c. Golongan rakyat termiskin : Disahkan oleh Pegawai Daerah

4.2 Penjamin dibenarkan menjamin 2 orang sahaja.

4.3 Pegawai-pegawai MARA tidak dibenarkan menjadi penjamin kecuali untuk anak sendiri.

4.4 Kedua-dua penjamin dikehendaki melengkapkan borang laporan penjamin dan dihantar bersama – sama dengan borang perjanjian.

4.5 Penjamin-penjamin yang bersetuju menandatangani perjanjian tidak boleh menarik diri dari menjadi penjamin kecuali mereka yang hilang kelayakan seperti yang diperuntukan dalam surat perjanjian (Meninggal Dunia, Gila, Muflis).

5. SAKSI

5.1 Penjamin-penjamin disyaratkan supaya menandatangani surat perjanjian dihadapan saksi-saksi.

5.2 Saksi-saksi hendaklah menyatakan dengan jelas:-

Nama :

No. Kad Pengenalan :

Cop Rasmi Jawatan & Jabatan :

5.3 Saksi-saksi bagi pelajar dan kedua-dua penjamin hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai berikut:-

i) Penghulu, Ketua Mukim, Ketua Kampung dan Pengerusi JKKK yang mempunyai Cop Jawatan Rasmi.

ii) Semua pegawai-pegawai Kerajaan dan Badan Berkanun dalam Kumpulan A dan B.

iii) Pegawai-pegawai dalam perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman seperti Majistret dan Peguam.

iv) Wakil Rakyat.

v) Jaksa Pendamai.

5.4 Cop Rasmi Jawatan dan Jabatan saksi hendaklah disertakan bagi saksi yang menandatangani perjanjian. Cop jawatan bagi pihak Ketua Jabatan seperti b/p: Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah dan sebagainya tidak diterima.

5.5 Saksi-saksi tidak boleh menjadi penjamin bagi satu borang perjanjian yang sama.

5.6 Seorang saksi boleh menjadi saksi untuk:’

(8)

8

6. CUKAI SISTEM

Setem ‘Hasil’ sebanyak RM10.00 hendaklah dimatikan disudut kanan muka hadapan tiap-tiap surat perjanjian di mana-mana Pejabat Cukai Setem sebelum dikembalikan ke Ibu Pejabat MARA.

7. SURAT PERJANJIAN PENUNTUT/PENJAMIN

Setelah pihak MARA mengambil tindakan ke atas surat-surat perjanjian:,

7.1 Sebanyak 3 salinan Surat Perjanjian ini akan dipulangkan untuk simpanan penuntut dan kedua-dua penjamin (untuk Pengajian Luar Negara)

7.2 Sebanyak 2 salinan Surat Perjanjian akan dipulangkan untuk simpanan penuntut dan penjamin (untuk pengajian dalam Negara)

8.PERTUKARAN ALAMAT

(9)

9

SETEM HASIL RM10.00 HENDAKLAH

DIMATIKAN DI SETIAP SALINAN DI

SUDUT INI

CONTOH MENGISI SURAT PERJANJIAN

MUKA HADAPAN

PERJANJIAN

PINJAMAN PELAJARAN

ANTARA

(NAMA PENUH PENUNTUT DENGAN HURUF BESAR)

DAN

MAJLIS AMANAH RAKYAT

DAN

(NAMA PENUH PENJAMIN PERTAMA DENGAN HURUF BESAR)

DAN

(NAMA PENUH PENJAMIN KEDUA DENGAN HURUF BESAR)

Bertarikh pada (penuhkan haribulan mengikut tarikh setem dimatikan)

PERHATIAN!

(10)

10

MUKA SURAT 2

2.

Sebagai balasan bagi perkara-perkara yang tersebut di atas Majlis dengan ini bersetuju

untuk menjamin kepada pelajar wang yang berjumlah

(JUMLAH PINJAMAN DENGAN

HURUF BESAR CONTOH : SATU RATUS TIGA PULUH RIBU SAHAJA)

... (RM130,000.00) seperti yang dinyatakan dalam Surat

Tawaran Pinjaman Pelajaran yang disebutkan di bawah fasal 16 Perjanjian ini.

PERHATIAN!

SURAT PERJANJIAN HENDAKLAH DI ISI DENGAN HURUF BESAR.

MUKA SURAT 5

16.

Adalah dengan ini dipersetujui dan diakui bahawa Pinjaman Pelajaran

(BIL. SURAT

TAWARAN)

bertarikh

(TARIKH SURAT TAWARAN MARA)

dan apa-apa tambahan atau

pindaan kepadanya hendaklah dibaca bersama dan menjadi sebahagian daripada

perjanjian.

PERHATIAN!

(11)

11

MUKA SURAT 6

Saksi-saksi hendaklah menandatangani serta menurunkan butir-butir diri (Nama dan No. Kad Pengenalan) dan Cop Rasmi Jawatan serta Jabatan mereka pada ruang yang disediakan.

CONTOH :

DITANDATANGANI oleh pelajar ] ... tandatangan pelajar

Nama : DAUD BIN AHMAD

No Kad Pengenalan : 1234567

Cop Rasmi Jawatan : Pegawai Daerah Raub, PAHANG ] ...

tandatangan saksi

Disempurnakan, ditandatangani ]

dan diserahkan oleh ]

Bagi pihak MAJLIS AMANAH RAKYAT ] [DIKOSONGKAN]

Dihadapan ]

DITANDATANGANI oleh ] ...

Penjamin tersebut dihadapan tandatangan

Penjamin Pertama

Nama : DAUD BIN AHMAD

No. Kad Pengenalan : 1234567

Cop Rasmi Jawatan : Pegawai Daerah Raub, PAHANG ] ... tandatangan saksi

DITANDATANGANI oleh

Penjamin tersebut dihadapan ] ... tandatangan

Penjamin Kedua

Nama : DAUD BIN AHMAD ]

No. Kad Pengenalan : 1234567 ]

(12)

12

MUKA SURAT 7

JADUAL

(Dibaca bersama dan menjadi sebahagian dari Perjanjian ini)

BAHAGIAN PERKARA BUTIR-BUTIR

1 Tarikh Perjanjian

hb 20

[penuhkan seperti haribulan tarikh setem dimatikan]

2 Pelajar Nama : [Nama penuh pelajar dengan huruf besar]

No. Kad Pengenalan :

Alamat : [Alamat rumah yang tetap dengan huruf besar]

3 Penjamin Pertama

Penjamin Kedua

Nama : [Nama penuh penjamin dengan huruf besar]

No. Kad Pengenalan :

Alamat : [Alamat rumah yang tetap dengan huruf besar]

Nama : [Nama penuh penjamin dengan huruf besar]

No. Kad Pengenalan :

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...