sk panitia uas dan un

1911  181 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH DASAR NEGERI ………..

KECAMATAN ………

KABUPATEN ………..

Alamat : ……… email : ………

KEPUTUSAN

KEPALA SD NEGERI NO. …../………..

NOMOR : 421.1 / …….. / ….. / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN AKHIR SEKOLAH / UJIAN NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KEPALA SD NEGERI ………

Menimbang : 1. Banwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Nasional tahun pelajaran 2016/2017 perlu dibentuk satuan tugas.

2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditugaskan dalam pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional tahun pelajaran 2016/2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005.

3. Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 800/73/MRS /2013 Tanggal 9 April 2013 tentang pengawas silang Ujian Akhir Sekolah/Ujian Nasional tahun pelajaran 2016/2017.

4. Hasil rapat kepala sekolah dan majelis guru SD Negeri No. 67/I Sengkati Baru tanggal 15 April 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Membentuk kepanitiaan pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional pada SD Negeri ………Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan susunan seperti pada tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Semua bahan dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dibebankan pada RAPBS yang sesuai untuk itu.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tugas tersebut.

Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebgaimana mestinya.

Ditetapkan di : …………. Pada Tanggal : …… Mei 201 7

KEPALA SEKOLAH,

(2)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI ……….. NOMOR :

421.1 / …….. / ….. / 2017

TANGGAL : ……… Mei 2017

TENTANG

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA

UJIAN AKHIR SEKOLAH / UJIAN NASIONAL SD NEGERI ………

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

NO NAMA NIP JABATAN TUGAS DALAM

SATGAS

1

Kepala Sekolah

Ketua

2

Guru

Wakil Ketua

3

Guru

Sekretaris

4

Guru

Bendahara

5

Guru

Anggota

6

Guru

Anggota

7

Guru

Anggota

8

Guru

Anggota

9

Guru

Anggota

Sengkati Baru, …. Mei 2017

KEPALA SEKOLAH

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...